Plenarprotokoll 125/2009 rd

PR 125/2009 rd

Justerat 2.0r

125. MÅNDAGEN DEN 14 DECEMBER 2009

Överläggingarna leddes av talman Sauli Niinistö (12.02—14.01 och 19.00—20.44), andre vice talman Johannes Koskinen (14.01—16.29) och förste vice talman Seppo Kääriäinen (16.29—19.00).

Namnupprop

Vid namnuppropet antecknades följande 67 ledamöter som frånvarande (r = för riksdagsarbete, s = för sjukdom, f = för familjeledighet):

 • Sirkka-Liisa Anttila /cent
 • Marko Asell /sd
 • Maarit Feldt-Ranta /sd (s)
 • Lasse Hautala /cent
 • Hannakaisa Heikkinen /cent (s)
 • Anna-Maja Henriksson /sv
 • Rakel Hiltunen /sd
 • Hannu Hoskonen /cent
 • Sinikka Hurskainen /sd (r)
 • Tuomo Hänninen /cent
 • Heli Järvinen /gröna
 • Timo Kalli /cent
 • Oiva Kaltiokumpu /cent
 • Ilkka Kanerva /saml
 • Kyösti Karjula /cent
 • Tanja Karpela /cent (f)
 • Elsi Katainen /cent
 • Sampsa Kataja /saml
 • Timo Kaunisto /cent
 • Krista Kiuru /sd
 • Martti Korhonen /vänst
 • Valto Koski /sd
 • Johannes Koskinen /sd
 • Marjaana Koskinen /sd
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Kari Kärkkäinen /kd
 • Seppo Kääriäinen /cent
 • Esa Lahtela /sd
 • Jari Larikka /saml
 • Markku Laukkanen /cent
 • Suvi Lindén /saml
 • Elisabeth Nauclér /sv
 • Ville Niinistö /gröna
 • Håkan Nordman /sv
 • Mats Nylund /sv
 • Johanna Ojala-Niemelä /sd (f)
 • Heikki A. Ollila /saml
 • Markku Pakkanen /cent
 • Tuula Peltonen /sd
 • Lyly Rajala /saml
 • Juha Rehula /cent
 • Markku Rossi /cent
 • Tero Rönni /sd
 • Sari Sarkomaa /saml
 • Arto Satonen /saml
 • Johanna Sumuvuori /gröna (f)
 • Tommy Tabermann /sd (s)
 • Esko-Juhani Tennilä /vänst
 • Kimmo Tiilikainen /cent
 • Lenita Toivakka /saml
 • Oras Tynkkynen /gröna (r)
 • Tapani Tölli /cent
 • Tuulikki Ukkola /saml
 • Jutta Urpilainen /sd
 • Stefan Wallin /sv (r)
 • Unto Valpas /vänst
 • Mirja Vehkaperä /cent (f)
 • Anu Vehviläinen /cent
 • Ulla-Maj Wideroos /sv
 • Pauliina Viitamies /sd
 • Ilkka Viljanen /saml
 • Anne-Mari Virolainen /saml
 • Antti Vuolanne /sd
 • Paavo Väyrynen /cent (r)
 • Tuula Väätäinen /sd
 • Jyrki Yrttiaho /vänst (s)

Efter namnuppropet anmälde sig följande 18 ledamöter:

 • Anu Vehviläinen /cent (12.39)
 • Hannu Hoskonen /cent (12.43)
 • Juha Rehula /cent (12.45)
 • Markku Laukkanen /cent (13.00)
 • Anne-Mari Virolainen /saml (13.08)
 • Ilkka Viljanen /saml (13.20)
 • Tapani Tölli /cent (13.33)
 • Jutta Urpilainen /sd (13.37)
 • Elsi Katainen /cent (13.37)
 • Sari Sarkomaa /saml (13.49)
 • Johannes Koskinen /sd (14.01)
 • Tuulikki Ukkola /saml (14.21)
 • Marko Asell /sd (15.25)
 • Antti Vuolanne /sd (16.03)
 • Timo Kaunisto /cent (16.17)
 • Lasse Hautala /cent (16.22)
 • Seppo Kääriäinen /cent (16.29)
 • Tuomo Hänninen /cent (19.27)

__________

Unionsärenden

Talmannen:

Statsrådet har 10.12.2009 överlämnat till riksdagen unionsärendena U 81, 82/2009 rd. Talmannen har sänt ärendena vidare för behandling i stora utskottet, som finansutskottet ska lämna utlåtande till.

__________

ÄRENDEN PÅ DAGORDNINGEN

1) Regeringens proposition om statsbudgeten för 2010
Regeringens proposition om komplettering av budgetpropositionen för 2010 (RP 138/2009 rd)

Enda behandlingen

Regeringens proposition  RP 138/2009 rd

Regeringens proposition  RP 241/2009 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 45/2009 rd

Budgetmotion  BM 1—1109/2009 rd

Talmannen:

Till grund för behandlingen ligger finansutskottets betänkande. Proceduren för behandlingen av 2010 års budget godkändes vid riksdagens plenum 11.12.2009 och betänkandet bordlades till plenum i dag.

Nu följer allmän debatt. Efter finansutskottets ordförande Hannes Manninens presentation av betänkandet följer gruppanförandena, som får ta högst 10 minuter i anspråk. Därefter följer en snabb allmän debatt där på förhand anmälda inlägg får räcka högst 5 minuter.

Allmän debatt (PTK 125/1, Gestrin 125/1/7, 125/1/16).

Förste vice talmannen:

Enligt vad som tidigare meddelats avbryts den almänna debatten nu. Debatten fortsätter och slutförs efter att ärende 14) på dagordningen behandlats.

2) Statsrådets skrivelse om statsrådsmedlemmars bindningar (statsminister Vanhanen)

Debatt

Statsrådets skrivelse  SR 6/2009 rd

Förste vice talmannen:

Statsminister Matti Vanhanens anmälan om ändringar i sina bindningar föredras. Enligt arbetsordningen fattar riksdagen inte beslut i ärendet.

Ingen debatt.

Ärendet slutbehandlat.

3) Regeringens proposition med förslag till lagstiftning om beskattning av universiteten

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 244/2009 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 43/2009 rd

Förste vice talmannen:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas.

Debatt (PTK 125/3).

Förste vice talmannen:

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 126/1/2009

4) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring och temporär ändring av lagen om skatteredovisning och inkomstskattelagen

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 245/2009 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 44/2009 rd

Förste vice talmannen:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

5) Regeringens proposition om godkännande av ändringarna i 1979 års internationella konvention om efterspanings- och räddningstjänst till havs och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i ändringarna som hör till området för lagstiftningen, om anslutning till det internationella COSPAS-SARSAT-programmet som brukarstat och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i underrättelsen om anslutning samt till lag om ändring av sjöräddningslagen

Dels enda, dels andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 185/2009 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 23/2009 rd

Förste vice talmannen:

Först fattar riksdagen vid enda behandlingen utgående från förvaltningsutskottets betänkande beslut om konventionen och underrättelsen om anslutning och sedan vid andra behandlingen om lagförslagen.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände konventionen och underrättelsen om anslutning.

Riksdagen godkände lagförslagen utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

6) Regeringens proposition med förslag till lag om handel med utsläppsrätter för luftfart

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 209/2009 rd

Kommunikationsutskottets betänkande  KoUB 29/2009 rd

Förste vice talmannen:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslaget kan nu antas eller förkastas.

Debatt (PTK 125/6).

Talmannen:

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 126/2/2009

7) Regeringens proposition om godkännande av de reviderade bilagorna I och II till protokollet av år 1978 till 1973 års internationella konvention till förhindrande av förorening från fartyg och av 2001 års internationella konvention om kontroll av skadliga påväxthindrande system på fartyg och med förslag till lagar om sättande i kraft av de bestämmelser i bilagorna och konventionen som hör till området för lagstiftningen samt till miljöskyddslag för sjöfarten, lag om bekämpning av oljeskador och lagar om ändring av vissa lagar som har samband med dessa

Dels enda, dels andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 248/2009 rd

Kommunikationsutskottets betänkande  KoUB 33/2009 rd

Talmannen:

Först fattar riksdagen vid enda behandlingen utgående från kommunikationsutskottets betänkande beslut om de reviderade bilagorna till protokollet samt konventionen och sedan vid andra behandlingen om lagförslagen.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände de reviderade bilagorna till protokollet samt konventionen.

Riksdagen godkände lagförslag 1—15 och 17 utifrån beslutet i första behandlingen.

Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslag 16 förkastas.

Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.

Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande.

Ärendet slutbehandlat.

8) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om stöd för upphörande med att bedriva jordbruk och lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 205/2009 rd

Jord- och skogsbruksutskottets betänkande  JsUB 12/2009 rd

Talmannen:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas.

Debatt (PTK 125/8).

Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

9) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 7 § i lagen om företagshälsovård

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 260/2009 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 52/2009 rd

Talmannen:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslaget kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslaget utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

10) Regeringens proposition med förslag till lag om temporär ändring av 4 och 6 kap. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 222/2009 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 53/2009 rd

Talmannen:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslaget kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslaget utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.

Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande.

Ärendet slutbehandlat.

11) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om olycksfallsförsäkring

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 224/2009 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 55/2009 rd

Talmannen:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslaget kan nu antas eller förkastas.

Debatt (PTK 125/11).

Talmannen:

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 126/3/2009

12) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av 5 kap. 19 § och 8 kap. 9 § i aktiebolagslagen, lagen om andelslag samt 5 kap. 15 § i försäkringsbolagslagen

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 238/2009 rd

Ekonomiutskottets betänkande  EkUB 29/2009 rd

Talmannen:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas.

Debatt (PTK 125/12).

Talmannen:

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 126/4/2009

13) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om skyldighet att medge insyn i och lämna uppgifter om vissa företags ekonomiska verksamhet

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 217/2009 rd

Ekonomiutskottets betänkande  EkUB 30/2009 rd

Talmannen:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslaget kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslaget utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

14) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lönegarantilagen och lagen om lönegaranti för sjömän

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 219/2009 rd

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottets betänkande  AjUB 12/2009 rd

Talmannen:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas.

Debatt (PTK 125/14).

Talmannen:

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 126/5/2009

__________

1) Regeringens proposition om statsbudgeten för 2010
Regeringens proposition om komplettering av budgetpropositionen för 2010 (RP 138/2009 rd)

Enda behandlingen

Regeringens proposition  RP 138/2009 rd

Regeringens proposition  RP 241/2009 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 45/2009 rd

Budgetmotion  BM 1—1109/2009 rd

Talmannen:

Nu fortsätter allmänna debatten om ärende 1) på dagordningen.

Allmän debatt (PTK 125/1).

Talmannen:

Nu följer detaljbehandling av budgetpropositionen.

I början av den allmänna debatten under var och en huvudtitel förs en snabbdebatt där på förhand anmälda inlägg får vara högst 5 minuter långa. Ordföranden för finansutskottets ifrågavarande delegation har möjlighet att hålla ett presentationsanförande som får ta högst 5 minuter i anspråk.

Utgifterna föredrogs.

Huvudtitel 21
Riksdagen

Allmän debatt (PTK 125/1).

Talmannen:

Behandlingen av huvudtiteln avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 126/6/2009

Huvudtitel 22
Republikens president

Ingen allmän debatt.

Beslut

Riksdagen godkände huvudtitel 22 enligt betänkandet.

Huvudtitel 23
Statsrådet

Ingen allmän debatt.

Beslut

Riksdagen godkände huvudtitel 23 enligt betänkandet.

Talmannen:

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 126/6/2009

Talmannen:

Riksdagens nästa plenum är i morgon tisdag 15.12.2009 kl. 10.

Plenum avslutades kl. 20.44.