Plenarprotokoll 128/2013 rd

PR 128/2013 rd

Justerat 2.0r

128. ONSDAGEN DEN 11 DECEMBER 2013

Överläggningarna leddes av förste vice talman Pekka Ravi (22.40—22.58) och andre vice talman Anssi Joutsenlahti (22.58—2.12).

I stället för namnupprop antecknades de ledamöter som deltog i föregående plenum som närvarande.

__________

Regeringens propositioner

Förste vice talman Pekka Ravi:

Statsrådet har 11.12.2013 överlämnat regeringens proposition RP 207/2013 rd till riksdagen. Propositionen tas till remissdebatt i detta plenum.

__________

ÄRENDEN PÅ DAGORDNINGEN

1) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om sammanslagning av berättelsen om regeringens åtgärder och statens bokslutsberättelse Talmanskonferensens förslag till riksdagens beslut om ändring av 32 § i riksdagens arbetsordning

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 62/2013 rd

Talmanskonferensens förslag  TKF 1/2013 rd

Grundlagsutskottets betänkande  GrUB 5/2013 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Till grund för behandlingen ligger grundlagsutskottets betänkande. Nu följer detaljbehandling av lagförslagen i propositionen och i talmanskonferensens förslag till riksdagens beslut.

Ingen allmän debatt.

Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen i propositionen och i talmanskonferensens förslag till riksdagens beslut enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslagen och förslaget till beslut avslutades.

2) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 och 18 § i vallagen

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 192/2013 rd

Grundlagsutskottets betänkande  GrUB 6/2013 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Till grund för behandlingen ligger grundlagsutskottets betänkande. Nu följer detaljbehandling av lagförslaget.

Allmän debatt (PTK 128/2).

Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

3) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av utlänningslagen och av vissa lagar som har samband med den

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 134/2013 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 19/2013 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Till grund för behandlingen ligger förvaltningsutskottets betänkande. Nu följer detaljbehandling av lagförslagen.

Allmän debatt (PTK 128/3).

Förste vice talman Pekka Ravi:

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 129/4/2013

4) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av polislagen och vissa lagar som har samband med den

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 16/2013 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 20/2013 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Till grund för behandlingen ligger förvaltningsutskottets betänkande. Nu följer detaljbehandling av lagförslagen.

Allmän debatt (PTK 128/4).

Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

5) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av utlänningslagen och till vissa lagar som har samband med den

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 139/2013 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 21/2013 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Till grund för behandlingen ligger förvaltningsutskottets betänkande. Nu följer detaljbehandling av lagförslagen.

Allmän debatt (PTK 128/5).

Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

6) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av förundersökningslagen och tvångsmedelslagen samt av vissa lagar som har samband med dem

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 14/2013 rd

Lagutskottets betänkande  LaUB 17/2013 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Till grund för behandlingen ligger lagutskottets betänkande. Nu följer detaljbehandling av lagförslagen.

Allmän debatt (PTK 128/6).

Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslag 1—17 i propositionen och i de nya lagförslagen 18 och 19 i betänkandet enligt utskottets förslag.

Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

7) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om en marknadsordning för jordbruksprodukter och lag om upphävande av 2 § 3 mom. i livsmedelslagen

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 145/2013 rd

Jord- och skogsbruksutskottets betänkande  JsUB 21/2013 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Till grund för behandlingen ligger jord- och skogsbruksutskottets betänkande. Nu följer detaljbehandling av lagförslagen.

Allmän debatt (PTK 128/7).

Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

8) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om förvaltning av utvecklingsprogrammen för landsbygden och om stödjande av landsbygdens utveckling samt om ändring av vissa lagar som har samband med dessa lagar

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 142/2013 rd

Jord- och skogsbruksutskottets betänkande  JsUB 22/2013 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Till grund för behandlingen ligger jord- och skogsbruksutskottets betänkande. Nu följer detaljbehandling av lagförslagen.

Allmän debatt (PTK 128/8).

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 129/6/2013

9) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 161/2013 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 25/2013 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Till grund för behandlingen ligger social- och hälsovårdsutskottets betänkande. Nu följer detaljbehandling av lagförslaget.

Allmän debatt (PTK 128/9).

Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

10) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om tillämpning av lagstiftningen om bosättningsbaserad social trygghet och sjukförsäkringslagen

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 198/2013 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 26/2013 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Till grund för behandlingen ligger social- och hälsovårdsutskottets betänkande. Nu följer detaljbehandling av lagförslagen.

Allmän debatt (PTK 128/10).

Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

11) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av läkemedelslagen

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 183/2013 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 30/2013 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Till grund för behandlingen ligger social- och hälsovårdsutskottets betänkande. Nu följer detaljbehandling av lagförslaget.

Ingen allmän debatt.

Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

12) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av inkomstskattelagen, lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet samt av vissa andra skattelagar

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 185/2013 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 32/2013 rd

Lagmotion  LM 50/2012 rd, 56, 69/2013 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Till grund för behandlingen ligger finansutskottets betänkande. Nu följer detaljbehandling av lagförslagen.

Allmän debatt (PTK 128/12).

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 129/3/2013

13) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om skatteredovisning och av 124 och 124 a § i inkomstskattelagen

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 194/2013 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 33/2013 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Till grund för behandlingen ligger finansutskottets betänkande. Nu följer detaljbehandling av lagförslagen.

Allmän debatt (PTK 128/13).

Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

14) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om elev- och studerandevård och till vissa lagar som har samband med den

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 67/2013 rd

Kulturutskottets betänkande  KuUB 14/2013 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Till grund för behandlingen ligger kulturutskottets betänkande. Nu följer detaljbehandling av lagförslagen.

Ingen allmän debatt.

Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

15) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om statsandel för kommunal basservice

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 113/2013 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 17/2013 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Till grund för behandlingen ligger förvaltningsutskottets betänkande. Nu följer detaljbehandling av lagförslaget.

Allmän debatt (PTK 128/15).

Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

16) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om utveckling av regionerna och förvaltning av strukturfondsverksamheten och lag om finansiering av regionutveckling och strukturfondsprojekt

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 190/2013 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 22/2013 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Till grund för behandlingen ligger förvaltningsutskottets betänkande. Nu följer detaljbehandling av lagförslagen.

Allmän debatt (PTK 128/16).

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 129/5/2013

17) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om statsbolaget Finlands Industriinvestering Ab

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 207/2013 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till ekonomiutskottet.

Debatt (PTK 128/17).

Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet.

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Riksdagens nästa plenum är i dag torsdagen den 12 december 2013 kl. 16.

Plenum avslutades torsdagen den 12 december 2013 kl. 2.12.