Plenarprotokoll 127/2013 rd

PR 127/2013 rd

Justerat 2.0r

127. ONSDAGEN DEN 11 DECEMBER 2013

Överläggningarna leddes av talman Eero Heinäluoma (14.02—17.11), förste vice talman Pekka Ravi (17.11—17.57 och 20.31—22.28) och andre vice talman Anssi Joutsenlahti (17.57—20.31).

Namnupprop

Vid namnuppropet antecknades följande 22 ledamöter som frånvarande (r = för riksdagsarbete, s = för sjukdom, f = för familjeledighet):

 • Sauli Ahvenjärvi /kd
 • Heikki Autto /saml (f)
 • Maarit Feldt-Ranta /sd (s)
 • Maria Guzenina-Richardson /sd (r)
 • Satu Haapanen /gröna (r)
 • Lauri Ihalainen /sd (r)
 • Harri Jaskari /saml (r)
 • Mikael Jungner /sd (r)
 • Krista Kiuru /sd
 • Jari Leppä /cent
 • Päivi Lipponen /sd (r)
 • Markku Mäntymaa /saml (s)
 • Ville Niinistö /gröna
 • Mats Nylund /sv (f)
 • Pentti Oinonen /saf (s)
 • Katja Taimela /sd (s)
 • Kimmo Tiilikainen /cent (r)
 • Jani Toivola /gröna
 • Tytti Tuppurainen /sd (s)
 • Sinuhe Wallinheimo /saml (r)
 • Henna Virkkunen /saml
 • Ville Vähämäki /saf (r)

Efter namnuppropet anmälde sig följande 3 ledamöter:

 • Sauli Ahvenjärvi /kd (14.34)
 • Henna Virkkunen /saml (15.23)
 • Jari Leppä /cent (16.09)

__________

Åtgärdsmotioner

Talman Eero Heinäluoma:

Talmanskonferensen har 10.12.2013 beslutat remittera åtgärdsmotionerna AM 36, 37, 50, 51/2013 rd till utskott.

__________

Statsrådets meddelande

Talman Eero Heinäluoma:

Statsrådet har 10.12.2013 till riksdagen överlämnat ett meddelande om genomförande av det strukturpolitiska programmet (SRM 2/2013 rd).

__________

Medlemmar i olika organ

Talman Eero Heinäluoma:

Med hänvisning till en reglering av utskottsplatserna anhåller Martti Mölsä om befrielse från uppgiften som ersättare i förvaltningsutskottet. Talmanskonferensen förordar anhållan.

Riksdagen godkände anhållan.

Talman Eero Heinäluoma:

Fyllnadsval förrättas i plenum i morgon torsdag 12.12.2013 kl. 16. Kandidatlistorna för fyllnadsvalet ska lämnas in till centralkansliet senast 12.12.2013 kl. 13.

__________

ÄRENDEN PÅ DAGORDNINGEN

1) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 § i lagen om rundradioskatt

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 106/2013 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 28/2013 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslaget kan nu antas eller förkastas. Debatten om ärendet avslutades i plenum 10.12.2013.

PR 126/20/2013

Under debatten har Maria Lohela understödd av Hanna Mäntylä föreslagit att lagförslaget förkastas.

Redogörelsen godkändes.

Beslut

Talman Eero Heinäluoma:

Den som godkänner lagförslaget, röstar "ja", om "nej" vinner har lagförslaget förkastats.

Vid omröstningen godkände riksdagen lagförslaget utifrån beslutet i första behandlingen med rösterna

123 ja, 34 nej; 42 frånvarande.

( Omr. 1 )

Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

2) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om gränsöverskridande hälso- och sjukvård och till vissa lagar som har samband med den

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 103/2013 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 23/2013 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas. Debatten om ärendet avslutades i plenum 10.12.2013.

PR 126/30/2013

Under debatten har Hanna Mäntylä understödd av Maria Lohela föreslagit att lagförslagen förkastas.

Juha Rehula har understödd av Anu Vehviläinen framställt ett förslag till uttalande enligt reservation 1.

Redogörelsen godkändes.

Beslut

Talman Eero Heinäluoma:

Först ska riksdagen besluta godkänna eller förkasta lagförslagen.

Den som godkänner lagförslagen, röstar "ja", om "nej" vinner har lagförslagen förkastats.

Vid omröstningen godkände riksdagen lagförslagen utifrån beslutet i första behandlingen med rösterna

124 ja, 38 nej; 37 frånvarande

( Omr. 2 )

Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.

Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande.

Talman Eero Heinäluoma:

Slutligen ska riksdagen besluta om förslaget till uttalande som framställdes under debatten.

Vid omröstningen om Juha Rehulas förslag mot betänkandet godkände riksdagen betänkandet med rösterna

98 ja, 42 nej, 27 avstår; 32 frånvarande.

( Omr. 3 )

Ärendet slutbehandlat.

3) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om statsunderstöd för utvecklande av företagsverksamhet och lag om ändring av 12 kap. 10 § och 14 kap. 1 § i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 174/2013 rd

Ekonomiutskottets betänkande  EkUB 33/2013 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas. Debatten om ärendet avslutades i plenum 10.12.2013.

PR 126/32/2013

Under debatten har Anu Vehviläinen understödd av Juha Rehula framställt tre förslag till uttalanden enligt reservationen.

Redogörelsen godkändes.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.

Talman Eero Heinäluoma:

Slutligen ska riksdagen besluta om förslagen till uttalanden som framställdes under debatten.

Vid omröstningen om Anu Vehviläinens första förslag till uttalande mot betänkandet godkände riksdagen betänkandet med rösterna

100 ja, 71 nej; 28 frånvarande

( Omr. 4 )

Vid omröstningen om Anu Vehviläinens andra förslag till uttalande mot betänkandet godkände riksdagen betänkandet med rösterna

102 ja, 71 nej; 26 frånvarande.

( Omr. 5 )

Vid omröstningen om Anu Vehviläinens tredje förslag till uttalande mot betänkandet godkände riksdagen betänkandet med rösterna

103 ja, 69 nej; 27 frånvarande.

( Omr. 6 )

Ärendet slutbehandlat.

4) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om kontroll av brottslig bakgrund hos frivilliga som deltar i verksamhet bland barn, lag om ändring av straffregisterlagen och lag om ändring av lagen om lagring av straffregisteruppgifter och om utlämnande av sådana uppgifter mellan Finland och de övriga medlemsstaterna i Europeiska unionen

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 149/2013 rd

Lagutskottets betänkande  LaUB 16/2013 rd

Lagmotion  LM 46/2011 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Till grund för behandlingen ligger lagutskottets betänkande. Allmänna debatten om ärendet avslutades i plenum 10.12.2013.

PR 126/4/2013

Under den allmänna debatten har Arja Juvonen understödd av Lauri Heikkilä föreslagit att till grund för behandlingen läggs lagförslagen i reservation 1.

Redogörelsen godkändes.

Beslut

Talman Eero Heinäluoma:

Arja Juvonens förslag till grund för behandlingen ställs vid omröstningen mot utskottets förslag.

Vid omröstningen godkände riksdagen utskottets förslag till grund för behandlingen med rösterna

120 ja, 49 nej; 30 frånvarande.

( Omr. 7 )

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen i propositionen enligt betänkandet.

Riksdagen instämde i utskottets förslag att lagförslaget i lagmotionen förkastas.

Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

5) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om grundläggande utbildning, gymnasielagen, lagen om yrkesutbildning, lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning och 41 och 45 § i lagen om statsandel för kommunal basservice

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 66/2013 rd

Kulturutskottets betänkande  KuUB 10/2013 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Till grund för behandlingen ligger kulturutskottets betänkande. Allmänna debatten om ärendet avslutades i plenum 10.12.2013.

PR 126/9/2013

Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

6) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 33 och 40 § i alkohollagen

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 70/2013 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 29/2013 rd

Lagmotion  LM 10, 90/2012 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Till grund för behandlingen ligger social- och hälsovårdsutskottets betänkande. Allmänna debatten om ärendet avslutades i plenum 10.12.2013.

PR 126/15/2013

Under den allmänna debatten har Juha Rehula understödd av Anu Vehviläinen föreslagit att till grund för behandlingen läggs lagförslaget i reservationen.

Redogörelsen godkändes.

Beslut

Talman Eero Heinäluoma:

Juha Rehulas förslaget till grund för behandlingen ställs vid omröstningen mot utskottets förslag.

Vid omröstningen godkände riksdagen utskottets förslag till grund för behandlingen med rösterna

99 ja, 70 nej, 2 avstår; 28 frånvarande.

( Omr. 8 )

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i propositionen enligt betänkandet.

Riksdagen instämde i utskottets förslag att lagförslagen i lagmotionerna förkastas.

Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

7) Statsrådets meddelande till riksdagen om genomförande av det strukturpolitiska programmet

Enda behandlingen

Statsrådets meddelande  SRM 2/2013 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Efter statsrådets presentationsanförande följer en snabbdebatt där de egentliga gruppanförandena får vara högst 7 minuter långa. Övriga anföranden som ledamöterna anmält sig för på förhand hålls i gruppanförandeordning och de får vara högst 5 minuter långa.

Talmanskonferensen rekommenderar att även de anföranden som hålls efter snabbdebatten är högst 5 minuter långa.

Om det under debatten framställs förslag om misstroende mot statsrådet eller en minister verkställs omröstning. Riksdagen kan besluta remittera ärendet till ett utskott, som ska göra ett förslag till riksdagens beslut.

Debatt (PTK 127/7, Nylander 127/7/8, Östman 127/7/9).

Förste vice talman Pekka Ravi:

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 130/1/2013

8) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om sammanslagning av berättelsen om regeringens åtgärder och statens bokslutsberättelse Talmanskonferensens förslag till riksdagens beslut om ändring av 32 § i riksdagens arbetsordning

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 62/2013 rd

Talmanskonferensens förslag  TKF 1/2013 rd

Grundlagsutskottets betänkande  GrUB 5/2013 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Ärendet stryks från dagordningen.

9) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 och 18 § i vallagen

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 192/2013 rd

Grundlagsutskottets betänkande  GrUB 6/2013 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Ärendet stryks från dagordningen.

10) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av utlänningslagen och av vissa lagar som har samband med den

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 134/2013 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 19/2013 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Ärendet stryks från dagordningen.

11) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av polislagen och vissa lagar som har samband med den

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 16/2013 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 20/2013 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Ärendet stryks från dagordningen.

12) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av utlänningslagen och till vissa lagar som har samband med den

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 139/2013 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 21/2013 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Ärendet stryks från dagordningen.

13) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av förundersökningslagen och tvångsmedelslagen samt av vissa lagar som har samband med dem

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 14/2013 rd

Lagutskottets betänkande  LaUB 17/2013 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Ärendet stryks från dagordningen.

14) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om en marknadsordning för jordbruksprodukter och lag om upphävande av 2 § 3 mom. i livsmedelslagen

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 145/2013 rd

Jord- och skogsbruksutskottets betänkande  JsUB 21/2013 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Ärendet stryks från dagordningen.

15) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om förvaltning av utvecklingsprogrammen för landsbygden och om stödjande av landsbygdens utveckling samt om ändring av vissa lagar som har samband med dessa lagar

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 142/2013 rd

Jord- och skogsbruksutskottets betänkande  JsUB 22/2013 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Ärendet stryks från dagordningen.

16) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 161/2013 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 25/2013 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Ärendet stryks från dagordningen.

17) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om tillämpning av lagstiftningen om bosättningsbaserad social trygghet och sjukförsäkringslagen

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 198/2013 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 26/2013 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Ärendet stryks från dagordningen.

18) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av läkemedelslagen

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 183/2013 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 30/2013 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Ärendet stryks från dagordningen.

19) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om samarbete inom statens ämbetsverk och inrättningar och till vissa lagar som har samband med den

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 152/2013 rd

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottets betänkande  AjUB 11/2013 rd

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 12.12.2013.

20) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av inkomstskattelagen, lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet samt av vissa andra skattelagar

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 185/2013 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 32/2013 rd

Lagmotion  LM 50/2012 rd, 56, 69/2013 rd

På grund av arbetssituationen i riksdagen bordlade riksdagen betänkandet till nästa plenum i dag 11.12.2013.

21) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om skatteredovisning och av 124 och 124 a § i inkomstskattelagen

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 194/2013 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 33/2013 rd

På grund av arbetssituationen i riksdagen bordlade riksdagen betänkandet till nästa plenum i dag 11.12.2013.

22) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om statsandel för kommunal basservice

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 113/2013 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 17/2013 rd

På grund av arbetssituationen i riksdagen bordlade riksdagen betänkandet till nästa plenum i dag 11.12.2013.

23) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om utveckling av regionerna och förvaltning av strukturfondsverksamheten och lag om finansiering av regionutveckling och strukturfondsprojekt

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 190/2013 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 22/2013 rd

På grund av arbetssituationen i riksdagen bordlade riksdagen betänkandet till nästa plenum i dag 11.12.2013.

24) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om elev- och studerandevård och till vissa lagar som har samband med den

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 67/2013 rd

Kulturutskottets betänkande  KuUB 14/2013 rd

På grund av arbetssituationen i riksdagen bordlade riksdagen betänkandet till nästa plenum i dag 11.12.2013.

25) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om Polisyrkeshögskolan samt vissa lagar som har samband med den

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 64/2013 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 23/2013 rd

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 12.12.2013.

26) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om gränsbevakningsväsendets förvaltning och lagen om behandling av personuppgifter vid gränsbevakningsväsendet samt vissa lagar som har samband med dem

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 92/2013 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 24/2013 rd

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 12.12.2013.

27) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av tullagen, 2 kap. 9 § i tvångsmedelslagen och 181 § i utlänningslagen

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 180/2013 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 25/2013 rd

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 12.12.2013.

28) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet och lagen om behandling av personuppgifter vid gränsbevakningsväsendet samt av vissa lagar som har samband med dem

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 66/2012 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 26/2013 rd

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 12.12.2013.

29) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om antagningsregistret, högskolornas riksomfattande datalager och studentexamensregistret och av vissa utbildningslagar

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 166/2013 rd

Kulturutskottets betänkande  KuUB 15/2013 rd

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 12.12.2013.

30) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av markanvändnings- och bygglagen och av 7 kap. 7 § i lagen om bostadsköp

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 147/2013 rd

Miljöutskottets betänkande  MiUB 9/2013 rd

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 12.12.2013.

31) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 127 och 152 § i avfallslagen

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 201/2013 rd

Miljöutskottets betänkande  MiUB 10/2013 rd

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 12.12.2013.

Förste vice talman Pekka Ravi:

Riksdagens nästa plenum är i dag 11.12.2013 kl. 22.40.

Plenum avslutades kl. 22.28.