Plenarprotokoll 155/2006 rd

PR 155/2006 rd

Justerat 2.0r

155. TORSDAGEN DEN 8 FEBRUARI 2007

Förhandlingarna leds av talman Paavo Lipponen.

Namnupprop

Vid namnuppropet antecknas följande ledamöter som frånvarande:

 • Mikko Alatalo /cent
 • Nils-Anders Granvik /sv
 • Jukka Gustafsson /sd
 • Tuula Haatainen /sd
 • Tony Halme /saf
 • Eero Heinäluoma /sd
 • Susanna Huovinen /sd
 • Liisa Hyssälä /cent
 • Antti Kaikkonen /cent
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Kari Kärkkäinen /kd
 • Esa Lahtela /sd
 • Leena Luhtanen /sd
 • Rosa Meriläinen /gröna
 • Markus Mustajärvi /vänst
 • Mikaela Nylander /sv
 • Reijo Paajanen /saml
 • Virpa Puisto /sd
 • Eero Reijonen /cent
 • Jukka Roos /sd
 • Arto Satonen /saml
 • Säde Tahvanainen /sd
 • Esko-Juhani Tennilä /vänst
 • Irja Tulonen /saml

Efter namnuppropet anmäler sig ledamöterna

 • Leena Luhtanen /sd
 • Rosa Meriläinen /gröna
 • Lauri Kähkönen /sd

__________

Uppdrag i anknytning till riksdagsarbetet

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har behandlat följande anmälningar om frånvaro från plenum på grund av uppdrag i anknytning till riksdagsarbetet:

8 och 9.2 ledamötena

 • Tuula Haatainen /sd
 • Liisa Hyssälä /cent

Sjukfrånvaro

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har behandlat följande anmälning om frånvaro från plenararbetet på grund av sjukdom:

8 och 9.2 ledamot

 • Eero Reijonen /cent

Frånvarotillstånd

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har beviljat följande ledamöter befrielse från plenararbetet av annan orsak:

8.2 ledamöterna

 • Mikko Alatalo /cent
 • Sirpa Asko-Seljavaara /saml
 • Jukka Gustafsson /sd
 • Lasse Hautala /cent
 • Eero Heinäluoma /sd
 • Rakel Hiltunen /sd
 • Susanna Huovinen /sd
 • Antti Kaikkonen /cent
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Kari Kärkkäinen /kd
 • Esa Lahtela /sd
 • Rosa Meriläinen /gröna
 • Mikaela Nylander /sv
 • Reijo Paajanen /saml
 • Terhi Peltokorpi /cent
 • Virpa Puisto /sd
 • Leena Rauhala /kd
 • Jukka Roos /sd
 • Minna Sirnö /vänst
 • Säde Tahvanainen /sd
 • Esko-Juhani Tennilä /vänst
 • Kimmo Tiilikainen /cent
 • Irja Tulonen /saml

__________

ÄRENDEN PÅ DAGORDNINGEN

2) Regeringens proposition med förslag till lag om försvarsmakten samt vissa lagar som har samband med den

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 264/2006 rd

Försvarsutskottets betänkande  FsUB 2/2006 rd

Talmannen:

Till grund för behandlingen ligger försvarsutskottets betänkande nr 2. Först förs en allmän debatt om ärendet och därefter övergår riksdagen till detaljbehandling av lagförslagen.

Dessautom meddelar jag att i detta plenum får inlägg som anmälts på förhand räcka längst 5 minuter. En presentation av utskottets ordförande får ta högst 10 minuter i anspråk.

Allmän debatt (PTK 155/2).

Detaljbehandling:

Vid detaljbehandlingen godkänns lagförslagens innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslagen är avslutad.

3) Regeringens proposition med förslag till lag om frivilligt försvar och vissa lagar som har samband med den

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 172/2006 rd

Försvarsutskottets betänkande  FsUB 3/2006 rd

Talmannen:

Till grund för behandlingen ligger försvarsutskottets betänkande nr 3. Först förs en allmän debatt om ärendet och därefter övergår riksdagen till detaljbehandling av lagförslag 1 samt 3—10 i regeringens proposition.

Allmän debatt (PTK 155/3).

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 156/2/2006

4) Talmanskonferensens förslag till ändring av 23 och 48 § i riksdagens arbetsordning
Lagmotion med förslag till lag om ändring av lagen om riksdagsmannaarvode

Första behandlingen

Talmanskonferensens förslag  TKF 4/2006 rd

Lagmotion  LM 169/2006 rd

Grundlagsutskottets betänkande  GrUB 12/2006 rd

Andre vice talmannen:

Till grund för behandlingen ligger grundlagsutskottets betänkande nr 12. Först förs en allmän debatt om ärendet och därefter övergår riksdagen till detaljbehandling av talmanskonferensens förslag till riksdagens beslut och lagförslaget.

Allmän debatt (PTK 155/4, Thors 155/4/1).

Detaljbehandling:

Vid detaljbehandlingen godkänns talmanskonferensens förslag till riksdagens beslut och lagförslaget med ett innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av förslaget till riksdagens beslut och lagförslaget är avslutad.

5) Regeringens skrivelse med anledning av Ålands lagtings initiativ som innehåller förslag till lag om ändring av vallagen

Första behandlingen

Övrigt ärende  Ö 3/2006 rd

Grundlagsutskottets betänkande  GrUB 13/2006 rd

Andre vice talmannen:

Till grund för behandlingen ligger grundlagsutskottets betänkande nr 13, i vilket utskottet föreslår att lagförslaget i lagtingets initiativ skall förkastas.

Allmän debatt (PTK 155/5, Jansson 155/5/1, Thors 155/5/3, Sasi 155/5/4).

Riksdagen instämmer i grundlagsutskottets förslag att lagförslaget skall förkastas.

Första behandlingen av lagförslaget är avslutad.

6) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om utlänningsregistret och till vissa lagar som har samband med den

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 156/2006 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 37/2006 rd

Allmän debatt (PTK 155/6).

Detaljbehandling:

Vid detaljbehandlingen godkänns lagförslagens innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslagen är avslutad.

7) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 4 § i lagen om hemkommun

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 206/2006 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 38/2006 rd

Allmän debatt (PTK 155/7).

Detaljbehandling:

Vid detaljbehandlingen godkänns lagförslagets innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget är avslutad.

8) Regeringens proposition med förslag till ändring av kommunallagen

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 263/2006 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 39/2006 rd

Allmän debatt (PTK 155/8).

Detaljbehandling:

Vid detaljbehandlingen godkänns lagförslagets innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget är avslutad.

9) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av 12 kap. i fängelselagen och 8 kap. i häktningslagen

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 261/2006 rd

Lagutskottets betänkande  LaUB 31/2006 rd

Andre vice talmannen:

Till grund för behandlingen ligger lagutskottets betänkande nr 31. Först förs en allmän debatt om ärendet och därefter övergår riksdagen till detaljbehandling av lagförslag 1 och 2 i regeringens proposition samt av ett nytt lagförslag 3 som lagutskottet föreslår i sitt betänkande.

Allmän debatt (PTK 155/9).

Detaljbehandling:

Vid detaljbehandlingen godkänns lagförslagens innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslagen är avslutad.

10) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om sociala företag samt 7 kap. 9 och 11 § om offentlig arbetskraftsservice

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 275/2006 rd

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottets betänkande  AjUB 18/2006 rd

Allmän debatt (PTK 155/10).

Detaljbehandling:

Vid detaljbehandlingen godkänns lagförslagens innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslagen är avslutad.

11) Regeringens proposition med förslag till kreditupplysningslag och lagar som har samband med den

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 241/2006 rd

Lagutskottets betänkande  LaUB 32/2006 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till nästa plenum.

12) Regeringens proposition om godkännande av avtalet mellan Europeiska unionen och Amerikas förenta stater om lufttrafikföretags behandling av passageraruppgifter och överföring av dessa till Förenta staternas Department of Homeland Security och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen och om tilllämpning av avtalet

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 260/2006 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 40/2006 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till nästa plenum.

13) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 2 § i lagen om försök med samarbete inom regioner

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 274/2006 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 41/2006 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till nästa plenum.

14) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 46 § i utlänningslagen

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 277/2006 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 42/2006 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till nästa plenum.

Plenum avslutas kl. 21.21.

​​​​