KULTURUTSKOTTETS BETÄNKANDE 21/2006 rd

KuUB 21/2006 rd - RP 272/2006 rd

Granskad version 2.0

Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 23 a och 28 § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet

INLEDNING

Remiss

Riksdagen remitterade den 12 december 2006 en proposition med förslag till lag om ändring av 23 a och 28 § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (RP 272/2006 rd) till kulturutskottet för beredning.

Sakkunniga

Utskottet har hört

regeringsråd Timo Lankinen, undervisningsministeriet

sakkunnig Päivi Rajala, Finlands Kommunförbund

generalsekreterare Timo Luopajärvi, Rådet för Yrkeshögskolornas Rektorer ARENE

Dessutom har finansministeriet lämnat ett skriftligt utlåtande.

PROPOSITIONEN

Regeringen föreslår att 23 a § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet ändras bl.a. så att det blir möjligt med kompensation för den extra belastning som följer av att mervärdesskatter som kommuner och samkommuner fått i återbäring måste återbetalas i samband med organiserandet av huvudmannaskapet med huvudmän för yrkeshögskolor och anordnare av yrkesutbildning. Denna kompensation sker genom att priset per enhet för en privat sammanslutning eller stiftelse i egenskap av huvudman höjs.

Lagen avses träda i kraft den 1 januari 2008.

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Allmän motivering

Propositionen avser att främja ett samlat yrkeshögskolenät och anordnarnät inom yrkesutbildningen. Det är befogat att utveckla ett yrkeshögskolenät och bilda större enheter, anser utskottet.

När en kommun eller samkommun i samband med organiserandet av huvudmannaskapet överlåter en fastighet till en privat sammanslutning eller stiftelse, har de mervärdesskatter som den fått i återbäring med stöd av mervärdesskattelagen återkrävts. Denna skyldighet har ansetts utgöra ett hinder för ett ändamålsenligt samlat nät av yrkeshögskolor och anordnare av yrkesutbildning och för överföring av fastigheter till de egentliga huvudmännen och utbildningsanordnarna. Av denna orsak anser utskottet den föreslagna bestämmelsen om höjt pris per enhet vara behövlig och lämplig och tillstyrker lagförslaget.

Detaljmotivering

23 a §.

Utskottet påpekar att sammanslagningen av yrkeshögskolor kan ge upphov till problem när moms måste betalas på överlåtelse av anläggningstillgångar. Utskottet föreslår att kompensationen för skattepåföljder i propositionen utvidgas så att den i större utsträckning än vad som föreslagits gäller överlåtelse av anläggningstillgångar. Utvidgningen täcker existerande lösöre som behövs för utbildningen. Utskottet föreslår följaktligen att 2 mom. ändras.

Dessutom har utskottet gjort en teknisk ändring i sista meningen i 2 mom.

För att eventuella överlappningar ska undvikas föreslår utskottet att 3 mom. preciseras när det gäller beräkningen av momsen för respektive läroanstaltsformer det år priserna per enhet beräknas.

Förslag till beslut

Med stöd av det ovan anförda föreslår utskottet vördsamt

att lagförslaget godkänns enligt propositionen men 23 a § med följande ändringar:

23 a §

Beaktande av mervärdesskatten i priserna per enhet för privata utbildningsanordnare

(1 mom. som i RP)

Priset per enhet för en privat huvudman för en yrkeshögskola och för en privat anordnare av yrkesutbildning kan höjas på ansökan för en fastighet och anläggningstillgångar som en kommun eller samkommun har överlåtit till en privat sammanslutning eller stiftelse för verksamhet som överensstämmer med denna lag (utesl.) så att förhöjningen multiplicerad med det antal studerande som används vid bestämmande av finansieringen högst motsvarar beloppet av den mervärdesskatt som skall betalas för överlåtelserna för nämnda ändamål.

Den höjning som avses i 1 och 2 mom. beaktas inte när det genomsnittliga priset per enhet fastställs enligt 16 § 1 mom. och inte heller när priserna per enhet bestäms enligt 2 mom. i nämnda paragraf. Den höjning som avses i 2 mom. beaktas inte heller när kommunens finansieringsandel bestäms eller när den i 1 mom. avsedda mervärdesskatteandelen räknas ut.

_______________

Helsingfors den 1 februari 2007

I den avgörande behandlingen deltog

 • ordf. Kaarina Dromberg /saml
 • medl. Esko Ahonen /cent
 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Tuomo Hänninen /cent
 • Tatja Karvonen /cent
 • Rauno Kettunen /cent
 • Minna Lintonen /sd
 • Kirsi Ojansuu /gröna
 • Seppo Särkiniemi /cent
 • Marja Tiura /saml
 • Jutta Urpilainen /sd
 • Raija Vahasalo /saml
 • Unto Valpas /vänst

Sekreterare var

utskottsråd Marjo Hakkila

​​​​