JORD- OCH SKOGSBRUKSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 14/2001 rd

JsUB 14/2001 rd - RP 174/2001 rd

Granskad version 2.0

Regeringens proposition om godkännande av överenskommelsen om upprättandet av Internationella vinorganisationen och med förslag till lag om ikraftträdande av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen

INLEDNING

Remiss

Riksdagen remitterade den 24 oktober 2001 en proposition om godkännande av överenskommelsen om upprättandet av Internationella vinorganisationen och med förslag till lag om ikraftträdande av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen (RP 174/2001 rd) till jord- och skogsbruksutskottet för beredning.

Sakkunniga

Utskottet har hört

överinspektör Maija Heinonen ja överinspektör Jyri Ollila, jord- och skogsbruksministeriet

enhetschef Päivi Kaukoranta, utrikesministeriet

PROPOSITIONEN

I propositionen föreslås att riksdagen godkänner den i Paris i april 2001 ingångna överenskommelsen om upprättandet av Internationella vinorganisationen.

Internationella vinkontoret upprättades ursprungligen 1923. Finland blev medlem av organisationen 1992. Den nya grundläggande överenskommelsen om organisationen ändrar inte verksamheten på något avgörande sätt. Organisationen kommer fortsättningsvis att fokusera vetenskapligt-tekniska rekommendationer för vinsektorn. De största ändringarna i överenskommelsen gäller förfarandet vid godkännande av organisationens beslut. Organisationens uppgifter, organ, finansiering och medlemsländernas röstetal fastställs också närmare i den nya överenskommelsen. Ändringarna ökar det enskilda medlemslandets påverkningsmöjligheter i organisationen samt öppenheten i organisationens verksamhet.

I propositionen ingår ett förslag till lag om ikraftträdande av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen. Lagen avses träda i kraft vid en tidpunkt som fastställs i förordning av republikens president samtidigt som överenskommelsen om upprättandet av Internationella vinorganisationen träder i kraft för Finlands del.

UTSKOTTETS STÄLLNINGSTAGANDEN

Motivering

Av de orsaker som framgår av propositionen och med stöd av erhållen utredning finner utskottet förslagen i propositionen behövliga och ändamålsenliga. Utskottet förordar att de godkänns.

Förslag till beslut

Med stöd av det ovan anförda föreslår jord- och skogsbruksutskottet vördsamt

att riksdagen godkänner den i Paris den 3 april 2001 ingångna överenskommelsen om upprättandet av Internationella vinorganisationen och

att lagförslaget i propositionen godkänns utan ändringar.

Helsingfors den 4 december 2001

I den avgörande behandlingen deltog

 • ordf. Timo Kalli /cent
 • medl. Nils-Anders Granvik /sv
 • Pertti Hemmilä /saml
 • Matti Kangas /vänst
 • Tapio Karjalainen /sd
 • Marja-Leena Kemppainen /kd
 • Katri Komi /cent
 • Jari Koskinen /saml
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Esa Lahtela /sd
 • Eero Lämsä /cent
 • Olli Nepponen /saml
 • Erkki Pulliainen /gröna
 • Unto Valpas /vänst

Sekreterare vid behandlingen i utskottet var

utskottsrådet Carl Selenius

​​​​