JORD- OCH SKOGSBRUKSUTSKOTTETS UTLÅTANDE 15/2001 rd

JsUU 15/2001 rd - B 5/2001 rd

Granskad version 2.0

Berättelsen om regeringens åtgärder under år 2000

Till grundlagsutskottet

INLEDNING

Remiss

Riksdagen remitterade den 18 april 2001 berättelsen om regeringens åtgärder under år 2000 (B 5/2001 rd) till grundlagsutskottet för beredning och bestämde samtidigt att jord- och skogsbruksutskottet skall lämna utlåtande i ärendet till grundlagsutskottet.

UTSKOTTETS STÄLLNINGSTAGANDEN

Allmänt

Jord- och skogsbruksutskottet begränsar sitt utlåtande till sådana uttalanden i berättelsen som det föreslår blir strukna.

Detaljerade ställningstaganden

Handel med jordbruksprodukter

(RP 39/1997 rd, jord- och skogsbruksutskottet) Riksdagen förutsatte den 9 juni 1997 att revideringen av bestämmelserna om handel med jordbruksprodukter fortsätter utan dröjsmål i syfte att skapa så enhetliga bestämmelser som möjligt.

Ställningstagande

Regeringen konstaterar att uttalandet har beaktats vid beredningen av foderlagen () och lagen om handel med utsäde (). Utskottet anser följaktligen att uttalandet kan strykas. Men alldeles som regeringen i berättelsen vill utskottet understryka att arbetet på att samordna bestämmelserna måste fortsätta när lagstiftningen om jordbrukets produktionsinsatser utvecklas.

Fisket i Torne älv

(RP 78/1997 rd, jord- och skogsbruksutskottet) Riksdagen förutsatte den 27 maj 1997 att beslutet om fiske i det älvområde inom Torne älvs fiskeområde som avses i 1 § i bilaga B till gränsälvsöverenskommelsen tillåter fångst av lax och öring med spö och bete under åren 1997—2002 från början av den 1 maj till slutet av den 15 augusti, med undantag för tiden mellan måndag klockan 19.00 och onsdag klockan 19.00 varje vecka under denna tid, och att allt fiske med flytnät, drivgarn, kolk och not är förbjudet från början av den 1 juni till slutet av den 20 juli.

Ställningstagande

Av berättelsen framgår att beslutet om fisket i Torne älv grundar sig på den praxis Finland och Sverige gemensamt kommit överens om för dessa områden. I fråga om spöfiske har målen enligt riksdagens kläm uppnåtts, men inte i fråga om fiske med kullenät.

Utskottet menar att uttalandet kan strykas men finner det trots allt viktigt att de finska myndigheterna, såsom regeringen framhåller i berättelsen, försöker uppnå de mål riksdagen förutsatt när bestämmelserna i framtiden bereds.

Överlappande undersökningar i fråga om bekämpningsmedel

(RP 141/1997 rd), jord- och skogsbruksutskottet) Riksdagen förutsatte den 28 oktober 1997 att procedurerna för godkännande av bekämpningsmedel i syfte att få ned kostnaderna görs mer effektiva och rationella genom att överlappande undersökningar elimineras.

Ställningstagande

Av berättelsen framgår att lagstiftningen om bekämpningsmedel redan ändrats på vissa punkter men att beredningen av en totalrevision av lagstiftningen om bekämpningsmedel är tänkt att inledas 2001.

Utskottet anser att uttalandet kan strykas men påpekar samtidigt att det kommer att ta upp frågorna i uttalandet i samband med totalrevideringen av lagstiftningen om bekämpningsmedel.

Klarläggande av miljökonsekvenser för landsbygden

(SRR 3/1997 rd, framtidsutskottet) 15) Riksdagen förutsätter att lantbruksstödets konsekvenser för miljön klarläggs; ju mindre miljöolägenheten är desto större bör stödet vara. Tillståndsvillkoren för fiskodling bör skärpas för att vattendragens eutrofiering skall förhindras.

Ställningstagande

EU-kommissionen godkände den 27 juni 2000 systemet med miljöstöd för jordbruket som en del av Finlands horisontella program för utveckling av landsbygden åren 2000—2006, framgår det av berättelsen. Det nya miljöstödssystemet är klart och tydligt kostnadsbaserat och stödet till odlaren är beroende av de miljöskydds- och miljövårdsåtgärder som odlaren förbinder sig att vidta.

Av en utredning till utskottet framgår att miljöskyddsprogrammet för fiskodling, som miljöministeriet finslipade i fjol, nu är klart och distribuerat inom miljöministeriets förvaltningsområde.

Utskottet anser att uttalandet kan strykas.

Strategi för ekologisk odling

(SRR 3/1997 rd, framtidsutskottet) 16) Riksdagen förutsätter att regeringen bereder en strategi för ekologisk odling.

Ställningstagande

Enligt berättelsen tillsatte jord- och skogsbruksministeriet den 2 juni 2000 en arbetsgrupp för en ekoodlingsstrategi. Utskottet noterar att arbetsgruppen blivit klar med sitt arbete.

Utskottet anser att uttalandet kan strykas.

Användningen av gårdsbrukets utvecklingsfondsmedel

(RP 135/1998 rd, jord- och skogsbruksutskottet) Riksdagen förutsatte den 17 november 1998 att den utvidgade användning av gårdsbrukets utvecklingsfondsmedel som lagen medger begränsas till projekt som bidrar till att landsbygdens verksamhetsförutsättningar fortbestår i enlighet med 3 § 1 mom. lagen om gårdsbrukets utvecklingsfond ().

Ståndpunkt

I dispositionsplanen anvisades med stöd av det lagrum som avses i uttalandet, det vill säga 31 § lagen om strukturpolitiska åtgärder inom jord- och skogsbruket, för ändamål enligt uttalandet 17 miljoner mark, framgår det av berättelsen. Det finns enligt berättelsen inte längre något behov av att ta ut mer pengar ur fonden.

Uttalandet kan strykas, menar utskottet.

Ersättningar för skördeskador för produktion under omläggningsperioden

(RP 241/1998 rd, statsutskottet) 1) När riksdagen den 4 december 1998 godkände en andra tillläggsbudget för 1998 förutsatte den under moment 30.31.44 att regeringen vidtar åtgärder för att utgärda en förordning så att det blir möjligt att betala ut ersättningar för skördeskador också för produktion under omläggningsperioden. I det sammanhanget bör också exempelvis självriskens nivå och problemen inom specialproduktionen bedömas.

Ställningstagande

Enligt 4 § lagen om ersättande av skördeskador () av den 2 december 2000 kan ersättning, om inte något annat bestäms genom statsrådsförordning, inte betalas för skada på sådana jordbruksskiften för vilka odlaren har ett gällande avtal med staten om omläggning till ekologisk produktion för en period för vilken till producenten betalas helt eller delvis av Europeiska gemenskapen finansierat stöd för omläggningsperioden på grund av omläggning från konventionell produktion till ekologisk produktion.

Uttalandet kan enligt utskottets åsikt strykas.

Stödberättigad flis

(RP 122/1999 rd, jord- och skogsbruksutskottet) Riksdagen förutsatte den 9 november 1999 att någon minimigräns inte fastställs för den stödberättigade flismängden för att stöd också skall kunna betalas för små leveranser.

Ställningstagande

Enligt berättelsen utfärdade jord- och skogsbruksministeriet den 26 november 1999 föreskrifter om förutsättningarna för att stöd skall beviljas för flisning av energivirke och om stödets maximibelopp. I enlighet med uttalandet angavs ingen minimigräns för den stödberättigade flismängden.

Utskottet menar att uttalandet kan strykas.

Upphörande av servitut

(RP 159/1999 rd, jord- och skogsbruksutskottet) Riksdagen förutsatte den 17 mars 2000 att det när lagen om upphörande av vissa servitut träder i kraft informeras så effektivt som möjligt om de tidsfristbundna rättigheter som hör ihop med upphörandet av servituten.

Ställningstagande

Den nämnda lagen trädde i kraft den 1 juni 2000. I berättelsen ingår en redogörelse för hur informationen skett.

Uttalandet kan strykas, anser utskottet.

Nationellt stöd för jordbruket och trädgårdsodlingen år 2001

(RP 109/2000 rd och RP 187/2000 rd, finansutskottet) 9) Moment 30.12.41. Riksdagen förutsatte den 19 december 2000 att regeringen i samband med tilläggsbudgetar för 2001 lägger fram förslag för ändring av det nationella stödet för jordbruket och trädgårdsodlingen.

Ställningstagande

Riksdagen behandlar för närvarande en proposition med förslag till tilläggsbudget för 2001 (RP 78/2001 rd), där regeringen föreslår ett tillägg på 100 miljoner mark under moment 30.12.41 för nationellt stöd för jordbruket och trädgårdsodlingen.

Eftersom ärendet hänskjutits till riksdagen för behandling, anser utskottet att uttalandet kan strykas.

Målet för Forststyrelsens intäktsföring

(RP 109/2000 rd och RP 187/2000 rd, finansutskottet) 10) Kapitel 30.33. Riksdagen förutsatte den 19 december 2000 att målet för Forststyrelsens intäktsföring fastställs med hänsyn till att lånefinansiering inte skall behöva anlitas för ändamålet.

Ställningstagande

För att Forststyrelsen inte skall drabbas av tillfälliga finansieringsproblem, beslutade statsrådet när bokslutet för 1999 fastställdes att dela upp betalningen av intäktsföringen till staten i två poster, framgår det av berättelsen. Ett likadant förfarande kan föreslås även i framtiden.

Utskottet anser att uttalandet kan strykas. Precis som i uttalandet vill utskottet understryka att lånefinansiering inte skall användas.

Extra finansiering för BSE-undersökningar

(RP 109/2000 rd och RP 187/2000 rd, finansutskottet) 11) Kapitel 30.71. Riksdagen förutsatte den 19 december 2000 att den extra finansiering BSE-undersökningarna kräver tas in i den första tilläggsbudgeten för 2001.

Ställningstagande

Riksdagen behandlar för närvarande en proposition med förslag till tilläggsbudget för 2001 (RP 78/2001 rd), där regeringen föreslår ett tillägg på 22 389 000 mark för Forskningsanstalten för veterinärmedicin och livsmedelsomkostnader. Pengarna går bland annat till kostnaderna för programmet för BSE-övervakning.

I och med att frågan förelagts riksdagen för behandling anser utskottet att uttalandet kan strykas.

Sammandrag

Utskottet konstaterar att följande uttalanden kan strykas i berättelsen:

 • Handel med jordbruksprodukter (RP 39/1997 rd, jord- och skogsbruksutskottet)
 • Fisket i Torne älv (RP 78/1997 rd, jord- och skogsbruksutskottet)
 • Överlappande undersökningar i fråga om bekämpningsmedel (RP 141/1997 rd, jord- och skogsbruksutskottet)
 • Klarläggande av miljökonsekvenser för landsbygden (SRR 3/1997 rd, framtidsutskottet)
 • Strategi för ekologisk odling (SRR 3/1997 rd, framtidsutskottet)
 • Användningen av gårdsbrukets utvecklingsfonds medel (RP 135/1998 rd, jord- och skogsbruksutskottet)
 • Ersättningar för skördeskador för produktion under omläggningsperioden (RP 241/1998 rd, statsutskottet)
 • Stödberättigad flis (RP 122/1999 rd, jord- och skogsbruksutskottet)
 • Upphörande av servitut (RP 159/1999 rd, jord- och skogsbruksutskottet)
 • Nationellt stöd för jordbruket och trädgårdsodlingen år 2001 (RP 109/2000 rd och RP 187/2000 rd, finansutskottet)
 • Målet för Forststyrelsens intäktsföring (RP 109/2000 rd och RP 187/2000 rd, finansutskottet)
 • Extra finansiering för BSE-undersökningar (RP 109/2000 rd och RP 187/2000 rd, finansutskottet).

Utlåtande

Jord- och skogsbruksutskottet anför vördsamt som sitt utlåtande

att grundlagsutskottet bör väga in det som sägs i utlåtandet när det formulerar sitt betänkande.

Helsingfors den 7 juni 2001

I den avgörande behandlingen deltog

 • ordf. Timo Kalli /cent
 • vordf. Kari Rajamäki /sd
 • medl. Hannu Aho /cent
 • Nils-Anders Granvik /sv
 • Pertti Hemmilä /saml
 • Tapio Karjalainen /sd
 • Marja-Leena Kemppainen /kd
 • Katri Komi /cent
 • Jari Koskinen /saml
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Eero Lämsä /cent
 • Pertti Mäki-Hakola /saml
 • Olli Nepponen /saml
 • Erkki Pulliainen /gröna
 • Unto Valpas /vänst

Sekreterare vid behandlingen i utskottet var

utskottsrådet Carl Selenius

​​​​