Plenarprotokoll 146/2001 rd

PR 146/2001 rd

Justerat 2.0r

146. TISDAGEN DEN 4 DECEMBER 2001

Förhandlingarna leds av talman Uosukainen.

Namnupprop

I stället för namnupprop antecknas de ledamöter som deltog i föregående plenum samt följande ledamöter som närvarande:

 • Tarja Filatov /sd
 • Juha Korkeaoja /cent
 • Johannes Koskinen /sd
 • Suvi Lindén /saml
 • Maija Rask /sd
 • Kimmo Sasi /saml
 • Under plenum anmäler sig ledamöterna

  • Anne Huotari /vänst
  • Bjarne Kallis /kd

  __________

  ÄRENDEN PÅ DAGORDNINGEN

  1) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 4 § lotteriskattelagen

  Första behandlingen

  Regeringens proposition  RP 183/2001 rd

  Finansutskottets betänkande  FiUB 36/2001 rd

  Åtgärdsmotion  AM 212/2001 rd

  Allmän debatt (PTK 146/1).

  Detaljbehandling:

  4 §

  Debatt (PTK 146/1).

  Under debatten föreslår ledamot Ala-Nissilä med bifall av ledamot Aula att paragrafen skall godkännas enligt reservationen.

  Vid omröstningen om ledamot Ala-Nissiläs förslag godkänner riksdagen betänkandet med rösterna 106 ja och 51 nej, 42 frånvarande.

  ( Omr. 2 )

  Ikraftträdelsebestämmelsen, ingressen och rubriken godkänns.

  Första behandlingen av lagförslaget är avslutad.

  2) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av kommunallagen

  Första behandlingen

  Regeringens proposition  RP 46/2001 rd

  Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 27/2001 rd

  Ingen allmän debatt.

  Detaljbehandling:

  Vid detaljbehandlingen godkänns lagförslagets innehåll enligt betänkandet.

  Första behandlingen av lagförslaget är avslutad.

  3) Regeringens proposition med förslag till lag om upphävande av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i avtalet om Finlands anslutning till tillämpningskonventionen till Schengenavtalet om gradvis avskaffande av kontroller vid de gemensamma gränserna och i slutakten till anslutningsavtalet samt i samarbetsavtalet mellan Schengenstaterna och Island och Norge

  Andra behandlingen

  Regeringens proposition  RP 94/2001 rd

  Utrikesutskottets betänkande  UtUB 12/2001 rd

  Ingen debatt.

  Lagförslaget antas.

  Andra behandlingen av lagförslaget är avslutad.

  Ärendet är slutbehandlat.

  4) Regeringens proposition med förslag till ändringar i skattelagstiftningen som slopandet av begreppet skatteöre föranleder

  Andra behandlingen

  Regeringens proposition  RP 182/2001 rd

  Finansutskottets betänkande  FiUB 34/2001 rd

  Ingen debatt.

  Lagförslagen antas.

  Andra behandlingen av lagförslagen är avslutad.

  Ärendet är slutbehandlat.

  5) Regeringens proposition med förslag till lag om skatt för titlar

  Andra behandlingen

  Regeringens proposition  RP 195/2001 rd

  Finansutskottets betänkande  FiUB 35/2001 rd

  Ingen debatt.

  Lagförslaget antas.

  Andra behandlingen av lagförslaget är avslutad.

  Ärendet är slutbehandlat.

  6) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om statsandelar till kommunerna

  Andra behandlingen

  Regeringens proposition  RP 128/2001 rd

  Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 18/2001 rd

  Talmannen:

  Lagförslaget har godkänts vid första behandlingen och kan nu antas eller förkastas.

  I anslutning till detta ärende tillåts dessutom debatt om 7)—9) ärendet på dagordningen.

  Debatt (PTK 146/6).

  Behandlingen av ärendet avbryts.

  Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 147/1/2001

  7) Regeringens proposition med förslag till lagar om upphävande av lagen om återkrävande av mervärdesskatteåterbäring hos kommunerna samt ändring av mervärdesskattelagen, lagen om skatteredovisning och 124 § inkomstskattelagen

  Andra behandlingen

  Regeringens proposition  RP 130/2001 rd

  Finansutskottets betänkande  FiUB 33/2001 rd

  Lagmotion  LM 177, 191/1999 rd

  Talmannen:

  Lagförslagen i regeringens proposition har godkänts vid första behandlingen och kan nu antas eller förkastas.

  Ingen debatt.

  Behandlingen av ärendet avbryts.

  Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 147/2/2001

  8) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet, lagen om fritt bildningsarbete, 8 § lagen om yrkesutbildning och 4 § lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning samt av vissa lagar som har samband med dem

  Andra behandlingen

  Regeringens proposition  RP 132/2001 rd

  Kulturutskottets betänkande  KuUB 17/2001 rd

  Lagmotion  LM 32/2000 rd, 138/2001 rd

  Talmannen:

  Lagförslagen i regeringens proposition har godkänts vid första behandlingen och kan nu antas eller förkastas.

  Ingen debatt.

  Behandlingen av ärendet avbryts.

  Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 147/3/2001

  9) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om planering av och statsandel för social- och hälsovården

  Andra behandlingen

  Regeringens proposition  RP 152/2001 rd

  Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 43/2001 rd

  Ingen debatt.

  Behandlingen av ärendet avbryts.

  Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 147/4/2001

  10) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av kommunindelningslagen

  Andra behandlingen

  Regeringens proposition  RP 129/2001 rd

  Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 22/2001 rd

  Ingen debatt.

  Lagförslaget antas.

  Andra behandlingen av lagförslaget är avslutad.

  Ärendet är slutbehandlat.

  11) Regeringens proposition med förslag till lag om privata säkerhetstjänster samt till vissa lagar som har samband med den

  Andra behandlingen

  Regeringens proposition  RP 69/2001 rd

  Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 24/2001 rd

  Ingen debatt.

  Lagförslagen antas.

  Andra behandlingen av lagförslagen är avslutad.

  Ärendet är slutbehandlat.

  12) Regeringens proposition med förslag till lag om upphävande av 5 § 2 och 3 mom. lotterilagen

  Andra behandlingen

  Regeringens proposition  RP 211/2001 rd

  Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 25/2001 rd

  Lagmotion  LM 127/2001 rd

  Talmannen:

  Lagförslaget i regeringens proposition har godkänts vid första behandlingen och kan nu antas eller förkastas.

  Debatt (PTK 146/12, Jansson 146/12/3).

  Behandlingen av ärendet avbryts.

  Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 147/5/2001

  13) Regeringens proposition med förslag till lag om säkerhetsutredningar och vissa lagar som har samband med den

  Andra behandlingen

  Regeringens proposition  RP 43/2001 rd

  Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 26/2001 rd

  Ingen debatt.

  Lagförslagen antas.

  Andra behandlingen av lagförslagen är avslutad.

  Ärendet är slutbehandlat.

  14) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om Fångvårdens utbildningscentral

  Andra behandlingen

  Regeringens proposition  RP 127/2001 rd

  Lagutskottets betänkande  LaUB 21/2001 rd

  Debatt (PTK 146/14).

  Lagförslaget antas.

  Andra behandlingen av lagförslaget är avslutad.

  Ärendet är slutbehandlat.

  15) Regeringens proposition med förslag till rättshjälpslag och vissa lagar som har samband med den

  Andra behandlingen

  Regeringens proposition  RP 82/2001 rd

  Lagutskottets betänkande  LaUB 22/2001 rd

  Lagmotion  LM 29, 67, 102/1999 rd, 116/2001 rd

  Förste vice talmannen:

  Lagförslag 1—14 i regeringens proposition och det nya lagförslag 15 och 16 i lagutskottets betänkande har godkänts vid första behandlingen och kan nu antas eller förkastas.

  Debatt (PTK 146/15).

  De lagförslag som har godkänts vid första behandlingen antas.

  Riksdagen håller fast vid sitt beslut från första behandlingen att lagförslagen i lagmotionerna skall förkastas.

  Andra behandlingen av lagförslagen är avslutad.

  De två förslagen till uttalanden i lagutskottets betänkande godkänns.

  Ärendet är slutbehandlat.

  16) Regeringens proposition med förslag till marknadsdomstolslag samt lagstiftning som har samband med den

  Andra behandlingen

  Regeringens proposition  RP 105/2001 rd

  Lagutskottets betänkande  LaUB 23/2001 rd

  Förste vice talmannen:

  Lagförslag 1—20 i regeringens proposition och det nya lagförslag 21 i lagutskottets betänkande har godkänts vid första behandlingen och kan nu antas eller förkastas.

  Ingen debatt.

  De lagförslag som har godkänts vid första behandlingen antas.

  Andra behandlingen av lagförslagen är avslutad.

  Ärendet är slutbehandlat.

  17) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om tillsyn över fartygssäkerheten

  Andra behandlingen

  Regeringens proposition  RP 205/2001 rd

  Trafikutskottets betänkande  TrUB 13/2001 rd

  Debatt (PTK 146/17).

  Lagförslaget antas.

  Andra behandlingen av lagförslaget är avslutad.

  Ärendet är slutbehandlat.

  18) Regeringens proposition med förslag till lag om handel med skogsodlingsmaterial

  Andra behandlingen

  Regeringens proposition  RP 143/2001 rd

  Jord- och skogsbruksutskottets betänkande  JsUB 12/2001 rd

  Ingen debatt.

  Lagförslaget antas.

  Andra behandlingen av lagförslaget är avslutad.

  Ärendet är slutbehandlat.

  19) Regeringens proposition med förslag till lag om upphävande av lagen om genomförande av Europeiska gemenskapens kvotsystem för mjölk och mjölkprodukter

  Andra behandlingen

  Regeringens proposition  RP 139/2001 rd

  Jord- och skogsbruksutskottets betänkande  JsUB 13/2001 rd

  Förste vice talmannen:

  Riksdagen har vid första behandlingen omfattat jord- och skogsbruksutskottets förslag att lagförslaget skall förkastas.

  Ingen debatt.

  Riksdagen håller fast vid sitt beslut från första behandlingen att lagförslaget skall förkastas.

  Ärendet är slutbehandlat.

  20) Regeringens proposition med förslag till lag om beaktande av arbetstagares pensionsavgift och löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie i fråga om vissa dagpenningar

  Andra behandlingen

  Regeringens proposition  RP 159/2001 rd

  Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 39/2001 rd

  Debatt (PTK 146/20).

  Lagförslaget antas.

  Andra behandlingen av lagförslaget är avslutad.

  Ärendet är slutbehandlat.

  21) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa

  Andra behandlingen, enda behandlingen

  Regeringens proposition  RP 208/2001 rd

  Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 40/2001 rd

  Lagmotion  LM 105/1999 rd, 63/2000 rd

  Åtgärdsmotion  AM 27/2001 rd

  Förste vice talmannen:

  Först förs en debatt om hela ärendet. Därefter fattar riksdagen vid andra behandlingen beslut om lagförslagen. Lagförslaget i regeringens proposition har godkänts vid första behandlingen och kan nu antas eller förkastas. Slutligen beslutar riksdagen vid enda behandlingen om åtgärdsmotionen.

  Ingen debatt.

  Lagförslagen

  Lagförslaget som har godkänts vid första behandlingen antas.

  Riksdagen håller fast vid sitt beslut från första behandlingen att lagförslagen i lagmotionerna skall förkastas.

  Andra behandlingen av lagförslagen är avslutad.

  Åtgärdsmotionen

  Riksdagen omfattar social- och hälsovårdsutskottets förslag att åtgärdsmotionen skall förkastas.

  Ärendet är slutbehandlat.

  22) Regeringens proposition med förslag till lag om temporär ändring av 11 och 15 § lagen om utkomststöd

  Andra behandlingen, enda behandlingen

  Regeringens proposition  RP 155/2001 rd

  Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 41/2001 rd

  Lagmotion  LM 121/2001 rd

  Åtgärdsmotion  AM 161, 214/2000 rd

  Förste vice talmannen:

  Först förs en debatt om hela ärendet. Därefter fattar riksdagen vid andra behandlingen beslut om lagförslagen. Lagförslaget i regeringens proposition har godkänts vid första behandlingen och kan nu antas eller förkastas. Slutligen beslutar riksdagen vid enda behandlingen om åtgärdsmotionerna.

  Ingen debatt.

  Lagförslagen

  Lagförslaget som har godkänts vid första behandlingen antas.

  Riksdagen håller fast vid sitt beslut från första behandlingen att lagförslaget i lagmotionen skall förkastas.

  Andra behandlingen av lagförslagen är avslutad.

  Förslaget till uttalande i social- och hälsovårdsutskottets betänkande godkänns.

  Åtgärdsmotionerna

  Riksdagen omfattar social- och hälsovårdsutskottets förslag att åtgärdsmotionerna skall förkastas.

  Ärendet är slutbehandlat.

  23) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 7 a § lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården

  Andra behandlingen

  Regeringens proposition  RP 188/2001 rd

  Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 42/2001 rd

  Lagmotion  LM 33/2001 rd

  Förste vice talmannen:

  Lagförslaget i regeringens proposition har godkänts vid första behandlingen och kan nu antas eller förkastas.

  Ingen debatt.

  Lagförslaget som har godkänts vid första behandlingen antas.

  Riksdagen håller fast vid sitt beslut från första behandlingen att lagförslaget i lagmotionen skall förkastas.

  Andra behandlingen av lagförslagen är avslutad.

  Förslaget till uttalande i social- och hälsovårdsutskottets betänkande godkänns.

  Ärendet är slutbehandlat.

  24) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av folkpensionslagen och vissa lagar som har samband med den

  Andra behandlingen

  Regeringens proposition  RP 151/2001 rd

  Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 44/2001 rd

  Lagmotion  LM 193/2000 rd, 50, 118/2001 rd

  Förste vice talmannen:

  Lagförslagen i regeringens proposition har godkänts vid första behandlingen och kan nu antas eller förkastas.

  Debatt (PTK 146/24).

  Lagförslagen som har godkänts vid första behandlingen antas.

  Riksdagen håller fast vid sitt beslut från första behandlingen att lagförslagen i lagmotionerna skall förkastas.

  Andra behandlingen av lagförslagen är avslutad.

  Ärendet är slutbehandlat.

  25) Regeringens proposition med förslag till lagstiftning som har samband med den fortsatta reformen av arbetskraftspolitiken

  Andra behandlingen, enda behandlingen

  Regeringens proposition  RP 161/2001 rd

  Arbetsmarknads- och jämställdhetsutskottets betänkande  ApUB 11/2001 rd

  Åtgärdsmotion  AM 32/2000 rd, 194, 200/2001 rd

  Förste vice talmannen:

  Först förs en debatt om hela ärendet. Därefter fattar riksdagen vid andra behandlingen beslut om lagförslagen, som nu kan antas eller förkastas. Slutligen beslutar riksdagen vid enda behandlingen om åtgärdsmotionerna.

  Debatt (PTK 146/25).

  Behandlingen av ärendet avbryts.

  Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 147/6/2001

  26) Regeringens proposition om godkännande av överenskommelsen om upprättandet av Internationella vinorganisationen och med förslag till lag om ikraftträdande av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen

  Bordläggning av betänkanden

  Regeringens proposition  RP 174/2001 rd

  Jord- och skogsbruksutskottets betänkande  JsUB 14/2001 rd

  På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till nästa plenum.

  27) Regeringens proposition med förslag till lag om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen

  Bordläggning av betänkanden

  Regeringens proposition  RP 168/2001 rd

  Jord- och skogsbruksutskottets betänkande  JsUB 15/2001 rd

  På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till nästa plenum.

  28) Regeringens proposition om godkännande av partnerskapsavtalet mellan medlemmarna i gruppen av stater i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet, å ena sidan, och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å andra sidan, samt om godkännande av det interna avtal om finansieringen som medlemsstaterna i Europeiska gemenskapen ingått med anledning av partnerskapsavtalet samt med förslag till lag om ikraftträdande av de bestämmelser i partnerskapsavtalet vilka hör till området för lagstiftningen

  Bordläggning av betänkanden

  Regeringens proposition  RP 84/2001 rd

  Utrikesutskottets betänkande  UtUB 14/2001 rd

  På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till nästa plenum.

  29) Regeringens proposition med förslag om godkännande av beslutet av företrädarna för regeringarna i Europeiska gemenskapernas medlemsstater, församlade i rådet, om privilegier och immunitet för Europeiska unionens institut för säkerhetsstudier och Europeiska unionens satellitcentrum samt för deras organ och personal och till lag om ikraftträdande av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i beslutet och om dessa myndigheters rättshandlingsförmåga

  Bordläggning av betänkanden

  Regeringens proposition  RP 173/2001 rd

  Utrikesutskottets betänkande  UtUB 15/2001 rd

  På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till nästa plenum.

  30) Regeringens proposition om godkännande av avtalet om upprättande av Interamerikanska investeringsbolaget samt med förslag till lag om ikraftträdande av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen

  Bordläggning av betänkanden

  Regeringens proposition  RP 175/2001 rd

  Utrikesutskottets betänkande  UtUB 16/2001 rd

  På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till nästa plenum.

  Plenum avslutas kl. 16.54.

  ​​​​