Plenarprotokoll 128/2002 rd

PR 128/2002 rd

Justerat 2.0r

128. ONSDAGEN DEN 6 NOVEMBER 2002

Förhandlingarna leds av förste vice talman Anttila.

Namnupprop

Vid namnuppropet antecknas följande ledamöter som frånvarande:

 • Eva Biaudet /sv
 • Kaarina Dromberg /saml
 • Satu Hassi /gröna
 • Klaus Hellberg /sd
 • Anne Huotari /vänst
 • Gunnar Jansson /sv
 • Martti Korhonen /vänst
 • Jaakko Laakso /vänst
 • Johannes Leppänen /cent
 • Paavo Lipponen /sd
 • Iivo Polvi /vänst
 • Susanna Rahkonen /sd
 • Aulis Ranta-Muotio /cent
 • Mirja Ryynänen /cent
 • Jouko Skinnari /sd
 • Säde Tahvanainen /sd
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Jari Vilén /saml

Efter namnuppropet anmäler sig ledamöterna

 • Kaarina Dromberg /saml
 • Aulis Ranta-Muotio /cent

__________

Uppdrag i anknytning till riksdagsarbetet

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har behandlat följande anmälningar om frånvaro från plenum på grund av uppdrag i anknytning till riksdagsarbetet:

6.11 ledamot

 • Martti Korhonen /vänst

6 och 7.11 ledamot

 • Paavo Lipponen /sd

6—8.11 ledamöterna

 • Mirja Ryynänen /cent
 • Erkki Tuomioja /sd

Sjukfrånvaro

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har behandlat följande anmälning om frånvaro från plenararbetet på grund av sjukdom:

6—8.11 ledamot

 • Iivo Polvi /vänst

Frånvarotillstånd

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har beviljat följande ledamöter befrielse från plenararbetet av annan orsak:

6.11 ledamöterna

 • Satu Hassi /gröna
 • Rakel Hiltunen /sd
 • Anne Huotari /vänst
 • Pehr Löv /sv
 • Heli Paasio /sd
 • Aulis Ranta-Muotio /cent
 • Jouko Skinnari /sd
 • Säde Tahvanainen /sd

__________

Ledamot Aittoniemis budgetmotion lämnas obehandlad

Förste vice talmannen:

Ledamot Aittoniemi har den 18 september 2002 väckt en budgetmotion med förslag om att anslag skall beviljas i 2003 års budget för att inrätta en bordell i VR:s gamla magasin i Helsingfors.

Talmanskonferensen har behandlat ledamot Aittoniemis motion den 9 och 10 oktober och anser att motionens ordval är osakligt, strider mot god ton och kränker riksdagen som institution.

Eftersom ledamot Aittoniemis motion är formulerad så att den inte uppfyller villkoren i 31 § 2 mom. grundlagen om ett sakligt och värdigt uppträdande och det skulle strida mot grundlagen att föredra motionen anser jag att jag inte kan föredra nämnda budgetmotion.

Talmannens förfaringssätt godkänns.

__________

ÄRENDEN PÅ DAGORDNINGEN

1) Regeringens proposition med förslag till ändring av pensionslagstiftningen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 242/2002 rd

Förste vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till social- och hälsovårdsutskottet, som grundlagsutskottet samt arbetsmarknads- och jämställdhetsutskottet skall lämna utlåtande till.

I anslutning till detta ärende tillåts dessutom debatt om ärende 2) på dagordningen.

Debatt (PTK 128/1, Gestrin 128/1/27).

Talmanskonferensens förslag godkänns och ärendet remitteras till social- och hälsovårdsutskottet, som grundlagsutskottet samt arbetsmarknads- och jämställdhetsutskottet skall lämna utlåtande till.

2) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner och av 12 c § lagen om pension för arbetstagare

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 243/2002 rd

På förslag av talmanskonferensen remitteras ärendet till social- och hälsovårdsutskottet, som arbetsmarknads- och jämställdhetsutskottet skall lämna utlåtande till.

3) Regeringens proposition med förslag till lagstiftning om finansieringen av den sociala tryggheten för personer som vistas utomlands och för vissa andra personer

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 244/2002 rd

På förslag av talmanskonferensen remitteras ärendet till social- och hälsovårdsutskottet.

4) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om olycksfallsförsäkring och av vissa lagar i samband med den samt till lag om ersättning för skada eller sjukdom som har uppkommit under studierelaterade förhållanden som är jämställbara

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 245/2002 rd

På förslag av talmanskonferensen remitteras ärendet till social- och hälsovårdsutskottet.

5) Regeringens proposition om en stärkning av pensionsnämndens självständiga ställning och med förslag till vissa lagar som har samband med detta

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 246/2002 rd

Talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till social- och hälsovårdsutskottet.

Debatt (PTK 128/5).

Talmanskonferensens förslag godkänns och ärendet remitteras till social- och hälsovårdsutskottet.

6) Regeringens proposition om ändring av sametingslagen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 234/2002 rd

På förslag av talmanskonferensen remitteras ärendet till grundlagsutskottet.

7) Regeringens proposition med förslag till bestämmelser om terrorism i strafflagen och tvångsmedelslagen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 188/2002 rd

Talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till lagutskottet, som grundlagsutskottet skall lämna utlåtande till.

Behandlingen av ärendet avbröts vid riksdagens senaste plenum.

Debatten fortsätter (PTK 128/7).

Talmanskonferensens förslag godkänns och ärendet remitteras till lagutskottet, som grundlagsutskottet skall lämna utlåtande till.

8) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av befolkningsdatalagen och lagen om identitetskort

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 236/2002 rd

På förslag av talmanskonferensen remitteras ärendet till förvaltningsutskottet.

9) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om beskattningsförfarande och lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 237/2002 rd

På förslag av talmanskonferensen remitteras ärendet till finansutskottet.

10) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om statens pensioner

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 238/2002 rd

På förslag av talmanskonferensen remitteras ärendet till social- och hälsovårdsutskottet.

11) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 25 a § 1 mom. och 41 d § lagen on studiestöd

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 239/2002 rd

På förslag av talmanskonferensen remitteras ärendet till kulturutskottet.

12) Regeringens proposition med förslag till lag om samfällda skogar och vissa lagar som har samband med den

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 240/2002 rd

Talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till jord- och skogsbruksutskottet.

Debatt (PTK 128/12).

Talmanskonferensens förslag godkänns och ärendet remitteras till jord- och skogsbruksutskottet.

13) Regeringens proposition om godkännande av det protokoll som lämnats om ändring av den europeiska konventionen om television över gränserna samt till lag om ikraftträdande av det protokoll som lämnats om ändring av den europeiska konventionen om television över gränserna

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 241/2002 rd

På förslag av talmanskonferensen remitteras ärendet till trafikutskottet.

14) Regeringens proposition om godkännande av fördraget om observationsflygningar samt med förslag till lag om ikraftträdande av de bestämmelser i fördraget som hör till området för lagstiftningen och till lag om ändring av 14 § territorialövervakningslagen

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 71/2002 rd

Utrikesutskottets betänkande  UtUB 23/2002 rd

Ingen allmän debatt.

Detaljbehandling:

Vid detaljbehandlingen godkänns lagförslagens innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslagen är avslutad.

15) Regeringens proposition med förslag till lagstiftning om statlig fastighetsförmögenhet

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 102/2002 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 15/2002 rd

Allmän debatt (PTK 128/15).

Detaljbehandling:

Vid detaljbehandlingen godkänns lagförslagens innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslagen är avslutad.

16) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av mervärdesskattelagen och av lagen om undantag för landskapet Åland i fråga om mervärdesskatte- och accislagstiftningen

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 125/2002 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 16/2002 rd

Ingen allmän debatt.

Detaljbehandling:

Vid detaljbehandlingen godkänns lagförslagens innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslagen är avslutad.

17) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om statsbudgeten

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 133/2002 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 17/2002 rd

Allmän debatt (PTK 128/17).

Detaljbehandling:

Vid detaljbehandlingen godkänns lagförslagets innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget är avslutad.

18) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om statens pensioner och 9 § lagen om statens familjepensioner

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 176/2002 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 27/2002 rd

Ingen allmän debatt.

Detaljbehandling:

Vid detaljbehandlingen godkänns lagförslagens innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslagen är avslutad.

19) Regeringens proposition med förslag till lag om beaktande av arbetstagares pensionsavgift och löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie i fråga om vissa dagpenningar

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 149/2002 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 28/2002 rd

Ingen allmän debatt.

Detaljbehandling:

Vid detaljbehandlingen godkänns lagförslagets innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget är avslutad.

20) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 1 § lagen om utjämning av räntan för offentligt understödda export- och fartygskrediter

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 113/2002 rd

Ekonomiutskottets betänkande  EkUB 20/2002 rd

Ingen allmän debatt.

Detaljbehandling:

Vid detaljbehandlingen godkänns lagförslagets innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget är avslutad.

21) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om användning, överlåtelse och inlösen av aravahyresbostäder och aravahyreshus

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 154/2002 rd

Miljöutskottets betänkande  MiUB 12/2002 rd

Ingen allmän debatt.

Detaljbehandling:

Vid detaljbehandlingen godkänns lagförslagets innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget är avslutad.

22) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om vissa understöd som betalas ur Statens bostadsfond

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 153/2002 rd

Miljöutskottets betänkande  MiUB 13/2002 rd

Ingen allmän debatt.

Detaljbehandling:

Vid detaljbehandlingen godkänns lagförslagets innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget är avslutad.

23) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 12 § aravalagen

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 181/2002 rd

Miljöutskottets betänkande  MiUB 14/2002 rd

Ingen allmän debatt.

Detaljbehandling:

Vid detaljbehandlingen godkänns lagförslagets innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget är avslutad.

24) Regeringens proposition med förslag till lag om vissa fall av temporär ändring av lånevillkoren för aravalån

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 231/2002 rd

Miljöutskottets betänkande  MiUB 15/2002 rd

Allmän debatt (PTK 128/24).

Detaljbehandling:

Vid detaljbehandlingen godkänns lagförslagets innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget är avslutad.

25) Budgetmotioner

Remissdebatt

Budgetmotion  BM 1—1522/2002 rd

Talmannen:

De budgetmotioner som ledamöterna har väckt finns i dag till påseende på riksdagens kansli i lagstiftningsdirektörens rum.

Talmanskonferensen föreslår att budgetmotionerna skall remitteras till finansutskottet. Jag ber att ledamöterna nämner i sina inlägg numret och rubriken på den budgetmotion som yttrandet hänför sig till.

Debatt (PTK 128/25).

Talmanskonferensens förslag godkänns och budgetmotionerna remitteras till finansutskottet.

26) Regeringens proposition om godkännande av avtalet med Vietnam för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst samt med förslag till lag om ikraftträdande av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 168/2002 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 18/2002 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till nästa ordinarie plenum.

27) Regeringens proposition om godkännande av protokollet om ändring av avtalet med Marocko för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet samt med förslag till lag om ikraftträdande av de bestämmelser i protokollet som hör till området för lagstiftningen

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 169/2002 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 19/2002 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till nästa ordinarie plenum.

28) Regeringens proposition om godkännande av avtalet med Singapore för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst samt med förslag till lag om ikraftträdande av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 202/2002 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 20/2002 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till nästa ordinarie plenum.

29) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma fiskeripolitik

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 156/2002 rd

Jord- och skogsbruksutskottets betänkande  JsUB 10/2002 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till nästa ordinarie plenum.

30) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av jaktlagen

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 68/2002 rd

Jord- och skogsbruksutskottets betänkande   JsUB 11/2002 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till plenum på fredag.

31) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 4 § barnbidragslagen

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 222/2002 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 29/2002 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till nästa ordinarie plenum.

32) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 13 § aravalagen och av 9 § lagen om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 233/2002 rd

Miljöutskottets betänkande  MiUB 16/2002 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till nästa ordinarie plenum.

33) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av hälsoskyddslagen

Regeringens proposition  RP 220/2002 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 30/2002 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till nästa ordinarie plenum.

Plenum avslutas kl. 22.02.

​​​​