Plenarprotokoll 10/2014 rd

PR 10/2014 rd

Justerat 2.0r

10. TISDAGEN DEN 18 FEBRUARI 2014

Överläggningarna leddes av förste vice talman Pekka Ravi (14.00—15.57) och andre vice talman Anssi Joutsenlahti (15.57—17.33).

Namnupprop

Vid namnuppropet antecknades följande 30 ledamöter som frånvarande (r = för riksdagsarbete, s = för sjukdom, f = för familjeledighet):

 • Outi Alanko-Kahiluoto /gröna
 • Mikko Alatalo /cent
 • Paavo Arhinmäki /vänst (r)
 • Maarit Feldt-Ranta /sd (s)
 • Christina Gestrin /sv
 • Leena Harkimo /saml
 • Jyrki Katainen /saml (r)
 • Sampsa Kataja /saml
 • Krista Kiuru /sd
 • Mari Kiviniemi /cent
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Merja Kyllönen /vänst (s)
 • Eero Lehti /saml (s)
 • Paula Lehtomäki /cent
 • Marjo Matikainen-Kallström /saml
 • Riitta Myller /sd
 • Markku Mäntymaa /saml (s)
 • Elisabeth Nauclér /sv
 • Petteri Orpo /saml
 • Aila Paloniemi /cent (s)
 • Sari Sarkomaa /saml
 • Juha Sipilä /cent (s)
 • Alexander Stubb /saml
 • Jani Toivola /gröna
 • Erkki Tuomioja /sd (r)
 • Tytti Tuppurainen /sd (s)
 • Jutta Urpilainen /sd (r)
 • Juha Väätäinen /saf (s)
 • Tuula Väätäinen /sd
 • Peter Östman /kd-

Efter namnuppropet anmälde sig följande 6 ledamöter:

 • Elisabeth Nauclér /sv (14.24)
 • Outi Alanko-Kahiluoto /gröna (14.43)
 • Peter Östman /kd (14.47)
 • Mikko Alatalo /cent (14.50)
 • Riitta Myller /sd (15.56)
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd (16.26)

__________

Unionsärenden

Förste vice talman Pekka Ravi:

Statsrådet har 13.2.2014 till riksdagen överlämnat unionsärendena U 4—6/2014 rd. Talmannen har sänt ärendena vidare för behandling i stora utskottet,

som lagutskottet ska lämna utlåtande till om ärende U 4,

lagutskottet och ekonomiutskottet om ärende U 5 och

arbetslivs- och jämställdhetsutskottet om ärende U 6.

__________

Överföring av åtgärdsmotion AM 42/2012 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Åtgärdsmotion AM 42/2012 rd, som rör definiering av oskälighet i lagen om vattentjänster, har 14.12.2012 remitterats för behandling i miljöutskottet. Talmanskonferensen har i dag 18.2.2014 beslutat att åtgärdsmotionen överförs till jord- och skogsbruksutskottet.

Riksdagen godkände talmanskonferensens förslag.

__________

ÄRENDEN PÅ DAGORDNINGEN

1) Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av överenskommelsen mellan Finland och Palestina om status för Palestinas beskickning i Helsingfors samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 3/2014 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till utrikesutskottet.

Debatt (PTK 10/1).

Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till utrikesutskottet.

2) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 kap. i rättegångsbalken och 6 § i tingsrättslagen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 4/2014 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till lagutskottet.

Debatt (PTK 10/2).

Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till lagutskottet.

3) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 7 § i lagen om penninginsamlingar

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 5/2014 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till förvaltningsutskottet.

Debatt (PTK 10/3).

Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet.

4) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av statstjänstemannalagen och 1 § i räntelagen

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 209/2013 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 1/2014 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Till grund för behandlingen ligger förvaltningsutskottets betänkande. Nu följer detaljbehandling av lagförslagen.

Allmän debatt (PTK 10/4).

Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

5) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om befolkningsdatasystemet och Befolkningsregistercentralens certifikattjänster

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 195/2013 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 2/2014 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Till grund för behandlingen ligger förvaltningsutskottets betänkande. Nu följer detaljbehandling av lagförslaget.

Allmän debatt (PTK 10/5).

Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

6) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om förvaltare av alternativa investeringsfonder

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 94/2013 rd

Ekonomiutskottets betänkande  EkUB 38/2013 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas.

Debatt (PTK 10/6).

Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

7) Statens revisionsverks årsberättelse om sin verksamhet till 2013 års riksdag

Enda behandlingen

Berättelse  B 18/2013 rd

Revisionsutskottets betänkande  ReUB 10/2013 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Till grund för behandlingen ligger revisionsutskottets betänkande.

Behandlingen av ärendet avbröts i plenum 14.2.2014.

PR 9/2/2014

Debatten fortsatte (PTK 10/7).

Beslut

Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av berättelsen.

Ärendet slutbehandlat.

8) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 15 § i lagen om fordonstrafikregistret och av vägtrafiklagen

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 205/2013 rd

Kommunikationsutskottets betänkande  KoUB 1/2014 rd

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 19.2.2014.

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Riksdagens nästa plenum är i morgon onsdag 19.2.2014 kl. 14.

Plenum avslutades kl. 17.33.

​​​​