MILJÖUTSKOTTETS UTLÅTANDE 8/2001 rd

MiUU 8/2001 rd - B 5/2001 rd

Granskad version 2.0

Berättelsen om regeringens åtgärder under år 2000

Till grundlagsutskottet

INLEDNING

Remiss

Riksdagen remitterade den 18 april 2001 berättelsen om regeringens åtgärder under år 2000 (B 5/2001 rd) till grundlagsutskottet för beredning och bestämde samtidigt att övriga fackutskott skall lämna utlåtande till grundlagsutskottet.

Sakkunniga

Utskottet har hört

regeringssekreterare Tiina  Honkanen ja överinspektör Jukka-Pekka  Flander, miljöministeriet

UTSKOTTETS STÄLLNINGSTAGANDEN

Motivering

Miljöutskottet bedömer i sitt utlåtande regeringens åtgärder i anknytning till riksdagens uttalanden.

Uttalanden som hänför sig till miljöministeriets förvaltningsområde

I berättelsen föreslås att samtliga 16 uttalanden beträffande miljöministeriets behörighetsområde stryks på den grunden att de antingen har fullföljts på åtgärd av statsrådet eller att de annars inte längre är aktuella. Följande uttalanden föreslås bli strukna:

 • utvidgande av skattebasen så att den omfattar miljö- och energiskatter (SRR 3/1997 rd, framtidsutskottet),
 • tryggande av naturens biodiversitet (SRR 3/1997 rd, framtidsutskottet),
 • ekologisk strukturomvandling (SRR 3/1997 rd, framtidsutskottet),
 • förpliktelserna i Kyotoprotokollet (SRR 3/1997 rd, framtidsutskottet),
 • minskande av små partiklar (SRR 3/1997 rd, framtidsutskottet),
 • barn och unga skall delta i planeringen av miljön (SRR 3/1997 rd, framtidsutskottet),
 • den nya bygglagstiftningen — ändamålsenlighet och tillämpning (RP 101/1998 rd, miljöutskottet),
 • bostadssammanslutningars allmännyttighet (RP 274/1998 rd, miljöutskottet),
 • främjande av byggande i trä (RP 40/1999 rd, finansutskottet),
 • Skogsforskningsinstitutets naturskyddsområden (RP 61/1999 rd, jord- och skogsbruksutskottet),
 • uppföljning av hur den nya miljöskyddslagen fungerar och tillämpas (RP 84/1999 rd, miljöutskottet),
 • geologiska undersökningar och malmletning i Syöte nationalpark (RP 196/1999 rd, miljöutskottet),
 • skydd av Repovesiområdet (LM 176/1999 rd, miljöutskottet),
 • inkomstgränserna för valet av boende (RP 109/2000 rd och RP 187/2000 rd, finansutskottet),
 • räntestöd för lån för bostadsaktiebolagshus (RP 109/2000 rd och RP 187/2000 rd, finansutskottet) och
 • den högsta hyresnivå som berättigar till bostadsbidrag (RP 109/2000 rd och RP 187/2000 rd, finansutskottet).

Av de orsaker som nämns i berättelsen och med stöd av erhållen utredning tillstyrker miljöutskottet att uttalandena stryks, med undantag för två.

I uttalandet om bostadssammanslutningars allmännyttighet förutsatte riksdagen bland annat att kriterier som motsvarar allmännyttighet utsträcks så att de också gäller alla privaträttsliga samfund för att det med statligt stöd finansierade bostadsbeståndet skall kunna förbli i hyresanvändning. I berättelsen nämns att miljöministeriet har för avsikt att börja bereda en författning om detta under 2001. Utgångspunkten är att kriterierna för allmännyttighet utsträcks så att de gäller inte bara alla privaträttsliga samfund utan också offentliga samfund. Enligt erhållen utredning kommer beredning i gång i juni 2001.

Miljöutskottet vill ge akt på hur beredningen av lagstiftningen framskrider och menar att uttalandet ännu inte bör strykas i berättelsen. Däremot kan de två andra delarna av uttalandet (ikraftträdandet av lagstiftningen om allmännyttighet, en strategi för produktionen av hyresbostäder till skäliga priser) strykas.

I uttalandet om skydd av Repovesiområdet förutsätts att regeringen i samband med en utredning av skyddet av skogarna i södra Finland omedelbart börjar bereda skyddet av Repovesiområdet med målet att inrätta en nationalpark på omkring 1 000 hektar. Regeringen redogör i sin berättelse för hur skyddsprojektet har framskridit. Enligt erhållen utredning förhandlar myndigheterna och markägarna inom området som bäst om de markköp som behövs för nationalparken.

Miljöutskottet vill följa upp också hur denna fråga framskrider och menar att uttalandet ännu inte bör strykas i berättelsen.

Handels- och industriministeriets förvaltningsområde

Inom handels- och industriministeriets behörighetsområde föreslås ett uttalande av miljöutskottet bli struket. Uttalandet gäller upparbetning av använt kärnbränsle och Sovjetunionens kärnkraftsproduktion (RP 295/1994 rd).

Av de orsaker som nämns i regeringens berättelse anser miljöutskottet att uttalandet kan strykas.

Utlåtande

Miljöutskottet anför vördsamt som sitt utlåtande

att grundlagsutskottet bör beakta det som framförts i utlåtandet.

Helsingfors den 30 maj 2001

I den avgörande behandlingen deltog

 • ordf. Pentti Tiusanen /vänst
 • vordf. Tytti Isohookana-Asunmaa /cent
 • medl. Christina Gestrin /sv
 • Rakel Hiltunen /sd
 • Susanna Huovinen /sd
 • Marjukka Karttunen-Raiskio /saml
 • Tarja Kautto /sd
 • Riitta Korhonen /saml
 • Esko Kurvinen /saml
 • Jari Leppä /cent
 • Hanna Markkula-Kivisilta /saml
 • Hannu Takkula /cent
 • Pia Viitanen /sd
 • Pekka Vilkuna /cent

Sekreterare vid behandlingen i utskottet var

utskottsrådet Salme  Kandolin

​​​​