Plenarprotokoll 122/2009 rd

PR 122/2009 rd

Justerat 2.0r

122. ONSDAGEN DEN 9 DECEMBER 2009

Överläggingarna leddes av talman Sauli Niinistö (14.01—15.59), förste vice talman Seppo Kääriäinen (15.59—18.05) och andre vice talman Johannes Koskinen (18.05—20.01).

Namnupprop

Vid namnuppropet antecknades följande 22 ledamöter som frånvarande (r = för riksdagsarbete, s = för sjukdom, f = för familjeledighet):

 • Outi Alanko-Kahiluoto /gröna
 • Maarit Feldt-Ranta /sd (s)
 • Merikukka Forsius /saml
 • Christina Gestrin /sv (r)
 • Hanna-Leena Hemming /saml
 • Rakel Hiltunen /sd
 • Anne Kalmari /cent
 • Tanja Karpela /cent (f)
 • Jyrki Katainen /saml (r)
 • Johanna Ojala-Niemelä /sd (f)
 • Janne Seurujärvi /cent (s)
 • Anni Sinnemäki /gröna
 • Minna Sirnö /vänst (s)
 • Johanna Sumuvuori /gröna (f)
 • Tommy Tabermann /sd (s)
 • Katja Taimela /sd (r)
 • Tarja Tallqvist /kd (s)
 • Erkki Tuomioja /sd (r)
 • Oras Tynkkynen /gröna (r)
 • Markku Uusipaavalniemi /cent
 • Mirja Vehkaperä /cent (f)
 • Paavo Väyrynen /cent (r)

Efter namnuppropet anmälde sig följande ledamot:

 • Minna Sirnö /vänst (15.48)

__________

Åtgärdsmotioner

Talmannen:

Talmanskonferensen har 8.12.2009 beslutat remittera åtgärdsmotionerna AM 64—81/2009 rd till utskott.

__________

ÄRENDEN PÅ DAGORDNINGEN

1) Regeringens proposition med förslag till lag om temporär ändring av 4 ja 6 kap. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 222/2009 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 53/2009 rd

Talmannen:

Till grund för behandlingen ligger social- och hälsovårdsutskottets betänkande. Allmänna debatten om ärendet avslutades i plenum 8.12.2009.

Nu följer detaljbehandling av lagförslaget.

Beslut

4 kap. 3 §, som inte ingår i betänkandet

Anneli Kiljunen /sd:

Arvoisa herra puhemies! Esitän, että eduskunta hyväksyy vastalauseeseen sisältyvän 4 luvun 3 §:n.

Erkki Virtanen /vänst:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Anneli Kiljusen ehdotusta.

Debatten avslutades.

Talmannen:

Ledamot Anneli Kiljunen har med bifall av ledamot Erkki Virtanen föreslagit att 4 kap. 3 § godkänns enligt reservationen.

Redogörelsen godkändes.

Vid omröstningen om ledamot Anneli Kiljunens förslag mot betänkandet godkände riksdagen betänkandet, där 4 kap. 3 § inte ingår, med rösterna

92 ja, 59 nej; 48 frånvarande.

( Omr. 1 )

Riksdagen godkände 4 kap. 4 a § och kapitlets rubrik enligt betänkandet.

4 kap. 5 §, som inte ingår i betänkandet

Anneli Kiljunen /sd:

Arvoisa puhemies! Esitän, että eduskunta hyväksyy vastalauseeseen sisältyvän 4 luvun 5 §:n.

Erkki Virtanen /vas:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Anneli Kiljusen ehdotusta.

Debatten avslutades.

Talmannen:

Ledamot Anneli Kiljunen har med bifall av ledamot Erkki Virtanen föreslagit att 4 kap. 5 § godkäns enligt reservationen.

Redogörelsen godkändes.

Vid omröstningen om ledamot Anneli Kiljunens förslag mot betänkandet godkände riksdagen betänkandet, där 4 kap. 5 § inte ingår, med rösterna

100 ja, 61 nej; 38 frånvarande.

( Omr. 2 )

Riksdagen godkände 6 kap. 4 § och kapitlets rubrik enligt betänkandet.

Ikraftträdandebestämmelsen

Anneli Kiljunen /sd:

Arvoisa puhemies! Esitän, että voimaantulosäännös hyväksytään siinä muodossa kuin se on vastalauseessa.

Erkki Virtanen /vänst:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Anneli Kiljusen ehdotusta.

Debatten avslutades.

Talmannen:

Ledamot Anneli Kiljunen har med bifall av ledamot Erkki Virtanen föreslagit att ikraftträdandebestämmelsen godkänns enligt reservationen.

Redogörelsen godkändes.

Vid omröstningen om ledamot Anneli Kiljunens förslag mot betänkandet godkände riksdagen ikraftträdandebestämmelsen enligt betänkandet med rösterna

102 ja, 62 nej; 35 frånvarande.

( Omr. 3 )

Riksdagen godkände ingressen och rubriken enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

2) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lönegarantilagen och lagen om lönegaranti för sjömän

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 219/2009 rd

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottets betänkande  AjUB 12/2009 rd

Talmannen:

Till grund för behandlingen ligger arbetslivs- och jämställdhetsutskottets betänkande. Allmänna debatten om ärendet avslutades i plenum 8.12.2009.

Nu följer detaljbehandling av lagförslagen.

Beslut

Lagförslag 1

Riksdagen godkände 3 § och 1 kapitlets rubrik enligt betänkandet

8 §

Jyrki Yrttiaho /vänst:

Arvoisa puhemies! Esitän vastalauseen 1 mukaisesti, että 8 §:n 1 momentin 4 kohta poistetaan.

Erkki Virtanen /vänst:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Jyrki Yrttiahon esitystä.

Debatten avslutades.

Talmannen:

Ledamot Jyrki Yrttiaho har med bifall av ledamot Erkki Virtanen föreslagit att paragrafen godkäns enligt reservation 1.

Redogörelsen godkändes.

Vid omröstningen om ledamot Jyrki Yrttiahos förslag mot betänkandet godkände riksdagen 8 § enligt betänkandet med rösterna

112 ja, 63 nej; 24 frånvarande.

( Omr. 4 )

9 §

Jyrki Yrttiaho /vänst:

Arvoisa herra puhemies! Esitän vastalauseen 1 mukaisesti, että 9 § poistetaan.

Erkki Virtanen /vänst:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Jyrki Yrttiahon esitystä.

Debatten avslutades.

Talmannen:

Ledamot Jyrki Yrttiaho har med bifall av ledamot Erkki Virtanen föreslagit att paragrafen stryks.

Redogörelsen godkändes.

Vid omröstningen om ledamot Jyrki Yrttiahos förslag mot betänkandet godkände riksdagen 9 § enligt betänkandet med rösterna

116 ja, 59 nej; 24 frånvarande

( Omr. 5 )

9 b §

Jyrki Yrttiaho /vänst:

Arvoisa herra puhemies! Esitän vastalauseen 1 mukaisesti, että 9 b § poistetaan.

Erkki Virtanen /vänst:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Jyrki Yrttiahon ehdotusta.

Debatten avslutades.

Talmannen:

Ledamot Jyrtki Yrttiaho har med bifall av ledamot Erkki Virtanen föreslagit att paragrafen stryks.

Redogörelsen godkändes.

Vid omröstningen om ledamot Jyrki Yrttiahos förslag mot betänkandet godkände riksdagen 9 b § enligt betänkandet med rösterna

154 ja, 21 nej; 24 frånvarande.

( Omr. 6 )

Riksdagen godkände 2 kapitlets rubrik, 10, 11, 11 a och 13 § och 3 kapitlets rubrik, 15 § och 4 kapitlets rubrik, 17—19 § och 5 kapitlets rubrik, 24, 26 och 27 § och 6 kapitlets rubrik, 28 och 28 a § och 7 kapitlets rubrik, ikraftträdandebestämmelsen, ingressen och rubriken enligt betänkandet.

Lagförslag 2

Riksdagen godkände 2 § och 1 kapitlets rubrik enligt betänkandet.

7 §

Jyrki Yrttiaho /vänst:

Arvoisa herra puhemies! Esitän vastalauseen 1 mukaisesti, että 7 §:n 1 momentin 4 kohta poistetaan.

Erkki Virtanen /vänst:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Jyrki Yrttiahon ehdotusta.

Debatten avslutades.

Talmannen:

Ledamot Jyrki Yrttiaho har med bifall av ledamot Erkki Virtanen föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservation 1.

Redogörelsen godkändes.

Vid omröstningen om ledamot Jyrki Yrttiahos förslag mot betänkandet godkände riksdagen 7 § enligt betänkandet med rösterna

117 ja, 60 nej; 22 frånvarande.

( Omr. 7 )

8 §

Jyrki Yrttiaho /vänst:

Arvoisa herra puhemies! Esitän, että eduskunta hyväksyy vastalauseen 1 mukaisesti 8 §:n poistamisen.

Erkki Virtanen /vänst:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Jyrki Yrttiahon ehdotusta.

Debatten avslutades.

Talmannen:

Ledamot Jyrki Yrttiaho har med bifall av ledamot Erkki Virtanen föreslagit att paragrafen stryks.

Redogörelsen godkändes.

Vid omröstningen om ledamot Jyrki Yrttiahos förslag mot betänkandet godkände riksdagen 8 § enligt betänkandet med rösterna

115 ja, 60 nej; 24 frånvarande.

( Omr. 8 )

8 b §

Jyrki Yrttiaho /vänst:

Arvoisa herra puhemies! Esitän vastalauseen 1 mukaisesti, että 8 b § poistetaan.

Erkki Virtanen /vänst:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Jyrki Yrttiahon esitystä.

Debatten avslutades.

Talmannen:

Ledamot Jyrki Yrttiaho har med bifall av ledamot Erkki Virtanen föreslagit att paragrafen stryks.

Redogörelsen godkändes.

Vid omröstningen om ledamot Jyrki Yrttiahos förslag mot betänkandet godkände riksdagen 8 b § enligt betänkandet med rösterna

157 ja, 19 nej; 23 frånvarande.

( Omr. 9 )

Riksdagen godkände 2 kapitlets rubrik, 9—11 § och 3 kapitlets rubrik, 13 § och 4 kapitlets rubrik, 15—17 § och 5 kapitlets rubrik, 22, 24 och 25 § och 6 kapitlets rubrik, 26 och 26 a § och 7 kapitlets rubrik, ikraftträdandebestämmelsen, ingressen och rubriken enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

3) Rundradion Ab:s förvaltningsråds berättelse till riksdagen om bolagets verksamhet 2007 och 2008

Enda behandlingen

Berättelse  B 14/2009 rd

Kommunikationsutskottets betänkande  KoUB 24/2009 rd

Talmannen:

Till grund för behandlingen ligger kommunikationsutskottets betänkande.

Debatt (PTK 122/3).

Beslut

Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av berättelsen.

Ärendet slutbehandlat.

4) Lag om ändring av lagen om understöd för reparation av bostäder, energiunderstöd och understöd för sanitära olägenheter

Remissdebatt

Lagmotion  LM 113/2009 rd (Merja Kuusisto /sd m.fl.)

Förste vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till miljöutskottet.

Debatt (PTK 122/4).

Beslut

Riksdagen godkände talmanskonferensens förslag och remitterade ärendet till miljöutskottet.

5) Lag om ändring av lagen om tryggande av försörjningsberedskapen

Remissdebatt

Lagmotion  LM 117/2009 rd (Lauri Oinonen /cent)

Andre vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till ekonomiutskottet.

Debatt (PTK 122/5).

Beslut

Riksdagen godkände talmanskonferensens förslag och remitterade ärendet till ekonomiutskottet.

6) Lag om ändring av 24 kap. i strafflagen

Remissdebatt

Lagmotion  LM 118/2009 rd (Päivi Räsänen /kd)

Andre vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till lagutskottet.

Debatt (PTK 122/6).

Beslut

Riksdagen godkände talmanskonferensens förslag och remitterade ärendet till lagutskottet.

7) Lag om ändring av 28 § i bilskattelagen

Remissdebatt

Lagmotion  LM 121/2009 rd (Markku Rossi /cent m.fl.)

Andre vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till finansutskottet.

Debatt (PTK 122/7).

Beslut

Riksdagen godkände talmanskonferensens förslag och remitterade ärendet till finansutskottet.

8) Lag om ändring av 30 § i lagen om grundläggande utbildning

Remissdebatt

Lagmotion  LM 122/2009 rd (Pauliina Viitamies /sd m.fl.)

Andre vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till kulturutskottet.

Debatt (PTK 122/8).

Beslut

Riksdagen godkände talmanskonferensens förslag och remitterade ärendet till kulturutskottet.

9) Regeringens proposition med förslag till lag om temporär ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 258/2009 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 54/2009 rd

På förslag av talmanskonferensen bordlade riksdagen betänkandet till plenum 10.12.2009.

10) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om olycksfallsförsäkring

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 224/2009 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 55/2009 rd

På förslag av talmanskonferensen bordlade riksdagen betänkandet till plenum 10.12.2009.

11) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av 5 kap. 19 § och 8 kap. 9 § i aktiebolagslagen, lagen om andelslag samt 5 kap. 15 § i försäkringsbolagslagen

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 238/2009 rd

Ekonomiutskottets betänkande  EkUB 29/2009 rd

På förslag av talmanskonferensen bordlade riksdagen betänkandet till plenum 10.12.2009.

Andre vice talmannen:

Riksdagens nästa plenum är i morgon torsdag 10.12.2009 kl. 16.

Plenum avslutades kl. 20.01.