Plenarprotokoll 147/2001 rd

PR 147/2001 rd

Justerat 2.0r

147. ONSDAGEN DEN 5 DECEMBER 2001

Förhandlingarna leds av andre vice talman Mikkola.

Namnupprop

Vid namnuppropet antecknas följande ledamöter som frånvarande:

 • Anne Huotari /vänst
 • Susanna Huovinen /sd
 • Tytti Isohookana-Asunmaa /cent
 • Jyrki Katainen /saml
 • Inkeri Kerola /cent
 • Riitta Korhonen /saml
 • Kalervo Kummola /saml
 • Tuija Nurmi /saml
 • Pauli Saapunki /cent
 • Kimmo Sasi /saml
 • Ilkka Taipale /sd
 • Anu Vehviläinen /cent

__________

Uppdrag i anknytning till riksdagsarbetet

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har behandlat följande anmälning om frånvaro från plenum på grund av uppdrag i anknytning till riksdagsarbetet:

5.12 ledamot

 • Kimmo Sasi /saml

Frånvarotillstånd

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har beviljat följande ledamöter befrielse från plenararbetet av annan orsak:

5.12 ledamöterna

 • Anne Huotari /vänst
 • Susanna Huovinen /sd
 • Tytti Isohookana-Asunmaa /cent
 • Jyrki Katainen /saml
 • Inkeri Kerola /cent
 • Martti Korhonen /vänst
 • Kalervo Kummola /saml
 • Tuija Nurmi /saml
 • Anu Vehviläinen /cent

5—7.12 ledamot

 • Pauli Saapunki /cent

__________

Festgudstjänsten på självständighetsdagen

Andre vice talmannen:

Ceremonimästare Johannes Bäckströms skrivelse av den 14 november 2001 med anledning av en festgudstjänst på självständighetsdagen föredras.

I skrivelsen, som sekreteraren läser upp, framför ceremonimästaren till riksdagens talman, vice talmän och ledamöter statsrådets inbjudan till en ekumenisk festgudstjänst som på självständighetsdagen den 6 december 2001 avhålls i Domkyrkan kl. 12.

Andre vice talmannen uppmanar ledamöterna att samlas framför Universitetsbiblioteket på självständighetsdagen i morgon torsdag kl. 11.40 för att därifrån gå till Domkyrkan.

__________

ÄRENDEN PÅ DAGORDNINGEN

1) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om statsandelar till kommunerna

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 128/2001 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 18/2001 rd

Andre vice talmannen:

Det lagförslag som har godkänts vid första behandlingen kan nu antas eller förkastas. Debatten om ärendet avslutades vid andra plenum i går. Under debatten har ledamot Nousiainen med bifall av ledamot Lehtomäki föreslagit ett uttalande enligt reservationen.

Lagförslaget

Lagförslaget antas.

Andra behandlingen av lagförslaget är avslutad.

Förslaget till uttalande

Vid omröstningen om ledamot Nousiainens förslag godkänner riksdagen betänkandet med rösterna 130 ja och 53 nej, 16 frånvarande.

( Omr. 1 )

Ärendet är slutbehandlat.

2) Regeringens proposition med förslag till lagar om upphävande av lagen om återkrävande av mervärdesskatteåterbäring hos kommunerna samt ändring av mervärdesskattelagen, lagen om skatteredovisning och 124 § inkomstskattelagen

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 130/2001 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 33/2001 rd

Lagmotion  LM 177, 191/1999 rd

Andre vice talmannen:

Lagförslagen i regeringens proposition har godkänts vid första behandlingen och kan nu antas eller förkastas. Debatten om ärendet avslutades vid andra plenum i går.

De lagförslag som godkänts vid första behandlingen antas.

Riksdagen håller fast vid sitt beslut från första behandlingen att lagförslagen i lagmotionerna skall förkastas.

Andra behandlingen av lagförslagen är avslutad.

Ärendet är slutbehandlat.

3) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet, lagen om fritt bildningsarbete, 8 § lagen om yrkesutbildning och 4 § lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning samt av vissa lagar som har samband med dem

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 132/2001 rd

Kulturutskottets betänkande  KuUB 17/2001 rd

Lagmotion  LM 32/2000 rd, 138/2001 rd

Andre vice talmannen:

Lagförslagen i regeringens proposition har godkänts vid första behandlingen och kan nu antas eller förkastas. Debatten om ärendet avslutades vid andra plenum i går.

De lagförslag som har godkänts vid första behandlingen antas.

Riksdagen håller fast vid sitt beslut från första behandlingen att lagförslagen i lagmotionerna skall förkastas.

Andra behandlingen av lagförslagen är avslutad.

Ärendet är slutbehandlat.

4) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om planering av och statsandel för social- och hälsovården

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 152/2001 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 43/2001 rd

Andre vice talmannen:

Lagförslaget som har godkänts vid första behandlingen kan nu antas eller förkastas. Debatten om ärendet avslutades vid andra plenum i går.

Lagförslaget antas.

Andra behandlingen av lagförslaget är avslutad.

Förslaget till uttalande i social- och hälsovårdsutskottets betänkande godkänns.

Ärendet är slutbehandlat.

5) Regeringens proposition med förslag till lag om upphävande av 5 § 2 och 3 mom. lotterilagen

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 211/2001 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 25/2001 rd

Lagmotion  LM 127/2001 rd

Andre vice talmannen:

Lagförslaget i regeringens proposition har godkänts vid första behandlingen och kan nu antas eller förkastas. Debatten om ärendet avslutades vid andra plenum i går.

Under debatten har ledamot Aittoniemi med bifall av ledamot Vistbacka föreslagit att det lagförslag som har godkänts vid första behandlingen skall förkastas.

Vid omröstningen om ledamot Aittoniemis förslag antar riksdagen sagda lagförslag med rösterna 172 ja och 11 nej, 16 frånvarande.

( Omr. 2 )

Riksdagen håller fast vid sitt beslut från första behandlingen att lagförslaget i lagmotionen skall förkastas.

Andra behandlingen av lagförslagen är avslutad.

Ärendet är slutbehandlat.

6) Regeringens proposition med förslag till lagstiftning som har samband med den fortsatta reformen av arbetskraftspolitiken

Andra behandlingen, enda behandlingen

Regeringens proposition  RP 161/2001 rd

Arbetsmarknads- och jämställdhetsutskottets betänkande  ApUB 11/2001 rd

Åtgärdsmotion  AM 32/2000 rd, 194, 200/2001 rd

Andre vice talmannen:

Lagförslagen som har godkänts vid första behandlingen kan nu antas eller förkastas. Därefter beslutar riksdagen vid enda behandlingen om åtgärdsmotionerna. Debatten om ärendet avslutades vid andra plenum i går.

Under debatten har ledamot L. Hiltunen föreslagit med bifall av ledamot Rauhala att reservationens förslag till uttalande 1 och 2 skall godkännas.

Lagförslagen

Lagförslagen antas.

Andra behandlingen av lagförslagen är avslutad.

Förslagen till uttalande

Förslaget i arbetsmarknads- och jämställdhetsutskottets betänkande godkänns.

Vid omröstningen om ledamot L. Hiltunens 1) förslag godkänner riksdagen betänkandet med rösterna 156 ja och 26 nej, 17 frånvarande.

( Omr. 3 )

Vid omröstningen om ledamot L. Hiltunens 2) förslag godkänner riksdagen betänkandet med rösterna 161 ja och 22 nej, 16 frånvarande.

( Omr. 4 )

Åtgärdsmotionerna

Riksdagen omfattar arbetsmarknads- och jämställdhetsutskottets förslag att åtgärdsmotionerna skall förkastas.

Ärendet är slutbehandlat.

7) Regeringens proposition om godkännande av partnerskapsavtalet mellan medlemmarna i gruppen av stater i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet, å ena sidan, och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å andra sidan, samt om godkännande av det interna avtal om finansieringen som medlemsstaterna i Europeiska gemenskapen ingått med anledning av partnerskapsavtalet samt med förslag till lag om ikraftträdande av de bestämmelser i partnerskapsavtalet vilka hör till området för lagstiftningen

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 84/2001 rd

Utrikesutskottets betänkande  UtUB 14/2001 rd

Ingen allmän debatt.

Detaljbehandling:

Vid detaljbehandlingen godkänns lagförslagets innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget är avslutad.

8) Regeringens proposition med förslag om godkännande av beslutet av företrädarna för regeringarna i Europeiska gemenskapernas medlemsstater, församlade i rådet, om privilegier och immunitet för Europeiska unionens institut för säkerhetsstudier och Europeiska unionens satellitcentrum samt för deras organ och personal och till lag om ikraftträdande av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i beslutet och om dessa myndigheters rättshandlingsförmåga

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 173/2001 rd

Utrikesutskottets betänkande  UtUB 15/2001 rd

Ingen allmän debatt.

Detaljbehandling:

Vid detaljbehandlingen godkänns lagförslagets innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget är avslutad.

9) Regeringens proposition om godkännande av avtalet om upprättande av Interamerikanska investeringsbolaget samt med förslag till lag om ikraftträdande av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 175/2001 rd

Utrikesutskottets betänkande  UtUB 16/2001 rd

Allmän debatt (PTK 147/9).

Detaljbehandling:

Vid detaljbehandlingen godkänns lagförslagets innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget är avslutad.

10) Regeringens proposition om godkännande av överenskommelsen om upprättandet av Internationella vinorganisationen och med förslag till lag om ikraftträdande av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 174/2001 rd

Jord- och skogsbruksutskottets betänkande  JsUB 14/2001 rd

Ingen allmän debatt.

Detaljbehandling:

Vid detaljbehandlingen godkänns lagförslagets innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget är avslutad.

11) Regeringens proposition med förslag till lag om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 168/2001 rd

Jord- och skogsbruksutskottets betänkande  JsUB 15/2001 rd

Ingen allmän debatt.

Detaljbehandling:

Vid detaljbehandlingen godkänns lagförslagets innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget är avslutad.

12) Regeringens proposition med förslag till lagar om behandling av förvarstagna utlänningar och om förvarsenheter samt om ändring av utlänningslagen

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 192/2001 rd

Arbetsmarknads- och jämställdhetsutskottets betänkande  ApUB 12/2001 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till plenum på fredag.

13) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av kyrkolagen

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 186/2001 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 28/2001 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till plenum på fredag.

14) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om finansiering av landsbygdsnäringar

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 207/2001 rd

Jord- och skogsbruksutskottets betänkande  JsUB 16/2001 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till plenum på fredag.

15) Regeringens proposition med förslag till lag om bekämpning av flyghavre

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 50/2001 rd

Jord- och skogsbruksutskottets betänkande  JsUB 17/2001 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till plenum på fredag.

16) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 5 och 6 a § lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 187/2001 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 47/2001 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till plenum på fredag.

Plenum avslutas kl. 15.34.

​​​​