Plenarprotokoll 159/2006 rd

PR 159/2006 rd

Justerat 2.0r

159. ONSDAGEN DEN 14 FEBRUARI 2007

Förhandlingarna leds av förste vice talman Sirkka-Liisa Anttila.

Namnupprop

Vid namnuppropet antecknas följande ledamöter som frånvarande:

 • Tony Halme /saf
 • Susanna Huovinen /sd
 • Reijo Kallio /sd
 • Matti Kangas /vänst
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Esa Lahtela /sd
 • Suvi Lindén /saml
 • Olli Nepponen /saml
 • Tuija Nurmi /saml
 • Kirsi Ojansuu /gröna
 • Kari Rajamäki /sd
 • Tero Rönni /sd
 • Tanja Saarela /cent
 • Arto Seppälä /sd
 • Timo Seppälä /saml
 • Säde Tahvanainen /sd
 • Irja Tulonen /saml
 • Unto Valpas /vänst
 • Jari Vilén /saml

Efter namnuppropet anmäler sig följande ledamöter:

 • Arto Seppälä /sd
 • Esa Lahtela /sd
 • Matti Kangas /vänst
 • Olli Nepponen /saml
 • Reijo Kallio /sd

__________

Uppdrag i anknytning till riksdagsarbetet

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har behandlat följande anmälningar om frånvaro från plenum på grund av uppdrag i anknytning till riksdagsarbetet:

14.2 ledamot

 • Susanna Huovinen /sd

14 och 15.2 ledamot

 • Kari Rajamäki /sd

Frånvarotillstånd

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har beviljat följande ledamöter befrielse från plenararbetet av annan orsak:

14.2 ledamöterna

 • Reijo Kallio /sd
 • Esa Lahtela /sd
 • Suvi Lindén /saml
 • Olli Nepponen /saml
 • Tuija Nurmi /saml
 • Kirsi Ojansuu /gröna
 • Tero Rönni /sd
 • Arto Seppälä /sd
 • Timo Seppälä /saml
 • Säde Tahvanainen /sd
 • Unto Valpas /vänst
 • Jari Vilén /saml

14 och 15.2 ledamöterna

 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Tanja Saarela /cent
 • Irja Tulonen /saml

__________

Ersättning till talmannen och vice talmännen för deras utgifter

Förste vice talmannen meddelar att till ledamöterna har delats ut finansutskottets skrivelse av den 6 februari 2007 (Ö 5/2006 rd) med förslag enligt 6 § i lagen om riksdagsmannaarvode om det anslag varmed talmannen och vice talmännen bör ersättas för de utgifter de har haft under riksmötet.

__________

ÄRENDEN PÅ DAGORDNINGEN

1) Regeringens proposition med förslag till lag om frivilligt försvar och vissa lagar som har samband med den

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 172/2006 rd

Försvarsutskottets betänkande  FsUB 3/2006 rd

Förste vice talmannen:

Lagförslagen som godkänts vid första behandlingen kan nu antas eller förkastas. Debatten om ärendet avslutades vid riksdagens plenum i går.

Under debatten har ledamot Jaakko Laakso föreslagit med bifall av ledamot Mikko Kuoppa att lagförslag 1 skall förkastas.

Ledamot Erkki Pulliainen har med bifall av ledamot Johanna Sumuvuori föreslagit ett uttalande enligt reservation 2.

Redogörelsen godkänns.

Lagförslagen

Lagförslag 3—10 som godkänts vid första behandlingen antas.

Vid omröstningen om att anta eller förkasta lagförslag 1 beslutar riksdagen anta sagda lagförslag med rösterna 160 ja och 15 nej, 24 frånvarande.

( Omr. 1 )

Riksdagen vidhåller sitt beslut från första behandlingen att lagförslag 2 förkastas.

Andra behandlingen av lagförslagen är avslutad.

Förslagen till uttalanden

Förslaget till uttalande i försvarsutskottets betänkande godkänns.

Vid omröstningen om ledamot Pulliainens förslag godkänner riksdagen betänkandet med rösterna 145 ja och 30 nej, 24 frånvarande.

( Omr. 2 )

Ärendet är slutbehandlat.

2) Regeringens proposition med förslag till barnskyddslag och vissa lagar som har samband med den

Andra behandlingen, enda behandlingen

Regeringens proposition  RP 252/2006 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 59/2006 rd

Lagmotion  LM 85, 86/2003 rd, 13/2005 rd

Åtgärdsmotion  AM 82/2004 rd

Förste vice talmannen:

Lagförslag 1—5 i regeringens proposition samt ett nytt lagförslag 6 som social- och hälsovårdsutskottet föreslår i sitt betänkande har godkänts vid första behandlingen och kan nu antas eller förkastas. Debatten om ärendet avslutades vid riksdagens plenum i går.

Under debatten har ledamot Osmo Soininvaara föreslagit med bifall av ledamot Erkki Virtanen att lagförslagen skall förkastas.

Ledamot Osmo Soininvaara har dessutom med bifall av ledamot Erkki Virtanen föreslagit ett uttalande enligt reservation 2.

Ledamot Virpa Puisto har med bifall av ledamot Sirpa Asko-Seljavaara föreslagit följande uttalande i motiveringen: "Riksdagen förutsätter att regeringen följer upp hur beslutsfattandet i ärenden som gäller omhändertagande av barn fungerar och att regeringen vid behov och så snabbt som möjligt bereder ett förslag till beslutsförfarande som effektiviserar barnskyddet och som innebär att besluten om tvångsomhändertagande fattas av ett multiprofessionellt organ som inrättas t.ex. inom samkommunerna enligt 6 § i lagen om en kommun- och servicestrukturreform."

Redogörelsen godkänns.

Lagförslagen

Vid omröstningen om att anta eller förkasta lagförslagen som godkänts vid första behandlingen antar riksdagen lagförslag 1—5 i regeringens proposition samt det nya lagförslag 6 i social- och hälsovårdsutskottets betänkande med rösterna 143 ja och 33 nej, 23 frånvarande.

( Omr. 3 )

Riksdagen vidhåller sitt beslut från första behandlingen att lagförslagen i lagmotionerna förkastas.

Andra behandlingen av lagförslagen är avslutad.

Förslagen till uttalanden

Förslagen till uttalande 1, 2 och 4 i social- och hälsovårdsutskottets betänkande godkänns.

Förste vice talmannen:

Eftersom riksdagen har antagit de lagförslag som godkänts vid första behandlingen anser jag att jag inte kan ta upp ledamot Soininvaaras förslag till omröstning, emedan det skulle strida mot det beslut som riksdagen har fattat i ärendet.

Talmannens förfarande godkänns.

Förste vice talmannen:

Ledamot Puistos förslag till uttalande är motstående till förslaget till uttalande 3 i betänkandet och förslagen ställs vid omröstningen mot varandra.

Omröstningsordningen godkänns.

Vid omröstningen mellan förslaget till uttalande 3 i betänkandet och ledamot Puistos förslag godkänner riksdagen detta förslag med rösterna 86 ja och 89 nej, 24 frånvarande.

( Omr. 4 )

Åtgärdsmotionen

Riksdagen instämmer i social- och hälsovårdsutskottets förslag att åtgärdsmotionen skall förkastas.

Ärendet är slutbehandlat.

3) Regeringens proposition med förslag till lag om samarbete inom företag och till vissa lagar som har samband med den

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 254/2006 rd

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottets betänkande  AjUB 15/2006 rd

Lagmotion  LM 1/2006 rd

Förste vice talmannen:

Lagförslagen i regeringens proposition har godkänts vid första behandlingen och kan nu antas eller förkastas. Debatten om ärendet avslutades vid riksdagens plenum i går.

Under debatten har ledamot Ben Zyskowicz föreslagit med bifall av ledamot Seppo Lahtela ett uttalande enligt reservation 1.

Ledamot Esko-Juhani Tennilä har med bifall av ledamot Mikko Kuoppa föreslagit ett uttalande enligt reservation 2.

Redogörelsen godkänns.

Lagförslagen

Lagförslagen i regeringens proposition som godkänts vid första behandlingen antas.

Riksdagen vidhåller sitt beslut från första behandlingen att lagförslaget i lagmotionen förkastas.

Andra behandlingen av lagförslagen är avslutad.

Förslagen till uttalanden

De två förslagen till uttalanden i arbetslivs- och jämställdhetsutskottets betänkande godkänns.

Vid omröstningen om ledamot Zyskowicz förslag godkänner riksdagen betänkandet med rösterna 113 ja och 60 nej, 4 blanka och 22 frånvarande.

( Omr. 5 )

Vid omröstningen om ledamot Tenniläs förslag godkänner riksdagen betänkandet med rösterna 142 ja och 32 nej, 25 frånvarande.

( Omr. 6 )

Ärendet är slutbehandlat.

4) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 10 och 13 § i avfallslagen

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 257/2006 rd

Miljöutskottets betänkande  MiUB 10/2006 rd

Förste vice talmannen:

Lagförslaget har godkänts vid första behandlingen och kan nu antas eller förkastas. Debatten om ärendet avslutades vid riksdagens plenum i går.

Under debatten har ledamot Satu Taiveaho föreslagit med bifall av ledamot Mikko Kuoppa att lagförslaget skall förkastas.

Redogörelsen godkänns.

Vid omröstningen om att anta eller förkasta lagförslaget antar riksdagen nämnda lagförslag med rösterna 101 ja och 74 nej, 24 frånvarande.

( Omr. 7 )

Andra behandlingen av lagförslaget är avslutad.

De tre förslagen till uttalanden i miljöutskottets betänkande godkänns.

Ärendet är slutbehandlat.

5) Berättelse om regeringens åtgärder under år 2005

Enda behandlingen

Berättelse  B 4/2006 rd

Grundlagsutskottets betänkande  GrUB 6/2006 rd

Utrikesutskottets betänkande  UtUB 19/2006 rd

Förste vice talmannen:

Till grund för behandlingen ligger grundlagsutskottets betänkande nr 6 och till den del berättelsen rör utrikes- och säkerhetspolitiken utrikesutskottets betänkande nr 19.

Betänkandena behandlas separat såväl i debatten som vid beslutsfattandet.

Berättelsen föredras först till den del den behandlas i grundlagsutskottets betänkande.

Debatt (PTK 159/5, Thors 159/5/1, 159/5/9).

Förste vice talmannen:

Behandlingen av ärendet avbryts till den del berättelsen behandlats i grundlagsutskottets betänkande.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 161/1/2006

Berättelsen föredras nu till den del den behandlas i utrikesutskottets betänkande.

Debatt (PTK 159/5).

Utrikesutskottets betänkande godkänns.

Ärendet är till den del berättelsen behandlats i utrikesutskottets betänkande slutbehandlat.

6) Statsrevisorernas berättelse 2006

Enda behandlingen

Berättelse  B 16/2006 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 49/2006 rd

Talmannen:

Till grund för behandlingen ligger finansutskottets betänkande nr 49.

Debatt (PTK 159/6).

Betänkandet godkänns.

Ärendet är slutbehandlat.

7) Riksdagens justitieombudsmans berättelse år 2004

Enda behandlingen

Berättelse  B 9/2005 rd

Grundlagsutskottets betänkande  GrUB 16/2006 rd

Talmannen:

Till grund för behandlingen ligger grundlagsutskottets betänkande nr 16. Vid behandlingen av detta ärende är dessutom riksdagens justitieombudsman Riitta-Leena Paunio närvarande.

I anslutning till detta ärende är debatt tillåten även om ärende 8) på dagordningen.

Debatt (PTK 159/7).

Betänkandet godkänns.

Ärendet är slutbehandlat.

8) Riksdagens justitieombudsmans berättelse år 2005

Enda behandlingen

Berättelse  B 6/2006 rd

Grundlagsutskottets betänkande  GrUB 17/2006 rd

Talmannen:

Till grund för behandlingen ligger grundlagsutskottets betänkande nr 17. Vid behandlingen av detta ärende är dessutom riksdagens justitieombudsman Riitta-Leena Paunio närvarande.

Ingen debatt.

Betänkandet godkänns.

Ärendet är slutbehandlat.

9) Justitiekanslerns i statsrådet berättelse om justitiekanslerns ämbetsåtgärder och iakttagelser om hur lagstiftningen har följts för år 2004

Enda behandlingen

Berättelse  B 15/2005 rd

Grundlagsutskottets betänkande  GrUB 14/2006 rd

Talmannen:

Till grund för behandlingen ligger grundlagsutskottets betänkande nr 14.

I anslutning till detta ärende är debatt tillåten även om ärende 10) på dagordningen.

Debatt (PTK 159/9).

Betänkandet godkänns.

Ärendet är slutbehandlat.

10) Justitiekanslerns i statsrådet berättelse om justitiekanslerns ämbetsåtgärder och iakttagelser om hur lagstiftningen har följts för år 2005

Enda behandlingen

Berättelse  B 15/2006 rd

Grundlagsutskottets betänkande  GrUB 15/2006 rd

Talmannen:

Till grund för behandlingen ligger grundlagsutskottets betänkande nr 15.

Ingen debatt.

Betänkandet godkänns.

Ärendet är slutbehandlat.

11) Lag om ändring av 7 § i lagen om skatt på arv och gåva

Remissdebatt

Lagmotion  LM 176/2006 rd (Antero Kekkonen /sd)

Talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till finansutskottet.

Debatt (PTK 159/11).

Talmanskonferensens förslag godkänns och ärendet remitteras till finansutskottet.

12) Lag om ändring av yrkessjukdomslagen

Remissdebatt

Lagmotion  LM 180/2006 rd (Tarja Cronberg /gröna)

Talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till social- och hälsovårdsutskottet.

Debatt (PTK 159/12).

Talmanskonferensens förslag godkänns och ärendet remitteras till social- och hälsovårdsutskottet.

13) Lag om ändring av 27 § i kommunallagen

Remissdebatt

Lagmotion  LM 185/2006 rd (Annika Lapintie /vänst)

Talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till förvaltningsutskottet.

Debatt (PTK 159/13).

Talmanskonferensens förslag godkänns och ärendet remitteras till förvaltningsutskottet.

14) Lag om ändring av 11 och 14 § i lagen om skatt på arv och gåva

Remissdebatt

Lagmotion  LM 186/2006 rd (Lauri Oinonen /cent)

Talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till finansutskottet.

Debatt (PTK 159/14).

Talmanskonferensens förslag godkänns och ärendet remitteras till finansutskottet.

Plenum avslutas kl. 20.00.

​​​​