LAGUTSKOTTETS UTLÅTANDE 8/2001 rd

LaUU 8/2001 rd - B 5/2001 rd

Granskad version 2.0

Berättelsen om regeringens åtgärder under år 2000

Till grundlagsutskottet

INLEDNING

Remiss

Riksdagen remitterade den 18 april 2001 berättelsen om regeringens åtgärder under år 2000 (B 5/2001 rd) till grundlagsutskottet för beredning och bestämde samtidigt att lagutskottet skall lämna utlåtande i ärendet till grundlagsutskottet.

Sakkunniga

Utskottet har hört

kanslichef Kirsti Rissanen, justitieministeriet

UTSKOTTETS STÄLLNINGSTAGANDEN

Motivering

Avgränsning av utlåtandet

Utskottet har behandlat de uttalanden i berättelsen om regeringens åtgärder som hänför sig till utskottets behörighet och avgränsat bedömningen till de uttalanden som godkänts utifrån lagutskottets ställningstaganden.

Utskottets utlåtanden

För uttalandenas del finner lagutskottet regeringens redogörelser och ställningstaganden korrekta. De två uttalanden som enligt regeringen inte längre ger anledning till åtgärder kan också enligt lagutskottets mening strykas i berättelsen.

Dialogen mellan riksdagen och regeringen

Utskottet har i sina tidigare utlåtanden LaUU 16/1999 rd och LaUU 17/2000 rd följt upp uttalandet om rättegångskostnader i sitt utlåtande om berättelsen om regeringens åtgärder B 5/1996 rd. Utskottet konstaterar i utlåtandena ovan att uttalandet hade fullföljts och därmed kunde strykas i berättelsen. Uttalandet har nu ett år senare strukits.

Samtidigt som lagutskottet godkände att uttalandet stryks föreslog det i sitt utlåtande LaUU 16/1999 rd med hänvisning till de motiv som det då och fortfarande anser aktuella ett uttalande där det påskyndar en samordning av det nya rättshjälpssystemet och en utvidgning av kretsen av personer som har rätt till rättshjälp.

Riksdagen godkände ett uttalande i grundlagsutskottets betänkande GrUB 6/1999 rd, där den förutsatte att regeringen på behörigt sätt tar hänsyn dels till de anmärkningar angående tidigare ställningstaganden av riksdagen, som varit avsedda att bli beaktade av regeringen, dels till uttalanden om andra omständigheter som ingår i betänkandet och i de bifogade utlåtandena och som kräver åtgärder från regeringens sida.

Det nya uttalandet i lagutskottets utlåtande LaUU 16/1999 rd hade inte tagits in i berättelsen för 1999 och det finns inte heller i den föreliggande berättelsen. Lagutskottet noterar att inte heller andra uttalanden som framförts på motsvarande sätt har tagits in i berättelsen under de två senaste åren.

Utskottet har den uppfattningen att dialogen mellan riksdagen och regeringen inte längre fungerar som den borde. Utskottet föreslår därför att grundlagsutskottet i samband med behandlingen av berättelsen utreder vad avbrottet i informationsgången beror på och hur det kan åtgärdas.

Utlåtande

Lagutskottet anför vördsamt som sitt utlåtande till grundlagsutskottet

att grundlagsutskottet bör beakta det som sägs ovan.

Helsingfors den 6 juni 2001

I den avgörande behandlingen deltog

 • ordf. Henrik Lax /sv
 • vordf. Matti Vähänäkki /sd
 • medl. Sulo Aittoniemi /alk
 • Jyri Häkämies /saml
 • Erkki Kanerva /sd
 • Toimi Kankaanniemi /kd
 • Annika Lapintie /vänst
 • Paula Lehtomäki /cent
 • Kari Myllyniemi /cent
 • Kirsi Ojansuu /gröna
 • Veijo Puhjo /vänst
 • Susanna Rahkonen /sd
 • Tero Rönni /sd
 • Mauri Salo /cent
 • Timo Seppälä /saml
 • Marja Tiura /saml
 • Lasse Virén /saml
 • ers. Seppo Lahtela /cent

Sekreterare vid behandlingen i utskottet var

utskottsrådet Kaisa  Vuorisalo

​​​​