GRUNDLAGSUTSKOTTETS UTLÅTANDE 49/2001 rd

GrUU 49/2001 rd - RP 173/2001 rd

Granskad version 2.0

Regeringens proposition med förslag om godkännande av beslutet av företrädarna för regeringarna i Europeiska gemenskapernas medlemsstater, församlade i rådet, om privilegier och immunitet för Europeiska unionens institut för säkerhetsstudier och Europeiska unionens satellitcentrum samt för deras organ och personal och till lag om ikraftträdande av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i beslutet och om dessa myndigheters rättshandlingsförmåga

Till utrikesutskottet

INLEDNING

Remiss

Riksdagen remitterade den 24 oktober 2001 en proposition med förslag om godkännande av beslutet av företrädarna för regeringarna i Europeiska gemenskapernas medlemsstater, församlade i rådet, om privilegier och immunitet för Europeiska unionens institut för säkerhetsstudier och Europeiska unionens satellitcentrum samt för deras organ och personal och till lag om ikraftträdande av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i beslutet och om dessa myndigheters rättshandlingsförmåga (RP 173/2001 rd) till utrikesutskottet för beredning och bestämde samtidigt att grundlagsutskottet skall lämna utlåtande i saken till utrikesutskottet.

Sakkunniga

Utskottet har hört

lagstiftningsrådet Ronald Wrede, utrikesministeriet

lagstiftningsrådet Risto Eerola, justitieministeriet

professor Tuomas Ojanen

Dessutom har skriftliga utlåtanden lämnats av

professor Petri  Helander

professor Mikael Hidén

PROPOSITIONEN

Regeringen föreslår att riksdagen skall godkänna det i Bryssel den 15 oktober 2001 antagna beslutet av företrädarna för regeringarna i Europeiska gemenskapernas medlemsstater, församlade i rådet, om privilegier och immunitet för Europeiska unionens institut för säkerhetsstudier och Europeiska unionens satellitcentrum samt för deras organ och personal och till lag om ikraftträdande av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i beslutet och om dessa myndigheters rättshandlingsförmåga.

Beslutet träder i kraft internationellt den 1 januari 2002 under förutsättning att samtliga medlemsstater då har underrättat rådets generalsekretariat om att de förfaranden som krävs för genomförandet inom deras nationella rättssystem har slutförts. Den lag som föreslås i propositionen avses träda i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning av republikens president samtidigt som beslutet träder i kraft.

I motiveringen redogörs för behovet av riksdagens godkännande för beslutet och behandlingsordningen för riksdagens godkännande och lagförslaget. Regeringen anser att beslutet kan antas med en majoritet av rösterna och förslaget till ikraftträdandelag kan godkännas i vanlig lagstiftningsordning. Saken är förknippad med tolkningen av 93 § 1 och 2 mom. grundlagen och därför har regeringen ansett att utlåtande av grundlagsutskottet i saken kan övervägas.

UTSKOTTETS STÄLLNINGSTAGANDEN

Motivering

Allmänt

Företrädarna för regeringarna i Europeiska gemenskapernas medlemsstater har församlade i rådet beslutat om de privilegier och den immunitet som skall beviljas Europeiska unionens institut för säkerhetsstudier och satellitcentrum samt deras organ och personal. Beslutet har samband med de gemensamma åtgärderna om inrättande av institutet för säkerhetsstudier och satellitcentrumet vilka gäller införlivande av dessa myndigheter med Europeiska unionen. Enligt bestämmelsen om gemensamma åtgärder bestäms om privilegier och immunitet för myndigheterna och deras personal genom avtal mellan medlemsstaterna.

I stället för Europeiska unionens råd har företrädarna för regeringarna i Europeiska gemenskapernas medlemsstater, församlade i rådet, fattat beslutet, eftersom privilegierna och immuniteten formellt sett inte ingår i unionens kompetens. Med tanke på Finlands grundlag måste det avgöras om beslutet omfattas av samverkan mellan republikens president och statsrådet i enlighet med 93 § 1 mom. grundlagen eller om det faller inom statsrådets behörighet enligt 93 § 2 mom. grundlagen.

Med stöd av 93 § 2 mom. grundlagen svarar statsrådet för den nationella beredningen av beslut som fattas i Europeiska unionen och beslutar om Finlands åtgärder som hänför sig till dem, om inte beslutet kräver godkännande av riksdagen. Uttrycket "beslut som fattas i Europeiska unionen" har fått ersätta den tidigare hänvisningen i grundlagen till beslut i internationella organ föreskrivna i riksdagsordningen. Lydelsen är nu generellare och flexiblare (se RP 1/1998 rd, s. 147/I) och avsevärt mera omfattande när det gäller statsrådets uppgifter (se GrUB 6/1999 rd, s. 4—5). Utskottet anser i sitt betänkande om grundlagspropositionen att uttrycket i 93 § 2 mom. grundlagen "också täcker frågor som formellt sett inte omfattas av unionens behörighet men som både till sitt innehåll och sina konsekvenser kan jämföras med unionsfrågor" (se GrUB 10/1998 rd, s. 25/II).

Beslutet om privilegier och immunitet har fattats med tanke på skötseln av Europeiska unionens uppgifter och anknyter direkt till de gemensamma åtgärderna för att införliva myndigheterna i Europeiska unionen. Enligt utskottets mening gäller beslutet en fråga som både till sitt innehåll och sina konsekvenser kan jämföras med unionsfrågor och som enligt 93 § 2 mom. grundlagen ingår i statsrådets behörighet.

På godkännande och ikraftsättande av ett beslut som fattats utanför Europeiska unionens institutionella struktur tillämpas i riksdagen 94 och 95 § grundlagen.

Riksdagens godkännande

Beslutets bestämmelser om privilegier och immunitet hör till området för lagstiftningen och kräver därför riksdagens samtycke (GrUU 38/2000 rd, s. 2/II). Bestämmelserna gäller inte grundlagen på det sätt som avses i dess 94 § 2 mom. Därmed kan beslut om godkännamde fattas med en majoritet av rösterna.

Lagförslaget

Enligt 3 § i lagförslaget kan bestämmelser om verkställigheten av lagen utfärdas genom förordning av republikens president. Vid verkställigheten av lagen är det fråga om Finlands åtgärder med anledning av ett beslut som fattats i Europeiska unionen och därför hör det enligt 93 § 2 mom. grundlagen till statsrådet att utfärda förordningen om verkställighet. På grund av samma lagrum i grundlagen måste föreslagna 4 § ändras så att det bestäms om lagens ikraftträdande genom förordning av statsrådet. Båda dessa ändringar är ett villkor för att lagförslaget skall kunna behandlas i vanlig lagstiftningsordning.

Utlåtande

Grundlagsutskottet anför vördsamt som sitt utlåtande

att beslutet om att bevilja privilegier och immunitet för Europeiska unionens institut för säkerhetsstudier och Europeiska unionens satellitcentrum samt för deras organ och personal kräver godkännande av riksdagen,

att beslut om detta fattas med en majoritet av rösterna och

att lagförslaget kan behandlas i vanlig lagstiftningsordning, om utskottets konstitutionella anmärkningar beträffande 3 och 4 § i lagförslaget blir tillbörligen beaktade.

Helsingfors den 20 november 2001

I den avgörande behandlingen deltog

 • ordf. Paula Kokkonen /saml
 • vordf. Riitta Prusti /sd
 • medl. Tuija Brax /gröna
 • Klaus Hellberg /sd
 • Esko Helle /vänst
 • Gunnar Jansson /sv
 • Jouko Jääskeläinen /kd
 • Saara Karhu /sd
 • Jouni Lehtimäki /saml
 • Johannes Leppänen /cent
 • Pekka Nousiainen /cent
 • Heli Paasio /sd
 • Osmo Puhakka /cent
 • Pekka Ravi /saml
 • Markku Rossi /cent
 • Ilkka Taipale /sd

Sekreterare vid behandlingen i utskottet var

utskottsrådet Sami Manninen

​​​​