Plenarprotokoll 6/2014 rd

PR 6/2014 rd

Justerat 2.0r

6. TISDAGEN DEN 11 FEBRUARI 2014

Överläggningarna leddes av förste vice talman Pekka Ravi (14.00—16.00 och 17.59—18.30) och andre vice talman Anssi Joutsenlahti (16.00—17.59).

Namnupprop

Vid namnuppropet antecknades följande 40 ledamöter som frånvarande (r = för riksdagsarbete, s = för sjukdom, f = för familjeledighet):

 • Outi Alanko-Kahiluoto /gröna
 • Sirkka-Liisa Anttila /cent
 • Eeva-Johanna Eloranta /sd (s)
 • Maarit Feldt-Ranta /sd (s)
 • Maria Guzenina-Richardson /sd
 • Susanna Huovinen /sd (r)
 • Ari Jalonen /saf (r)
 • Harri Jaskari /saml (r)
 • Kalle Jokinen /saml (r)
 • Saara Karhu /sd (s)
 • Pia Kauma /saml
 • Anneli Kiljunen /sd (s)
 • Osmo Kokko /saf (r)
 • Jukka Kopra /saml (r)
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd (s)
 • Merja Kyllönen /vänst (r)
 • Suna Kymäläinen /sd (s)
 • Seppo Kääriäinen /cent
 • Merja Mäkisalo-Ropponen /sd (s)
 • Markku Mäntymaa /saml (s)
 • Sirpa Paatero /sd
 • Tom Packalén /saf (r)
 • Aila Paloniemi /cent (s)
 • Päivi Räsänen /kd (r)
 • Kristiina Salonen /sd (r)
 • Arto Satonen /saml
 • Mikko Savola /cent
 • Juha Sipilä /cent (s)
 • Alexander Stubb /saml (r)
 • Eila Tiainen /vänst (r)
 • Jani Toivola /gröna
 • Erkki Tuomioja /sd (r)
 • Tytti Tuppurainen /sd (r)
 • Jutta Urpilainen /sd (r)
 • Jan Vapaavuori /saml (r)
 • Anu Vehviläinen /cent
 • Pauliina Viitamies /sd
 • Henna Virkkunen /saml (r)
 • Juha Väätäinen /saf (s)
 • Tuula Väätäinen /sd (s)

Efter namnuppropet anmälde sig följande 5 ledamöter:

 • Jutta Urpilainen /sd (14.31)
 • Sirkka-Liisa Anttila /cent (14.48)
 • Pauliina Viitamies /sd (16.09)
 • Mikko Savola /cent (16.50)
 • Seppo Kääriäinen /cent (17.01)

__________

Unionsärenden

Förste vice talman Pekka Ravi:

Statsrådet har 6.2.2014 till riksdagen överlämnat unionsärendena U 1—3/2014 rd. Talmannen har sänt ärendena vidare för behandling i stora utskottet,

som lagutskottet ska lämna utlåtande till om ärende U 1 och 2 och

miljöutskottet om ärende U 3.

__________

Statsrådets redogörelser

Förste vice talman Pekka Ravi:

Statsrådet har 6.2.2014 överlämnat till riksdagen en skogspolitisk redogörelse (SRR 1/2014 rd).

__________

Överföring av en lagmotion

Förste vice talman Pekka Ravi:

Lagmotion LM 11/2012 rd har 19.4.2012 remitterats för behandling i miljöutskottet.

Talmanskonferensen föreslår att nämnda lagmotion ska överföras till jord- och skogsbruksutskottet.

Riksdagen godkände talmanskonferensens förslag.

__________

Medlemmar i olika organ

Förste vice talman Pekka Ravi:

Med hänvisning till en reglering av utskottsplatserna anhåller

Maarit Feldt-Ranta om befrielse från medlemskapet i grundlagsutskottet,

Maarit Feldt-Ranta om befrielse från medlemskapet och Johanna Ojala-Niemelä från uppgiften som ersättare i förvaltningsutskottet,

Antti Lindtman om befrielse från medlemskapet i lagutskottet,

Johanna Ojala-Niemelä om befrielse från medlemskapet och Mikael Jungner från uppgiften som ersättare i kommunikationsutskottet,

Mikael Jungner om befrielse från medlemskapet och Antti Lindtman från uppgiften som ersättare i framtidsutskottet samt

Mikael Jungner om befrielse från medlemskapet i miljöutskottet.

Talmanskonferensen förordar ledamöternas anhållan.

Riksdagen godkände anhållan.

Förste vice talman Pekka Ravi:

Fyllnadsval förrättas i plenum i morgon onsdag 12.2.2014 kl. 14. Kandidatlistorna för fyllnadsvalet ska lämnas in till centralkansliet senast i morgon kl. 11.

__________

Interpellation 1/2014 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Elsi Katainen och 74 andra ledamöter har 11.2.2014 framställt till statsrådet en interpellation om regeringens kommunpolitik (IP 1/2014 rd).

Jag ger nu ordet till Elsi Katainen som i egenskap av den första undertecknaren föredrar interpellationen.

Elsi Katainen /cent:

Ärade talman! Vi ställer följande interpellation:

"Till riksdagen

Kommunerna svarar för ordnandet av två tredjedelar av välfärdstjänsterna. De utgör hörnstenarna i vårt välfärdssamhälle och vår demokrati. Därför måste vi i alla lägen se till att de kan sköta sina uppgifter.

Den kommunpolitik som förts av statsminister Jyrki Katainens regering kan karakteriseras med ett ord — kaotisk. Målsättningen att lägga ned över tvåhundra finländska kommuner är i grunden ett misstag. En centralt styrd koncentrering av boende, service och beslutsfattande utan hänsyn till människornas behov och regionala skillnader kan inte säkerställa kommunernas ekonomi eller servicen till kommuninvånarna.

Reformen av social- och hälsovården har blivit blott ett verktyg för kommunreformen och rönt hård kritik av landets ledande experter och grundlagslärda. Regeringen börjar först nu så sakteliga revidera finansieringen av social- och hälsovården. De ekonomiska konsekvenserna av reformen har inte heller bedömts.

Regeringen har varje år ökat kommunernas utgifter genom att i linje med regeringsprogrammet påföra dem nya lagfästa skyldigheter, trots att den sänkt statsandelarna för finansiering av den kommunala servicen mer än dubbelt så mycket som regeringsprogrammet förutsätter.

Bortsett från några undantag höjer statsandelsreformen finansieringen av de centrala städerna på bekostnad av fattigare och glest befolkade kommuner och hela regioner. Många orter som drabbats av strukturförändringar förlorar likaså på reformen. Nedskärningen av statsandelarna i kombination med de förluster statsandelsreformen leder till för enskilda kommuner ger anledning att misstänka att regeringen bryter mot den kommunala finansieringsprincipen.

Obalansen mellan kommunernas uppgifter och finansieringen av kommunerna växer ständigt. Regeringen har lovat att lätta på kommunernas och samkommunernas uppgifter och skyldigheter så att utgifterna år 2017 sänks med en miljard euro, men detta strukturpaket finns ännu bara i rubrikform. Strukturpaketet innehåller också nya, tunga uppgifter för kommunerna.

Regeringen har genom sin kommunpolitik ökat skillnaderna mellan kommunerna och mellan hela regioner. I kommunerna väntar man med skräck på vilka nedskärningar och nya skyldigheter nästa rammangling för med sig.

Kommunerna har under hela valperioden tvingats kämpa med de otaliga utredningar och utlåtanden om kommunreformerna som regeringen begärt in, trots att regeringen aldrig haft för avsikt att ge kommunernas synpunkter något som helst värde. Som bäst håller regeringen kommunerna sysselsatta med utredningar om kommunindelningen. Till råga på allt hotar regeringen kranskommunerna i nio stadsregioner med tvångssammanslagning. Det innebär att regeringen sviker ett i åtskilliga val givet löfte, som man dessutom från regeringspartierna sida på bred front upprepade så sent som i juni 2013.

Allsköns fullständigt verkningslösa utlåtanden och utredningar har stulit mycket tid av de kommunala aktörerna; tid som hade behövts för ledningsarbete och utveckling av verksamheterna. Det har också i oroväckande grad försämrat klimatet i kommunernas inbördes samarbete. Det rådande kaoset ställer sig mycket dyrt för kommunerna och för kommuninvånarna, det vill säga för dem som behöver den kommunala servicen.

Regeringen har genom sin kommunpolitik ställt de centrala städerna mot det övriga kommunfältet. Det inbördes förtroendet mellan kommunerna och förtroendet mellan kommunerna och staten är obefintligt. Trots det anser kommunministern att uppdraget är utfört och söker sig till nya uppgifter. Sorglöst skjuter Katainens regering över ansvaret inte bara för den ökande arbetslösheten och galopperande skuldsättningen utan även för kommunkaoset på nästa regering.

Ur kommunernas och kommuninvånarnas perspektiv ter sig reformerna allt dunklare. Man ser inget slut på den serie av misslyckade kommunreformsförsök som ältats fram och tillbaka under hela valperioden. Riksdagen kommer under våren att föreläggas lagförslag vars grundlagsenlighet kan ifrågasättas. Så här långt har justitiekanslern upprepade gånger tvingats anmärka på de förfaringssätt regeringen tillämpat i samband med kommunreformen.

Det har blivit en prestigefråga för regeringen att förhindra ökat samarbete mellan kommunerna och med alla medel driva igenom sina storkommuner, och nu kan regeringen inte längre hitta någon hedersam väg att retirera. Det har till och med i regeringsleden börjat höras krav på en parlamentarisk omvärdering av reformerna av kommunstrukturen och social- och hälsovården, liksom det också hörts krav på att överge tvångssammanslagningarna i stadsregionerna.

Regeringen har försökt hävda att de svårigheter reformerna mött beror på andra saker än deras egna åtgärder. Regeringspartierna svek de löften om en parlamentarisk beredning som de lämnade före valet och drog upp linjerna för kommunreformerna utan att höra expertisen. Regeringen har vägrat justera sin linje och fortsätter i stället pracka på kommunerna sin storkommunsfilosofi. Det finns ingen forskning eller annan motivering för att denna filosofi främjar den kommunala servicen eller ekonomin.

I samband med ramredogörelsen i juni förra året förutsattes att regeringen lägger fram kalkyler över den ekonomiska nytta som kommunreformen medför när det gäller såväl den kommunala ekonomin som hållbarhetsunderskottet i de offentliga finanserna. Dessa kalkyler saknas fortfarande.

Varför skulle någon längre tro på regeringens egenmäktiga och alternativlösa reformer? Ingen annan än regeringen själv tror på dem — och det är mycket oroligt till och med i dess egna led.

Det råder samstämmighet om att det behövs reformer, men inte om det tillvägagångssätt eller den alternativlöshet som regeringen drivit. Regeringen har inte tillåtit att reformerna görs utifrån kommunernas utgångspunkter och med respekt för regionala skillnader. Regeringen motsätter sig mellankommunalt samarbete och tar till ytterst dubiösa medel för att i Europas glesast befolkade land skapa Europas största kommuner. Kommunerna och kommuninvånarna ska på grundval av kommunens läge och storlek delas upp i husbönder och drängar.

På grundval av det ovanstående och med hänvisning till 43 § i Finlands grundlag ställer vi följande interpellation till den behöriga ministern:

Varför avbryter inte regeringen de ogenomförbara och kaotiska reformerna av kommunstrukturen och social- och hälsovården för att i stället inleda en parlamentarisk beredning av reformerna och avstå från tvångssammanslagningar av kranskommunerna i stadsregionerna,

har regeringen för avsikt att lämna ett lagförslag som syftar till tvångssammanslagning av kranskommunerna i stadsregionerna,

har regeringen för avsikt att låta fördjupat mellankommunalt samarbete återigen utgöra ett likvärdigt alternativ till kommunsammanslagningar,

har regeringen för avsikt att göra ytterligare nedskärningar i statsandelarna till kommunerna och påföra kommunerna de nya lagfästa skyldigheter som skisserades i regeringsprogrammet, förra årets ramförhandlingar och förra höstens strukturreformspaket, och

hur tänker regeringen se till att kommunernas uppgifter och finansieringen av dem balanserar i framtiden, att skillnaderna mellan kommuner och hela regioner inte blir oskäligt stora och att var och en tillförsäkras lagfäst service och påverkningsmöjligheter?

Helsingfors 11.2.2014

 • Elsi Katainen /cent
 • Jari Lindström /saf
 • Markus Mustajärvi /vg
 • James Hirvisaari /f11
 • Mikko Alatalo /cent
 • Sirkka-Liisa Anttila /cent
 • Lasse Hautala /cent
 • Antti Kaikkonen /cent
 • Timo Kalli /cent
 • Anne Kalmari /cent
 • Inkeri Kerola /cent
 • Mari Kiviniemi /cent
 • Esko Kiviranta /cent
 • Katri Komi /cent
 • Timo V. Korhonen /cent
 • Seppo Kääriäinen /cent
 • Paula Lehtomäki /cent
 • Jari Leppä /cent
 • Mika Lintilä /cent
 • Markus Lohi /cent
 • Eeva-Maria Maijala /cent
 • Aila Paloniemi /cent
 • Mauri Pekkarinen /cent
 • Arto Pirttilahti /cent
 • Tuomo Puumala /cent
 • Antti Rantakangas /cent
 • Juha Rehula /cent
 • Eero Reijonen /cent
 • Markku Rossi /cent
 • Simo Rundgren /cent
 • Annika Saarikko /cent
 • Mikko Savola /cent
 • Juha Sipilä /cent
 • Kimmo Tiilikainen /cent
 • Ari Torniainen /cent
 • Tapani Tölli /cent
 • Mirja Vehkaperä /cent
 • Anu Vehviläinen /cent
 • Juho Eerola /saf
 • Ritva Elomaa /saf
 • Teuvo Hakkarainen /saf
 • Jussi Halla-aho /saf
 • Lauri Heikkilä /saf
 • Reijo Hongisto /saf
 • Olli Immonen /saf
 • Ari Jalonen /saf
 • Anssi Joutsenlahti /saf
 • Johanna Jurva /saf
 • Arja Juvonen /saf
 • Pietari Jääskeläinen /saf
 • Pentti Kettunen /saf
 • Kimmo Kivelä /saf
 • Osmo Kokko /saf
 • Laila Koskela /saf
 • Maria Lohela /saf
 • Anne Louhelainen /saf
 • Pirkko Mattila /saf
 • Lea Mäkipää /saf
 • Hanna Mäntylä /saf
 • Martti Mölsä /saf
 • Mika Niikko /saf
 • Jussi Niinistö /saf
 • Pentti Oinonen /saf
 • Tom Packalén /saf
 • Pirkko Ruohonen-Lerner /saf
 • Vesa-Matti Saarakkala /saf
 • Timo Soini /saf
 • Ismo Soukola /saf
 • Maria Tolppanen /saf
 • Reijo Tossavainen /saf
 • Kaj Turunen /saf
 • Kauko Tuupainen /saf
 • Pertti Virtanen /saf
 • Ville Vähämäki /saf
 • Juha Väätäinen /saf"

Förste vice talman Pekka Ravi:

Enligt arbetsordningen remitteras interpellationen utan debatt till statsrådet för att besvaras.

__________

ÄRENDEN PÅ DAGORDNINGEN

1) Val av Finlands delegation i Nordiska rådet

Val

Förste vice talman Pekka Ravi:

Ärendet stryks från dagordningen.

2) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till miljöskyddslag och till lagar om ändring av vissa lagar som har samband med den

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 214/2013 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till miljöutskottet, som grundlagsutskottet, förvaltningsutskottet, jord- och skogsbruksutskottet och ekonomiutskottet ska lämna utlåtande till.

Debatt (PTK 6/2, Gestrin 6/2/11, Nylund 6/2/63).

Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till miljöutskottet, som grundlagsutskottet, förvaltningsutskottet, jord- och skogsbruksutskottet och ekonomiutskottet ska lämna utlåtande till.

3) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 20 kap. i strafflagen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 216/2013 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till lagutskottet, som grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till.

Debatt (PTK 6/3, min. Henriksson 6/3/1, 6/3/7, Nauclér 6/3/5).

Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till lagutskottet, som grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till.

4) Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av överenskommelsen med Azerbajdzjan om ömsesidigt bistånd och samarbete i tullfrågor och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen och om tillämpning av överenskommelsen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 1/2014 rd

Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet.

5) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av lagen om statens televisions- och radiofond

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 2/2014 rd

Riksdagen remitterade ärendet till kommunikationsutskottet.

6) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om förvaltare av alternativa investeringsfonder

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 94/2013 rd

Ekonomiutskottets betänkande  EkUB 38/2013 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Till grund för behandlingen ligger ekonomiutskottets betänkande. Nu följer detaljbehandling av lagförslagen.

Ingen allmän debatt.

Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

7) Riksdagens justitieombudsmans årsberättelse 2012

Enda behandlingen

Berättelse  B 4/2013 rd

Grundlagsutskottets betänkande  GrUB 7/2013 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Till grund för behandlingen ligger grundlagsutskottets betänkande.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av berättelsen.

Ärendet slutbehandlat.

8) Statens revisionsverks berättelse till riksdagen om tillsynen över partifinansieringen 2012
Statens revisionsverks berättelse till riksdagen om tillsynen över valfinansieringen vid kommunalvalet år 2012

Enda behandlingen

Berättelse  B 5/2013 rd

Berättelse  B 15/2013 rd

Revisionsutskottets betänkande  ReUB 9/2013 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Till grund för behandlingen ligger revisionsutskottets betänkande.

Behandlingen av ärendet avbröts i plenum 7.2.2014.

PR 5/2/2014

Debatten fortsatte (PTK 6/8).

Beslut

Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av berättelserna.

Ärendet slutbehandlat.

9) Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av handelsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Colombia och Peru, å andra sidan, och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen och lag om provisorisk tillämpning av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen i avtalet

Dels enda, dels andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 78/2013 rd

Utrikesutskottets betänkande  UtUB 7/2013 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Först fattar riksdagen vid enda behandlingen utgående från utrikesutskottets betänkande beslut om avtalet och sedan vid andra behandlingen om lagförslagen.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände avtalet.

Riksdagen godkände lagförslagen utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

10) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 17 kap. 7 och 8 § i strafflagen samt av 72 § i gränsbevakningslagen

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 164/2013 rd

Lagutskottets betänkande  LaUB 18/2013 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

11) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 5 § i lagen om statens konstnärsstipendier

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 188/2013 rd

Kulturutskottets betänkande  KuUB 16/2013 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslaget kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslaget utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

12) Statsrådets redogörelse för EU-politiken 2013

Bordläggning av betänkanden

Statsrådets redogörelse  SRR 6/2013 rd

Stora utskottets betänkande  StoUB 1/2014 rd

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 12.2.2014.

Förste vice talman Pekka Ravi:

Riksdagens nästa plenum är i morgon onsdag 12.2.2014 kl. 14.

Plenum avslutades kl. 18.30.

​​​​