Plenarprotokoll 20/2004 rd

PR 20/2004 rd

Justerat 2.0r

20. TORSDAGEN DEN 4 MARS 2004

Förhandlingarna leds av talman Paavo Lipponen.

Namnupprop

Vid namnuppropet antecknas följande ledamöter som frånvarande:

 • Sirkka-Liisa Anttila /cent
 • Tarja Cronberg /gröna
 • Satu Hassi /gröna
 • Susanna Huovinen /sd
 • Jyri Häkämies /saml
 • Ville Itälä /saml
 • Reijo Kallio /sd
 • Ilkka Kanerva /saml
 • Tanja Karpela /cent
 • Marjukka Karttunen /saml
 • Jyrki Katainen /saml
 • Rauno Kettunen /cent
 • Henrik Lax /sv
 • Sinikka Mönkäre /sd
 • Maija Perho /saml
 • Päivi Räsänen /kd
 • Martin Saarikangas /saml
 • Hannu Takkula /cent
 • Matti Vanhanen /cent
 • Pekka Vilkuna /cent

Efter namnuppropet anmäler sig ledamot

 • Maija Perho /saml

__________

Uppdrag i anknytning till riksdagsarbetet

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har behandlat följande anmälningar om frånvaro från plenum på grund av uppdrag i anknytning till riksdagsarbetet:

4.3 ledamöterna

 • Esko Ahonen /cent
 • Tuija Brax /gröna
 • Sinikka Mönkäre /sd
 • Lauri Oinonen /cent
 • Susanna Rahkonen /sd
 • Lyly Rajala /saml
 • Petri Salo /saml
 • Minna Sirnö /vänst
 • Timo Soini /saf
 • Marja Tiura /saml

4 och 5.3 ledamot

 • Sirkka-Liisa Anttila /cent

Sjukfrånvaro

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har behandlat följande anmälning om frånvaro från plenararbetet på grund av sjukdom:

1.3—1.4 ledamot

 • Tony Halme /saf

Frånvarotillstånd

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har beviljat följande ledamöter befrielse från plenararbetet av annan orsak:

4.3 ledamöterna

 • Satu Hassi /gröna
 • Eero Heinäluoma /sd
 • Jyri Häkämies /saml
 • Reijo Kallio /sd
 • Henrik Lax /sv
 • Pertti Salovaara /cent
 • Tapani Tölli /cent
 • Pia Viitanen /sd

4 och 5.3 ledamöterna

 • Ville Itälä /saml
 • Ilkka Kanerva /saml

__________

ÄRENDEN PÅ DAGORDNINGEN

2) Lag om ändring av 5 § lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården

Remissdebatt

Lagmotion  LM 165/2003 rd (Leena Rauhala /kd)

Talmannen:

Talmanskonferensen förslår att ärendet skall remitteras till social- och hälsovårdsutskottet.

Debatt (PTK 20/2).

Talmanskonferensens förslag godkänns och ärendet remitteras till social- och hälsovårdsutskottet.

3) Lag on ändring av 6 kap. 1 § lagen om utkomstskydd för arbetslösa

Remissdebatt

Lagmotion  LM 5/2004 rd (Leena Rauhala /kd)

Talmannen:

Talmanskonferensen förslår att ärendet skall remitteras till social- och hälsovårdsutskottet.

Debatt (PTK 20/3).

Talmanskonferensens förslag godkänns och ärendet remitteras till social- och hälsovårdsutskottet.

4) Lag om ändring av 9 § sjukförsäkringslagen

Remissdebatt

Lagmotion  LM 6/2004 rd (Leena Rauhala /kd)

Förste vice talmannen:

Talmanskonferensen förslår att ärendet skall remitteras till social- och hälsovårdsutskottet.

Debatt (PTK 20/4).

Talmanskonferensens förslag godkänns och ärendet remitteras till social- och hälsovårdsutskottet.

5) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om ett förvaltningsförsök i Kajanaland

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 2/2004 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 1/2004 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till nästa plenum.

6) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om placeringsfonder samt vissa lagar i samband med den

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 110/2003 rd

Ekonomiutskottets betänkande  EkUB 2/2004 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till nästa plenum.

Plenum avslutas kl. 18.15.

​​​​