Plenarprotokoll 120/2001 rd

PR 120/2001 rd

Justerat 2.0r

120. ONSDAGEN DEN 24 OKTOBER 2001

Förhandlingarna leds av talman Uosukainen.

Namnupprop

Vid namnuppropet antecknas följande ledamöter som frånvarande:

 • Hannu Aho /cent
 • Eero Akaan-Penttilä /saml
 • Klaus Bremer /sv
 • Mikko Elo /sd
 • Satu Hassi /gröna
 • Esko Helle /vänst
 • Tytti Isohookana-Asunmaa /cent
 • Reijo Kallio /sd
 • Erkki Kanerva /sd
 • Ilkka Kanerva /saml
 • Seppo Kanerva /saml
 • Matti Kangas /vänst
 • Tapio Karjalainen /sd
 • Tarja Kautto /sd
 • Marja-Leena Kemppainen /kd
 • Martti Korhonen /vänst
 • Juha Korkeaoja /cent
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Seppo Lahtela /cent
 • Reijo Laitinen /sd
 • Pehr Löv /sv
 • Rauha-Maria Mertjärvi /gröna
 • Pertti Mäki-Hakola /saml
 • Tero Mölsä /cent
 • Olli Nepponen /saml
 • Håkan Nordman /sv
 • Lauri Oinonen /cent
 • Kari Rajamäki /sd
 • Maija Rask /sd
 • Kimmo Sasi /saml
 • Marjatta Stenius-Kaukonen /vänst
 • Martti Tiuri /saml
 • Unto Valpas /vänst
 • Marjatta Vehkaoja /sd
 • Jari Vilén /saml

Efter namnuppropet anmäler sig ledamöterna

 • Pehr Löv /sv
 • Eero Akaan-Penttilä /saml
 • Tytti Isohookana-Asunmaa /cent
 • Unto Valpas /vänst
 • Kari Rajamäki /sd
 • Pertti Mäki-Hakola /saml
 • Lauri Kähkönen /sd

__________

Uppdrag i anknytning till riksdagsarbetet

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har behandlat följande anmälningar om frånvaro från plenum på grund av uppdrag i anknytning till riksdagsarbetet:

24.10 ledamöterna

 • Hannu Aho /cent
 • Timo Kalli /cent
 • Matti Kangas /vänst
 • Tapio Karjalainen /sd
 • Marja-Leena Kemppainen /kd
 • Katri Komi /cent
 • Martti Korhonen /vänst
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Eero Lämsä /cent
 • Pertti Mäki-Hakola /saml
 • Unto Valpas /vänst

Sjukfrånvaro

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har behandlat följande anmälning om frånvaro från plenararbetet på grund av sjukdom:

24.10 ledamot

 • Rauha-Maria Mertjärvi /gröna

Frånvarotillstånd

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har beviljat följande ledamöter befrielse från plenararbetet av annan orsak:

24.10 ledamöterna

 • Eero Akaan-Penttilä /saml
 • Juha Korkeaoja /cent
 • Håkan Nordman /sv
 • Margareta Pietikäinen /sv
 • Marjatta Stenius-Kaukonen /vänst
 • Marjatta Vehkaoja /sd

__________

ÄRENDEN PÅ DAGORDNINGEN

1) Företagarnas villkor i ett föränderligt samhälle

Aktuell debatt

Debattinitiativ  DI 21/2001 rd (Mauri Salo /cent m.fl.)

Talmannen:

1) ärendet på dagordningen är en aktuell debatt kring temat "Företagarnas villkor i ett föränderligt samhälle". Öppningsanförandena hålls av initiativets första undertecknare ledamot M. Salo och minister Mönkäre. Dessa inlägg får ta högst fem minuter i anspråk. Efter öppningsanförandena kan ledamöterna komma med inlägg på längst tre minuter.

Debatt (PTK 120/1, Löv 120/1/33).

Talmannen förklarar debatten avslutad.

Ärendet är slutbehandlat.

2) Regeringens proposition om en tredje tillläggsbudget för 2001

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 193/2001 rd

Talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till finansutskottet.

Debatt (PTK 120/2).

Talmanskonferensens förslag godkänns och ärendet remitteras till finansutskottet.

3) Icke stadfästa lotterilag, lag om ändring av lotteriskattelagen, lag om ändring av lagen om penninginsamlingar, lag om ändring av lagen om förströelseanordningar, lag om ändring av 17 kap. strafflagen, lag om ändring av 3 och 6 § lagen om förhindrande och utredning av penningtvätt, lag om ändring av 5 a § lagen om biblioteket för synskadade, lag om användning av avkastningen av penninglotterier samt tippnings- och vadhållningsspel (RP 197/1999 rd)

En behandling

Icke stadfäst lag  ISL 5/2001 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 15/2001 rd

Talmannen:

För en behandling föredras 3) ärendet på dagordningen, som rör den lotterilag, lag om ändring av lotteriskattelagen, lag om ändring av lagen om penninginsamlingar, lag om ändring av lagen om förströelseanordningar, lag om ändring av 17 kap. strafflagen, lag om ändring av 3 och 6 § lagen om förhindrande och utredning av penningtvätt, lag om ändring av 5 a § lagen om biblioteket för synskadade, lag om användningen av avkastningen av penninglotterier samt tippnings- och vadhållningsspel, vilka lagar republikens president beslutat att inte fastställa och som återgått till riksdagen. Till grund för behandlingen ligger förvaltningsutskottets betänkande nr 15, i vilket utskottet föreslår att lagarna skall antas med oförändrat sakinnehåll med undantag för ikraftträdelsebestämmelserna, där det görs en korrigering av teknisk natur, som innebär att lagarna träder i kraft den första januari 2002.

I anslutning till detta ärende tillåts debatt dessutom om ärendena 4) och 5) på dagordningen.

Debatt (PTK 120/3, Jansson 120/3/4).

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 123/3/2001

4) Icke stadfäst lag om användning av avkastningen av totospel för främjande av hästuppfödning och hästsport (RP 65/2001 rd)

En behandling

Icke stadfäst lag  ISL 6/2001 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 16/2001 rd

Talmannen:

För en behandling föredras 4) ärendet på dagordningen, som rör den lag om användningen av avkastningen av totospel för främjande av hästuppfödning och hästsport, vilken lag republikens president beslutat att inte fastställa och som återgått till riksdagen. Till grund för behandlingen ligger förvaltningsutskottets betänkande nr 16, i vilket utskottet föreslår att lagen skall antas med oförändrat sakinnehåll med undantag för ikraftträdelsebestämmelsen, där det görs en korrigering av teknisk natur, som innebär att lagen träder i kraft den första januari 2002.

Ingen debatt.

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 123/4/2001

5) Icke stadfäst lag om penningautomatunderstöd (RP 75/2001 rd)

En behandling

Icke stadfäst lag  ISL 7/2001 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 17/2001 rd

Talmannen:

För en behandling föredras 5) ärendet på dagordningen, som rör den lag om penningautomatunderstöd, som republikens president beslutat att inte fastställa och som återgått till riksdagen. Till grund för behandlingen ligger förvaltningsutskottets betänkande nr 17, i vilket utskottet föreslår att lagen skall antas med oförändrat sakinnehåll med undantag för ikraftträdelsebestämmelsen, där det görs en korrigering av teknisk natur, som innebär att lagen träder i kraft den första januari 2002.

Ingen debatt.

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 123/5/2001

6) Regeringens proposition med förslag om godkännande av den nordiska överenskommelsen om samordning av pensionsrätt enligt statliga persionsordningar och till lag om ikraftträdande av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 172/2001 rd

Talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till social- och hälsovårdsutskottet.

Debatt (PTK 120/6).

Talmanskonferensens förslag godkänns och ärendet remitteras till social- och hälsovårdsutskottet.

7) Regeringens proposition med förslag om godkännande av beslutet av företrädarna för regeringarna i Europeiska gemenskapernas medlemsstater, församlade i rådet, om privilegier och immunitet för Europeiska unionens institut för säkerhetsstudier och Europeiska unionens satellitcentrum samt för deras organ och personal och till lag om ikraftträdande av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i beslutet och om dessa myndigheters rättshandlingsförmåga

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 173/2001 rd

På förslag av talmanskonferensen remitteras ärendet till utrikesutskottet, som grundlagsutskottet skall lämna utlåtande till.

8) Regeringens proposition om godkännande av överenskommelsen om upprättandet av Internationella vinorganisationen och med förslag till lag om ikraftträdande av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 174/2001 rd

På förslag av talmanskonferensen remitteras ärendet till jord- och skogsbruksutskottet.

9) Regeringens proposition om godkännande av avtalet om upprättande av Interamerikanska investeringsbolaget samt med förslag till lag om ikraftträdande av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 175/2001 rd

På förslag av talmanskonferensen remitteras ärendet till utrikesutskottet, som grundlagsutskottet skall lämna utlåtande till.

10) Regeringens proposition med förslag till lag om andelslag och vissa lagar i samband med den

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 176/2001 rd

Talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till ekonomiutskottet, som lagutskottet skall lämna utlåtande till.

Debatt (PTK 120/10, Rosendahl 120/10/3).

Talmanskonferensens förslag godkänns och ärendet remitteras till ekonomiutskottet, som lagutskottet skall lämna utlåtande till.

11) Lag om ändring av 6 § lagen om avbytarservice för lantbruksföretagare

Remissdebatt

Lagmotion  LM 83/2001 rd (Eero Lämsä /cent m.fl.)

Talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till social- och hälsovårdsutskottet.

Debatt (PTK 120/11).

Talmanskonferensens förslag godkänns och ärendet remitteras till social- och hälsovårdsutskottet.

12) Lag om ändring av 86 a § kommunallagen

Remissdebatt

Lagmotion  LM 84/2001 rd (Liisa Hyssälä /cent m.fl.)

På förslag av talmanskonferensen remitteras ärendet till förvaltningsutskottet.

13) Lag om ändring av mervärdesskattelagen

Remissdebatt

Lagmotion  LM 122/2001 rd (Eero Lämsä /cent m.fl.)

Andre vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till finansutskottet.

Debatt (PTK 120/13).

Talmanskonferensens förslag godkänns och ärendet remitteras till finansutskottet.

14) Lag om ändring av 8 § lagen om stödjande av företagsverksamhet

Remissdebatt

Lagmotion  LM 129/2001 rd (Pekka Nousiainen /cent m.fl.)

Andre vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till ekonomiutskottet.

Debatt (PTK 120/14).

Talmanskonferensens förslag godkänns och ärendet remitteras till ekonomiutskottet.

15) Lag om ändring av 76 § sjukförsäkringslagen

Remissdebatt

Lagmotion  LM 130/2001 rd (Mikko Kuoppa /vänst)

Andre vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till social- och hälsovårdsutskottet.

Debatt (PTK 120/15).

Talmanskonferensens förslag godkänns och ärendet remitteras till social- och hälsovårdsutskottet.

16) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av 2 och 8 § lagen om handikappbidrag och av folkpensionslagen

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 149/2001 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 27/2001 rd

Lagmotion  LM 100/1999 rd, 183/2000 rd

Åtgärdsmotion  AM 212/2000 rd, 65/2001 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till nästa ordinarie plenum.

17) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om avbytarservice för lantbruksföretagare

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 170/2001 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 28/2001 rd

Lagmotion  LM 58/2000 rd, 72/2001 rd

Åtgärdsmotion  AM 97, 258/2000 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till nästa ordinarie plenum.

Plenum avslutas kl. 22.26.

​​​​