Plenarprotokoll 209/2002 rd

PR 209/2002 rd

Justerat 2.0r

209. TISDAGEN DEN 18 FEBRUARI 2003

Förhandlingarna leds av talman Uosukainen.

Namnupprop

Vid namnuppropet antecknas följande ledamöter som frånvarande:

 • Jouni Backman /sd
 • Eva Biaudet /sv
 • Tytti Isohookana-Asunmaa /cent
 • Ville Itälä /saml
 • Matti Kangas /vänst
 • Sauli Niinistö /saml
 • Kirsi Piha /saml
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Jari Vilén /saml

__________

Uppdrag i anknytning till riksdagsarbetet

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har behandlat följande anmälningar om frånvaro från plenum på grund av uppdrag i anknytning till riksdagsarbetet:

18.2 ledamöterna

 • Jouni Backman /sd
 • Eva Biaudet /sv
 • Sauli Niinistö /saml

Sjukfrånvaro

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har behandlat följande anmälning om frånvaro från plenararbetet på grund av sjukdom:

18.2 ledamot

 • Ville Itälä /saml

Frånvarotillstånd

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har beviljat följande ledamöter befrielse från plenararbetet av annan orsak:

18.2 ledamöterna

 • Tytti Isohookana-Asunmaa /cent
 • Matti Kangas /vänst
 • Mikko Kuoppa /vänst
 • Sirpa Pietikäinen /saml
 • Kirsi Piha /saml

__________

Riksdagen avslutar arbetet

Talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att riksdagen med stöd av bestämmelserna i 33 § 2 mom. grundlagen beslutar avsluta sitt arbete i dag den 18 februari 2003 i och med att dagens plenum eller plena är slut.

Talmanskonferensens förslag godkänns.

__________

Valperiodens avslutning

Talmannen:

Republikens president kommer att förklara arbetet för valperioden 1999—2002 avslutat tisdagen den 11 mars 2003.

Jag inbjuder er, värderade ledamöter, till valperiodens avslutning, som hålls i riksdagshuset nämnda dag samt till den föregående riksdagsgudstjänsten.

Den ekumeniska gudstjänsten i Helsingfors Domkyrka börjar kl. 12. Jag ber att ledamöterna före gudstjänsten samlas framför Universitetsbiblioteket kl. 11.40 för att därifrån tåga i procession till Domkyrkan.

Efter gudstjänsten äger avslutningsceremonin rum i riksdagshuset och jag ber att ledamöterna omedelbart förflyttar sig hit.

Vid högtidligheterna iakttas de anvisningar för riksdagsceremonielet som talmanskonferensen godkänt den 15 december 2002.

__________

Riksdagens sammanträdande till riksmötet 2003

Talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att riksdagen med stöd av bestämmelsen i 33 § 1 mom. grundlagen beslutar att riksdagen skall sammanträda till 2003 års riksmöte tisdagen den 25 mars 2003 kl. 12.

Talmanskonferensens förslag godkänns.

__________

Skriftliga spörsmål

Svaren på de skriftliga spörsmålen SS 1104, 1105, 1108, 1117, 1119—1121, 1128—1130, 1143, 1150/2002 rd antecknas ha anlänt.

 • Talmannen meddelar ytterligare att de skriftliga spörsmål som besvarats innan valperioden avslutas den 11 mars 2003 finns tillgängliga via riksdagens Fakta-system och intas jämte svaren i riksdagshandlingarna.

__________

ÄRENDEN PÅ DAGORDNINGEN

1) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av bilskattelagen

Andra behandlingen, enda behandlingen

Regeringens proposition  RP 271/2002 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 46/2002 rd

Lagmotion  LM 58/1999 rd, 19, 83, 148/2000 rd, 10, 179/2002 rd

Åtgärdsmotion  AM 14, 181, 210/2000 rd, 186/2002 rd

Talmannen:

Lagförslaget i regeringens proposition har godkänts vid första behandlingen och kan nu antas eller förkastas. Debatten om ärendet avslutades vid riksdagens plenum i går.

Under debatten har ledamot Bremer med bifall av ledamot E. Kanerva framställt följande förslag till uttalande: "Riksdagen förutsätter att regeringen följer hur den nu godkända bilskattelagen tilllämpas och, i förekommande fall, vidtar åtgärder för att ändra bestämmelserna i den nu godkända lagen så att ett fordon inte beskattas på nytt om karossen på ett fordon med självbärande kaross byts ut."

Ledamot E. Kanerva har med bifall av ledamot Rönni framställt följande förslag till uttalande: "Riksdagen förutsätter att regeringen utreder behovet av eventuella lagstiftningsåtgärder för slopad bilskatt för museifordon enligt 24 § i fordonslagen."

Lagförslagen

Lagförslaget som godkänts vid första behandlingen antas.

Riksdagen håller fast vid sitt beslut från första behandlingen att lagförslagen i lagmotionerna förkastas.

Andra behandlingen av lagförslagen är avslutad.

Förslagen till uttalanden

Vid omröstningen om ledamot Bremers förslag godkänner riksdagen betänkandet med rösterna 118 ja och 67 nej, 1 blank och 13 frånvarande.

( Omr. 1 )

Vid omröstningen om ledamot E. Kanervas förslag godkänner riksdagen detta förslag med rösterna 83 ja och 103 nej, 13 frånvarande.

( Omr. 2 )

De fyra förslagen till uttalanden i finansutskottets betänkande godkänns.

Åtgärdsmotionerna

Riksdagen omfattar finansutskottets förslag att åtgärdsmotionerna förkastas.

Ärendet är slutbehandlat.

2) Regeringens proposition med förslag till yrkeshögskolelag och till lag om yrkespedagogisk lärarutbildning

Andra behandlingen, enda behandlingen

Regeringens proposition  RP 206/2002 rd

Kulturutskottets betänkande  KuUB 19/2002 rd

Lagmotion  LM 161/2002 rd

Åtgärdsmotion  AM 115/2000 rd, 125/2002 rd

Talmannen:

Lagförslagen i regeringens proposition har godkänts vid första behandlingen och kan nu antas eller förkastas. Debatten om ärendet avslutades vid riksdagens plenum i går.

Under debatten har ledamot Kerola med bifall av ledamot Aula framställt följande förslag till uttalande: "Riksdagen förutsätter att det i samband med utvecklingen av yrkeshögskolesystemet görs lättare för yrkeshögskolestuderande vars livssituation förändrats att byta till andra enheter inom samma bransch vid en yrkeshögskola för att de studerande inte i onödan skall tvingas avbryta sina studier."

Lagförslagen som godkänts vid första behandlingen antas.

Riksdagen håller fast vid sitt beslut från första behandlingen att lagförslaget i lagmotionen förkastas.

Andra behandlingen av lagförslagen är avslutad.

Förslagen till uttalanden

Vid omröstningen om ledamot Kerolas förslag godkänner riksdagen betänkandet med rösterna 111 ja och 78 nej, 10 frånvarande.

( Omr. 3 )

De fyra förslagen till uttalanden i kulturutskottets betänkande godkänns.

Åtgärdsmotionerna

Riksdagen omfattar kulturutskottets förslag att åtgärdsmotionerna förkastas.

Ärendet är slutbehandlat.

3) Regeringens proposition med förslag till ändring av pensionslagstiftningen

Andra behandlingen, enda behandlingen

Regeringens proposition  RP 242/2002 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 58/2002 rd

Lagmotion  LM 40/1999 rd, 11, 33, 40/2000 rd, 23, 96/2001 rd, 122, 163, 165, 184/2002 rd

Åtgärdsmotion  AM 5, 39, 104, 105, 146, 192/2000 rd, 46, 79, 158/2001 rd, 19/2002 rd

Talmannen:

Lagförslagen i regeringens proposition har godkänts vid första behandlingen och kan nu antas eller förkastas. Debatten om ärendet avslutades vid riksdagens plenum i går.

Under debatten har ledamot Rehula föreslagit med bifall av ledamot Keränen att riksdagen godkänner två uttalanden enligt reservation 1.

Ledamot Räsänen har föreslagit med bifall av ledamot Kallis att uttalandet i reservation 3 godkänns.

Ledamot Kallis har med bifall av ledamot Jääskeläinen framställt följande förslag till uttalande: "Riksdagen förutsätter att regeringen utreder möjligheten att ändra pensionslagarna så att när ett äktenskap upplöses på någon annan grund än dödsfall jämkas de pensionsförmåner som intjänats under äktenskapet, med beaktande av någondera makens frånvaro från arbetslivet till förmån för den gemensamma ekonomin eller vården av barn."

Lagförslagen

Lagförslagen som har godkänts vid första behandlingen antas.

Riksdagen håller fast vid sitt beslut från första behandlingen att lagförslagen i lagmotionerna förkastas.

Andra behandlingen av lagförslagen är avslutad.

Förslagen till uttalanden

Talmannen:

Det första förslaget till uttalande i reservation 1 och förslaget till uttalande i reservation 3 är motstående till det andra förslaget till uttalande 2 i betänkandet. Vid omröstningarna ställs först förslagen i reservationerna mot varandra och därefter det segrande förslaget mot betänkandet. Övriga förslag är fristående och ställs vid omröstningarna vart för sig mot betänkandet.

Vid 1) omröstningen mellan ledamot Rehulas förslag till uttalande 1 och ledamot Räsänens förslag godkänner riksdagen ledamot Rehulas förslag med rösterna 132 ja och 24 nej, 33 blanka och 10 frånvarande.

( Omr. 4 )

Vid 2) omröstningen mellan förslaget till uttalande 2 i betänkandet och ledamot Rehulas förslag till uttalande 1 godkänner riksdagen förslaget till uttalande 2 i social- och hälsovårdsutskottets betänkande med rösterna 122 ja och 68 nej, 9 frånvarande.

( Omr. 5 )

Vid omröstningen om ledamot Rehulas förslag till uttalande 2 godkänner riksdagen betänkandet med rösterna 126 ja och 64 nej, 9 frånvarande.

( Omr. 6 )

Vid omröstningen om ledamot Kalllis förslag godkänner riksdagen betänkandet med rösterna 126 ja och 64 nej, 9 frånvarande.

( Omr. 7 )

Förslagen till uttalande 1 och 3—5 i social- och hälsovårdsutskottets betänkande godkänns.

Åtgärdsmotionerna

Riksdagen omfattar social- och hälsovårdsutskottets förslag att åtgärdsmotionerna förkastas.

Ärendet är slutbehandlat.

Plenum avslutas kl. 10.15.

​​​​