Plenarprotokoll 42/2006 rd

PR 42/2006 rd

Justerat 2.0r

42. TISDAGEN DEN 25 APRIL 2006

Förhandlingarna leds av förste vice talman Sirkka-Liisa Anttila.

Namnupprop

Vid namnuppropet antecknas följande ledamöter som frånvarande:

 • Arja Alho /sd
 • Sirpa Asko-Seljavaara /saml
 • Tuija Brax /gröna
 • Tarja Cronberg /gröna
 • Mikko Elo /sd
 • Nils-Anders Granvik /sv
 • Tuula Haatainen /sd
 • Tony Halme /saf
 • Lasse Hautala /cent
 • Hanna-Leena Hemming /saml
 • Liisa Hyssälä /cent
 • Liisa Jaakonsaari /sd
 • Roger Jansson /sv
 • Kauko Juhantalo /cent
 • Saara Karhu /sd
 • Marjukka Karttunen /saml
 • Jyrki Kasvi /gröna
 • Antero Kekkonen /sd
 • Rauno Kettunen /cent
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Esko Kiviranta /cent
 • Juha Korkeaoja /cent
 • Johannes Koskinen /sd
 • Risto Kuisma /sd
 • Mikko Kuoppa /vänst
 • Esko Kurvinen /saml
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Kari Kärkkäinen /kd
 • Seppo Kääriäinen /cent
 • Jaakko Laakso /vänst
 • Seppo Lahtela /cent
 • Jere Lahti /saml
 • Kalevi Lamminen /saml
 • Eero Lankia /cent
 • Markku Laukkanen /cent
 • Paula Lehtomäki /cent
 • Leena Luhtanen /sd
 • Pehr Löv /sv
 • Marjo Matikainen-Kallström /saml
 • Rosa Meriläinen /gröna
 • Riikka Moilanen-Savolainen /cent
 • Mikaela Nylander /sv
 • Lauri Oinonen /cent
 • Outi Ojala /vänst
 • Heli Paasio /sd
 • Terhi Peltokorpi /cent
 • Lyly Rajala /saml
 • Aulis Ranta-Muotio /cent
 • Simo Rundgren /cent
 • Martin Saarikangas /saml
 • Sari Sarkomaa /saml
 • Timo Seppälä /saml
 • Suvi-Anne Siimes /vänst
 • Ilkka Taipale /sd
 • Kimmo Tiilikainen /cent
 • Tapani Tölli /cent
 • Kari Uotila /vänst
 • Unto Valpas /vänst
 • Matti Vanhanen /cent
 • Pekka Vilkuna /cent
 • Jari Vilén /saml
 • Matti Väistö /cent
 • Tuula Väätäinen /sd

Efter namnuppropet anmäler sig följande ledamöter:

 • Rauno Kettunen /cent
 • Esko Kiviranta /cent
 • Mikko Kuoppa /vänst
 • Heli Paasio /sd
 • Seppo Kääriäinen /cent
 • Arja Alho /sd
 • Unto Valpas /vänst
 • Riikka Moilanen-Savolainen /cent

__________

Uppdrag i anknytning till riksdagsarbetet

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har behandlat följande anmälningar om frånvaro från plenum på grund av uppdrag i anknytning till riksdagsarbetet:

25.4 ledamöterna

 • Juha Korkeaoja /cent
 • Seppo Kääriäinen /cent
 • Leena Luhtanen /sd

25 och 26.4 ledamöterna

 • Tarja Cronberg /gröna
 • Mikko Elo /sd
 • Hanna-Leena Hemming /saml
 • Liisa Hyssälä /cent
 • Johannes Koskinen /sd
 • Markku Laukkanen /cent
 • Pehr Löv /sv
 • Outi Ojala /vänst
 • Lyly Rajala /saml
 • Aulis Ranta-Muotio /cent
 • Simo Rundgren /cent
 • Martin Saarikangas /saml
 • Ilkka Taipale /sd
 • Kimmo Tiilikainen /cent
 • Kari Uotila /vänst
 • Pekka Vilkuna /cent

25—27.4 ledamot

 • Jari Vilén /saml

25—28.4 ledamöterna

 • Tuula Haatainen /sd
 • Matti Vanhanen /cent

Sjukfrånvaro

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har behandlat följande anmälning om frånvaro från plenararbetet på grund av sjukdom:

25—28.4 ledamot

 • Kimmo Kiljunen /sd

Frånvarotillstånd

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har beviljat följande ledamöter befrielse från plenararbetet av annan orsak:

25.4 ledmöterna

 • Tuija Brax /gröna
 • Roger Jansson /sv
 • Riikka Moilanen-Savolainen /cent

__________

Unionsärenden

Förste vice talmannen meddelar att med statsrådets skrivelse av den 20 april 2006 har till riksdagen inkommit ett sådant ärende som avses i 96 § 2 mom. i grundlagen, ärendet U 17/2006 rd.

 • Förste vice talmannen meddelar att talmannen har sänt detta ärende vidare för att behandlas i stora utskottet, som finansutskottet samt arbetslivs- och jämställdhetsutskottet skall lämna utlåtande till.

__________

ÄRENDEN PÅ DAGORDNINGEN

1) Statsrådets skrivelse om statsrådsmedlemmars bindningar

Enda behandlingen

Statsrådets skrivelse  SR 4/2006 rd

Förste vice talmannen:

Föredras 1) ärendet om en statsrådsmedlems bindningar som avses i 63 § i grundlagen. Till grund för behandlingen ligger statsrådets skrivelse av den 20 april 2006 åtföljd av en bilaga med anmälan om den ändring som utrikesminister Erkki Tuomioja har meddelat i fråga om redogörelsen över sina bindningar. Enligt 29 § i arbetsordningen fattar riksdagen inte något beslut med anledning av skrivelsen.

Ingen debatt.

Ärendet är slutbehandlat.

__________

Andre vice talmannen för Malis parlament besöker riksdagen

Förste vice talmannen:

Ärade riksdagsledamöter! Jag meddelar att andre vice talmannen för Malis parlament Assarid Ag Imbarcaoune med följe är närvarande för att följa plenum. På riksdagens vägnar önskar jag våra ärade gäster välkomna till riksdagen. (Applåder)

__________

2) Regeringens proposition med förslag till godkännande av den överenskommelse som ingåtts genom skriftväxling mellan Finland och Specialdomstolen för Sierra Leone om omplacering till Finland av personer som har vittnat eller som kommer att vittna inför Specialdomstolen och av deras närstående samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 28/2006 rd

På förslag av talmanskonferensen remitteras ärendet till lagutskottet.

3) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om arbetsdomstolen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 29/2006 rd

På förslag av talmanskonferensen remitteras ärendet till lagutskottet.

4) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om skuldsanering för privatpersoner

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 30/2006 rd

Förste vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till lagutskottet.

Debatt (PTK 42/4).

Talmanskonferensens förslag godkänns och ärendet remitteras till lagutskottet.

5) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av utlänningslagen och 8 § i lagen om utlänningsregistret

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 31/2006 rd

Förste vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till förvaltningsutskottet, som grundlagsutskottet samt arbetslivs- och jämställdhetsutskottet skall lämna utlåtande till.

I anslutning till detta ärende är debatt dessutom tillåten om ärende 6) på dagordningen.

Debatt (PTK 42/5).

Talmanskonferensens förslag godkänns och ärendet remitteras till förvaltningsutskottet, som grundlagsutskottet samt arbetslivs- och jämställdhetsutskottet skall lämna utlåtande till.

6) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av utlänningslagen samt 5 och 10 § i lagen om utlänningsregistret

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 32/2006 rd

På förslag av talmanskonferensen remitteras ärendet till förvaltningsutskottet.

7) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av universitetslagen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 33/2006 rd

Förste vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till kulturutskottet.

Debatt (PTK 42/7).

Talmanskonferensens förslag godkänns och ärendet remitteras till kulturutskottet.

8) Regeringens proposition med förslag till lagar om stöd för upphörande med att bedriva jordbruk och om ändring av lagar som gäller avträdelsesystemet

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 34/2006 rd

Förste vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till jord- och skogsbruksutskottet, som grundlagsutskottet skall lämna utlåtande till.

Debatt (PTK 42/8).

Talmanskonferensens förslag godkänns och ärendet remitteras till jord- och skogsbruksutskottet, som grundlagsutskottet skall lämna utlåtande till.

9) Regeringens proposition med förslag till lag om förvaltning av program som hänför sig till utveckling av landsbygden

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 35/2006 rd

På förslag av talmanskonferensen remitteras ärendet till jord- och skogsbruksutskottet.

10) Regeringens proposition med förslag till lagar om Landsbygdsverket samt om ändring av lagen om jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 36/2006 rd

Talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till jord- och skogsbruksutskottet.

Debatt (PTK 42/10).

Talmanskonferensens förslag godkänns och ärendet remitteras till jord- och skogsbruksutskottet.

11) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om verkställighet av systemet med samlat gårdsstöd

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 37/2006 rd

Talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till jord- och skogsbruksutskottet, som grundlagsutskottet skall lämna utlåtande till.

Debatt (PTK 42/11).

Talmanskonferensens förslag godkänns och ärendet remitteras till jord- och skogsbruksutskottet, som grundlagsutskottet skall lämna utlåtande till.

12) Regeringens proposition med förslag till lag om taxitrafik samt förslag till lag om ändring av lagen om tillståndspliktig persontrafik på väg

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 38/2006 rd

Andre vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till kommunikationsutskottet, som grundlagsutskottet skall lämna utlåtande till.

Debatt (PTK 42/12).

Talmanskonferensens förslag godkänns och ärendet remitteras till kommunikationsutskottet, som grundlagsutskottet skall lämna utlåtande till.

13) Regeringens proposition med förslag till lag om farkostregistret

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 39/2006 rd

Andre vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till kommunikationsutskottet.

Debatt (PTK 42/13).

Talmanskonferensens förslag godkänns och ärendet remitteras till kommunikationsutskottet.

14) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av 5 § i lagen om Sjöfartsverket och lagen om oljeskyddsfonden

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 40/2006 rd

På förslag av talmanskonferensen remitteras ärendet till kommunikationsutskottet.

15) Regeringens proposition om godkännande av avtalet mellan Finland och Norge om upprätthållande av varu- och tjänsteutbytet i krigs- och krissituationer samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 41/2006 rd

På förslag av talmanskonferensen remitteras ärendet till ekonomiutskottet.

16) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om måttenheter och mätnormalsystem

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 42/2006 rd

På förslag av talmanskonferensen remitteras ärendet till ekonomiutskottet.

17) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om tillsynen över arbetarskyddet och om arbetarskyddssamarbete på arbetsplatsen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 43/2006 rd

Andre vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet.

Debatt (PTK 42/17).

Talmanskonferensens förslag godkänns och ärendet remitteras till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet.

18) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av 4 kap. i arbetsavtalslagen och sjömanslagen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 44/2006 rd

Andre vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet.

Debatt (PTK 42/18).

Talmanskonferensens förslag godkänns och ärendet remitteras till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet.

19) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av 5 kap. 4 § och 7 kap. 3 § i lagen om offentlig arbetskraftsservice samt 2 kap. 20 § och 7 kap. 5 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 45/2006 rd

Andre vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet.

Debatt (PTK 42/19).

Talmanskonferensens förslag godkänns och ärendet remitteras till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet.

20) Regeringens proposition med förslag till lagar om registrering av uppgifter om arbete som utförs av medborgare i vissa av den Europeiska unionens medlemsstater, om ändring av 85 § i utlänningslagen samt om ändring av 5 och 7 § i lagen om utlänningsregistret

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 46/2006 rd

På förslag av talmanskonferensen remitteras ärendet till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet.

21) Regeringens proposition med förslag till lagstiftning om grunderna för val av hyresgäster till hyres- och delägarbostäder som finansierats med statligt stöd samt för beviljande av stöd till ägarbostadslån

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 47/2006 rd

Andre vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till miljöutskottet, som grundlagsutskottet skall lämna utlåtande till.

Debatt (PTK 42/21).

Talmanskonferensens förslag godkänns och ärendet remitteras miljöutskottet, som grundlagsutskottet skall lämna utlåtande till.

22) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 6 § i bränsleavgiftslagen

Andra behandlingen, enda behandlingen

Regeringens proposition  RP 15/2006 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 1/2006 rd

Lagmotion  LM 37/2004 rd, 42/2005 rd

Åtgärdsmotion  AM 23/2004 rd

Andre vice talmannen:

Först förs en debatt om hela ärendet. Därefter fattar riksdagen vid andra behandlingen beslut om lagförslagen, av vilka lagförslaget i regeringens proposition har godkänts vid första behandlingen och kan nu antas eller förkastas. Slutligen beslutar riksdagen vid enda behandlingen om åtgärdsmotionen.

Ingen debatt.

Lagförslagen

Lagförslaget som godkänts vid första behandlingen antas.

Riksdagen vidhåller sitt beslut från första behandlingen att lagförslagen i lagmotionerna förkastas.

Andra behandlingen av lagförslagen är avslutad.

Åtgärdsmotionen

Riksdagen instämmer i finansutskottets förslag att åtgärdsmotionen förkastas.

Ärendet är slutbehandlat.

23) Regeringens proposition med förslag till lag om ersättningar inom utrikesrepresentationen

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 50/2005 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 4/2006 rd

Ingen debatt.

Lagförslaget antas.

Andra behandlingen av lagförslaget är avslutad.

Förslaget till uttalande i förvaltningsutskottets betänkande godkänns.

Ärendet är slutbehandlat.

24) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av utsökningslagen och av vissa lagar som har samband med den

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 13/2005 rd

Lagutskottets betänkande  LaUB 5/2006 rd

Lagmotion  LM 31/2004 rd, 20, 30, 41/2005 rd

Andre vice talmannen:

Lagförslagen i regeringens proposition har godkänts vid första behandlingen och kan nu antas eller förkastas.

Debatt (PTK 42/24).

Lagförslagen

Lagförslagen som godkänts vid första behandlingen antas.

Riksdagen vidhåller sitt beslut från första behandlingen att lagförslagen i lagmotionerna förkastas.

Andra behandlingen av lagförslagen är avslutad.

Förslaget till uttalande

Riksdagen godkänner förslaget till uttalande i lagutskottets betänkande.

Ärendet är slutbehandlat.

25) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av vägtrafiklagen

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 224/2005 rd

Kommunikationsutskottets betänkande  KoUB 6/2006 rd

Debatt (PTK 42/25).

Lagförslaget antas.

Andra behandlingen av lagförslaget är avslutad.

Ärendet är slutbehandlat.

26) Regeringens proposition med förslag till lag om förbud för transportföretag från vissa medlemsstater inom Europeiska gemenskapen att utföra inrikes transporter i Finland

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 23/2006 rd

Kommunikationsutskottets betänkande  KoUB 7/2006 rd

Debatt (PTK 42/26).

Lagförslaget antas.

Andra behandlingen av lagförslaget är avslutad.

Ärendet är slutbehandlat.

27) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om studiestöd

Andra behandlingen, enda behandlingen

Regeringens proposition  RP 9/2006 rd

Kulturutskottets betänkande  KuUB 3/2006 rd

Lagmotion  LM 22, 59, 112, 131, 140/2003 rd, 96, 113, 125/2004 rd, 84, 108, 125, 152/2005 rd, 19, 23/2006 rd

Åtgärdsmotion  AM 9/2003 rd

Andre vice talmannen:

Först förs en debatt om hela ärendet. Därefter fattar riksdagen vid andra behandlingen beslut om lagförslagen, av vilka lagförslaget i regeringens proposition har godkänts vid första behandlingen och kan nu antas eller förkastas. Slutligen beslutar riksdagen vid enda behandlingen om åtgärdsmotionen.

Debatt (PTK 42/27).

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 43/1/2006

28) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 17/2006 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 8/2006 rd

Ingen debatt.

Lagförslaget antas.

Andra behandlingen av lagförslaget är avslutad.

Ärendet är slutbehandlat.

29) Regeringens proposition med förslag till lagstiftning om partiell sjukdagpenning

Andra behandlingen, enda behandlingen

Regeringens proposition  RP 227/2005 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 9/2006 rd

Åtgärdsmotion  AM 78/2003 rd

Andre vice talmannen:

Först förs en debatt om hela ärendet. Därefter fattar riksdagen vid andra behandlingen beslut om lagförslagen som nu kan antas eller förkastas. Slutligen beslutar riksdagen vid enda behandlingen om åtgärdsmotionen.

Ingen debatt.

Lagförslagen

Lagförslagen antas.

Andra behandlingen av lagförslagen är avslutad.

Åtgärdsmotionen

Riksdagen instämmer i social- och hälsovårdsutskottets förslag att åtgärdsmotionen skall förkastas.

Ärendet är slutbehandlat.

30) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lönegarantilagen och lagen om lönegaranti för sjömän

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 27/2006 rd

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottets betänkande  AjUB 2/2006 rd

Ingen debatt.

Lagförslagen antas.

Andra behandlingen av lagförslagen är avslutad.

Ärendet är slutbehandlat.

Plenum avslutas kl. 19.37.

​​​​