KOMMUNIKATIONSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 4/2011 rd

KoUB 4/2011 rd - RP 67/2011 rd

Granskad version 2.0

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 69 § i postlagen

INLEDNING

Remiss

Riksdagen remitterade den 13 oktober 2011 en proposition med förslag till lag om ändring av 69 § i postlagen (RP 67/2011 rd) till kommunikationsutskottet för beredning.

Sakkunniga

Utskottet har hört

kommunikationsråd Elina Normo ja konsultativ tjänsteman Aleksandra Partanen, kommunikationsministeriet

konsultativ tjänsteman Tuomo Suvanto, finansministeriet

direktör Johanna Juusela ja biträdande direktör Merja Saari, Kommunikationsverket

jurist Päivi Rokkanen, Itella Abp

jurist Katja Heikkilä, Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU ry

Dessutom har skriftligt utlåtande lämnats av

 • Janton Oy.

PROPOSITIONEN

Regeringen föreslår att postlagens bestämmelse om tillsynsavgiften för postverksamhet ändras. Genom lagen höjs tillsynsavgiften för postverksamhet för att motsvara de kostnader som verkställandet av postlagen medför för Kommunikationsverket samt de internationella betalningsförpliktelserna för postverksamheten.

Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2012 och avses bli behandlad i samband med den.

Lagen avses träda i kraft den 1 januari 2012.

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Motivering

Sammantaget sett anser utskottet propositionen vara behövlig och fylla sitt syfte. Det tillstyrker lagförslaget utan ändringar, men med följande kommentarer.

Den föreslagna lagen höjer den i konstitutionellt hänseende skatteliknande tillsynsavgiften för postverksamheten. Meningen är att med avgiften täcka Kommunikationsverkets utgifter för uppgifterna enligt postlagen och bl.a. de stegrade kostnaderna för Finlands medlemskap i Världspostföreningen (UPU).

Bland de utfrågade experterna fanns det sådana som ställde sig starkt avvisande till höjningsförslaget. En del ansåg höjningen vara oskälig, eftersom den basala postservicen visat dålig lönsamhet på senare tid. Kritik riktades också bl.a. mot att man inte samtidigt föreslagit en höjning av avgifterna för nya postföretag och påpekades att all den övervakning och andra liknande uppgifter som räknas upp i postlagen inte nödvändigtvis kräver omedelbara insatser från övervakningsmyndighetens sida. Dessutom framhölls det att även myndigheterna bör försöka spara i det rådande ekonomiska läget.

Posttjänsterna hör till den viktiga basservicen i samhället. Högkvalitativa posttjänster måste finnas tillgängliga för att medborgarnas kommunikationsrelaterade rättigheter ska bli tillgodosedda och samhället fungera. Postverksamheten bör absolut vara lönsam, menar utskottet väl medveten om bl.a. den press som de allt vanligare e-fakturorna sätter på postens lönsamhet.

Men efter all erhållen information anser utskottet det trots allt nödvändigt att avgiften höjs i det här skedet för att de i postlagen fastlagda myndighetsuppgifterna ska kunna fullgöras. De myndighetsuppgifter som postlagen anger kommer att vara ytterst angelägna i framtiden, bl.a. för att alla medborgare ska få postservice på lika villkor. Dessutom uppges Kommunikationsverket ha vidtagit en lång rad interna åtgärder för att få resurserna för övervakning av postverksamheten att räcka till.

Men om tillsynsavgiften hämtar in betydligt mer än vad myndighetsuppgifterna kräver eller om det sker väsentliga strukturella eller funktionella förändringar på postmarknaden är det viktigt att se över lagstiftningen om tillsynsavgiften, med kort varsel om så behövs.

Utskottets förslag till beslut

Riksdagen

godkänner lagförslaget utan ändringar.

Helsingfors den 28 oktober 2011

I den avgörande behandlingen deltog

 • ordf. Arto Satonen /saml
 • vordf. Osmo Kokko /saf
 • medl. Thomas Blomqvist /sv
 • Ari Jalonen /saf
 • Jukka Kopra /saml
 • Suna Kymäläinen /sd
 • Johanna Ojala-Niemelä /sd
 • Raimo Piirainen /sd
 • Janne Sankelo /saml
 • Eila Tiainen /vänst
 • Ari Torniainen /cent
 • Reijo Tossavainen /saf
 • Oras Tynkkynen /gröna
 • Mirja Vehkaperä /cent

Sekreterare var

utskottsråd Juha Perttula

​​​​