Plenarprotokoll 49/2005 rd

PR 49/2005 rd

Justerat 2.0r

49. TISDAGEN DEN 3 MAJ 2005

Förhandlingarna leds av förste vice talman Markku Koski.

Namnupprop

Vid namnuppropet antecknas följande ledamöter som frånvarande:

 • Sirpa Asko-Seljavaara /saml
 • Merikukka Forsius-Harkimo /gröna
 • Christina Gestrin /sv
 • Nils-Anders Granvik /sv
 • Heidi Hautala /gröna
 • Hannu Hoskonen /cent
 • Anne Huotari /vänst
 • Roger Jansson /sv
 • Marjukka Karttunen /saml
 • Jyrki Kasvi /gröna
 • Antero Kekkonen /sd
 • Juha Korkeaoja /cent
 • Irina Krohn /gröna
 • Risto Kuisma /sd
 • Mikko Kuoppa /vänst
 • Seppo Kääriäinen /cent
 • Jaakko Laakso /vänst
 • Jere Lahti /saml
 • Paula Lehtomäki /cent
 • Suvi Lindén /saml
 • Pekka Nousiainen /cent
 • Klaus Pentti /cent
 • Simo Rundgren /cent
 • Timo Soini /saf
 • Esko-Juhani Tennilä /vänst
 • Oras Tynkkynen /gröna
 • Tapani Tölli /cent
 • Jutta Urpilainen /sd

Efter namnuppropet anmäler sig ledamöterna

 • Heidi Hautala /gröna
 • Anne Huotari /vänst

__________

Uppdrag i anknytning till riksdagsarbetet

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har behandlat följande anmälningar om frånvaro från plenum på grund av uppdrag i anknytning till riksdagsarbetet:

3.5 ledamöterna

 • Juha Korkeaoja /cent
 • Seppo Kääriäinen /cent

3 och 4.5 ledamot

 • Paula Lehtomäki /cent

Sjukfrånvaro

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har behandlat följande anmälningar om frånvaro från plenararbetet på grund av sjukdom:

3.5 ledamot

 • Antero Kekkonen /sd

3 och 4.5 ledamöterna

 • Timo Soini /saf
 • Esko-Juhani Tennilä /vänst
 • Tapani Tölli /cent

Frånvarotillstånd

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har beviljat följande ledamöter befrielse från plenararbetet av annan orsak:

3.5 ledamöterna

 • Sirpa Asko-Seljavaara /saml
 • Klaus Hellberg /sd
 • Anne Huotari /vänst
 • Jyrki Kasvi /gröna
 • Irina Krohn /gröna
 • Pekka Nousiainen /cent
 • Klaus Pentti /cent

__________

UTOM DAGORDNINGEN

1) Statsrådets redogörelse om vägverksreformen

Remissdebatt

Statsrådets redogörelse  SRR 3/2005 rd

Förste vice talmannen:

Utom dagordningen föredras statsrådets redogörelse om vägverksreformen, som vid fredagens plenum bordlades till plenum i dag.

Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till kommunikationsutskottet.

Debattens första avsnitt har reserverats för en snabbdebatt utifrån de anföranden som anmälts i förväg. Efter kommunikationsminister Leena Luhtanens presentation följer en omgång gruppanföranden som får vara längst 10 minuter, övriga inlägg i snabbdebatten får ta högst 5 minuter i anspråk.

Debatt (PTK 49/1, Nylander 49/1/7).

Talmanskonferensens förslag godkänns och ärendet remitteras till kommunikationsutskottet.

__________

ÄRENDEN PÅ DAGORDNINGEN

2) Regeringens proposition med förslag till lag om ersättningar inom utrikesrepresentationen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 50/2005 rd

På förslag av talmanskonferensen remitteras ärendet till förvaltningsutskottet, som utrikesutskottet skall lämna utlåtande till.

3) Regeringens proposition om godkännande av överenskommelsen med Republiken Moçambique om främjande av och ömsesidigt skydd för investeringar samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 51/2005 rd

På förslag av talmanskonferensen remitteras ärendet till utrikesutskottet.

4) Regeringens proposition om genomförande av Europeiska unionens rambeslut om miljöbrott, om godkännande av Europarådets konvention om straffrättsliga sanktioner till skydd för miljön samt med förslag till lagar om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i konventionen och om ändring av strafflagen och vissa andra lagar

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 52/2005 rd

På förslag av talmanskonferensen remitteras ärendet till lagutskottet, som miljöutskottet skall lämna utlåtande till.

5) Regeringens proposition med förslag till livsmedelslag samt lag om ändring av hälsoskyddslagen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 53/2005 rd

På förslag av talmanskonferensen remitteras ärendet till jord- och skogsbruksutskottet, som grundlagsutskottet och ekonomiutskottet skall lämna utlåtande till.

6) Regeringens proposition med förslag till lag om livsmedelssäkerhetsverket

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 54/2005 rd

Andre vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till jord- och skogsbruksutskottet.

Debatt (PTK 49/6).

Talmanskonferensens förslag godkänns och ärendet remitteras till jord- och skogsbruksutskottet.

7) Regeringens proposition om godkännande av ändringar i konventionen om vägtrafik, konventionen om vägmärken och signaler och den europeiska överenskommelsen som utgör tillägg till konventionen om vägtrafik och med förslag till lagar om sättande i kraft av de bestämmelser i ändringarna som hör till området för lagstiftningen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 55/2005 rd

På förslag av talmanskonferensen remitteras ärendet till kommunikationsutskottet.

8) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 1 § i lagen om ömsesidig handräckning mellan de behöriga myndigheterna i Finland och de övriga medlemsstaterna i Europeiska unionen på beskattningens område

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 26/2005 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 7/2005 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till nästa plenum.

9) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 11 § i lagen om skatteförvaltningen

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 27/2005 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 8/2005 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till nästa plenum.

10) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 11 a § i inkomstskattelagen för gårdsbruk

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 30/2005 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 9/2005 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till nästa plenum.

11) Regeringens proposition med förslag om godkännande av vissa avtal om beskattning av inkomster från sparande och till lagar om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalen som hör till området för lagstiftningen

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 36/2005 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 10/2005 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till nästa plenum.

12) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av marktäktslagen

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 110/2004 rd

Miljöutskottets betänkande  MiUB 5/2005 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till nästa plenum.

Plenum avslutas kl. 17.52.

​​​​