Plenarprotokoll 26/2004 rd

PR 26/2004 rd

Justerat 2.0r

26. TISDAGEN DEN 16 MARS 2004

Förhandlingarna leds av talman Paavo Lipponen.

Namnupprop

Vid namnuppropet antecknas följande ledamöter som frånvarande:

 • Matti Ahde /sd
 • Olavi Ala-Nissilä /cent
 • Arja Alho /sd
 • Sirkka-Liisa Anttila /cent
 • Ulla Anttila /gröna
 • Jouni Backman /sd
 • Tarja Cronberg /gröna
 • Mikko Elo /sd
 • Jukka Gustafsson /sd
 • Heidi Hautala /gröna
 • Pertti Hemmilä /saml
 • Anne Holmlund /saml
 • Susanna Huovinen /sd
 • Ville Itälä /saml
 • Liisa Jaakonsaari /sd
 • Antti Kaikkonen /cent
 • Antti Kalliomäki /sd
 • Jyrki Kasvi /gröna
 • Matti Kauppila /vänst
 • Antero Kekkonen /sd
 • Anneli Kiljunen /sd
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Katri Komi /cent
 • Markku Koski /cent
 • Risto Kuisma /sd
 • Eero Lankia /cent
 • Henrik Lax /sv
 • Paula Lehtomäki /cent
 • Suvi Lindén /saml
 • Pehr Löv /sv
 • Rosa Meriläinen /gröna
 • Riikka Moilanen-Savolainen /cent
 • Markus Mustajärvi /vänst
 • Tapani Mäkinen /saml
 • Petri Neittaanmäki /cent
 • Heli Paasio /sd
 • Klaus Pentti /cent
 • Maija Rask /sd
 • Leena Rauhala /kd
 • Eero Reijonen /cent
 • Jukka Roos /sd
 • Tero Rönni /sd
 • Suvi-Anne Siimes /vänst
 • Minna Sirnö /vänst
 • Jouko Skinnari /sd
 • Ilkka Taipale /sd
 • Hannu Takkula /cent
 • Kimmo Tiilikainen /cent
 • Marja Tiura /saml
 • Tapani Tölli /cent
 • Kari Uotila /vänst
 • Jutta Urpilainen /sd
 • Ulla-Maj Wideroos /sv

Efter namnuppropet anmäler sig ledamöterna

 • Tapani Mäkinen /saml
 • Maija Rask /sd

__________

Uppdrag i anknytning till riksdagsarbetet

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har behandlat följande anmälningar om frånvaro från plenum på grund av uppdrag i anknytning till riksdagsarbetet:

15 och 16.3 ledamot

 • Paula Lehtomäki /cent

16.3 ledamöterna

 • Jari Vilén /saml
 • Ulla-Maj Wideroos /sv

16 och 17.3 ledamöterna

 • Matti Ahde /sd
 • Mikko Elo /sd
 • Heidi Hautala /gröna
 • Pertti Hemmilä /saml
 • Ville Itälä /saml
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Katri Komi /cent
 • Markku Koski /cent
 • Risto Kuisma /sd
 • Rosa Meriläinen /gröna
 • Jouko Skinnari /sd
 • Hannu Takkula /cent
 • Tapani Tölli /cent
 • Kari Uotila /vänst

16—19.3 ledamot

 • Antti Kalliomäki /sd

Sjukfrånvaro

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har behandlat följande anmälning om frånvaro från plenararbetet på grund av sjukdom:

16—19.3 ledamot

 • Suvi-Anne Siimes /vänst

Frånvarotillstånd

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har beviljat följande ledamöter befrielse från plenararbetet av annan orsak:

16.3 ledamöterna

 • Olavi Ala-Nissilä /cent
 • Arja Alho /sd
 • Sirkka-Liisa Anttila /cent
 • Pekka Nousiainen /cent
 • Maija Rask /sd
 • Paula Risikko /saml
 • Minna Sirnö /vänst
 • Kimmo Tiilikainen /cent

__________

Unionsärenden

Talmannen meddelar att med statsrådets skrivelse av den 11 mars 2004 har till riksdagen inkommit tre sådana ärenden som avses i 96 § 2 mom. grundlagen, ärendena U 17—19/2003 rd.

 • Talmannen meddelar att han har sänt dessa ärenden vidare för att behandlas i stora utskottet, som
 • kommunikationsutskottet skall lämna utlåtande till i fråga om ärende U 17 samt
 • ekonomiutskottet om ärendena U 18 och 19.

__________

ÄRENDEN PÅ DAGORDNINGEN

1) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om indrivning av fordringar

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 21/2004 rd

Talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till lagutskottet.

Debatt (PTK 26/1).

Talmanskonferensens förslag godkänns och ärendet remitteras till lagutskottet.

2) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om accis på flytande bränslen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 22/2004 rd

Talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till finansutskottet.

Debatt (PTK 26/2).

Talmanskonferensens förslag godkänns och ärendet remitteras till finansutskottet.

3) Regeringens proposition med förslag till ändring av lagstiftningen om sanering av kreditinstituts verksamhet samt om kreditinstituts likvidation och konkurs

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 23/2004 rd

På förslag av talmanskonferensen remitteras ärendet till ekonomiutskottet.

4) Regeringens propositon med förslag till lag om ändring av yrkeshögskolelagen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 24/2004 rd

Talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till kulturutskottet, som grundlagsutskottet skall lämna utlåtande till.

Debatt (PTK 26/4).

Talmanskonferensens förslag godkänns och ärendet remitteras till kulturutskottet, som grundlagsutskottet skall lämna utlåtande till.

5) Regeringens propositon om godkännande av Rotterdamkonventionen om förfarandet med förhandsgodkännande sedan information lämnats för vissa farliga kemikalier och bekämpningsmedel i internationell handel samt med förslag till lagar om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i konventionen och ändring av 42 och 52 § kemikalielagen samt 48 kap. 1 § strafflagen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 25/2004 rd

På förslag av talmanskonferensen remitteras ärendet till miljöutskottet.

6) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av vallagen

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 1/2004 rd

Grundlagsutskottets betänkande  GrUB 1/2004 rd

Lagmotion  LM 4/2004 rd

Talmannen:

Till grund för behandlingen ligger grundlagsutskottets betänkande. Allmänna debatten om ärendet avbröts vid riksdagens plenum i fredags.

Allmänna debatten fortsätter (PTK 26/6, Jansson 26/6/1).

Detaljbehandling:

Lagförslaget i regeringens proposition godkänns med ett innehåll enligt betänkandet.

Riksdagen omfattar grundlagsutskottets förslag att lagförslaget i lagmotionen skall förkastas.

Första behandlingen av lagförslagen är avslutad.

7) Regeringens proposition om godkännande av överenskommelsen med republiken Nicaragua om främjande av och skydd för investeringar samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 87/2003 rd

Utrikesutskottets betänkande  UtUB 4/2004 rd

Ingen allmän debatt.

Detaljbehandling:

Vid detaljbehandlingen godkänns lagförslagets innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget är avslutad.

8) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om finansiering av renhushållning och naturnäringar samt skoltlagen

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 176/2003 rd

Jord- och skogsbruksutskottets betänkande  JsUB 1/2004 rd

Ingen allmän debatt.

Detaljbehandling:

Vid detaljbehandlingen godkänns lagförslagens innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslagen är avslutad.

9) Regeringens proposition med förslag till lag om Museiverket

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 3/2004 rd

Kulturutskottets betänkande  KuUB 3/2004 rd

Ingen debatt.

Lagförslaget antas.

Andra behandlingen av lagförslaget är avslutad.

Ärendet är slutbehandlat.

10) Regeringens proposition med förslag till ändring av vissa bestämmelser om återkrav i lagen som gäller utkomstskydd

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 158/2003 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 4/2004 rd

Debatt (PTK 26/10).

Lagförslagen antas.

Andra behandlingen av lagförslagen är avslutad.

Ärendet är slutbehandlat.

11) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om placeringsfonder samt vissa lagar i samband med den

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 110/2003 rd

Ekonomiutskottets betänkande  EkUB 2/2004 rd

Ingen debatt.

Lagförslagen antas.

Andra behandlingen av lagförslagen är avslutad.

Förslaget till uttalande i ekonomiutskottets betänkande godkänns.

Ärendet är slutbehandlat.

12) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om försäkringsbolag och vissa lagar som har samband med den

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 149/2003 rd

Ekonomiutskottets betänkande  EkUB 3/2004 rd

Ingen debatt.

Lagförslagen antas.

Andra behandlingen av lagförslagen är avslutad.

Ärendet är slutbehandlat.

13) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av elsäkerhetslagen

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 12/2004 rd

Ekonomiutskottets betänkande  EkUB 4/2004 rd

Ingen debatt.

Lagförslaget antas.

Andra behandlingen av lagförslaget är avslutad.

Ärendet är slutbehandlat.

14) Regeringens proposition om godkännande av 2003 års protokoll till 1992 års internationella konvention om upprättande av en internationell fond för ersättning av skada orsakad av förorening genom olja samt till lagar om sättande i kraft och tilllämpning av de bestämmelser i protokollet som hör till området för lagstiftningen och om ändring av 10 kap. 18 § sjölagen

Dels enda, dels andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 171/2003 rd

Miljöutskottets betänkande  MiUB 1/2004 rd

Andre vice talmannen:

Först tillåts debatt om hela ärendet. Därefter fattar riksdagen vid enda behandlingen beslut om förslaget i första klämmen i miljöutskottets betänkande, som gäller godkännande av konventionen. Till sist beslutar riksdagen vid andra behandlingen om lagförslagen, som nu kan antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Konventionen godkänns.

Lagförslagen antas.

Andra behandlingen av lagförslagen är avslutad.

Ärendet är slutbehandlat.

15) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån samt till lag om ändring av lagen om delägarbostäder som finansieras med räntestödslån för hyresbostäder

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 8/2004 rd

Miljöutskottets betänkande  MiUB 2/2004 rd

Ingen debatt.

Lagförslagen antas.

Andra behandlingen av lagförslagen är avslutad.

Ärendet är slutbehandlat.

Plenum avslutas kl. 16.46.

​​​​