Plenarprotokoll 25/2004 rd

PR 25/2004 rd

Justerat 2.0r

25. FREDAGEN DEN 12 MARS 2004

Förhandlingarna leds av andre vice talman Ilkka Kanerva.

Namnupprop

Vid namnuppropet antecknas följande ledamöter som frånvarande:

 • Janina Andersson /gröna
 • Ulla Anttila /gröna
 • Tarja Cronberg /gröna
 • Jukka Gustafsson /sd
 • Heidi Hautala /gröna
 • Anne Holmlund /saml
 • Susanna Huovinen /sd
 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Antti Kaikkonen /cent
 • Matti Kauppila /vänst
 • Anneli Kiljunen /sd
 • Katri Komi /cent
 • Eero Lankia /cent
 • Henrik Lax /sv
 • Pehr Löv /sv
 • Riikka Moilanen-Savolainen /cent
 • Markus Mustajärvi /vänst
 • Leena Rauhala /kd
 • Jukka Roos /sd
 • Tero Rönni /sd
 • Timo Seppälä /saml
 • Esko-Juhani Tennilä /vänst
 • Marja Tiura /saml
 • Erkki Tuomioja /sd

__________

Uppdrag i anknytning till riksdagsarbetet

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har behandlat följande anmälningar om frånvaro från plenum på grund av uppdrag i anknytning till riksdagsarbetet:

12—16.3 ledamot

 • Henrik Lax /sv

14—18.3 ledamöterna

 • Jouni Backman /sd
 • Liisa Jaakonsaari /sd
 • Antero Kekkonen /sd
 • Eero Lankia /cent
 • Suvi Lindén /saml
 • Petri Neittaanmäki /cent
 • Suvi-Anne Siimes /vänst

15—17.3 ledamot

 • Ulla Anttila /gröna

15—18.3 ledamöterna

 • Tarja Cronberg /gröna
 • Jyrki Kasvi /gröna

15—31.3 ledamot

 • Marja Tiura /saml

Frånvarotillstånd

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har beviljat följande ledamöter befrielse från plenararbetet av annan orsak:

12.3 ledamöterna

 • Janina Andersson /gröna
 • Jouni Backman /sd
 • Tarja Cronberg /gröna
 • Tuula Haatainen /sd
 • Eero Lankia /cent
 • Susanna Rahkonen /sd
 • Timo Seppälä /saml

__________

Nya propositioner

Andre vice talmannen meddelar att republikens president i dag den 12 mars 2004 har överlämnat regeringens propositioner RP 21—25/2004 rd till riksdagen.

__________

Statsrådets redogörelse om ramarna för statsfinanserna 2005—2008

Andre vice talmannen:

Utom dagordningen meddelar jag att med statsrådets skrivelse av den 11 mars 2004 har till riksdagen inkommit statsrådets redogörelse om ramarna för statsfinanserna 2005—2008 (SRR 1/2004 rd). Redogörelsen har nu delgetts riksdagen genom att den har delats ut till ledamöterna.

Enligt 23 § 1 mom. riksdagens arbetsordning skall redogörelsen bordläggas till ett senare plenum. Talmanskonferensen föreslår att ärendet bordläggs till plenum onsdagen den 24 mars.

Talmanskonferensens förslag godkänns och ärendet bordläggs till plenum onsdagen den 24 mars.

__________

Åtgärdsmotioner

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen den 10 mars 2004 har beslutat remittera till utskott åtgärdsmotionerna AM 1—15/2004 rd.

__________

Skriftliga spörsmål

Svaren på de skriftliga spörsmålen SS 644, 700, 706, 711, 719—721/2003 rd antecknas ha anlänt.

__________

UTOM DAGORDNINGEN

1) Statsrådets redogörelse om konsekvenserna och tillämpningen av lagen om posttjänster

Votering

Statsrådets redogörelse  SRR 4/2003 rd

Kommunikationsutskottets betänkande  KoUB 8/2004 rd

Andre vice talmannen:

Utom dagordningen beslutar riksdagen nu om formuleringen för ett uttalande med anledning av statsrådets redogörelse om konsekvenserna och tillämpningen av lagen om posttjänster.

Till grund för behandlingen ligger det förslag till ordalydelse som kommunikationsutskottet föreslår i sitt betänkande nr 8. Debatten om ärendet avslutades vid plenum i onsdags.

Under debatten har ledamot Erkki Pulliainen föreslagit med bifall av ledamot Raimo Vistbacka att riksdagen i sitt uttalande intar följande uttalande: "Riksdagen förutsätter att företagens och organisationernas kvalitetsnormer för posttjänsterna hålls kvar åtminstone på den nivå de låg på när lagen om posttjänster trädde i kraft vid ingången av 2002. Detta kräver Finlands internationella åtaganden samt både bestämmelserna i lagen om posttjänster och deras syfte."

Vid omröstningen mellan betänkandet och ledamot Pulliainens förslag godkänner riksdagen ett uttalande med anledning av redogörelsen enligt betänkandet med rösterna 136 ja och 35 nej, 28 frånvarande.

( Omr. 1 )

Förslaget till uttalande i betänkandet godkänns.

Förslaget i klämmen till betänkandet om att sända betänkandet till statsrådet för kännedom godkänns.

Riksdagen övergår till dagordningen.

Ärendet är slutbehandlat.

__________

ÄRENDEN PÅ DAGORDNINGEN

2) Statsrådets skrivelse om statsrådsmedlemmarnas bindningar

Enda behandlingen

Statsrådets skrivelse  SR 2/2004 rd

Andre vice talmannen:

Till grund för behandlingen ligger statsrådets skrivelse av den 11 mars 2004 åtföljd av en bilaga med undervisningsminister Tuula Haatainens redogörelse för sina bindningar. Enligt 29 § arbetsordningen riksdagsordningen fattar riksdagen inte beslut med anledning av skrivelsen.

Ingen debatt.

Ärendet är slutbehandlat.

3) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av vallagen

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 1/2004 rd

Grundlagsutskottets betänkande  GrUB 1/2004 rd

Lagmotion  LM 4/2004 rd

Allmän debatt (PTK 25/3).

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 26/6/2004

4) Regeringens proposition om godkännande av överenskommelsen med republiken Nicaragua om främjande av och skydd för investeringar samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 87/2003 rd

Utrikesutskottets betänkande  UtUB 4/2004 rd

Ärendet utesluts från dagordningen.

5) Regeringens proposition med förslag till lag om Museiverket

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 3/2004 rd

Kulturutskottets betänkande  KuUB 3/2004 rd

Ärendet utesluts från dagordningen.

6) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om placeringsfonder samt vissa lagar i samband med den

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 110/2003 rd

Ekonomiutskottets betänkande  EkUB 2/2004 rd

Ärendet utesluts från dagordningen.

7) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om försäkringsbolag och vissa lagar som har samband med den

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 149/2003 rd

Ekonomiutskottets betänkande  EkUB 3/2004 rd

Ärendet utesluts från dagordningen.

8) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om finansiering av renhushållning och naturnäringar samt skoltlagen

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 176/2003 rd

Jord- och skogsbruksutskottets betänkande  JsUB 1/2004 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till nästa plenum.

Plenum avslutas kl. 13.59.

​​​​