GRUNDLAGSUTSKOTTETS UTLÅTANDE 11/2011 rd

GrUU 11/2011 rd - RP 32/2011 rd

Granskad version 2.0

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om fartygstrafikservice

Till kommunikationsutskottet

INLEDNING

Remiss

Riksdagen remitterade den 21 september en proposition med förslag till lag om ändring av lagen om fartygstrafikservice (RP 32/2011 rd) till kommunikationsutskottet för beredning och bestämde samtidigt att grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till kommunikationsutskottet.

Sakkunniga

Utskottet har hört

konsultativ tjänsteman Risto Saari, kommunikationsministeriet

forskardoktor Sakari Melander

professor Tuomas Ojanen

Dessutom har skriftligt utlåtande lämnats av

 • lagstiftningsråd Tuula Majuri, justitieministeriet.

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Motivering

Konstitutionellt sett utgörs problemet i lagförslaget av dess 22 b §. Där föreskrivs det om skyldighet för fartygsoperatörer, ombud och befälhavare för fartyg med farligt gods att göra en anmälan om lasten till VTS-myndigheten. I 3 mom. ingår en bestämmelse om befrielse från anmälningsskyldigheten. Försummelse av anmälningskyldigheten straffbeläggs i 29 §.

I sak innebär förslaget att kriminaliseringens räckvidd i sista hand läggs fast i en statsrådsförordning. Det strider mot grundlagens 8 § om att ingen får dömas till straff på grund av en handling som inte enligt lag var straffbar när den utfördes.

Grundlagsutskottet anser därför att 22 b § 3 mom. antingen måste strykas eller kompletteras med en exakt beskrivning av de fall där befrielse från anmälningsskyldigheten kan beviljas.

Ställningstagande

Grundlagsutskottet anser

att lagförslaget kan behandlas i vanlig lagstiftningsordning om utskottets konstitutionella invändningar mot 22 § beaktas på behörigt sätt.

Helsingfors den 1 november 2011

I den avgörande behandlingen deltog

 • vordf. Outi Mäkelä /saml
 • medl. Sauli Ahvenjärvi /kd
 • Tuija Brax /gröna
 • Kalle Jokinen /saml
 • Ilkka Kantola /sd
 • Kimmo Kivelä /saf
 • Anna Kontula /vänst
 • Markus Lohi /cent
 • Tom Packalén /saf
 • Vesa-Matti Saarakkala /saf
 • Tapani Tölli /cent
 • ers. Lea Mäkipää /saf

Sekreterare var

utskottsråd Risto Eerola