Plenarprotokoll 79/2013 rd

PR 79/2013 rd

Justerat 2.0r

79. TISDAGEN DEN 10 SEPTEMBER 2013

Överläggningarna leddes av talman Eero Heinäluoma (14.00—16.31) och andre vice talman Anssi Joutsenlahti (16.31—17.10).

Namnupprop

Vid namnuppropet antecknades följande 56 ledamöter som frånvarande (r = för riksdagsarbete, s = för sjukdom, f = för familjeledighet):

 • Mikko Alatalo /cent
 • Paavo Arhinmäki /vänst
 • Christina Gestrin /sv (r)
 • Sanni Grahn-Laasonen /saml (f)
 • Satu Haapanen /gröna (r)
 • Leena Harkimo /saml (r)
 • Lauri Heikkilä /saf (r)
 • Timo Heinonen /saml (r)
 • Pertti Hemmilä /saml (r)
 • James Hirvisaari /saf (r)
 • Anne Holmlund /saml (r)
 • Arja Juvonen /saf (r)
 • Antti Kaikkonen /cent (r)
 • Timo Kalli /cent (r)
 • Mika Kari /sd
 • Jyrki Katainen /saml (r)
 • Kimmo Kivelä /saf (r)
 • Martti Korhonen /vänst (r)
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Esko Kurvinen /saml (r)
 • Suna Kymäläinen /sd (r)
 • Eeva-Maria Maijala /cent (r)
 • Outi Mäkelä /saml (r)
 • Merja Mäkisalo-Ropponen /sd
 • Markku Mäntymaa /saml (s)
 • Martti Mölsä /saf (r)
 • Ville Niinistö /gröna (r)
 • Mikaela Nylander /sv (r)
 • Mats Nylund /sv (f)
 • Johanna Ojala-Niemelä /sd (r)
 • Sirpa Paatero /sd (r)
 • Sari Palm /kd (r)
 • Aino-Kaisa Pekonen /vänst (r)
 • Tuula Peltonen /sd (r)
 • Arto Pirttilahti /cent (r)
 • Kari Rajamäki /sd (r)
 • Antti Rantakangas /cent (r)
 • Markku Rossi /cent (r)
 • Simo Rundgren /cent (r)
 • Annika Saarikko /cent (s)
 • Anni Sinnemäki /gröna (r)
 • Timo Soini /saf
 • Osmo Soininvaara /gröna
 • Ismo Soukola /saf (r)
 • Eero Suutari /saml (r)
 • Hanna Tainio /sd
 • Lenita Toivakka /saml
 • Kari Tolvanen /saml (r)
 • Kari Uotila /vänst (r)
 • Stefan Wallin /sv (r)
 • Jan Vapaavuori /saml (r)
 • Mirja Vehkaperä /cent (r)
 • Anu Vehviläinen /cent
 • Anne-Mari Virolainen /saml (r)
 • Juha Väätäinen /saf (r)
 • Peter Östman /kd

Efter namnuppropet anmälde sig följande 3 ledamöter:

 • Miapetra Kumpula-Natri /sd (14.24)
 • Timo Soini /saf (14.55)
 • Mikko Alatalo /cent (16.26)

__________

Unionsärenden

Talman Eero Heinäluoma:

Statsrådet har 5.9.2013 till riksdagen överlämnat unionsärendet U 56/2013 rd. Talmannen har sänt ärendet vidare för behandling i stora utskottet, som ekonomiutskottet ska lämna utlåtande till.

__________

ÄRENDEN PÅ DAGORDNINGEN

1) Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av överenskommelsen med Indien om social trygghet och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 82/2013 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till social- och hälsovårdsutskottet.

Debatt (PTK 79/1).

Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet.

2) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa och till vissa lagar som har samband med den

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 90/2013 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till social- och hälsovårdsutskottet, som grundlagsutskottet och arbetslivs- och jämställdhetsutskottet ska lämna utlåtande till.

Debatt (PTK 79/2).

Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet, som som grundlagsutskottet och arbetslivs- och jämställdhetsutskottet ska lämna utlåtande till.

3) Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av konventionen om säkerhet vid användning av kemikalier i arbetet samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i konventionen som hör till området för lagstiftningen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 91/2013 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet.

Debatt (PTK 79/3).

Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet.

4) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om gränsbevakningsväsendets förvaltning och lagen om behandling av personuppgifter vid gränsbevakningsväsendet samt vissa lagar som har samband med dem

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 92/2013 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till förvaltningsutskottet, som grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till.

Debatt (PTK 79/4).

Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet, som grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till.

5) Regeringens proposition till riksdagen om en andra tilläggsbudget för 2013

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 93/2013 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till finansutskottet.

Debatt (PTK 79/5).

Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet.

6) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om förvaltare av alternativa investeringsfonder

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 94/2013 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till ekonomiutskottet, som grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till.

Debatt (PTK 79/6).

Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet, som grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till.

7) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet och inkomstskattelagen för gårdsbruk

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 95/2013 rd

Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet.

8) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av kyrkolagen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 96/2013 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till förvaltningsutskottet, som kulturutskottet ska lämna utlåtande till.

Debatt (PTK 79/8).

Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet, som kulturutskottet ska lämna utlåtande till.

9) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om utsläppande på marknaden av timmer och trävaror och lag om ändring av 48 a kap. i strafflagen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 97/2013 rd

Riksdagen remitterade ärendet till jord- och skogsbruksutskottet.

10) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om medicinsk behandling av djur, lag om upphävande av vissa bestämmelser i läkemedelslagen och lag om ändring av 44 kap. 5 § 2 mom. i strafflagen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 98/2013 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till jord- och skogsbruksutskottet.

Debatt (PTK 79/10).

Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till jord- och skogsbruksutskottet.

11) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ekonomiskt understödd utveckling av yrkeskompetensen och till vissa andra lagar som har samband med den

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 99/2013 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet.

Debatt (PTK 79/11).

Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet.

12) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av bestämmelserna om utbetalning av vissa förmåner och ersättningar

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 100/2013 rd

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet.

13) Regeringens årsberättelse 2012

Remissdebatt

Berättelse  B 13/2013 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till grundlagsutskottet och till den del det gäller utrikes- och säkerhetspolitiken till utrikesutskottet. Med undantag för utrikesutskottet ska alla övriga fackutskott lämna utlåtande till grundlagsutskottet senast 8.11.2013.

I anslutning till detta ärende tillåts även debatt om ärende 14) på dagordningen.

Debatt (PTK 79/13).

Talman Eero Heinäluoma:

Eftersom ledamot Pentti Oinonen föreslagit bordläggning av ärendet, bordläggs ärendet enligt arbetsordningen. Finns det övriga förslag till tidpunkt för bordläggningen?

Debatten om bordläggningen avslutades.

Talman Eero Heinäluoma:

Under debatten har Pentti Oinonen föreslagit att ärendet bordläggs till plenum 13.9.2013.

Redogörelsen godkändes.

Riksdagen godkände Pentti Oinonens förslag och bordlade ärendet till plenum 13.9.2013.

14) Statens revisionsverks särskilda berättelse till riksdagen om revisionen av statsbokslutet och regeringens årsberättelse för år 2012

Remissdebatt

Berättelse  B 14/2013 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till revisionsutskottet.

Debatt (PTK 79/14).

Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till revisionsutskottet.

15) Jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitras verksamhetsberättelse för år 2012

Remissdebatt

Berättelse  B 6/2013 rd

Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet.

16) Folkpensionsanstaltens fullmäktiges verksamhetsberättelse 2012

Remissdebatt

Berättelse  B 8/2013 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till social- och hälsovårdsutskottet. Behandlingen av ärendet avbröts i plenum 6.9.2013.

PR 78/3/2013

Debatten fortsatte (PTK 79/16).

Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet.

17) Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av avtalet om ändring av avtalet om vetenskapligt-tekniskt samarbete mellan Finlands regering och Amerikas förenta staters regering och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen

Dels enda, dels andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 60/2013 rd

Ekonomiutskottets betänkande  EkUB 20/2013 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Först fattar riksdagen vid enda behandlingen utgående från ekonomiutskottets betänkande beslut om avtalet och sedan vid andra behandlingen om lagförslaget.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände avtalet.

Riksdagen godkände lagförslaget utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

18) Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av avtalet om ändring av överenskommelsen mellan de nordiska länderna om tillträde till högre utbildning

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 74/2013 rd

Kulturutskottets betänkande  KuUB 4/2013 rd

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 11.9.2013.

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Riksdagens nästa plenum är i morgon onsdag 11.9.2013 kl. 14.

Plenum avslutades kl. 17.10.

​​​​