Plenarprotokoll 119/2006 rd

PR 119/2006 rd

Justerat 2.0r

119. ONSDAGEN DEN 22 NOVEMBER 2006

Förhandlingarna leds av talman Paavo Lipponen.

Namnupprop

Vid namnuppropet antecknas följande ledamöter som frånvarande:

 • Janina Andersson /gröna
 • Tarja Filatov /sd
 • Tony Halme /saf
 • Heidi Hautala /gröna
 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Mikko Immonen /vänst
 • Jyrki Kasvi /gröna
 • Martti Korhonen /vänst
 • Johannes Koskinen /sd
 • Risto Kuisma /sd
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Kari Kärkkäinen /kd
 • Jaakko Laakso /vänst
 • Annika Lapintie /vänst
 • Paula Lehtomäki /cent
 • Jari Leppä /cent
 • Suvi Lindén /saml
 • Leena Luhtanen /sd
 • Olli Nepponen /saml
 • Mauri Pekkarinen /cent
 • Terhi Peltokorpi /cent
 • Iivo Polvi /vänst
 • Kari Rajamäki /sd
 • Eero Reijonen /cent
 • Simo Rundgren /cent
 • Mauri Salo /cent
 • Osmo Soininvaara /gröna
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Oras Tynkkynen /gröna
 • Raija Vahasalo /saml

Efter namnuppropet anmäler sig följande ledamöter:

 • Raija Vahasalo /saml
 • Suvi Lindén /saml
 • Iivo Polvi /vänst
 • Jari Leppä /cent
 • Olli Nepponen /saml

__________

Uppdrag i anknytning till riksdagsarbetet

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har behandlat följande anmälningar om frånvaro från plenum på grund av uppdrag i anknytning till riksdagsarbetet:

22.11 ledamöterna

 • Leena Luhtanen /sd
 • Hannes Manninen /cent

22 och 23.11 ledamöterna

 • Tarja Filatov /sd
 • Kari Rajamäki /sd

Sjukfrånvaro

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har behandlat följande anmälningar om frånvaro från plenararbetet på grund av sjukdom:

22.11 ledamöterna

 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Johannes Koskinen /sd
 • Ben Zyskowicz /saml

Frånvarotillstånd

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har beviljat följande ledamöter befrielse från plenararbetet av annan orsak:

22.11 ledamöterna

 • Arto Bryggare /sd
 • Heidi Hautala /gröna
 • Lasse Hautala /cent
 • Mikko Immonen /vänst
 • Tatja Karvonen /cent
 • Martti Korhonen /vänst
 • Jari Leppä /cent
 • Suvi Lindén /saml
 • Eero Lämsä /cent
 • Olli Nepponen /saml
 • Klaus Pentti /cent
 • Iivo Polvi /vänst
 • Antti Rantakangas /cent
 • Eero Reijonen /cent
 • Satu Taiveaho /sd

22—24.11 ledamot

 • Osmo Soininvaara /gröna

__________

ÄRENDEN PÅ DAGORDNINGEN

1) Regeringens proposition med förslag till lag om besvärsnämnden för social trygghet och till vissa lagar som har samband med den

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 167/2006 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 34/2006 rd

Talmannen:

Lagförslagen som godkänts vid första behandlingen kan nu antas eller förkastas. Debatten om ärendet avslutades vid riksdagens plenum i går.

Under debatten har ledamot Erkki Virtanen föreslagit med stöd av ledamot Toimi Kankaanniemi att lagförslagen skall förkastas.

Ledamot Sirpa Asko-Seljavaara har med bifall av ledamot Seppo Lahtela föreslagit att riksdagen godkänner ett uttalande enligt reservation 2.

Redogörelsen godkänns.

Lagförslagen

Vid omröstningen om att anta eller förkasta lagförslagen beslutar riksdagen med rösterna 124 ja och 32 nej, 43 frånvarande anta sagda lagförslag.

( Omr. 1 )

Andra behandlingen av lagförslagen är avslutad.

Förslaget till uttalande

Vid omröstningen om ledamot Asko-Seljavaaras förslag godkänner riksdagen betänkandet med rösterna 91 ja och 66 nej, 42 frånvarande.

( Omr. 1 )

Ärendet är slutbehandlat.

2) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om accis på elström och vissa bränslen

Andra behandlingen, enda behandlingen

Regeringens proposition  RP 120/2006 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 24/2006 rd

Lagmotion  LM 97/2003 rd, 110/2004 rd, 19, 147/2005 rd

Åtgärdsmotion  AM 89/2005 rd

Talmannen:

Lagförslaget i regeringens proposition har godkänts vid första behandlingen och kan nu antas eller förkastas. Debatten om ärendet avslutades vid riksdagens plenum i går.

Lagförslagen

Lagförslaget som godkänts vid första behandlingen antas.

Riksdagen vidhåller vid sitt beslut från första behandlingen att lagförslagen i lagmotionerna förkastas.

Andra behandlingen av lagförslagen är avslutad.

Åtgärdsmotionen

Riksdagen instämmer i finansutskottets förslag att åtgärdsmotionen skall förkastas.

Ärendet är slutbehandlat.

__________

UTOM DAGORDNINGEN

3) Statsrådets redogörelse för strukturen hos och förändringarna inom detaljhandeln samt specialfrågorna kring handeln

Responsdebatt

Statsrådets redogörelse  SRR 3/2006 rd

Ekonomiutskottets betänkande  EkUB 17/2006 rd

Talmannen:

Utom dagordningen föredras ekonomiutskottets betänkande nr 17 om statsrådets redogörelse för strukturen hos och förändringarna inom detaljhandeln samt specialfrågor kring handeln.

Till grund för behandlingen ligger det förslag till ställningstagande med anledning av redogörelsen som ekonomiutskottet lägger fram i sitt betänkande. De, som önskar framställa förslag till riksdagens ställningstagande som avviker från utskottets formulering skall komma med sina förslag under debattens gång.

Efter en presentation av ekonomiutskottets ordförande följer en snabbdebatt utifrån på förhand anmälda anföranden. Inläggen i snabbdebatten får räcka högst 5 minuter.

Debatt (PTK 119/3).

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 121/2/2006

__________

ÄRENDEN PÅ DAGORDNINGEN

4) Regeringens proposition med förslag om en andra tilläggsbudget för 2006
Regeringens proposition om komplettering av den andra tilläggsbudgetpropositionen för 2006 (RP 208/2006 rd)
Regeringens proposition om en andra komplettering av den andra tilläggsbudgetpropositionen för 2006 (RP 208/2006 rd)

Enda behandlingen

Regeringens proposition  RP 208, 244, 258/2006 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 34/2006 rd

Tilläggsbudgetmotion  TBM 107—125/2006 rd

Andre vice talmannen:

Till grund för behandlingen ligger finansutskottets betänkande nr 34. Vid behandlingen av ärendet iakttas det förfaringssätt som riksdagen godkände vid plenum i går.

Enligt det godkända förfaringssättet inleds ärendets behandling med allmän debatt.

Allmän debatt (PTK 119/4).

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 121/3/2006

5) Regeringens proposition med förslag till lag om försvarsmakten samt vissa lagar som har samband med den

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 264/2006 rd

Andre vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till försvarsutskottet, som grundlagsutskottet skall lämna utlåtande till.

Debatt (PTK 119/5).

Talmanskonferensens förslag godkänns och ärendet remitteras till försvarsutskottet, som grundlagsutskottet skall lämna utlåtande till.

6) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om skatteförvaltningen

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 189/2006 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 33/2006 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till nästa plenum.

7) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om radiofrekvenser och teleutrustningar

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 179/2006 rd

Kommunikationsutskottets betänkande  KoUB 23/2006 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till nästa plenum.

8) Regeringens proposition med förslag till lag om transport av djur samt lagar om ändring av djurskyddslagen och 17 kap. 14 och 23 § i strafflagen

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 160/2006 rd

Jord- och skogsbruksutskottets betänkande  JsUB 11/2006 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till nästa plenum.

9) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 18 § i lagen om planering av och statsandel för social- och hälsovården

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 129/2006 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 40/2006 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till nästa plenum.

10) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om främjande av invandrares integration samt mottagande av asylsökande

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 183/2006 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 23/2006 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till nästa plenum.

11) Regeringens proposition med förslag till lag om beställarens utredningsskyldighet och ansvar vid anlitande av utomstående arbetskraft

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 114/2006 rd

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottets betänkande  AjUB 10/2006 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till nästa plenum.

Plenum avslutas kl. 19.16.

​​​​