Plenarprotokoll 22/2004 rd

PR 22/2004 rd

Justerat 2.0r

22. TISDAGEN DEN 9 MARS 2004

Förhandlingarna leds av förste vice talman Markku Koski.

Namnupprop

Vid namnuppropet antecknas följande ledamöter som frånvarande:

 • Olavi Ala-Nissilä /cent
 • Tarja Cronberg /gröna
 • Mikko Elo /sd
 • Susanna Huovinen /sd
 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Anneli Jäätteenmäki /cent
 • Antti Kalliomäki /sd
 • Jyrki Kasvi /gröna
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Katri Komi /cent
 • Jere Lahti /saml
 • Kalevi Lamminen /saml
 • Paula Lehtomäki /cent
 • Leena Luhtanen /sd
 • Rosa Meriläinen /gröna
 • Heli Paasio /sd
 • Pirkko Peltomo /sd
 • Klaus Pentti /cent
 • Eero Reijonen /cent
 • Esko-Juhani Tennilä /vänst
 • Marja Tiura /saml
 • Irja Tulonen /saml
 • Jutta Urpilainen /sd
 • Jan Vapaavuori /saml
 • Ulla-Maj Wideroos /sv

Efter namnuppropet anmäler sig ledamot

 • Irja Tulonen /saml

__________

Uppdrag i anknytning till riksdagsarbetet

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har behandlat följande anmälningar om frånvaro från plenum på grund av uppdrag i anknytning till riksdagsarbetet:

9.3 ledamöterna

 • Mikko Elo /sd
 • Antti Kalliomäki /sd
 • Paula Lehtomäki /cent
 • Leena Luhtanen /sd

9—12.3 ledamöterna

 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Katri Komi /cent
 • Esko-Juhani Tennilä /vänst
 • Marja Tiura /saml

9—31.3 ledamöterna

 • Heli Paasio /sd
 • Jutta Urpilainen /sd

Sjukfrånvaro

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har behandlat följande anmälningar om frånvaro från plenararbetet på grund av sjukdom:

9.3 ledamot

 • Pirkko Peltomo /sd

9—12.3 ledamot

 • Kalevi Lamminen /saml

Frånvarotillstånd

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har beviljat följande ledamöter befrielse från plenararbetet av annan orsak:

9.3 ledamöterna

 • Olavi Ala-Nissilä /cent
 • Rakel Hiltunen /sd
 • Mikko Immonen /vänst
 • Anneli Jäätteenmäki /cent

__________

Unionsärenden

Förste vice talmannen meddelar att med statsrådets skrivelse av den 4 mars 2004 har till riksdagen inkommit tre sådana ärenden som avses i 96 § 2 mom. grundlagen, ärendena U 13—16/2004 rd.

 • Förste vice talmannen meddelar att talmannen har sänt dessa ärenden vidare för att behandlas i stora utskottet, som
 • lagutskottet skall lämna utlåtande till i fråga om ärende U 13,
 • finansutskottet om ärende U 14 och
 • ekonomiutskottet om ärende U 15.

__________

ÄRENDEN PÅ DAGORDNINGEN

1) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 3 § lagen om utveckling av högskoleväsendet

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 18/2004 rd

Förste vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till kulturutskottet.

Debatt (PTK 22/1).

Talmanskonferensens förslag godkänns och ärendet remitteras till kulturutskottet.

2) Regeringens proposition med förslag till lag om stödjande av vatten- och avloppsåtgärder

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 19/2004 rd

Förste vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till miljöutskottet, som jord- och skogsbruksutskottet skall lämna utlåtande till.

Debatt (PTK 22/2).

Talmanskonferensens förslag godkänns och ärendet remitteras till miljöutskottet, som jord- och skogsbruksutskottet skall lämna utlåtande till.

3) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om medicinsk forskning och läkemedelslagen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 20/2004 rd

Förste vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till social- och hälsovårdsutskottet.

Debatt (PTK 22/3).

Talmanskonferensens förslag godkänns och ärendet remitteras till social- och hälsovårdsutskottet.

4) Regeringens proposition med förslag till godkännande av avtalet mellan Finland och Organisationen för förbud mot kemiska vapen om organisationens privilegier och immuniteter samt till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen

Dels enda, dels andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 156/2003 rd

Utrikesutskottets betänkande  UtUB 1/2004 rd

Förste vice talmannen:

Först tillåts debatt om hela ärendet. Därefter fattar riksdagen vid enda behandlingen beslut om förslaget i första klämmen i utrikesutskottets betänkande, som gäller godkännande av avtalet. Till sist beslutar riksdagen vid andra behandlingen om lagförslaget, som nu kan antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Avtalet godkänns.

Lagförslaget antas.

Andra behandlingen av lagförslaget är avslutad.

Ärendet är slutbehandlat.

5) Regeringens proposition om godkännande av Europa-Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Libanon, å andra sidan, samt med förslag till lag om ikraftträdande av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen

Dels enda, dels andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 173/2003 rd

Utrikesutskottets betänkande  UtUB 2/2004 rd

Förste vice talmannen:

Först tillåts debatt om hela ärendet. Därefter fattar riksdagen vid enda behandlingen beslut om förslaget i första klämmen i utrikesutskottets betänkande, som gäller godkännande av avtalet. Till sist beslutar riksdagen vid andra behandlingen om lagförslaget, som nu kan antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Avtalet godkänns.

Lagförslaget antas.

Andra behandlingen av lagförslaget är avslutad.

Ärendet är slutbehandlat.

6) Regeringens proposition om godkännande av Europa-Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemmsstater, å ena sidan, och Demokratiska folkrepubliken Algeriet, å andra sidan, samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen

Dels enda, dels andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 174/2003 rd

Utrikesutskottets betänkande  UtUB 3/2004 rd

Förste vice talmannen:

Först tillåts debatt om hela ärendet. Därefter fattar riksdagen vid enda behandlingen beslut om förslaget i första klämmen i utrikesutskottets betänkande, som gäller godkännande av avtalet. Till sist beslutar riksdagen vid andra behandlingen om lagförslaget, som nu kan antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Avtalet godkänns.

Lagförslaget antas.

Andra behandlingen av lagförslaget är avslutad.

Ärendet är slutbehandlat.

7) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om ett förvaltningsförsök i Kajanaland

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 2/2004 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 1/2004 rd

Debatt (PTK 22/7).

Lagförslaget antas.

Andra behandlingen av lagförslaget är avslutad.

Ärendet är slutbehandlat.

8) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om försäkringskassor

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 130/2003 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 3/2004 rd

Ingen debatt.

Lagförslaget antas.

Andra behandlingen av lagförslaget är avslutad.

Ärendet är slutbehandlat.

9) Regeringens proposition med förslag till lag om Museiverket

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 3/2004 rd

Kulturutskottets betänkande  KuUB 3/2004 rd

Allmän debatt (PTK 22/9).

Detaljbehandling:

Vid detaljbehandlingen godkänns lagförslagets innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget är avslutad.

10) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om placeringsfonder samt vissa lagar i samband med den

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 110/2003 rd

Ekonomiutskottets betänkande  EkUB 2/2004 rd

Ingen allmän debatt.

Detaljbehandling:

Vid detaljbehandlingen godkänns lagförslagens innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslagen är avslutad.

11) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om försäkringsbolag och vissa lagar som har samband med den

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 149/2003 rd

Ekonomiutskottets betänkande  EkUB 3/2004 rd

Ingen allmän debatt.

Detaljbehandling:

Vid detaljbehandlingen godkänns lagförslagens innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslagen är avslutad.

12) Regeringens proposition med förslag till ändring av vissa bestämmelser om återkrav i lagen som gäller utkomstskydd

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 158/2003 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 4/2004 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till nästa plenum.

13) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av elsäkerhetslagen

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 12/2004 rd

Ekonomiutskottets betänkande  EkUB 4/2004 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till nästa plenum.

14) Regeringens proposition om godkännande av 2003 års protokoll till 1992 års internationella konvention om upprättande av en internationell fond för ersättning av skada orsakad av förorening genom olja samt till lagar om sättande i kraft och tilllämpning av de bestämmelser i protokollet som hör till området för lagstiftningen och om ändring av 10 kap. 18 § sjölagen

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 171/2003 rd

Miljöutskottets betänkande  MiUB 1/2004 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till nästa plenum.

15) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån samt till lag om ändring av lagen om delägarbostäder som finansieras med räntestödslån för hyresbostäder

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 8/2004 rd

Miljöutskottets betänkande  MiUB 2/2004 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till nästa plenum.

Plenum avslutas kl. 16.29.

​​​​