Plenarprotokoll 158/2006 rd

PR 158/2006 rd

Justerat 2.0r

158. TISDAGEN DEN 13 FEBRUARI 2007

Förhandlingarna leds av andre vice talman Ilkka Kanerva.

Namnupprop

Vid namnuppropet antecknas följande ledamöter som frånvarande:

 • Eero Akaan-Penttilä /saml
 • Tony Halme /saf
 • Eero Heinäluoma /sd
 • Susanna Huovinen /sd
 • Antti Kalliomäki /sd
 • Martti Korhonen /vänst
 • Eero Lankia /cent
 • Suvi Lindén /saml
 • Mika Lintilä /cent
 • Markus Mustajärvi /vänst
 • Olli Nepponen /saml
 • Kalevi Olin /sd
 • Mauri Pekkarinen /cent
 • Susanna Rahkonen /sd
 • Arto Satonen /saml
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Oras Tynkkynen /gröna
 • Ulla-Maj Wideroos /sv

Efter namnuppropet anmäler sig ledamöterna

 • Eero Heinäluoma /sd
 • Susanna Rahkonen /sd
 • Kalevi Olin /sd

__________

Uppdrag i anknytning till riksdagsarbetet

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har behandlat följande anmälningar om frånvaro från plenum på grund av uppdrag i anknytning till riksdagsarbetet:

13.2 ledamöterna

 • Susanna Huovinen /sd
 • Mauri Pekkarinen /cent

Sjukfrånvaro

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har behandlat följande anmälningar om frånvaro från plenararbetet på grund av sjukdom:

13.2 ledamöterna

 • Rakel Hiltunen /sd
 • Antti Kalliomäki /sd
 • Erkki Tuomioja /sd

Frånvarotillstånd

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har beviljat följande ledamöter befrielse från plenararbetet av annan orsak:

13.2 ledamöterna

 • Eero Akaan-Penttilä /saml
 • Janina Andersson /gröna
 • Martti Korhonen /vänst
 • Marjaana Koskinen /sd
 • Eero Lankia /cent
 • Suvi Lindén /saml
 • Mika Lintilä /cent
 • Markus Mustajärvi /vänst
 • Olli Nepponen /saml
 • Kalevi Olin /sd
 • Susanna Rahkonen /sd
 • Pertti Salovaara /cent
 • Arto Satonen /saml
 • Minna Sirnö /vänst
 • Oras Tynkkynen /gröna
 • Tuula Väätäinen /sd
 • Ulla-Maj Wideroos /sv

__________

Unionsärenden

Andre vice talmannen meddelar att med statsrådets skrivelse av den 8 februari 2007 har till riksdagen inkommit ett sådant ärende som avses i 96 § 2 mom. i grundlagen, ärendet U 75/2006 rd.

 • Andre vice talmannen meddelar att talmannen har sänt detta ärende vidare för att behandlas i stora utskottet, som jord- och skogsbruksutskottet skall lämna utlåtande till.

__________

ÄRENDEN PÅ DAGORDNINGEN

1) Regeringens proposition med förslag till kreditupplysningslag och lagar som har samband med den

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 241/2006 rd

Lagutskottets betänkande  LaUB 32/2006 rd

Andre vice talmannen:

Till grund för behandlingen ligger lagutskottets betänkande nr 32. Allmänna debatten om ärendet avslutades vid riksdagens första plenum i fredags.

Detaljbehandling:

Lagförslag 1

1—4 § och 1 kap. rubrik, 5—7 § och 2 kap. rubrik, 8—11 § och 3 kap. rubrik, 12—20 § och 4 kap. rubrik, 21—23 § och 5 kap. rubrik, 24—28 § och 6 kap. rubrik samt 29—31 § godkänns.

32 §

Debatt (PTK 158/1).

Under debatten föreslår ledamot Timo Soini med bifall av ledamot Lyly Rajala att paragrafen godkänns med den ordalydelse den har i reservationen.

Vid omröstningen om ledamot Soinis förslag godkänner riksdagen betänkandet med rösterna 120 ja och 41 nej, 38 frånvarande.

( Omr. 1 )

7 kap. rubrik, 33—36 § och 8 kap. rubrik, 37—43 § och 9 kap. rubrik samt 44 och 45 § och 10 kap. rubrik, ingressen och rubriken godkänns.

Övriga lagförslag

Lagförslag 2 och 3 godkänns med ett innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslagen är avslutad.

2) Regeringens proposition med förslag till godkännande av fördraget om ett fördjupat gränsöverskridande samarbete, särskilt för bekämpning av terrorism, gränsöverskridande brottslighet och olaglig migration (Prümfördraget) och lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i fördraget samt vissa lagar som har samband med det

Dels enda, dels andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 243/2006 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 36/2006 rd

Andre vice talmannen:

Debatten om ärendet avslutades vid riksdagens första plenum i fredags. Riksdagen skall nu vid enda behandlingen besluta om fördraget och vid andra behandlingen om lagförslagen, som har godkänts vid första behandlingen och nu kan antas eller förkastas.

Under debatten har ledamot Veijo Puhjo med bifall av ledamot Minna Sirnö föreslagit att riksdagen inte godkänner fördraget och att lagförslagen skall förkastas.

Redogörelsen godkänns.

Vid omröstningen om att anta eller förkasta fördraget och de anslutande lagförslagen avges 148 ja- och 31 nej-röster, 20 frånvarande

( Omr. 2 )

Riksdagen har antagit fördraget och de anslutande lagförslagen.

Andra behandlingen av lagförslagen är avslutad.

Ärendet är slutbehandlat.

3) Talmanskonferensens förslag till ändring av 23 och 48 § i riksdagens arbetsordning
Lagmotion med förslag till lag om ändring av lagen om riksdagsmannaarvode

Andra behandlingen

Talmanskonferensens förslag  TKF 4/2006 rd

Lagmotion  LM 169/2006 rd

Grundlagsutskottets betänkande  GrUB 12/2006 rd

Andre vice talmannen:

Talmanskonferensens förslag till ändring av riksdagens arbetsordning samt lagförslaget har godkänts vid första behandlingen och kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Förslaget till ändring av riksdagens arbetsordning och lagförslaget antas.

Andra behandlingen av förslagen till bestämmelser är avslutad.

Ärendet är slutbehandlat.

4) Regeringens skrivelse med anledning av Ålands lagtings initiativ som innehåller förslag till lag om ändring av vallagen

Andra behandlingen

Övrigt ärende  Ö 3/2006 rd

Grundlagsutskottets betänkande  GrUB 13/2006 rd

Andre vice talmannen:

Riksdagen har vid första behandlingen instämt i grundlagsutskottets förslag att lagförslaget skall förkastas.

Ingen debatt.

Riksdagen vidhåller sitt beslut från första behandlingen att lagförslaget förkastas.

Andra behandlingen av lagförslaget är avslutad.

Ärendet är slutbehandlat.

5) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 1 § i lagen om ömsesidig handräckning mellan de behöriga myndigheterna i Finland och de övriga medlemsstaterna i Europeiska unionen på beskattningens område

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 279/2006 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 47/2006 rd

Ingen debatt.

Lagförslaget antas.

Andra behandlingen av lagförslaget är avslutad.

Ärendet är slutbehandlat.

6) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 3 § i lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 280/2006 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 48/2006 rd

Ingen debatt.

Lagförslaget antas.

Andra behandlingen av lagförslaget är avslutad.

Ärendet är slutbehandlat.

7) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om utlänningsregistret och till vissa lagar som har samband med den

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 156/2006 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 37/2006 rd

Ingen debatt.

Lagförslagen antas.

Andra behandlingen av lagförslagen är avslutad.

Ärendet är slutbehandlat.

8) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 4 § i lagen om hemkommun

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 206/2006 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 38/2006 rd

Ingen debatt.

Lagförslaget antas.

Andra behandlingen av lagförslaget är avslutad.

Ärendet är slutbehandlat.

9) Regeringens proposition med förslag till ändring av kommunallagen

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 263/2006 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 39/2006 rd

Ingen debatt.

Lagförslaget antas.

Andra behandlingen av lagförslaget är avslutad.

Ärendet är slutbehandlat.

10) Regeringens proposition om godkännande av avtalet mellan Europeiska unionen och Amerikas förenta stater om lufttrafikföretags behandling av passageraruppgifter och överföring av dessa till Förenta staternas Department of Homeland Security och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen och om tilllämpning av avtalet

Dels enda, dels andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 260/2006 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 40/2006 rd

Andre vice talmannen:

Först förs en debatt om hela ärendet. Därefter fattar riksdagen vid enda behandlingen beslut om förslaget i första klämmen i förvaltningsutskottets betänkande, som gäller godkännande av avtalet. Till sist beslutar riksdagen vid andra behandlingen om lagförslaget, som nu kan antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Avtalet godkänns.

Lagförslaget antas.

Andra behandlingen av lagförslaget är avslutad.

Ärendet är slutbehandlat.

11) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 2 § i lagen om försök med samarbete inom regioner

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 274/2006 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 41/2006 rd

Ingen debatt.

Lagförslaget antas.

Andra behandlingen av lagförslaget är avslutad.

Ärendet är slutbehandlat.

12) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 46 § i utlänningslagen

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 277/2006 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 42/2006 rd

Ingen debatt.

Lagförslaget antas.

Andra behandlingen av lagförslaget är avslutad.

Ärendet är slutbehandlat.

13) Regeringens proposition med förslag till lagar om grupptalan och om ändring av lagen om Konsumentverket

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 154/2006 rd

Lagutskottets betänkande  LaUB 30/2006 rd

Lagmotion  LM 92/2006 rd

Andre vice talmannen:

Lagförslagen i regeringens proposition har godkänts vid första behandlingen och kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Lagförslagen som godkänts vid första behandlingen antas.

Riksdagen vidhåller sitt beslut från första behandlingen att lagförslagen i lagmotionen förkastas.

Andra behandlingen av lagförslagen är avslutad.

Ärendet är slutbehandlat.

14) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av 12 kap. i fängelselagen och 8 kap. i häktningslagen

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 261/2006 rd

Lagutskottets betänkande  LaUB 31/2006 rd

Andre vice talmannen:

Lagförslag 1 och 2 i regeringens proposition samt ett nytt lagförslag 3 som lagutskottet föreslår i sitt betänkande har godkänts vid första behandlingen och kan nu antas eller förkastas.

Debatt (PTK 158/14).

Lagförslagen antas.

Andra behandlingen av lagförslagen är avslutad.

Ärendet är slutbehandlat.

15) Regeringens proposition med förslag till lag om försvarsmakten samt vissa lagar som har samband med den

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 264/2006 rd

Försvarsutskottets betänkande  FsUB 2/2006 rd

Ingen debatt.

Lagförslagen antas.

Andra behandlingen av lagförslagen är avslutad.

Ärendet är slutbehandlat.

16) Regeringens proposition med förslag till lag om frivilligt försvar och vissa lagar som har samband med den

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 172/2006 rd

Försvarsutskottets betänkande  FsUB 3/2006 rd

Andre vice talmannen:

Lagförslag 1 samt 3—10 i regeringens proposition har godkänts vid första behandlingen och kan nu antas eller förkastas.

Debatt (PTK 158/16).

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 159/1/2006

17) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av 1 § i lagen om vissa stipendier och understöd åt författare och översättare samt upphävande av 3 § i lagen om vissa stipendier åt bildkonstnärer

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 175/2006 rd

Kulturutskottets betänkande  KuUB 22/2006 rd

Andre vice talmannen:

Riksdagen har vid första behandlingen instämt i kulturutskottets förslag att lagförslagen skall förkastas.

Ingen debatt.

Riksdagen vidhåller sitt beslut från första behandlingen att lagförslagen förkastas.

Andra behandlingen av lagförslagen är avslutad.

Ärendet är slutbehandlat.

18) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av alkohollagen

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 232/2006 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 58/2006 rd

Ingen debatt.

Lagförslaget antas.

Andra behandlingen av lagförslaget är avslutad.

Förslaget till uttalande i social- och hälsovårdsutskottets betänkande godkänns.

Ärendet är slutbehandlat.

19) Regeringens proposition med förslag till barnskyddslag och vissa lagar som har samband med den

Andra behandlingen, enda behandlingen

Regeringens proposition  RP 252/2006 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 59/2006 rd

Lagmotion  LM 85, 86/2003 rd, 13/2005 rd

Åtgärdsmotion  AM 82/2004 rd

Andre vice talmannen:

Först förs en debatt om hela ärendet. Därefter fattar riksdagen vid andra behandlingen beslut om lagförslagen. Lagförslag 1—5 i regeringens proposition samt ett nytt lagförslag 6 som social- och hälsovårdsutskottet föreslår i sitt betänkande har godkänts vid första behandlingen och kan nu antas eller förkastas. Slutligen beslutar riksdagen vid enda behandlingen om åtgärdsmotionen.

Debatt (PTK 158/19).

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 159/2/2006

20) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av elmarknadslagen

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 181/2006 rd

Ekonomiutskottets betänkande  EkUB 35/2006 rd

Ingen debatt.

Lagförslaget antas.

Andra behandlingen av lagförslaget är avslutad.

Förslaget till uttalande i ekonomiutskottets betänkande godkänns.

Ärendet är slutbehandlat.

21) Regeringens proposition med förslag till lag om samarbete inom företag och till vissa lagar som har samband med den

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 254/2006 rd

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottets betänkande  AjUB 15/2006 rd

Lagmotion  LM 1/2006 rd

Andre vice talmannen:

Lagförslagen i regeringens proposition har godkänts vid första behandlingen och kan nu antas eller förkastas.

Debatt (PTK 158/21).

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 159/3/2006

22) Regeringens proposition med förslag till lag om samarbete mellan kommunala arbetsgivare och arbetstagare och till vissa lagar som har samband med den

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 267/2006 rd

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottets betänkande  AjUB 17/2006 rd

Ingen debatt.

Lagförslagen antas.

Andra behandlingen av lagförslagen är avslutad.

Förslaget till uttalande i arbetslivs- och jämställdhetsutskottets betänkande godkänns.

Ärendet är slutbehandlat.

23) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om sociala företag samt 7 kap. 9 och 11 § om offentlig arbetskraftsservice

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 275/2006 rd

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottets betänkande  AjUB 18/2006 rd

Ingen debatt.

Lagförslagen antas.

Andra behandlingen av lagförslagen är avslutad.

De två förslagen till uttalanden i arbetslivs- och jämställdhetsutskottets betänkande godkänns.

Ärendet är slutbehandlat.

24) Regeringens proposition med förslag till lagstiftning om byggnaders energiprestanda

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 170/2006 rd

Miljöutskottets betänkande  MiUB 9/2006 rd

Ingen debatt.

Lagförslagen antas.

Andra behandlingen av lagförslagen är avslutad.

De två förslagen till uttalanden i miljöutskottets betänkande godkänns.

Ärendet är slutbehandlat.

25) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 10 och 13 § i avfallslagen

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 257/2006 rd

Miljöutskottets betänkande  MiUB 10/2006 rd

Debatt (PTK 158/25).

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 159/4/2006

26) Statsrevisorernas berättelse 2006

Bordläggning av betänkanden

Berättelse  B 16/2006 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 49/2006 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till nästa plenum.

27) Justitiekanslerns i statsrådet berättelse om justitiekanslerns ämbetsåtgärder och iakttagelser om hur lagstiftnigen har följts för år 2004

Bordläggning av betänkanden

Berättelse  B 15/2005 rd

Grundlagsutskottets betänkande  GrUB 14/2006 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till nästa plenum.

28) Justitiekanslerns i statsrådet berättelse om justitiekanslerns ämbetsåtgärder och iakttagelser om hur lagstiftnigen har följts för år 2005

Bordläggning av betänkanden

Berättelse  B 15/2006 rd

Grundlagsutskottets betänkande  GrUB 15/2006 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till nästa plenum.

29) Riksdagens justitieombudsmans berättelse år 2004

Bordläggning av betänkanden

Berättelse  B 9/2005 rd

Grundlagsutskottets betänkande  GrUB 16/2006 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till nästa plenum.

30) Riksdagens justitieombudsmans berättelse år 2005

Bordläggning av betänkanden

Berättelse  B 6/2006 rd

Grundlagsutskottets betänkande  GrUB 17/2006 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till nästa plenum.

Plenum avslutas kl. 16.55.

​​​​