LAGMOTION 127/2001 rd

LM 127/2001 rd - Gunnar Jansson /sv m.fl.

Granskad versio 2.0

Lotterilag samt vissa lagar som har samband med den

Till riksdagen

MOTIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

Bakgrund

Den 19 juni 2001 antog riksdagen en ny lotterilag samt sju andra lagar, som anslöt sig till den, på basen av regeringens proposition (RP 197/1999 rd) efter det att riksdagen företagit ändringar i lagförslaget enligt förslag av förvaltningsutskottet (FvUB 10/2001 rd). De antagna lagarna ingår i riksdagens svar (RSv 91/2001 rd).

Riksdagen antog nämnda dag ytterligare två andra lagar, som ansluter sig till den förnyade lotterilagstiftningen på basen av kompletterande propositioner, nämligen lag om användningen av avkastningen av totospel för främjande av hästuppfödning och hästsport (RSv 92/2001 rd) och lag om penningautomatunderstöd (RSv 93/2001 rd).Dessa tio lagar innehåller 170 paragrafer varav alla utom en är ändamålsenliga och behövliga — landet behöver en ny modern lagstiftning om lotterier och därtill anslutet regelverk. Redan under riksdagsbehandlingen av första lagstiftningsförslaget, d.v.s. lotterilagen, uppstod det tvivel därom huruvida dess 5 § 2 och 3 moment sådana som de formulerats under riksdagsbehandlingen, stod i överensstämmelse med fördelningen av lagstiftningsbehörigheten enligt självstyrelselagen för Åland () mellan riksdagen och Ålands lagting.

Efter hänvändelse av republikens president med stöd av 77 § grundlagen till högsta domstolen, konstaterade domstolen den 30 augusti 2001 att sådan överensstämmelse inte föreligger. Statsrådet föreslog den 6 september 2001 att republikens president skulle lämna lagarna utan stadfästelse vilket beslut presidenten omfattade följande dag varför de tio lagarna är tillbaka i riksdagen. På riksdagen ankommer det att godkänna lagarna utan att deras sakliga innehåll ändras eller att förkasta dem.

Innehåll

Denna lagmotion syftar till att skapa en modern lotterilagstiftning, som kan träda i kraft den 1 januari 2002. Lagstiftningen baserar sig på de lagar riksdagen antog den 19 juni 2001 och på det beredningsmaterial (propositioner, betänkanden och utlåtanden) som låg till grund för lagarna, dock så att konflikten med Ålands självstyrelsesystem undanröjs.

Lagmotionen går också ut på att riksdagen förkastar ovannämnda icke-stadfästa lagar. Därmed följer riksdagen republikens presidents beslut, vilket stöds av både högsta domstolen och statsrådet — i vartdera fallet enhälligt.

MOTIVERING

Allmän motivering

Lotterilagstiftningen har beretts under en lång tid. Beredningen har beaktat den utveckling på området som kunnat förutses och som är lämpad för reglering. Därför bör lagstiftningen genomföras utan ytterligare dröjsmål. De problem som tillstötte under riksdagsbehandlingen skall lösas. De löses enklast genom att lagarna antas enligt denna lagmotion i den lydelse de fick genom riksdagens beslut den 19 juni 2001 med undantag för 5 § 2 och 3 mom. lotterilagen vilka av ovannämnda skäl bör utgå.

Till övriga delar föreslås inga andra ändringar i lagarna än att de skall träda i kraft den 1 januari 2002.

Detaljmotivering

Lagförslagens paragrafer har de motiveringar som de bakomliggande propositionerna, betänkandena och utlåtandena över dem anger med undantag för 5 § 2 och 3 mom. i förslaget till lotterilag vilka inte behöver motiveras eftersom de utgår. I övrigt följer lagmotionens struktur och innehåll riksdagens svar RSv 91/2001 rd, RSv 92/2001 rd och RSv 93/2001 rd.

Med stöd av det ovan anförda föreslår vi

att riksdagen skall godkänna följande lagförslag:

1. Lotterilag I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1—4 § (Som i RSv 91/2001 rdRP 197/1999 rd) 5 §

Rätt att anordna lotterier

Lotterier får anordnas av registrerade föreningar, självständiga stiftelser och andra sammanslutningar med allmännyttigt ändamål som har hemort i Finland.
6—67 § (Som i RSv 91/2001 rdRP 197/1999 rd) 68 §

Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

68 § 2 och 3 mom. samt 69 § (Som i RSv 91/2001 rdRP 197/1999 rd)

_______________

2. Lag om ändring av lotteriskattelagen I enlighet med riksdagens beslut ändras i lotteriskattelagen av den 26 juni 1992 () 2 § 1 mom. 1 punkten och 2 mom., 4 § 1 och 2 mom. samt 6 § 2 punkten, av dessa lagrum 2 § 1 mom. 1 punkten och 2 mom. sådana de lyder i lag samt 4 § 1 mom. sådant det lyder i lag , som följer: 2 § 1 mom. 1 punkten och 2 mom., 4 § 1 och 2 mom. samt 6 § 2 punkten (Som i RSv 91/2001 rdRP 197/1999 rd)

_______________

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

_______________

3. Lag om ändring av lagen om penninginsamlingar I enlighet med riksdagens beslut upphävs i lagen den 31 juli 1980 om penninginsamlingar () 7 § 2 mom. samt ändras 6 § som följer: 7 § 2 mom. samt 6 § (Som i RSv 91/2001 rdRP 197/1999 rd)

_______________

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

_______________

4. Lag om ändring av lagen om förströelseanordningar I enlighet med riksdagens beslut ändras i lagen den 10 februari 1995 om förströelseanordningar () 5 § 2 mom., 6 § 3 mom., 7, 8 och 9 §, 10 § 3 mom., 16 § 1 mom. och 17 §, fogas till lagen nya 3 a och 8 a § samt till 16 § ett nytt 3 mom. som följer: 3 a §, 5 § 2 mom., 6 § 3 mom., 7, 8, 8 a och 9 §, 10 § 3 mom., 16 § 1 och 3 mom. samt 17 § (Som i RSv 91/2001 rdRP 197/1999 rd)

_______________

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

_______________

5. Lag om ändring av 17 kap. strafflagen I enlighet med riksdagens beslut fogas till 17 kap. strafflagen av den 19 december 1889 (), sådant det lyder i lagarna , och , en ny 16 a § som följer: 16 a § (Som i RSv 91/2001 rdRP 197/1999 rd)

_______________

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

_______________

6. Lag om ändring av 3 och 6 § lagen om förhindrande och utredning av penningtvätt I enlighet med riksdagens beslut ändras i lagen den 30 januari 1998 om förhindrande och utredning av penningtvätt () 3 § 10 punkten och 6 § 4 mom. som följer: 3 § 10 punkten och 6 § 4 mom. (Som i RSv 91/2001 rdRP 197/1999 rd)

_______________

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

_______________

7. Lag om ändring av 5 a § lagen om biblioteket för synskadade I enlighet med riksdagens beslut ändras i lagen den 23 augusti 1996 om biblioteket för synskadade () 5 a §, sådan den lyder i lag , som följer: 5 a § (Som i RSv 91/2001 rdRP 197/1999 rd)

_______________

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

_______________

8. Lag om användning av avkastningen av penninglotterier samt tippnings- och vadhållningsspel I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 och 2 § (Som i RSv 91/2001 rdRP 197/1999 rd) 3 §

Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

_______________

9. Lag om användning av avkastningen av totospel för främjande av hästuppfödning och hästsport I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1—33 § (Som i RSv 92/2001 rdRP 65/2001 rd) 34 §

Ikraftträdelse- och övergångsbestämmelser

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

_______________

10. Lag om penningautomatunderstöd I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1—45 § (Som i RSv 93/2001 rdRP 75/2001 rd) 46 §

Ikraftträdelse- och övergångsbestämmelser

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

_______________

Helsingfors den 11 oktober 2001

  • Gunnar Jansson /sv
  • Henrik Lax /sv
  • Christina Gestrin /sv
  • Margareta Pietikäinen /sv
  • Pehr Löv /sv
  • Nils-Anders Granvik /sv
  • Klaus Bremer /sv

​​​​