Plenarprotokoll 159/2014 rd

PR 159/2014 rd

Justerat 2.0r

159. TISDAGEN DEN 24 FEBRUARI 2015

Överläggningarna leddes av talman Eero Heinäluoma (14.01—15.59), förste vice talman Pekka Ravi (15.59—17.44) och andre vice talman Anssi Joutsenlahti (17.44—18.46).

Namnupprop

Vid namnuppropet antecknades följande 19 ledamöter som frånvarande (r = för riksdagsarbete, s = för sjukdom, f = för familjeledighet):

 • Mikko Alatalo /cent
 • Anna-Maja Henriksson /sv (r)
 • Krista Kiuru /sd (r)
 • Timo V. Korhonen /cent
 • Laila Koskela /cent (s)
 • Jari Leppä /cent
 • Eeva-Maria Maijala /cent
 • Silvia Modig /vänst (s)
 • Lasse Männistö /saml (f)
 • Markku Mäntymaa /saml (s)
 • Ville Niinistö /gröna
 • Pentti Oinonen /saf (s)
 • Juha Sipilä /cent (s)
 • Ismo Soukola /saf
 • Alexander Stubb /saml (r)
 • Lenita Toivakka /saml (r)
 • Pertti Virtanen /saf (s)
 • Juha Väätäinen /saf (s)
 • Jyrki Yrttiaho /vg (s)

Efter namnuppropet anmälde sig ledamöterna

 • Ville Niinistö /gröna (14.30)
 • Mikko Alatalo /cent (15.43)
 • Ismo Soukola /saf (16.09)

__________

Regeringens propositioner

Talman Eero Heinäluoma:

Statsrådet har i dag 24.2.2015 överlämnat regeringens proposition RP 367/2014 rd till riksdagen. Propositionen är ett förslag till en komplettering av tilläggsbudgetpropositionen för 2015.

__________

ÄRENDEN PÅ DAGORDNINGEN

1) Statsrådets redogörelse till riksdagen om Finlands deltagande i säkerhetssektorns utbildningssamarbete i Irak

Remissdebatt

Statsrådets redogörelse  SRR 10/2014 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till utrikesutskottet, som försvarsutskottet ska lämna utlåtande till.

Efter presentationsanföranden av utrikesminister Erkki Tuomioja och försvarsminister Carl Haglund följer en snabbdebatt i fråga om de anföranden som ledamöterna anmält sig för i förväg. Gruppanförandena får vara högst 5 minuter långa och övriga på förhand anmälda inlägg högst 5 minuter långa.

Talmanskonferensen rekommenderar att även de anföranden som hålls efter snabbdebatten är högst 5 minuter långa.

Debatt (PTK 159/1, Blomqvist 159/1/9, 159/1/20, Nauclér 159/1/30).

Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till utrikesutskottet, som försvarsutskottet ska lämna utlåtande till.

2) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om militär krishantering, lagen om försvarsmakten och lag om ändring av rubriken för lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i samarbetsprotokollet mellan Förenta nationerna och Finland om upplåtande av resurser till Förenta nationernas operation i Libanon (UNIFIL)

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 297/2014 rd

Utrikesutskottets betänkande  UtUB 21/2014 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Till grund för behandlingen ligger utrikesutskottets betänkande. Nu följer detaljbehandling av lagförslagen.

Ingen allmän debatt.

Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

3) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om mottagande av personer som söker internationellt skydd och utlänningslagen

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 170/2014 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 47/2014 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Till grund för behandlingen ligger förvaltningsutskottets betänkande. Nu följer detaljbehandling av lagförslagen.

Allmän debatt (PTK 159/3).

Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

4) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 25 och 25 a kap. i rättegångsbalken och av 3 § i militära rättegångslagen

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 246/2014 rd

Lagutskottets betänkande  LaUB 24/2014 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Till grund för behandlingen ligger lagutskottets betänkande. Nu följer detaljbehandling av lagförslagen.

Allmän debatt (PTK 159/4).

Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

5) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 5 § i lagen om betalningsvillkor i kommersiella avtal

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 356/2014 rd

Lagutskottets betänkande  LaUB 25/2014 rd

Lagmotion  LM 64/2013 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Till grund för behandlingen ligger lagutskottets betänkande. Nu följer detaljbehandling av lagförslaget.

Allmän debatt (PTK 159/5).

Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i propositionen enligt betänkandet.

Riksdagen instämde i utskottets förslag att lagförslaget i lagmotionen förkastas.

Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

6) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till familjevårdslag

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 256/2014 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 48/2014 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Till grund för behandlingen ligger social- och hälsovårdsutskottets betänkande. Nu följer detaljbehandling av lagförslaget.

Allmän debatt (PTK 159/6).

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 162/2/2014

7) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar och till vissa lagar som har samband med den

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 277/2014 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 49/2014 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Till grund för behandlingen ligger social- och hälsovårdsutskottets betänkande. Nu följer detaljbehandling av lagförslagen.

Allmän debatt (PTK 159/7).

Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslag 1, 2, 7, 8 och 14—37 enligt betänkandet.

Riksdagen instämde i utskottets förslag att lagförslag 3—6 och 9—13 förkastas.

Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

8) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om lantbruksföretagares olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar och till vissa lagar som har samband med den

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 278/2014 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 50/2014 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Till grund för behandlingen ligger social- och hälsovårdsutskottets betänkande. Nu följer detaljbehandling av lagförslagen.

Allmän debatt (PTK 159/8).

Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

9) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om en omorganisering av fiskeriförvaltningen

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 353/2014 rd

Jord- och skogsbruksutskottets betänkande  JsUB 30/2014 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.

Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande.

Ärendet slutbehandlat.

10) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om beräkning av solvensgränsen för pensionsanstalter och om diversifiering av placeringar samt till vissa andra lagar som har samband med den

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 279/2014 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 46/2014 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

11) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av försäkringsbolagslagen och vissa lagar som har samband med den

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 344/2014 rd

Ekonomiutskottets betänkande  EkUB 30/2014 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

12) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om utrikesförvaltningen

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 260/2014 rd

Utrikesutskottets betänkande  UtUB 22/2014 rd

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 25.2.2015.

13) Statens revisionsverks berättelse till riksdagen om tillsynen över valfinansieringen vid Europaparlamentsvalet 2014

Bordläggning av betänkanden

Berättelse  B 21/2014 rd

Revisionsutskottets betänkande  ReUB 11/2014 rd

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 25.2.2015.

14) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till granskning av bestämmelserna om sökande av ändring i vissa förvaltningsärenden

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 230/2014 rd

Lagutskottets betänkande  LaUB 26/2014 rd

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 25.2.2015.

15) Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av överenskommelsen om ändring av den nordiska konventionen om arv och med förslag till lagar om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen, om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning om arv och om ändring av 26 kap. 20 § i ärvdabalken

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 361/2014 rd

Lagutskottets betänkande  LaUB 27/2014 rd

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 25.2.2015.

16) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till klimatlag

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 82/2014 rd

Miljöutskottets betänkande  MiUB 22/2014 rd

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 25.2.2015.

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Riksdagens nästa plenum är i morgon onsdag 25.2.2015 kl. 14.

Plenum avslutades kl. 18.46.

​​​​