Plenarprotokoll 120/2009 rd

PR 120/2009 rd

Justerat 2.0r

120. MÅNDAGEN DEN 7 DECEMBER 2009

Överläggingarna leddes av förste vice talman Seppo Kääriäinen (14.01—16.01 och 17.57—20.01) och talman Sauli Niinistö (16.01—17.57 och 20.01—20.48).

Namnupprop

Vid namnuppropet antecknades följande 49 ledamöter som frånvarande (r = för riksdagsarbete, s = för sjukdom, f = för familjeledighet):

 • Eero Akaan-Penttilä /saml
 • Sirkka-Liisa Anttila /cent
 • Tuija Brax /gröna (r)
 • Maarit Feldt-Ranta /sd (s)
 • Merikukka Forsius /saml (s)
 • Pekka Haavisto /gröna
 • Hannakaisa Heikkinen /cent
 • Anna-Maja Henriksson /sv
 • Susanna Huovinen /sd
 • Liisa Hyssälä /cent
 • Jyri Häkämies /saml (r)
 • Timo Kalli /cent
 • Matti Kangas /vänst
 • Tanja Karpela /cent (f)
 • Jyrki Katainen /saml (r)
 • Sampsa Kataja /saml (s)
 • Timo Kaunisto /cent
 • Krista Kiuru /sd
 • Mari Kiviniemi /cent (r)
 • Johannes Koskinen /sd
 • Merja Kyllönen /vänst
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Suvi Lindén /saml
 • Tapani Mäkinen /saml
 • Olli Nepponen /saml
 • Håkan Nordman /sv
 • Mats Nylund /sv
 • Johanna Ojala-Niemelä /sd (f)
 • Petteri Orpo /saml
 • Mauri Pekkarinen /cent (r)
 • Tuomo Puumala /cent
 • Lyly Rajala /saml
 • Jouko Skinnari /sd
 • Johanna Sumuvuori /gröna (f)
 • Tommy Tabermann /sd (s)
 • Astrid Thors /sv (r)
 • Marja Tiura /saml
 • Oras Tynkkynen /gröna (r)
 • Jutta Urpilainen /sd
 • Markku Uusipaavalniemi /cent
 • Stefan Wallin /sv (r)
 • Unto Valpas /vänst
 • Mirja Vehkaperä /cent (f)
 • Ulla-Maj Wideroos /sv
 • Ilkka Viljanen /saml
 • Anne-Mari Virolainen /saml
 • Antti Vuolanne /sd
 • Paavo Väyrynen /cent (r)
 • Jyrki Yrttiaho /vänst

Efter namnuppropet anmälde sig följande 7 ledamöter:

 • Sirkka-Liisa Anttila /cent (14.22)
 • Pekka Haavisto /gröna (14.25)
 • Eero Akaan-Penttilä /saml (14.57)
 • Unto Valpas /vänst (16.58)
 • Petteri Orpo /saml (17.32)
 • Jyrki Yrttiaho /vänst (17.53)
 • Marja Tiura /saml (18.20)

__________

Unionsärenden

Förste vice talmannen:

Statsrådet har 3.12.2009 överlämnat till riksdagen unionsärendena U 79, 80/2009 rd. Talmannen har sänt ärendena vidare för behandling i stora utskottet,

som utrikesutskottet ska lämna utlåtande till om ärende U 79 och

kommunikationsutskottet om ärende U 80.

__________

ÄRENDEN PÅ DAGORDNINGEN

1) Statsrådets skrivelse om statsrådsmedlemmars bindningar (minister Holmlund)

Debatt

Statsrådets skrivelse  SR 5/2009 rd

Förste vice talmannen:

Inrikesminister Anne Holmlunds anmälan om ändringar i sina bindningar föredras. Enligt arbetsordningen fattar riksdagen inte beslut i ärendet.

Ingen debatt.

Ärendet slutbehandlat.

2) Statens revisionsverks berättelse till riksdagen om sin verksamhet för finansåret 2008

Enda behandlingen

Berättelse  B 15/2009 rd

Revisionsutskottets betänkande  ReUB 5/2009 rd

Förste vice talmannen:

Till grund för behandlingen ligger revisionsutskottets betänkande.

Allmän debatt (PTK 120/2).

Beslut

Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av berättelsen.

Ärendet slutbehandlat.

3) Regeringens proposition med förslag till beviljande av statsborgen för inlåningsbankers och hypoteksbankers upplåning

Enda behandlingen

Regeringens proposition  RP 255/2009 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 42/2009 rd

Talmannen:

Till grund för behandlingen ligger finansutskottets betänkande.

Debatt (PTK 120/3).

Riksdagen gav sitt samtycke till statsborgen enligt betänkandet.

Ärendet slutbehandlat.

4) Regeringens proposition med förslag till kommunindelningslag

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 125/2009 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 21/2009 rd

Talmannen:

Till grund för behandlingen ligger förvaltningsutskottets betänkande. Nu följer detaljbehandling av lagförslaget.

Allmän debatt (PTK 120/4).

Beslut

Vid detaljbehandlingen godkände riksdagen lagförslagets innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

5) Regeringens proposition med förslag till en lag om utveckling av regionerna och vissa lagar som har samband med den

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 146/2009 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 22/2009 rd

Förste vice talmannen:

Till grund för behandlingen ligger förvaltningsutskottets betänkande. Nu följer detaljbehandling av lagförslagen.

Allmän debatt (PTK 120/5).

Beslut

Vid detaljbehandlingen godkände riksdagen lagförslagens innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

6) Regeringens proposition med förslag till ändring av tingsrättslagen och bestämmelserna om vissa tingsrätters sakliga behörighet

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 227/2009 rd

Lagutskottets betänkande  LaUB 18/2009 rd

Förste vice talmannen:

Till grund för behandlingen ligger lagutskottets betänkande. Nu följer detaljbehandling av lagförslagen.

Ingen allmän debatt.

Beslut

Vid detaljbehandlingen godkände riksdagen lagförslagens innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

7) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av vägtrafiklagen

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 247/2009 rd

Kommunikationsutskottets betänkande  KoUB 30/2009 rd

Lagmotion  LM 55/2007 rd

Förste vice talmannen:

Till grund för behandlingen ligger kommunikationsutskottets betänkande. Nu följer detaljbehandling av lagförslaget.

Allmmän debatt (PTK 120/7).

Beslut

Vid detaljbehandlingen godkände riksdagen innehållet i lagförslaget i propositionen enligt betänkandet.

Riksdagen instämde i utskottets förslag att lagförslaget i lagmotionen förkastas.

Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

8) Regeringens proposition med förslag till lag om säkerhetsrelaterade arbetsuppgifter i järnvägssystemet

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 249/2009 rd

Kommunikationsutskottets betänkande  KoUB 31/2009 rd

Förste vice talmannen:

Till grund för behandlingen ligger kommunikationsutskottets betänkande. Nu följer detaljbehandling av lagförslaget.

Debatt (PTK 120/8).

Beslut

Vid detaljbehandlingen godkände riksdagen lagförslagets innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

9) Regeringens proposition med förslag till ändring av järnvägslagen

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 207/2009 rd

Kommunikationsutskottets betänkande  KoUB 32/2009 rd

Förste vice talmannen:

Till grund för behandlingen ligger kommunikationsutskottets betänkande. Nu följer detaljbehandling av lagförslaget.

Ingen allmän debatt.

Beslut

Vid detaljbehandlingen godkände riksdagen lagförslagets innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

10) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av värdepappersmarknadslagen, lagen om Finansinspektionen samt 1 och 6 § i lagen om Finansinspektionens tillsynsavgift

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 187/2009 rd

Ekonomiutskottets betänkande  EkUB 28/2009 rd

Förste vice talmannen:

Till grund för behandlingen ligger ekonomiutskottets betänkande. Nu följer detaljbehandling av lagförslagen.

Ingen allmän debatt.

Beslut

Vid detaljbehandlingen godkände riksdagen lagförslagens innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

11) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 4 § i lagen om inspektion av energieffektiviteten hos kylanläggningarna i en byggnads luftkonditioneringssystem

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 253/2009 rd

Miljöutskottets betänkande  MiUB 12/2009 rd

Förste vice talmannen:

Till grund för behandlingen ligger miljöutskottets betänkande. Nu följer detaljbehandling av lagförslaget.

Allmänna debatten om ärendet avbröts i plenum 4.12.2009.

Allmän debatt (PTK 120/11).

Beslut

Vid detaljbehandlingen godkände riksdagen lagförslagets innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

12) Regeringens proposition med förslag till lagstiftning om en reform av beskattningen av långsiktigt sparande

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 158/2009 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 40/2009 rd

Förste vice talmannen:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas.

Debatt (PTK 120/12).

Förste vice talmannen:

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 121/1/2009

13) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av tonnageskattelagen

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 231/2009 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 41/2009 rd

Förste vice talmannen:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslaget kan nu antas eller förkastas.

Debatt (PTK 120/13).

Förste vice talmannen:

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 121/2/2009

14) Regeringens proposition med förslag till lag om statsandel för kommunal basservice, lag om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet och lagar om ändring av vissa lagar som har samband med dem

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 174/2009 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 19/2009 rd

Förste vice talmannen:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.

Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande.

Ärendet slutbehandlat.

15) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om befrielse från arbetsgivares socialskyddsavgift i landskapet Kajanaland 2005—2009 och lagen om befrielse från arbetsgivares socialskyddsavgift i vissa kommuner 2003—2009

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 233/2009 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 20/2009 rd

Förste vice talmannen:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

16) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om ersättning av statens medel som till följd av frihetsberövande ska betalas till oskyldigt häktad eller dömd

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 228/2009 rd

Lagutskottets betänkande  LaUB 17/2009 rd

Förste vice talmannen:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslaget kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslaget utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

17) Regeringens proposition med förslag till luftfartslag och till ändring av 75 § i gränsbevakningslagen

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 211/2009 rd

Kommunikationsutskottets betänkande  KoUB 25/2009 rd

Förste vice talmannen:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

18) Regeringens proposition med förslag till lag om fartygs tekniska säkerhet och säker drift av fartyg och till lag om fartygspersonal och säkerhetsorganisation för fartyg samt till lagar om ändring av vissa lagar som har samband med dem

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 250/2009 rd

Kommunikationsutskottets betänkande  KoUB 26/2009 rd

Förste vice talmannen:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslag 1—3 och 5—8 utifrån beslutet i första behandlingen.

Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslag 4 förkastas.

Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

19) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av fordonslagen

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 252/2009 rd

Kommunikationsutskottets betänkande  KoUB 27/2009 rd

Förste vice talmannen:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslaget kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslaget utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

20) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av kollektivtrafiklagen

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 254/2009 rd

Kommunikationsutskottets betänkande  KoUB 28/2009 rd

Förste vice talmannen:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslaget kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslaget utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

21) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om verkställighet av systemet med samlat gårdsstöd

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 206/2009 rd

Jord- och skogsbruksutskottets betänkande  JsUB 10/2009 rd

Förste vice talmannen:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslaget kan nu antas eller förkastas.

Debatt (PTK 120/21).

Beslut

Riksdagen godkände lagförslaget utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

22) Regeringens proposition med förslag till lagar om växtförädlarrätt och om ändring av lagen om handel med utsäde samt 49 kap. 2 § i strafflagen

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 98/2009 rd

Jord- och skogsbruksutskottets betänkande  JsUB 11/2009 rd

Förste vice talmannen:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

23) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om försvarsmakten samt 13 och 34 § i lagen om Försvarshögskolan

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 196/2009 rd

Försvarsutskottets betänkande  FsUB 4/2009 rd

Förste vice talmannen:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

24) Regeringens proposition om ändring av lagen om fritt bildningsarbete

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 175/2009 rd

Kulturutskottets betänkande  KuUB 12/2009 rd

Förste vice talmannen:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslaget kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslaget utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.

Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande.

Ärendet slutbehandlat.

25) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av 2 och 10 § i lagen om arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte, 8 kap. 6 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa och 10 och 10 a § i lagen om utkomststöd

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 194/2009 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 46/2009 rd

Lagmotion  LM 6/2008 rd

Förste vice talmannen:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas.

Debatt (PTK 120/25).

Talmannen:

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 121/3/2009

26) Regeringens proposition med förslag till lagar om tolkningstjänst för handikappade personer, om ändring av lagen om service och stöd på grund av handikapp och lag om ändring av 4 § i lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 220/2009 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 47/2009 rd

Talmannen:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas.

Debatt (PTK 120/26).

Talmannen:

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 121/4/2009

27) Regeringens proposition med förslag till lag om temporär ändring av 4 § i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 234/2009 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 48/2009 rd

Talmannen:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslaget kan nu antas eller förkastas.

Debatt (PTK 120/27).

Talmannen:

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 121/5/2009

28) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av barnskyddslagen, 4 och 20 kap. i fängelselagen samt 2 kap. 5 § i häktningslagen

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 225/2009 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 49/2009 rd

Talmannen:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas.

Debatt (PTK 120/28).

Talmannen:

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 121/6/2009

29) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa och av vissa lagar som har samband med den

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 179/2009 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 50/2009 rd

Lagmotion  LM 86/2007 rd, 36, 83, 89, 119/2008 rd, 103/2009 rd

Talmannen:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas.

Debatt (PTK 120/29).

Talmannen:

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 121/7/2009

30) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av folkpensionslagen och av vissa lagar som har samband med den

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 235/2009 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 51/2009 rd

Lagmotion  LM 62/2008 rd

Talmannen:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen i propositionen utifrån beslutet i första behandlingen.

Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslaget i lagmotionen förkastas.

Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

31) Regeringens proposition med förslag till lag om statens kapitalplaceringar i inlåningsbanker

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 4/2009 rd

Ekonomiutskottets betänkande  EkUB 23/2009 rd

Lagmotion  LM 11/2009 rd

Talmannen:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslaget kan nu antas eller förkastas.

Debatt (PTK 120/31).

Talmannen:

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 121/8/2009

32) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om utsläppshandel

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 212/2009 rd

Ekonomiutskottets betänkande  EkUB 25/2009 rd

Talmannen:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslaget kan nu antas eller förkastas.

Debatt (PTK 120/32).

Beslut

Riksdagen godkände lagförslaget utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

33) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om försäkringsföreningar, lagen om sjömanspensioner och lagen om pension för lantbruksföretagare

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 181/2009 rd

Ekonomiutskottets betänkande  EkUB 26/2009 rd

Talmannen:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

34) Regeringens proposition med förslag till en lag om energieffektivitetstjänster hos företag på energimarknaden

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 111/2009 rd

Ekonomiutskottets betänkande  EkUB 27/2009 rd

Talmannen:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslaget kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslaget utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

35) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om offentlig arbetskraftsservice och vissa andra lagar

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 178/2009 rd

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottets betänkande  AjUB 11/2009 rd

Talmannen:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas.

Debatt (PTK 120/35).

Talmannen:

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 121/2/2009

36) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om oljeskyddsfonden

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 167/2009 rd

Miljöutskottets betänkande  MiUB 11/2009 rd

Talmannen:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslaget kan nu antas eller förkastas. Enligt 87 § i grundlagen kräver ett godkännande av lagförslaget två tredjedelars majoritet.

Debatt (PTK 120/36).

Beslut

Riksdagen godkände lagförslaget utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.

Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande.

Ärendet slutbehandlat.

37) Regeringens proposition om godkännande av ändringarna i 1979 års internationella konvention om efterspanings- och räddningstjänst till havs och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i ändringarna som hör till området för lagstiftningen, om anslutning till det internationella COSPAS-SARSAT-programmet som brukarstat och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i underrättelsen om anslutning samt till lag om ändring av sjöräddningslagen

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 185/2009 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 23/2009 rd

På förslag av talmanskonferensen bordlade riksdagen betänkandet till plenum 8.12.2009.

38) Regeringens proposition med förslag till lag om handel med utsläppsrätter för luftfart

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 209/2009 rd

Kommunikationsutskottets betänkande  KoUB 29/2009 rd

På förslag av talmanskonferensen bordlade riksdagen betänkandet till plenum 8.12.2009.

39) Regeringens proposition om godkännande av de reviderade bilagorna I och II till protokollet av år 1978 till 1973 års internationella konvention till förhindrande av förorening från fartyg och av 2001 års internationella konvention om kontroll av skadliga påväxthindrande system på fartyg och med förslag till lagar om sättande i kraft av de bestämmelser i bilagorna och konventionen som hör till området för lagstiftningen samt till miljöskyddslag för sjöfarten, lag om bekämpning av oljeskador och lagar om ändring av vissa lagar som har samband med dessa

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 248/2009 rd

Kommunikationsutskottets betänkande  KoUB 33/2009 rd

På förslag av talmanskonferensen bordlade riksdagen betänkandet till plenum 8.12.2009.

40) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om stöd för upphörande med att bedriva jordbruk och lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 205/2009 rd

Jord- och skogsbruksutskottets betänkande  JsUB 12/2009 rd

På förslag av talmanskonferensen bordlade riksdagen betänkandet till plenum 8.12.2009.

41) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 7 § i lagen om företagshälsovård

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 260/2009 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 52/2009 rd

På förslag av talmanskonferensen bordlade riksdagen betänkandet till plenum 8.12.2009.

42) Regeringens proposition med förslag till lag om temporär ändring av 4 ja 6 kap. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 222/2009 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 53/2009 rd

På förslag av talmanskonferensen bordlade riksdagen betänkandet till plenum 8.12.2009.

43) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lönegarantilagen och lagen om lönegaranti för sjömän

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 219/2009 rd

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottets betänkande  AjUB 12/2009 rd

På förslag av talmanskonferensen bordlade riksdagen betänkandet till plenum 8.12.2009.

44) Rundradion Ab:s förvaltningsråds berättelse till riksdagen om bolagets verksamhet 2007 och 2008

Bordläggning av betänkanden

Berättelse  B 14/2009 rd

Kommunikationsutskottets betänkande  KoUB 24/2009 rd

På förslag av talmanskonferensen bordlade riksdagen betänkandet till plenum 9.12.2009.

45) Regeringens proposition med förslag till lagstiftning om beskattning av universiteten

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 244/2009 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 43/2009 rd

På förslag av talmanskonferensen bordlade riksdagen betänkandet till plenum 8.12.2009.

46) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring och temporär ändring av lagen om skatteredovisning och inkomstskattelagen

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 245/2009 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 44/2009 rd

På förslag av talmanskonferensen bordlade riksdagen betänkandet till plenum 8.12.2009.

Talmannen:

Riksdagens nästa plenum är i morgon tisdag 8.12.2009 kl. 14.

Plenum avslutades kl. 20.48.