Plenarprotokoll 70/2006 rd

PR 70/2006 rd

Justerat 2.0r

70. TISDAGEN DEN 13 JUNI 2006

Förhandlingarna leds av talman Paavo Lipponen.

Namnupprop

Vid namnuppropet antecknas följande ledamöter som frånvarande:

 • Mikko Alatalo /cent
 • Sirkka-Liisa Anttila /cent
 • Arto Bryggare /sd
 • Hanna-Leena Hemming /saml
 • Susanna Huovinen /sd
 • Liisa Hyssälä /cent
 • Roger Jansson /sv
 • Kyösti Karjula /cent
 • Marjukka Karttunen /saml
 • Jyrki Kasvi /gröna
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Esko Kurvinen /saml
 • Seppo Kääriäinen /cent
 • Seppo Lahtela /cent
 • Paula Lehtomäki /cent
 • Leena Luhtanen /sd
 • Marjo Matikainen-Kallström /saml
 • Rosa Meriläinen /gröna
 • Mikaela Nylander /sv
 • Terhi Peltokorpi /cent
 • Kari Rajamäki /sd
 • Tanja Saarela /cent
 • Suvi-Anne Siimes /vänst
 • Anni Sinnemäki /gröna
 • Säde Tahvanainen /sd
 • Irja Tulonen /saml
 • Erkki Tuomioja /sd

Efter namnuppropet anmäler sig ledamöterna

 • Anni Sinnemäki /gröna
 • Kyösti Karjula /cent

__________

Uppdrag i anknytning till riksdagsarbetet

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har behandlat följande anmälningar om frånvaro från plenum på grund av uppdrag i anknytning till riksdagsarbetet:

13.6 ledamot

 • Leena Luhtanen /sd

13 och 14.6 ledamöterna

 • Hanna-Leena Hemming /saml
 • Kari Rajamäki /sd

13—16.6 ledamot

 • Seppo Kääriäinen /cent

Sjukfrånvaro

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har behandlat följande anmälning om frånvaro från plenararbetet på grund av sjukdom:

8—23.6 ledamot

 • Mauri Salo /cent

Frånvarotillstånd

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har beviljat följande ledamöter befrielse från plenararbetet av annan orsak:

13.6 ledamöterna

 • Matti Ahde /sd
 • Arto Bryggare /sd
 • Rakel Hiltunen /sd
 • Kyösti Karjula /cent
 • Seppo Lahtela /cent
 • Petri Neittaanmäki /cent
 • Säde Tahvanainen /sd

13 och 14.6 ledamot

 • Roger Jansson /sv

__________

Unionsärenden

Talmannen meddelar att med statsrådets skrivelse av den 8 juni 2006 har till riksdagen inkommit ett sådant ärende som avses i 96 § 2 mom. i grundlagen, ärendet U 36/2006 rd.

 • Talmannen meddelar att han har sänt detta ärende vidare för att behandlas i stora utskottet, som ekonomiutskottet skall lämna utlåtande till.

__________

ÄRENDEN PÅ DAGORDNINGEN

1) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 56 § i fordonsskattelagen

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 7/2006 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 10/2006 rd

Talmannen:

Lagförslaget har godkänts vid första behandlingen och kan nu antas eller förkastas. Debatten om ärendet avslutades vid riksdagens plenum i går.

Under debatten har ledamot Iivo Polvi föreslagit med bifall av ledamot Bjarne Kallis att lagförslaget skall förkastas.

Redogörelsen godkänns.

Vid omröstningen om att anta eller förkasta lagförslaget beslutar riksdagen med rösterna 124 ja och 40 nej, 35 frånvarande anta nämnda lagförslag.

( Omr. 1 )

Andra behandlingen av lagförslaget är avslutad.

Ärendet är slutbehandlat.

2) Regeringens proposition med förslag till lagar om Landsbygdsverket samt om ändring av lagen om jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 36/2006 rd

Jord- och skogsbruksutskottets betänkande  JsUB 6/2006 rd

Talmannen:

Lagförslagen har godkänts vid första behandlingen och kan nu antas eller förkastas. Debatten om ärendet avslutades vid riksdagens plenum i går.

Under debatten har ledamot Jari Koskinen föreslagit med bifall av ledamot Lasse Virén att lagförslagen skall förkastas.

Redogörelsen godkänns.

Vid omröstningen om att anta eller förkasta lagförslagen beslutar riksdagen med rösterna 154 ja och 14 nej, 1 blank och 30 frånvarande anta nämnda lagförslag.

( Omr. 2 )

Andra behandlingen av lagförslagen är avslutad.

Ärendet är slutbehandlat.

3) Regeringens proposition med förslag till lagar om återbäring av accis på vissa energiprodukter som använts inom jordbruket och om ändring av 10 a § i lagen om accis på flytande bränslen

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 56/2006 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 6/2006 rd

Åtgärdsmotion  AM 74, 76/2005 rd

Talmannen:

Till grund för behandlingen ligger finansutskottets betänkande nr 6. Allmänna debatten om ärendet avslutades vid riksdagens plenum i onsdags.

Detaljbehandling:

Lagförslag 1

1—3 § och 1 kap. rubrik samt 4 § godkänns.

5 §

Debatt (PTK 70/3).

Under debatten föreslår ledamot Jari Koskinen med bifall av ledamot Bjarne Kallis att paragrafen godkänns enligt reservationen.

Vid omröstningen om ledamot Jari Koskinens förslag godkänner riksdagen betänkandet med rösterna 107 ja och 62 nej, 30 frånvarande.

( Omr. 3 )

2 kap. rubrik, 6—9 § och 3 kap. rubrik, 10—12 § och 4 kap. rubrik, 13—23 § och 5 kap. rubrik, ingressen och rubriken godkänns.

Lagförslag 2

Vid detaljbehandlingen godkänns lagförslagets innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslagen är avslutad.

4) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om åtgärder för inskränkande av tobaksrökning

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 226/2005 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 12/2006 rd

Lagmotion  LM 72/2006 rd

Talmannen:

Till grund för behandlingen ligger social- och hälsovårdsutskottets betänkande nr 12. Allmänna debatten om ärendet avslutades vid riksdagens plenum i går.

Detaljbehandling:

2 och 11a, 12 och 13 § godkänns.

13 b §

Debatt (PTK 70/4).

Under debatten föreslår ledamot Anne Holmlund med bifall av ledamot Eero Akaan-Penttilä att paragrafen godkänns enligt reservation 3.

Vid omröstningen om ledamot Holmlunds förslag godkänner riksdagen betänkandet med rösterna 113 ja och 57 nej, 29 frånvarande.

( Omr. 4 )

13 c—13 e § och 5 kap. rubrik samt 14 b, 17, 32 och 33 § godkänns.

Ikraftträdandebestämmelsen

Debatt (PTK 70/4).

Under debatten föreslår ledamot Sirpa Asko-Seljävaara med bifall av ledamot Raija Vahasalo att ikraftträdandebestämmelsen godkänns enligt reservation 2.

Ledamot Osmo Soininvaara föreslår med bifall av ledamot Erkki Virtanen att ikraftträdandebestämmelsen godkänns enligt reservation 1.

Talmannen:

Förslagen är motstående och ställs vid omröstningarna först mot varandra, därefter ställs det segrande förslaget mot betänkandet.

Vid 1) omröstningen mellan ledamöterna Soininvaaras och Asko-Seljävaaras förslag godkänner riksdagen ledamot Soininvaaras förslag med rösterna 125 ja och 36 nej, 9 blanka och 29 frånvarande.

( Omr. 5 )

Vid 2) omröstningen mellan betänkandet och ledamot Soininvaaras förslag godkänner riksdagen betänkandet med rösterna 129 ja och 40 nej, 30 frånvarande.

( Omr. 6 )

Ingressen och rubriken godkänns.

Riksdagen instämmer i social- och hälsovårdsutskottets förslag att lagförslaget i lagmotionen skall förkastas.

Första behandlingen av lagförslagen är avslutad.

5) Regeringens proposition med förslag till lag om Brottspåföljdsområdets utbildningscentral

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 70/2006 rd

På förslag av talmanskonferensen remitteras ärendet till lagutskottet.

6) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av polisförvaltningslagen och vissa andra lagar som har samband med den

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 72/2006 rd

Talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till förvaltningsutskottet, som grundlagsutskottet skall lämna utlåtande till.

Debatt (PTK 70/6, Thors 70/6/4).

Talmanskonferensens förslag godkänns och ärendet remitteras till förvaltningsutskottet, som grundlagsutskottet skall lämna utlåtande till.

7) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om Kommunernas garanticentral

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 73/2006 rd

Talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till förvaltningsutskottet.

Debatt (PTK 70/7).

Talmanskonferensens förslag godkänns och ärendet remitteras till förvaltningsutskottet.

8) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om grunderna för utvecklande av den statliga lokalförvaltningen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 74/2006 rd

Talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till förvaltningsutskottet.

Debatt (PTK 70/8).

Talmanskonferensens förslag godkänns och ärendet remitteras till förvaltningsutskottet.

9) Regeringens proposition om godkännande av protokollet med Schweiz för att ändra avtalet för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet och därtill hörande protokoll samt med förslag till lag om ikraftträdande av de bestämmelser i protokollet som hör till området för lagstiftningen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 75/2006 rd

På förslag av talmanskonferensen remitteras ärendet till finansutskottet.

10) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 76/2006 rd

Talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till social- och hälsovårdsutskottet, som ekonomiutskottet skall lämna utlåtande till.

I anslutning till detta ärende tillåts dessutom debatt om ärendena 11)—13) på dagordningen

Debatt (PTK 70/10).

Talmanskonferensens förslag godkänns och ärendet remitteras till social- och hälsovårdsutskottet, som ekonomiutskottet skall lämna utlåtande till.

11) Regeringens proposition med förslag till ändring av bestämmelserna om pensionsanstalternas verksamhetskapital och ansvarsskuld

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 77/2006 rd

På förslag av talmanskonferensen remitteras ärendet till social- och hälsovårdsutskottet, som ekonomiutskottet skall lämna utlåtande till.

12) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om Försäkringsinspektionen samt om upphävande av 64 § 2 mom. i lagen om pensionsstiftelser och 96 § 2 mom. i lagen om försäkringskassor

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 78/2006 rd

På förslag av talmanskonferensen remitteras ärendet till social- och hälsovårdsutskottet, som ekonomiutskottet skall lämna utlåtande till.

13) Regeringens proposition med förslag till lag om beräkning av solvensgränsen för pensionsanstalter och om täckning av ansvarsskulden samt om ändring av vissa lagar som har samband med den

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 79/2006 rd

På förslag av talmanskonferensen remitteras ärendet till social- och hälsovårdsutskottet, som ekonomiutskottet skall lämna utlåtande till.

14) Regeringens proposition med förslag till lag om försäkringsgaranti för undantagsförhållanden

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 80/2006 rd

På förslag av talmanskonferensen remitteras ärendet till ekonomiutskottet, som grundlagsutskottet skall lämna utlåtande till.

15) Regeringens proposition med förslag till ändring av markanvändnings- och bygglagen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 81/2006 rd

Talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till miljöutskottet, som grundlagsutskottet skall lämna utlåtande till.

Debatt (PTK 70/15, Thors 70/15/1).

Talmanskonferensens förslag godkänns och ärendet remitteras till miljöutskottet, som grundlagsutskottet skall lämna utlåtande till.

16) Regeringens proposition med förslag till lagar om stöd för upphörande med att bedriva jordbruk och om ändring av lagar som gäller avträdelsesystemet

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 34/2006 rd

Jord- och skogsbruksutskottets betänkande  JsUB 8/2006 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till nästa plenum.

17) Regeringens proposition med förslag till passlag och till vissa lagar som har samband med den

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 25/2005 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 13/2006 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till plenum på torsdag.

Plenum avslutas kl. 16.52.

​​​​