Plenarprotokoll 150/2001 rd

PR 150/2001 rd

Justerat 2.0r

150. MÅNDAGEN DEN 10 DECEMBER 2001

Förhandlingarna leds av andre vice talman Mikkola.

Namnupprop

Vid namnuppropet antecknas följande ledamöter som frånvarande:

 • Eero Akaan-Penttilä /saml
 • Olavi Ala-Nissilä /cent
 • Klaus Bremer /sv
 • Mikko Elo /sd
 • Jan-Erik Enestam /sv
 • Nils-Anders Granvik /sv
 • Olli-Pekka Heinonen /saml
 • Anne Huotari /vänst
 • Liisa Hyssälä /cent
 • Tytti Isohookana-Asunmaa /cent
 • Gunnar Jansson /sv
 • Timo Kalli /cent
 • Ilkka Kanerva /saml
 • Tapio Karjalainen /sd
 • Martti Korhonen /vänst
 • Jaakko Laakso /vänst
 • Jouni Lehtimäki /saml
 • Suvi Lindén /saml
 • Mika Lintilä /cent
 • Pehr Löv /sv
 • Hannes Manninen /cent
 • Sinikka Mönkäre /sd
 • Olli Nepponen /saml
 • Håkan Nordman /sv
 • Outi Ojala /vänst
 • Mauri Pekkarinen /cent
 • Pirkko Peltomo /sd
 • Iivo Polvi /vänst
 • Riitta Prusti /sd
 • Osmo Puhakka /cent
 • Virpa Puisto /sd
 • Aulis Ranta-Muotio /cent
 • Maija Rask /sd
 • Leena Rauhala /kd
 • Kimmo Sasi /saml
 • Suvi-Anne Siimes /vänst
 • Osmo Soininvaara /gröna
 • Katja Syvärinen /vänst
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Kari Urpilainen /sd

Efter namnuppropet anmäler sig följande ledamöter:

 • Katja Syvärinen /vänst
 • Klaus Bremer /sv
 • Mika Lintilä /cent
 • Osmo Soininvaara /gröna
 • Suvi Lindén /saml
 • Timo Kalli /cent
 • Pehr Löv /sv

__________

Uppdrag i anknytning till riksdagsarbetet

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har behandlat följande anmälningar om frånvaro från plenum på grund av uppdrag i anknytning till riksdagsarbetet:

10.12 ledamöterna

 • Eero Akaan-Penttilä /saml
 • Jan-Erik Enestam /sv
 • Olli-Pekka Heinonen /saml
 • Jaakko Laakso /vänst
 • Suvi Lindén /saml
 • Pehr Löv /sv
 • Sinikka Mönkäre /sd
 • Outi Ojala /vänst
 • Riitta Prusti /sd
 • Aulis Ranta-Muotio /cent
 • Kimmo Sasi /saml
 • Erkki Tuomioja /sd

10 och 11.12 ledamot

 • Tytti Isohookana-Asunmaa /cent

Frånvarotillstånd

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har beviljat följande ledamöter befrielse från plenararbetet av annan orsak:

10.12 ledamöterna

 • Olavi Ala-Nissilä /cent
 • Klaus Bremer /sv
 • Mikko Elo /sd
 • Nils-Anders Granvik /sv
 • Anne Huotari /vänst
 • Liisa Hyssälä /cent
 • Gunnar Jansson /sv
 • Timo Kalli /cent
 • Tapio Karjalainen /sd
 • Martti Korhonen /vänst
 • Jouni Lehtimäki /saml
 • Mika Lintilä /cent
 • Hannes Manninen /cent
 • Olli Nepponen /saml
 • Håkan Nordman /sv
 • Mauri Pekkarinen /cent
 • Pirkko Peltomo /sd
 • Margareta Pietikäinen /sv
 • Iivo Polvi /vänst
 • Osmo Puhakka /cent
 • Virpa Puisto /sd
 • Maija Rask /sd
 • Leena Rauhala /kd
 • Suvi-Anne Siimes /vänst
 • Osmo Soininvaara /gröna
 • Kari Urpilainen /sd

__________

Unionsärenden

Andre vice talmannen meddelar att med statsrådets skrivelse av den 5 december 2001 har till riksdagen inkommit ett sådant ärende som avses i 96 § 2 mom. grundlagen, ärendet U 84/2001 rd.

 • Andre vice talmannen meddelar att talmannen i dag har sänt detta ärende vidare för att behandlas i utrikesutskottet.

__________

ÄRENDEN PÅ DAGORDNINGEN

1) Regeringens proposition om statsbudgeten för 2002
Regeringens proposition om komplettering av budgetpropositionen för 2002 (RP 115/2001 rd)

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 115, 206/2001 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 37/2001 rd

Budgetmotion  BM 1—1341/2001 rd

Andre vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att betänkandet bordläggs till plenum i morgon.

Talmanskonferensens förslag godkänns och betänkandet bordläggs till plenum i morgon.

Andre vice talmannen:

På grund av riksdagens arbetssituation föreslår talmanskonferensen att riksdagen redan vid detta plenum beslutar om förfaringssättet som skall iakttas vid enda behandlingen av ärendet.

Förslaget godkänns.

Andre vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att följande förfaringssätt som baserar sig på 59 § arbetsordningen iakttas vid behandlingen av budgetpropositionen:

Först förs en allmän debatt om budgetpropositionen. Vid detaljbehandlingen föredras först utgifterna enligt huvudtitel och kapitel jämte motsvarande motiveringar. Sedan föredras inkomsterna enligt avdelning och kapitel jämte motsvarande motiveringar. När utgifterna och inkomsterna har behandlats föredras den allmänna delen i detaljmotiveringen. Till sist föredras den allmänna motiveringen och klämmarna i slutet av betänkandet.

En ledamot som har för avsikt att föreslå ändringar i finansutskottets betänkande skall lämna in sina ändringsförslag till centralkansliet. Så skall förfaras även i sådana fall där ändringsförslagen ingår i reservationer. Jag ber ledamöterna i sina förslag ange numret på den budgetmotion eller reservation som ändringsförslaget eventuellt hänför sig till.

Ändringsförslagen gällande huvudtitlar och andra punkter i budgetpropositionen skall lämnas in till centralkansliet senast i morgon tisdag 11.12.2001 kl. 15.00.

Kopior av förslagen sammanställs till häften som delas ut till ledamöterna. Förslagen numreras i löpande ordning från nr 1 inom varje huvudtitel och avdelning, likaså i detaljmotiveringens allmänna del och den allmänna motiveringen.

För detaljbehandlingen av utgifterna föreslår talmanskonferensen ett sådant förfarande att en allmän debatt först förs om respektive huvudtitel. Därefter framställs förslagen i nummerordning under berörda huvudtitel. Eftersom förslagen tas in i protokollet i den form de har i kopiorna räcker det med en hänvisning till numret i förslaget. När förslaget har framställts ges ordet omedelbart för bifall. Sedan alla förslag under huvudtiteln har framställts verkställs omröstningar om hela huvudtiteln.

Allmän debatt tillåts inte om avdelningarna på inkomstsidan, detaljmotiveringens allmänna del eller den allmänna motiveringen. Även beträffande dem framställs förslag och verkställs omröstningar i nummerordning.

Om inga ändringsförslag har framställts i fråga om en huvudtitel, en avdelning eller ett kapitel inom dem, detaljmotiveringens allmänna del eller den allmänna motiveringen, anses berörda punkt i budgetpropositionen ha blivit enhälligt godkänd utan särskild föredragning.

Vid den allmänna debatten om förslaget till budget tillämpas gruppanförandepraxis. Efter gruppanförandena följer en snabbdebatt och inläggen, som skall anmälas på förhand, får räcka högst 7 minuter. När det gäller den allmänna debatten begärs ordet via riksdagsgrupperna.

Ledamöterna kan begära ordet i den allmänna debatten om varje huvudtitel på centralkansliet från och med i morgon 11.12.2001 kl. 9.00. De inlägg som begärts innan den allmänna debatten om huvudtiteln har inletts hålls i form av snabbdebatt. Dessa inlägg får räcka högst 7 minuter.

Förfaringssättet godkänns.

__________

UTOM DAGORDNINGEN

2) Statsrådets redogörelse om Europeiska unionens framtid

Debatt om betänkandet

Statsrådets redogörelse  SRR 3/2001 rd

Utrikesutskottets betänkande  UtUB 18/2001 rd

Andre vice talmannen:

Utom dagordningen föredras utrikesutskottets betänkande nr 18 om statsrådets redogörelse om Europeiska unionens framtid.

Till grund för behandlingen ligger det uttalande med anledning av redogörelsen som utrikesutskottet föreslår i sitt betänkande. De, som önskar framställa förslag till riksdagens uttalande som avviker från utskottets formulering skall komma med sina förslag under debattens gång.

Efter en presentation av utskottets ordförande följer en omgång gruppanföranden och därefter en snabbdebatt med på förhand anmälda anföranden. Inläggen i snabbdebatten får räcka högst 7 minuter.

I anslutning till detta ärende tillåts dessutom debatt om 3) ärendet på dagordningen.

Debatt (PTK 150/2, Biaudet 150/2/6).

Riksdagen godkänner ett uttalande med anledning av redogörelsen enligt utrikesutskottets betänkande.

Förslaget i klämmen till betänkandet om att sända detta till statsrådet för kännedom godkänns.

Riksdagen övergår till dagordningen.

Ärendet är slutbehandlat.

__________

ÄRENDEN PÅ DAGORDNINGEN

3) Regeringens proposition om ikraftsättande av vissa bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i Nicefördraget om ändring av fördraget om Europeiska unionen, fördragen om upprättandet av Europeiska gemenskaperna och vissa akter som hör samman med dem

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 93/2001 rd

Utrikesutskottets betänkande  UtUB 17/2001 rd

Ingen allmän debatt.

Detaljbehandling:

Vid detaljbehandlingen godkänns lagförslagets innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget är avslutad.

4) Regeringens proposition om godkännande av partnerskapsavtalet mellan medlemmarna i gruppen av stater i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet, å ena sidan, och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å andra sidan, samt om godkännande av det interna avtal om finansieringen som medlemsstaterna i Europeiska gemenskapen ingått med anledning av partnerskapsavtalet samt med förslag till lag om ikraftträdande av de bestämmelser i partnerskapsavtalet vilka hör till området för lagstiftningen

Dels enda, dels andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 84/2001 rd

Utrikesutskottets betänkande  UtUB 14/2001 rd

Förste vice talmannen:

Först förs en debatt om hela ärendet. Därefter fattar riksdagen vid enda behandlingen beslut om förslagen i de tre första klämmarna i utrikesutskottets betänkande, som gäller godkännande av avtalen. Till sist beslutar riksdagen vid andra behandlingen om lagförslaget, som nu kan antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Avtalen godkänns.

Lagförslaget antas.

Andra behandlingen av lagförslaget är avslutad.

Ärendet är slutbehandlat.

5) Regeringens proposition med förslag om godkännande av beslutet av företrädarna för regeringarna i Europeiska gemenskapernas medlemsstater, församlade i rådet, om privilegier och immunitet för Europeiska unionens institut för säkerhetsstudier och Europeiska unionens satellitcentrum samt för deras organ och personal och till lag om ikraftträdande av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i beslutet och om dessa myndigheters rättshandlingsförmåga

Dels enda, dels andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 173/2001 rd

Utrikesutskottets betänkande  UtUB 15/2001 rd

Förste vice talmannen:

Först förs en debatt om hela ärendet. Därefter fattar riksdagen vid enda behandlingen beslut om förslaget i första klämmen i utrikesutskottets betänkande, som gäller godkännande av beslutet. Till sist beslutar riksdagen vid andra behandlingen om lagförslaget, som nu kan antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslutet godkänns.

Lagförslaget antas.

Andra behandlingen av lagförslaget är avslutad.

Ärendet är slutbehandlat.

6) Regeringens proposition om godkännande av avtalet om upprättande av Interamerikanska investeringsbolaget samt med förslag till lag om ikraftträdande av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen

Dels enda, dels andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 175/2001 rd

Utrikesutskottets betänkande  UtUB 16/2001 rd

Förste vice talmannen:

Först förs en debatt om hela ärendet. Därefter fattar riksdagen vid enda behandlingen beslut om förslaget i första klämmen i utrikesutskottets betänkande, som gäller godkännande av avtalet. Till sist beslutar riksdagen vid andra behandlingen om lagförslaget, som nu kan antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Avtalet godkänns.

Lagförslaget antas.

Andra behandlingen av lagförslaget är avslutad.

Ärendet är slutbehandlat.

7) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av kyrkolagen

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 186/2001 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 28/2001 rd

Ingen debatt.

Lagförslaget antas.

Andra behandlingen av lagförslaget är avslutad.

Ärendet är slutbehandlat.

8) Regeringens proposition om godkännande av överenskommelsen om upprättandet av Internationella vinorganisationen och med förslag till lag om ikraftträdande av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen

Dels enda, dels andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 174/2001 rd

Jord- och skogsbruksutskottets betänkande  JsUB 14/2001 rd

Förste vice talmannen:

Först förs en debatt om hela ärendet. Därefter fattar riksdagen vid enda behandlingen beslut om förslaget i första klämmen i jord- och skogsbruksutskottets betänkande, som gäller godkännande av överenskommelsen. Till sist beslutar riksdagen vid andra behandlingen om lagförslaget, som nu kan antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Överenskommelsen godkänns.

Lagförslaget antas.

Andra behandlingen av lagförslaget är avslutad.

Ärendet är slutbehandlat.

9) Regeringens proposition med förslag till lag om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 168/2001 rd

Jord- och skogsbruksutskottets betänkande  JsUB 15/2001 rd

Ingen debatt.

Lagförslaget antas.

Andra behandlingen av lagförslaget är avslutad.

Ärendet är slutbehandlat.

10) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om finansiering av landsbygdsnäringar

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 207/2001 rd

Jord- och skogsbruksutskottets betänkande  JsUB 16/2001 rd

Debatt (PTK 150/10).

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 151/1/2001

11) Regeringens proposition med förslag till lag om bekämpning av flyghavre

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 50/2001 rd

Jord- och skogsbruksutskottets betänkande  JsUB 17/2001 rd

Ingen debatt.

Lagförslaget antas.

Andra behandlingen av lagförslaget är avslutad.

Förslaget till uttalande i jord- och skogsbruksutskottets betänkande godkänns.

Ärendet är slutbehandlat.

12) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 5 och 6 a § lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 187/2001 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 47/2001 rd

Debatt (PTK 150/12).

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 151/2/2001

13) Regeringens proposition med förslag till lagar om behandling av förvarstagna utlänningar och om förvarsenheter samt om ändring av utlänningslagen

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 192/2001 rd

Arbetsmarknads- och jämställdhetsutskottets betänkande  ApUB 12/2001 rd

Ingen debatt.

Lagförslagen antas.

Andra behandlingen av lagförslagen är avslutad.

Ärendet är slutbehandlat.

14) Talmanskonferensens förslag till instruktion för riksdagens justitieombudsman

Remissdebatt

Talmanskonferensens förslag  TKF 1/2001 rd

På förslag av talmanskonferensen remitteras ärendet till grundlagsutskottet.

Plenum avslutas kl. 18.46.

​​​​