Plenarprotokoll 121/2009 rd

PR 121/2009 rd

Justerat 2.0r

121. TISDAGEN DEN 8 DECEMBER 2009

Överläggingarna leddes av talman Sauli Niinistö (14.01—15.58 och 18.01—19.59) och förste vice talman Seppo Kääriäinen (15.58—18.01 och 19.59—22.40).

Namnupprop

Vid namnuppropet antecknades följande 19 ledamöter som frånvarande (r = för riksdagsarbete, s = för sjukdom, f = för familjeledighet):

 • Maarit Feldt-Ranta /sd (s)
 • Merikukka Forsius /saml
 • Christina Gestrin /sv (r)
 • Tanja Karpela /cent (f)
 • Jyrki Katainen /saml (r)
 • Sampsa Kataja /saml
 • Juha Korkeaoja /cent (r)
 • Johannes Koskinen /sd
 • Markku Laukkanen /cent (r)
 • Johanna Ojala-Niemelä /sd (f)
 • Johanna Sumuvuori /gröna (f)
 • Tommy Tabermann /sd (s)
 • Erkki Tuomioja /sd (r)
 • Oras Tynkkynen /gröna (r)
 • Jutta Urpilainen /sd
 • Markku Uusipaavalniemi /cent
 • Mirja Vehkaperä /cent (f)
 • Ulla-Maj Wideroos /sv
 • Paavo Väyrynen /cent (r)

Efter namnuppropet anmälde sig följande ledamot:

 • Juha Korkeaoja /cent (14.25)

__________

ÄRENDEN PÅ DAGORDNINGEN

1) Regeringens proposition med förslag till lagstiftning om en reform av beskattningen av långsiktigt sparande

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 158/2009 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 40/2009 rd

Talmannen:

Innehållet har godkänts vid första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas. Debatten om ärendet avslutades vid plenum 7.12.2009.

Under debatten har ledamot Mikko Kuoppa med bifall av ledamöterna Heli Paasio, Sirpa Paatero och Erkki Virtanen föreslagit att lagförslagen förkastas.

Redogörelsen godkändes.

Beslut

Talmannen:

Den som godkänner lagförslagen, röstar "ja", om "nej" vinner har lagförslagen förkastats.

I protokollet antecknas hur var och en ledamot har röstat.

Vid omröstningen godkände riksdagen lagförslagen utifrån beslutet i första behandlingen med rösterna

113 ja, 55 nej; 31 frånvarande.

( Omr. 1 )

Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

2) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av tonnageskattelagen

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 231/2009 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 41/2009 rd

Talmannen:

Debatten om ärendet avslutades vid plenum 7.12.2009.

Under debatten har ledamot Mikko Kuoppa med bifall av ledamot Heli Paasio framställt följande förslag till uttalande: "Riksdagen konstaterar att bara 25 procent av fartygen enligt propositionen behöver segla under finländsk flagg och att rederierna dessutom kan minska sina stora skatteskulder genom investeringar, där det emellertid inte ingår något krav på finländskt ursprung. Dessa faktorer tillsammans gör att fler fartyg flaggar ut, och riksdagen förutsätter därför att regeringen noga bevakar utvecklingen och i förekommande fall snabbt lämnar en ändringsproposition till riksdagen."

Redogörelsen godkändes.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslaget utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.

Talmannen:

Riksdagen ska nu till sist besluta om förslaget till uttalande.

Vid omröstningen om ledamot Mikko Kuoppas förslag mot betänkandet godkände riksdagen betänkandet med rösterna

114 ja, 59 nej; 26 frånvarande.

( Omr. 2 )

Ärendet slutbehandlat.

3) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av 2 och 10 § i lagen om arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte, 8 kap. 6 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa och 10 och 10 a § i lagen om utkomststöd

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 194/2009 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 46/2009 rd

Lagmotion  LM 6/2008 rd

Talmannen:

Innehållet har godkänts vid första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas. Debatten om ärendet avslutades vid plenum 7.12.2009.

Under debatten har ledamot Erkki Virtanen med bifall av ledamot Pentti Tiusanen föreslagit att lagförslagen förkastas.

Ledamot Anneli Kiljunen har med bifall av ledamot Sari Palm framställt två förslag till uttalande enligt reservation 2.

Redogörelsen godkändes.

Beslut

Talmannen:

Först förrättas omröstning om att anta eller förkasta lagförslagen.

Den som godkänner lagförslagen, röstar "ja", om "nej" vinner har lagförslagen förkastats.

I protokollet antecknas hur var och en ledamot har röstat.

Vid omröstningen godkände riksdagen lagförslagen i propositionen utifrån beslutet i första behandlingen med rösterna

158 ja, 18 nej; 23 frånvarande

( Omr. 3 )

Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslaget i lagmotionen förkastas.

Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.

Talmannen:

Riksdagen ska nu till sist besluta om förslagen till uttalande.

Vid omröstningen om ledamot Anneli Kiljunens förslag 1) mot betänkandet godkände riksdagen betänkandet med rösterna

111 ja, 67 nej; 21 frånvarande.

( Omr. 4 )

Vid omröstningen om ledamot Anneli Kiljunens förslag 2) mot betänkandet godkände riksdagen betänkandet med rösterna

111 ja, 67 nej; 21 frånvarande.

( Omr. 5 )

Ärendet slutbehandlat.

4) Regeringens proposition med förslag till lagar om tolkningstjänst för handikappade personer, om ändring av lagen om service och stöd på grund av handikapp och lag om ändring av 4 § i lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 220/2009 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 47/2009 rd

Talmannen:

Debatten om ärendet avslutades vid plenum 7.12.2009.

Under debatten har ledamot Anneli Kiljunen med bifall av ledamot Erkki Virtanen framställt ett förslag till uttalande enligt reservation 2.

Redogörelsen godkändes.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.

Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande.

Talmannen:

Riksdagen ska nu till sist besluta om förslaget till uttalande.

Vid omröstningen om ledamot Anneli Kiljunens förslag mot betänkandet godkände riksdagen betänkandet med rösterna

109 ja, 67 nej; 23 frånvarande.

( Omr. 6 )

Ärendet slutbehandlat.

5) Regeringens proposition med förslag till lag om temporär ändring av 4 § i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 234/2009 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 48/2009 rd

Talmannen:

Debatten om ärendet avslutades vid plenum 7.12.2009.

Under debatten har ledamot Anneli Kiljunen med bifall av ledamot Erkki Virtanen framställt ett förslag till uttalande enligt reservationen.

Redogörelsen godkändes.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslaget utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.

Talmannen:

Riksdagen ska nu till sist besluta om förslaget till uttalande.

Vid omröstningen om ledamot Anneli Kiljunens förslag mot betänkandet godkände riksdagen betänkandet med rösterna

114 ja, 64 nej; 21 frånvarande.

( Omr. 7 )

Ärendet slutbehandlat.

6) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av barnskyddslagen, 4 och 20 kap. i fängelselagen samt 2 kap. 5 § i häktningslagen

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 225/2009 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 49/2009 rd

Talmannen:

Debatten om ärendet avslutades vid plenum 7.12.2009.

Under debatten har ledamot Leena Rauhala med bifall av ledamot Sari Plam framställt ett förslag till uttalande enligt reservation 1.

Ledamot Anneli Kiljunen har framställt ett förslag till uttalande enligt reservation 2.

Redogörelsen godkändes.

Talmannen:

Eftersom ledamot Anneli Kiljunens förslag inte fått understöd förfaller det.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.

Talmannen:

Riksdagen ska nu till sist besluta om ledamot Leena Rauhalas förslag till uttalande.

Vid omröstningen om ledamot Leena Rauhalas förslag mot betänkandet godkände riksdagen betänkandet med rösterna

127 ja, 51 nej; 21 frånvarande.

( Omr. 8 )

Ärendet slutbehandlat.

7) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa och av vissa lagar som har samband med den

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 179/2009 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 50/2009 rd

Lagmotion  LM 86/2007 rd, 36, 83, 89, 119/2008 rd, 103/2009 rd

Talmannen:

Debatten om ärendet avslutades vid plenum 7.12.2009.

Under debatten har ledamot Leena Rauhala med bifall av ledamot Sari Palm framställt ett förslag till uttalande enligt reservation 3.

Redogörelsen godkändes.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen i propositionen utifrån beslutet i första behandlingen.

Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslagen i lagmotionerna förkastas.

Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.

Talmannen:

Riksdagen ska nu till sist besluta om förslaget till uttalande.

Vid omröstningen om ledamot Leena Rauhalas förslag mot betänkandet godkände riksdagen betänkandet med rösterna

111 ja, 68 nej; 20 frånvarande

( Omr. 9 )

Ärendet slutbehandlat.

8) Regeringens proposition med förslag till lag om statens kapitalplaceringar i inlåningsbanker

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 4/2009 rd

Ekonomiutskottets betänkande  EkUB 23/2009 rd

Lagmotion  LM 11/2009 rd

Talmannen:

Innehållet har godkänts vid första behandlingen och lagförslaget kan nu antas eller förkastas. Debatten om ärendet avslutades vid plenum 7.12.2009.

Under debatten har ledamot Sirpa Paatero med bifall av ledamot Jukka Gustafsson föreslagit att lagförslaget förkastas.

Redogörelsen godkändes.

Beslut

Talmannen:

Den som godkänner lagförslaget, röstar "ja", om "nej" vinner har lagförslaget förkastats.

I protokollet antecknas hur var och en ledamot har röstat.

Vid omröstningen godkände riksdagen lagförslaget i propositionen utifrån beslutet i första behandlingen med rösterna

111 ja, 68 nej; 20 frånvarande.

( Omr. 10 )

Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslaget i lagmotionen förkastas.

Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

9) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om offentlig arbetskraftsservice och vissa andra lagar

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 178/2009 rd

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottets betänkande  AjUB 11/2009 rd

Talmannen:

Debatten om ärendet avslutades vid plenum 7.12.2009.

Under debatten har ledamot Jukka Gustafsson med bifall av ledamot Sirpa Paatero framställt förslag till uttalande enligt reservation 1 och reservation 2.

Redogörelsen godkändes.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.

Talmannen:

Riksdagen ska nu till sist besluta om förslagen till uttalande.

Vid omröstningen om ledamot Jukka Gustafssons förslag 1) mot betänkandet godkände riksdagen betänkandet med rösterna

113 ja, 67 nej; 19 frånvarande.

( Omr. 11 )

Vid omröstningen om ledamot Jukka Gustafssons förslag 2) mot betänkandet godkände riksdagen betänkandet med rösterna

111 ja, 68 nej; 20 frånvarande.

( Omr. 12 )

Ärendet slutbehandlat.

10) Regeringens proposition med förslag till lagstiftning om beskattning av universiteten

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 244/2009 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 43/2009 rd

Talmannen:

Till grund för behandlingen ligger finansutskottets betänkande. Nu följer detaljbehandling av lagförslagen.

Allmän debatt (PTK 121/10).

Beslut

Vid detaljbehandlingen godkände riksdagen innehållet i lagförslagen enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

11) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring och temporär ändring av lagen om skatteredovisning och inkomstskattelagen

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 245/2009 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 44/2009 rd

Talmannen:

Till grund för behandlingen ligger finansutskottets betänkande. Nu följer detaljbehandling av lagförslagen.

Allmän debatt (PTK 121/11).

Beslut

Vid detaljbehandlingen godkände riksdagen innehållet i lagförslagen enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

12) Regeringens proposition om godkännande av ändringarna i 1979 års internationella konvention om efterspanings- och räddningstjänst till havs och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i ändringarna som hör till området för lagstiftningen, om anslutning till det internationella COSPAS-SARSAT-programmet som brukarstat och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i underrättelsen om anslutning samt till lag om ändring av sjöräddningslagen

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 185/2009 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 23/2009 rd

Talmannen:

Till grund för behandlingen ligger förvaltningsutskottets betänkande. Nu följer detaljbehandling av lagförslagen.

Ingen allmän debatt.

Beslut

Vid detaljbehandlingen godkände riksdagen innehållet i lagförslagen enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

13) Regeringens proposition med förslag till lag om handel med utsläppsrätter för luftfart

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 209/2009 rd

Kommunikationsutskottets betänkande  KoUB 29/2009 rd

Talmannen:

Till grund för behandlingen ligger kommunikationsutskottets betänkande. Nu följer detaljbehandling av lagförslaget.

Allmän debatt (PTK 121/13).

Beslut

Vid detaljbehandlingen godkände riksdagen innehållet i lagförslaget enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

14) Regeringens proposition om godkännande av de reviderade bilagorna I och II till protokollet av år 1978 till 1973 års internationella konvention till förhindrande av förorening från fartyg och av 2001 års internationella konvention om kontroll av skadliga påväxthindrande system på fartyg och med förslag till lagar om sättande i kraft av de bestämmelser i bilagorna och konventionen som hör till området för lagstiftningen samt till miljöskyddslag för sjöfarten, lag om bekämpning av oljeskador och lagar om ändring av vissa lagar som har samband med dessa

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 248/2009 rd

Kommunikationsutskottets betänkande  KoUB 33/2009 rd

Talmannen:

Till grund för behandlingen ligger kommunikationsutskottets betänkande. Nu följer detaljbehandling av lagförslagen.

Allmän debatt (PTK 121/14).

Beslut

Vid detaljbehandlingen godkände riksdagen innehållet i lagförslag 1—15 och 17 enligt betänkandet.

Riksdagen instämde i utskottets förslag att lagförslag 16 förkastas.

Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

15) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om stöd för upphörande med att bedriva jordbruk och lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 205/2009 rd

Jord- och skogsbruksutskottets betänkande  JsUB 12/2009 rd

Ttalmannen:

Till grund för behandlingen ligger jord- och skogsbruksutskottets betänkande. Nu följer detaljbehandling av lagförslagen.

Allmän debatt (PTK 121/15).

Beslut

Vid detaljbehandlingen godkände riksdagen innehållet i lagförslagen enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

16) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 7 § i lagen om företagshälsovård

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 260/2009 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 52/2009 rd

Förste vice talmannen:

Till grund för behandlingen ligger social- och hälsovårdsutskottets betänkande. Nu följer detaljbehandling av lagförslaget.

Allmän debatt (PTK 121/16).

Beslut

Vid detaljbehandlingen godkände riksdagen innehållet i lagförslaget enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

17) Regeringens proposition med förslag till lag om temporär ändring av 4 och 6 kap. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 222/2009 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 53/2009 rd

Förste vice talmannen:

Till grund för behandlingen ligger social- och hälsovårdsutskottets betänkande. Nu följer detaljbehandling av lagförslaget.

Allmän debatt (PTK 121/17).

Förste vice talmannen:

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 122/1/2009

18) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lönegarantilagen och lagen om lönegaranti för sjömän

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 219/2009 rd

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottets betänkande  AjUB 12/2009 rd

Förste vice talmannen:

Till grund för behandlingen ligger arbetslivs- och jämställdhetsutskottets betänkande. Nu följer detaljbehandling av lagförslagen.

Allmän debatt (PTK 121/18).

Förste vice talmannen:

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 122/2/2009

19) Regeringens proposition med förslag till lagstiftning som förutsätts i rådets rambeslut om beaktande av fällande domar avkunnade i Europeiska unionens medlemsstater vid ett nytt brottmålsförfarande i en medlemsstat

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 261/2009 rd

På förslag av talmanskonferensen remitterade riksdagen ärendet till lagutskottet.

20) Regeringens proposition med förslag till lag om nödcentralsverksamhet

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 262/2009 rd

Förste vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till förvaltningsutskottet.

Debatt (PTK 121/20).

Beslut

Riksdagen godkände talmanskonferensens förslag och remitterade ärendet till förvaltningsutskottet.

21) Regeringens proposition med förslag till punktskattelag och till lag om ändring av 27 § i lagen om undantag för landskapet Åland i fråga om mervärdesskatte- och accislagstiftningen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 263/2009 rd

På förslag av talmanskonferensen remitterade riksdagen ärendet till finansutskottet, som grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till.

22) Regeringens proposition med förslag till godkännande av gränsälvsöverenskommelsen mellan Finland och Sverige och till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen, om tillämpning av överenskommelsen och om upphävande av vissa lagar

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 264/2009 rd

Förste vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till jord- och skogsbruksutskottet, som grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till.

Debatt (PTK 121/22).

Beslut

Riksdagen godkände talmanskonferensens förslag och remitterade ärendet till jord- och skogsbruksutskottet, som grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till.

23) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av fastighetsbildningslagen och vissa andra lagar som har samband med den

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 265/2009 rd

Förste vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till jord- och skogsbruksutskottet.

Debatt (PTK 121/23).

Beslut

Riksdagen godkände talmanskonferensens förslag och remitterade ärendet till jord- och skogsbruksutskottet.

24) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av skogslagen och 48 a kap. 3 § i strafflagen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 266/2009 rd

Förste vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till jord- och skogsbruksutskottet.

Debatt (PTK 121/24).

Beslut

Riksdagen godkände talmanskonferensens förslag och remitterade ärendet till jord- och skogsbruksutskottet.

Förste vice talmannen:

Riksdagens nästa plenum är i morgon onsdag 9.12.2009 kl. 14.

Plenum avslutades kl. 22.40.