Plenarprotokoll 114/2014 rd

PR 114/2014 rd

Justerat 2.0r

114. TISDAGEN DEN 18 NOVEMBER 2014

Överläggningarna leddes av talman Eero Heinäluoma (14.00—15.48 och 19.28—20.03), förste vice talman Pekka Ravi (15.48—17.44) och andre vice talman Anssi Joutsenlahti (17.44—19.28 och 20.03—21.04).

Namnupprop

Vid namnuppropet antecknades följande 41 ledamöter som frånvarande (r = för riksdagsarbete, s = för sjukdom, f = för familjeledighet):

 • Heikki Autto /saml (r)
 • Thomas Blomqvist /sv
 • Markku Eestilä /saml
 • Sanni Grahn-Laasonen /saml (r)
 • Maria Guzenina /sd (r)
 • Satu Haapanen /gröna
 • Pekka Haavisto /gröna
 • Timo Heinonen /saml (r)
 • Ilkka Kanerva /saml (r)
 • Saara Karhu /sd (r)
 • Mika Kari /sd (r)
 • Katri Komi /cent (r)
 • Jukka Kopra /saml
 • Laila Koskela /cent (s)
 • Esko Kurvinen /saml (r)
 • Seppo Kääriäinen /cent (r)
 • Paula Lehtomäki /cent
 • Elina Lepomäki /saml (r)
 • Päivi Lipponen /sd (r)
 • Markku Mäntymaa /saml (s)
 • Elisabeth Nauclér /sv
 • Jussi Niinistö /saf (r)
 • Petteri Orpo /saml
 • Mauri Pekkarinen /cent (r)
 • Tuula Peltonen /sd
 • Tuomo Puumala /cent
 • Eero Reijonen /cent (r)
 • Markku Rossi /cent
 • Annika Saarikko /cent (f)
 • Kimmo Sasi /saml (r)
 • Mikko Savola /cent
 • Anni Sinnemäki /gröna
 • Ismo Soukola /saf (r)
 • Alexander Stubb /saml (r)
 • Eero Suutari /saml (r)
 • Lenita Toivakka /saml (r)
 • Erkki Tuomioja /sd (r)
 • Sinuhe Wallinheimo /saml (r)
 • Pertti Virtanen /saf
 • Juha Väätäinen /saf
 • Tuula Väätäinen /sd (r)

Efter namnuppropet anmälde sig följande 7 ledamöter:

 • Jukka Kopra /saml (14.21)
 • Elisabeth Nauclér /sv (15.06)
 • Seppo Kääriäinen /cent (16.16)
 • Eero Reijonen /cent (16.17)
 • Pekka Haavisto /gröna (16.17)
 • Markku Rossi /cent (16.20)
 • Markku Eestilä /saml (16.30)

__________

Regeringens propositioner

Talman Eero Heinäluoma:

Statsrådet har 14.11.2014 överlämnat regeringens propositioner RP 241—244/2014 rd till riksdagen. Propositionerna tas till remissdebatt i detta plenum.

__________

Unionsärenden

Talman Eero Heinäluoma:

Statsrådet har 13.11.2014 till riksdagen överlämnat unionsärendet U 41/2014 rd. Talmannen har sänt ärendet vidare för behandling i stora utskottet, som jord- och skogsbruksutskottet ska lämna utlåtande till.

__________

Medlemmar i olika organ

Talman Eero Heinäluoma:

Med hänvisning till en reglering av utskottsplatserna anhåller

Laila Koskela om befrielse från medlemskapet i social- och hälsovårdsutskottet och

Mikko Savola från medlemskapet samt Laila Koskela och Anu Vehviläinen från uppgiften som ersättare i arbetslivs- och jämställdhetsutskottet.

Laila Koskela anhåller om befrielse från medlemskapet i Folkpensionsanstaltens fullmäktige.

Talmanskonferensen förordar ledamöternas anhållan.

Riksdagen godkände anhållan.

Talman Eero Heinäluoma:

Fyllnadsval till utskotten förrättas i plenum i morgon onsdag 19.11.2014 kl. 14. Kandidatlistorna för fyllnadsvalen ska lämnas in till centralkansliet senast i morgon kl. 11.

Fyllnadsval till Folkpensionsanstaltens fullmäktige förrättas i plenum tisdag 25.11.2014 kl. 14. Kandidatlistorna för valet ska lämnas in till centralkansliet senast tisdag 25.11.2014 kl. 11.

__________

ÄRENDEN PÅ DAGORDNINGEN

1) Val av vissa medlemmar till styrelsen för Forskningsinstitutet för internationella relationer och EU-frågor

Val

Talman Eero Heinäluoma:

Jag konstaterar att valet är enhälligt och att riksdagen väljer följande uppställda kandidater till medelmmar till styrelsen för Forskningsinstitutet för internationella relationer och EU-frågor för mandatperioden som börjar 1.1.2015 och löper ut 31.12.2019:

statssekreterare för EU-ärenden Kare Halonen på förslag av statsrådets kansli,

ambassadör Rene Nyberg på förslag av utrikesministeriet,

forskningsprofessor Monica Tennberg och professor Tarja Väyrynen på förslag av Finlands Akademi,

professor Ilkka Liikanen på förslag av Finlands universitet UNIFI rf och

professor Laura Kolbe på förslag av Stiftelsen för utrikespolitisk forskning.

2) Regeringens proposition till riksdagen om komplettering av den tredje tilläggsbudgetpropositionen för 2014 (RP 207/2014 rd)

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 233/2014 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till finansutskottet.

Debatt (PTK 114/2).

Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet.

3) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till komplettering av regeringens proposition med förslag till ändring av lagstiftningen om energibeskattning (RP 128/2014 rd)

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 234/2014 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till finansutskottet.

Debatt (PTK 114/3).

Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet.

4) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 227/2014 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till social- och hälsovårdsutskottet, som kulturutskottet ska lämna utlåtande till.

Debatt (PTK 114/4).

Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet, som kulturutskottet ska lämna utlåtande till.

5) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om gruppbyggande samt till lagar om ändring av 2 och 7 kap. i lagen om bostadsköp och av 2 § i lagen om konsumenttvistenämnden

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 228/2014 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till ekonomiutskottet, som miljöutskottet ska lämna utlåtande till.

Debatt (PTK 114/5, min. Henriksson 114/5/1).

Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet, som miljöutskottet ska lämna utlåtande till.

6) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 20 kap. 8 § i strafflagen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 229/2014 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till lagutskottet, som grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till.

Debatt (PTK 114/6, min. Henriksson 114/6/1).

Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till lagutskottet, som grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till.

7) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till granskning av bestämmelserna om sökande av ändring i vissa förvaltningsärenden

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 230/2014 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till lagutskottet, som grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till.

Debatt (PTK 114/7, min. Henriksson 114/7/1).

Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till lagutskottet, som grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till.

8) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av lagstiftningen om utlämning för brott och av lagstiftningen om internationell familjerätt

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 231/2014 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till lagutskottet, som grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till.

Debatt (PTK 114/8, min. Henriksson 114/8/1).

Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till lagutskottet, som grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till.

9) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av vissa bestämmelser om nätbrott i strafflagen och av vissa lagar som har samband med den

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 232/2014 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till lagutskottet.

Debatt (PTK 114/9, min. Henriksson 114/9/1).

Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till lagutskottet.

10) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om animaliska biprodukter och vissa lagar som har samband med den

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 235/2014 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till jord- och skogsbruksutskottet.

Debatt (PTK 114/10).

Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till jord- och skogsbruksutskottet.

11) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om upphävande av lagen om privata allmänna hamnar och lagen om kommunala hamnordningar och trafikavgifter

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 236/2014 rd

Riksdagen remitterade ärendet till kommunikationsutskottet.

12) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 4 § i lagen om statens televisions- och radiofond och 351 § i informationssamhällsbalken

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 237/2014 rd

Riksdagen remitterade ärendet till kommunikationsutskottet.

13) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring och temporär ändring av lagen om handel med utsläppsrätter för luftfart

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 238/2014 rd

Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet.

14) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om vikariehjälp för renskötare och lag om ändring av 114 § i lagen om pension för lantbruksföreta

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 239/2014 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till social- och hälsovårdsutskottet.

Debatt (PTK 114/14).

Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet.

15) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om stödjande av den äldre befolkningens funktionsförmåga och om social- och hälsovårdstjänster för äldre

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 240/2014 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till social- och hälsovårdsutskottet.

Debatt (PTK 114/15).

Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet.

16) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av universitetslagen och yrkeshögskolelagen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 241/2014 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till kulturutskottet.

I anslutning till detta ärende tillåts även debatt om ärende 17)—19) på dagordningen.

Debatt (PTK 114/16).

Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till kulturutskottet.

17) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om temporär ändring av universitetslagen och yrkeshögskolelagen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 242/2014 rd

Riksdagen remitterade ärendet till kulturutskottet. [Debatt tilläts i samband med ärende 16).]

18) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 39 och 41 § i universitetslagen samt av yrkeshögskolelagen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 243/2014 rd

Riksdagen remitterade ärendet till kulturutskottet. [Debatt tilläts i samband med ärende 16).]

19) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av universitetslagen och av yrkeshögskolelagen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 244/2014 rd

Riksdagen remitterade ärendet till kulturutskottet, som grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till. [Debatt tilläts i samband med ärende 16).]

20) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om mottagande av personer som söker internationellt skydd

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 171/2014 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 28/2014 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Till grund för behandlingen ligger förvaltningsutskottets betänkande. Nu följer detaljbehandling av lagförslaget.

Behandlingen av ärendet avbröts i plenum 14.11.2014.

PR 113/5/2014

Ingen fortsättning på den allmänna debatten.

Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

21) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 54 och 55 § i utlänningslagen

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 219/2014 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 29/2014 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Till grund för behandlingen ligger förvaltningsutskottets betänkande. Nu följer detaljbehandling av lagförslaget.

Ingen allmän debatt.

Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

22) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till godkännande av överenskommelsen om ändring av den med Vitryssland ingångna överenskommelsen om internationell landsvägstrafik och till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 221/2014 rd

Kommunikationsutskottets betänkande  KoUB 21/2014 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Till grund för behandlingen ligger kommunikationsutskottets betänkande. Nu följer detaljbehandling av lagförslaget.

Allmän debatt (PTK 114/22).

Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

23) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om transport av farliga ämnen

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 222/2014 rd

Kommunikationsutskottets betänkande  KoUB 22/2014 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Till grund för behandlingen ligger kommunikationsutskottets betänkande. Nu följer detaljbehandling av lagförslaget.

Allmän debatt (PTK 114/23).

Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

24) Regeringens proposition till riksdagen med förslag om godkännande av avtalet om ett gemensamt luftrum mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Georgien, å andra sidan, och till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 225/2014 rd

Kommunikationsutskottets betänkande  KoUB 23/2014 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Till grund för behandlingen ligger kommunikationsutskottets betänkande. Nu följer detaljbehandling av lagförslaget.

Allmän debatt (PTK 114/24).

Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

25) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ett påföljdssystem för och tillsynen över den gemensamma fiskeripolitiken och till vissa lagar som har samband med den

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 107/2014 rd

Jord- och skogsbruksutskottets betänkande  JsUB 17/2014 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Till grund för behandlingen ligger jord- och skosbruksutskottets betänkande. Nu följer detaljbehandling av lagförslagen.

Allmän debatt (PTK 114/25).

Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

26) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 26 a och 35 § i lagen om grundläggande utbildning

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 135/2014 rd

Kulturutskottets betänkande  KuUB 11/2014 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Till grund för behandlingen ligger kulturutskottets betänkande. Nu följer detaljbehandling av lagförslaget.

Ingen allmän debatt.

Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

27) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av hälsoskyddslagen

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 76/2014 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 20/2014 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Till grund för behandlingen ligger social- och hälsovårdsutskottets betänkande. Nu följer detaljbehandling av lagförslaget.

Ingen allmän debatt.

Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

28) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 5 § i språklagen

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 206/2014 rd

Grundlagsutskottets betänkande  GrUB 4/2014 rd

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 19.11.2014.

29) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om inkomstskatteskalan för 2015 och lagar om ändring av vissa andra lagar

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 122/2014 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 25/2014 rd

Lagmotion  LM 57/2013 rd, 39, 41, 63, 64, 68, 70, 71, 74/2014 rd

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 19.11.2014.

30) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om stöd för upphörande med att bedriva jordbruk

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 141/2014 rd

Jord- och skogsbruksutskottets betänkande  JsUB 18/2014 rd

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 19.11.2014.

31) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 7 § i barnbidragslagen

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 165/2014 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 21/2014 rd

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 19.11.2014.

32) Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av protokollet om beredskap för, insatser vid och samarbete vid olyckor förorsakade av farliga och skadliga ämnen 2000 samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i protokollet och lag om ändring av lagen om bekämpning av oljeskador

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 205/2014 rd

Miljöutskottets betänkande  MiUB 12/2014 rd

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 19.11.2014.

33) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av naturvårdslagen

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 77/2014 rd

Miljöutskottets betänkande  MiUB 13/2014 rd

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 19.11.2014.

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Riksdagens nästa plenum är i morgon onsdag 19.11.2014 kl. 14.

Plenum avslutades kl. 21.04

​​​​