Plenarprotokoll 38/2006 rd

PR 38/2006 rd

Justerat 2.0r

38. TISDAGEN DEN 18 APRIL 2006

Förhandlingarna leds av förste vice talman Sirkka-Liisa Anttila.

Namnupprop

Vid namnuppropet antecknas följande ledamöter som frånvarande:

 • Mikko Elo /sd
 • Tony Halme /saf
 • Anne Holmlund /saml
 • Kauko Juhantalo /cent
 • Timo Kalli /cent
 • Marjukka Karttunen /saml
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Irina Krohn /gröna
 • Risto Kuisma /sd
 • Seppo Lahtela /cent
 • Paula Lehtomäki /cent
 • Suvi Lindén /saml
 • Pehr Löv /sv
 • Hannes Manninen /cent
 • Marjo Matikainen-Kallström /saml
 • Rosa Meriläinen /gröna
 • Mikaela Nylander /sv
 • Outi Ojala /vänst
 • Terhi Peltokorpi /cent
 • Maija Perho /saml
 • Iivo Polvi /vänst
 • Paula Risikko /saml
 • Sari Sarkomaa /saml
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Matti Vanhanen /cent
 • Jukka Vihriälä /cent
 • Jari Vilén /saml
 • Ulla-Maj Wideroos /sv

Efter namnuppropet anmäler sig ledamot

 • Timo Kalli /cent

__________

Uppdrag i anknytning till riksdagsarbetet

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har behandlat följande anmälningar om frånvaro från plenum på grund av uppdrag i anknytning till riksdagsarbetet:

18.4 ledamöterna

 • Paula Lehtomäki /cent
 • Matti Vanhanen /cent
 • Ulla-Maj Wideroos /sv

18 och 19.4 ledamöterna

 • Hannes Manninen /cent
 • Jari Vilén /saml

18—20.4 ledamot

 • Erkki Tuomioja /sd

Sjukfrånvaro

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har behandlat följande anmälningar om frånvaro från plenararbetet på grund av sjukdom:

14.4—7.5 ledamot

 • Tony Halme /saf

18.4 ledamot

 • Irina Krohn /gröna

18—21.4 ledamot

 • Kimmo Kiljunen /sd

18—25.4 ledamot

 • Suvi Lindén /saml

18.4—7.5 ledamot

 • Risto Kuisma /sd

Frånvarotillstånd

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har beviljat följande ledamöter befrielse från plenararbetet av annan orsak:

18.4 ledamöterna

 • Tarja Cronberg /gröna
 • Mikko Elo /sd
 • Anne Holmlund /saml
 • Timo Kalli /cent
 • Seppo Lahtela /cent
 • Pehr Löv /sv
 • Maija Perho /saml
 • Iivo Polvi /vänst
 • Arto Seppälä /sd

18 och 19.4 ledamöterna

 • Kauko Juhantalo /cent
 • Outi Ojala /vänst
 • Jukka Vihriälä /cent

__________

Unionsärenden

Förste vice talmannen meddelar att med statsrådets skrivelse av den 12 april 2006 har till riksdagen inkommit ett sådant ärende som avses i 96 § 2 mom. i grundlagen, ärendet U 16/2006 rd.

 • Förste vice talmannen meddelar att talmannen har sänt detta ärende vidare för att behandlas i stora utskottet, som ekonomiutskottet skall lämna utlåtande till.

__________

ÄRENDEN PÅ DAGORDNINGEN

1) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av vägtrafiklagen

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 224/2005 rd

Kommunikationsutskottets betänkande  KoUB 6/2006 rd

Allmän debatt (PTK 38/1).

Detaljbehandling:

Vid detaljbehandlingen godkänns lagförslagets innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget är avslutad.

2) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om studiestöd

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 9/2006 rd

Kulturutskottets betänkande  KuUB 3/2006 rd

Lagmotion  LM 22, 59, 112, 131, 140/2003 rd, 96, 113, 125/2004 rd, 84, 108, 125, 152/2005 rd, 19, 23/2006 rd

Åtgärdsmotion  AM 9/2003 rd

Förste vice talmannen:

Till grund för behandlingen ligger kulturutskottets betänkande nr 3. Först förs en allmän debatt om ärendet och därefter övergår riksdagen till detaljbehandling av lagförslaget i regeringens proposition.

Allmän debatt (PTK 38/2).

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 39/1/2006

3) Regeringens proposition med förslag till lag om ersättningar inom utrikesrepresentationen

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 50/2005 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 4/2006 rd

Allmän debatt (PTK 38/3).

Detaljbehandling:

Vid detaljbehandlingen godkänns lagförslagets innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget är avslutad.

4) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 17/2006 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 8/2006 rd

Allmän debatt (PTK 38/4).

Detaljbehandling:

Vid detaljbehandlingen godkänns lagförslagets innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget är avslutad.

__________

UTOM DAGORDNINGEN

5) Statsrådets redogörelse om verkningarna av lagen om övergångstid samt verkningarna av arbetskraftens och tjänsternas fria rörlighet på arbetsmarknadssituationen i olika branscher

Debatt om betänkandet

Statsrådets redogörelse  SRR 1/2006 rd

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottets betänkande  AjUB 1/2006 rd

Andre vice talmannen:

Utom dagordningen föredras arbetslivs- och jämställdhetsutskottets betänkande nr 1 om statsrådets redogörelse om övergångstid samt verkningarna av arbetskraftens och tjänsternas fria rörlighet på arbetsmarknadssituationen i olika branscher.

Till grund för behandlingen ligger det ställningstagande med anledning av redogörelsen som arbetslivs- och jämställdhetsutskottet föreslår i sitt betänkande. De, som önskar framställa förslag till riksdagens ställningstagande som avviker från utskottets formulering, skall komma med sina förslag under debattens gång.

Efter en presentation av utskottets ordförande följer en snabbdebatt utifrån på förhand anmälda anföranden. Inläggen i snabbdebatten får räcka högst 5 minuter.

Debatt (PTK 38/5).

Riksdagen godkänner ett ställningstagande med anledning av redogörelsen enligt ordalydelsen i arbetslivs- och jämställdhetsutskottets betänkande.

Ärendet är slutbehandlat.

Riksdagen går över till dagordningen.

__________

ÄRENDEN PÅ DAGORDNINGEN

6) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av utlänningslagen

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 198/2005 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 3/2006 rd

Ingen debatt.

Lagförslaget antas.

Andra behandlingen av lagförslaget är avslutad.

Ärendet är slutbehandlat.

7) Regeringens proposition med förslag till de ändringar som inrättandet av Livsmedelssäkerhetsverket förutsätter i vissa lagar

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 203/2005 rd

Jord- och skogsbruksutskottets betänkande  JsUB 2/2006 rd

Ingen debatt.

Lagförslagen antas.

Andra behandlingen av lagförslagen är avslutad.

Ärendet är slutbehandlat.

8) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av upphovsrättslagen

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 111/2005 rd

Kulturutskottets betänkande  KuUB 2/2006 rd

Ingen debatt.

Lagförslaget antas.

Andra behandlingen av lagförslaget är avslutad.

Ärendet är slutbehandlat.

9) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om pensionsstiftelser, lagen om försäkringskassor och lagen om utländska försäkringsbolag

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 156/2005 rd

Ekonomiutskottets betänkande  EkUB 3/2006 rd

Ingen debatt.

Lagförslagen antas.

Andra behandlingen av lagförslagen är avslutad.

Förslaget till uttalande i ekonomiutskottets betänkande godkänns.

Ärendet är slutbehandlat.

10) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 6 § i bränsleavgiftslagen

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 15/2006 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 1/2006 rd

Lagmotion  LM 37/2004 rd, 42/2005 rd

Åtgärdsmotion  AM 23/2004 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till nästa plenum.

11) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av utsökningslagen och av vissa lagar som har samband med den

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 13/2005 rd

Lagutskottets betänkande  LaUB 5/2006 rd

Lagmotion  LM 31/2004 rd, 20, 30, 41/2005 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till plenum på torsdag.

12) Regeringens proposition med förslag till lagstiftning om partiell sjukdagpenning

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 227/2005 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 9/2006 rd

Åtgärdsmotion  AM 78/2003 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till nästa plenum.

Plenum avslutas kl. 19.16.

​​​​