Plenarprotokoll 87/2003 rd

PR 87/2003 rd

Justerat 2.0r

87. TISDAGEN DEN 4 NOVEMBER 2003

Förhandlingarna leds av talman Paavo Lipponen.

Namnupprop

Vid namnuppropet antecknas följande ledamöter som frånvarande:

 • Eva Biaudet /sv
 • Mikko Elo /sd
 • Jan-Erik Enestam /sv
 • Tuula Haatainen /sd
 • Tony Halme /saf
 • Leena Harkimo /saml
 • Heidi Hautala /gröna
 • Reijo Kallio /sd
 • Antti Kalliomäki /sd
 • Matti Kangas /vänst
 • Tanja Karpela /cent
 • Jari Koskinen /saml
 • Irina Krohn /gröna
 • Seppo Kääriäinen /cent
 • Paula Lehtomäki /cent
 • Reino Ojala /sd
 • Kirsi Ojansuu /gröna
 • Klaus Pentti /cent
 • Veijo Puhjo /vänst
 • Kimmo Sasi /saml
 • Anni Sinnemäki /gröna
 • Seppo Särkiniemi /cent
 • Säde Tahvanainen /sd
 • Marja Tiura /saml
 • Jari Vilén /saml

Efter namnuppropet anmäler sig ledamot

 • Matti Kangas /vänst

__________

Uppdrag i anknytning till riksdagsarbetet

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har behandlat följande anmälningar om frånvaro från plenum på grund av uppdrag i anknytning till riksdagsarbetet:

4.11 ledamöterna

 • Mikko Elo /sd
 • Tuula Haatainen /sd
 • Antti Kalliomäki /sd

4—6.11 ledamöterna

 • Leena Harkimo /saml
 • Irina Krohn /gröna
 • Reino Ojala /sd
 • Klaus Pentti /cent
 • Veijo Puhjo /vänst
 • Kimmo Sasi /saml
 • Seppo Särkiniemi /cent

4—7.11 ledamöterna

 • Tanja Karpela /cent
 • Paula Lehtomäki /cent

4—12.11 ledamot

 • Kirsi Ojansuu /gröna

Sjukfrånvaro

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har behandlat följande anmälningar om frånvaro från plenararbetet på grund av sjukdom:

4.11 ledamot

 • Marja Tiura /saml

4—23.11 ledamot

 • Tuija Brax /gröna

Frånvarotillstånd

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har beviljat följande ledamöter befrielse från plenararbetet av annan orsak:

4.11 ledamöterna

 • Reijo Kallio /sd
 • Matti Kangas /vänst
 • Jari Koskinen /saml
 • Anni Sinnemäki /gröna

4—6.11 ledamot

 • Heidi Hautala /gröna

4—7.11 ledamot

 • Jan-Erik Enestam /sv

__________

Återtagande av regeringens proposition

Talmannen:

Republikens president har den 24 oktober 2003 återtagit regeringens proposition RP 53/2003 rd med förslag till lag om ändring av 6 § lagen om fordonsskatt, som den 16 september 2003 överlämnats till riksdagen.

Enligt 19 § arbetsordningen skall behandlingen av en proposition avslutas om den återtas.

Riksdagen föreslås besluta meddela finansutskottet som har nämnda proposition för beredning om återtagandet.

Förslaget godkänns.

__________

Unionsärenden

Talmannen meddelar att med statsrådets skrivelser av den 22 och 30 oktober 2003 har till riksdagen inkommit sex sådana ärenden som avses i 96 § 2 mom. grundlagen, ärendena U 46—51/2003 rd.

 • Talmannen meddelar att han har sänt dessa ärenden vidare för att behandlas i stora utskottet, som
 • ekonomiutskottet skall lämna utlåtande till i fråga om ärende U 46,
 • lagutskottet om ärende U 47,
 • jord- och skogsbruksutskottet om ärende U 48,
 • finansutskottet och utrikesutskottet om ärende U 49,
 • kommunikationsutskottet om ärende U 50 samt
 • miljöutskottet om ärende U 51.

__________

ÄRENDEN PÅ DAGORDNINGEN

1) Fyllnadsval till fackutskott

Val

Talmannen:

1) ärendet på dagordningen är fyllnadsval till fackutskotten.

Eftersom den kandidatlista, som enligt 8 och 13 § valstadgan har lämnats in för fyllnadsval till jord- och skogsbruksutskottet och social- och hälsovårdsutskottet upptar lika många kandidater som antalet ersättare som skall väljas vid valet, konstaterar jag med stöd av 10 § valstadgan att valet är enhälligt och att riksdagen valt följande nominerade kandidater:

till jord- och skogsbruksutskottet som ersättare ledamot Tarja Cronberg och

till social- och hälsovårdsutskottet som ersättare ledamot Merikukka Forsius.

Ärendet är slutbehandlat.

2) Regeringens proposition om godkännande av avtalet om upprättandet av en associering mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Chile, å andra sidan, samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 99/2003 rd

På förslag av talmanskonferensen remitteras ärendet till utrikesutskottet.

3) Regeringens proposition om godkännande av stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och republiken Kroatien, å andra sidan, samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 100/2003 rd

På förslag av talmanskonferensen remitteras ärendet till utrikesutskottet.

4) Regeringens proposition om godkännande av stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, å andra sidan, samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 101/2003 rd

På förslag av talmanskonferensen remitteras ärendet till utrikesutskottet.

5) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av Finlands grundlag samt av vissa lagar som har samband med den

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 102/2003 rd

Talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till grundlagsutskottet.

Debatt (PTK 87/5).

Talmanskonferensens förslag godkänns och ärendet remitteras till grundlagsutskottet.

6) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om utnämning av domare och till komplettering av vissa andra lagar med bestämmelser om domstolspersonalens språkkunskaper

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 103/2003 rd

Talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till lagutskottet.

Debatt (PTK 87/6, Lax 87/6/1).

Talmanskonferensens förslag godkänns och ärendet remitteras till lagutskottet.

7) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av 91 § räddningslagen och 6 § lagen om Räddningsinstitutet

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 104/2003 rd

På förslag av talmanskonferensen remitteras ärendet till förvaltningsutskottet.

8) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av sjöräddningslagen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 105/2003 rd

På förslag av talmanskonferensen remitteras ärendet till förvaltningsutskottet.

9) Regeringens proposition om komplettering av den andra tilläggsbudgetpropositionen för 2003 (RP 89/2003 rd)

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 106/2003 rd

På förslag av talmanskonferensen remitteras ärendet till finansutskottet.

10) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 4 a § lagen om skatteuppbörd och 36 § lagen om påförande av accis

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 107/2003 rd

På förslag av talmanskonferensen remitteras ärendet till finansutskottet.

11) Regeringens proposition med förslag till lag om Senatfastigheter

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 108/2003 rd

Talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till finansutskottet, som förvaltningsutskottet och försvarsutskottet skall lämna utlåtande till.

Debatt (PTK 87/11).

Talmanskonferensens förslag godkänns och ärendet remitteras till finansutskottet, som förvaltningsutskottet och försvarsutskottet skall lämna utlåtande till.

12) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av 3 och 7 § lagen om begränsning av användningen av indexvillkor, 27 § lagen om hyra av bostadslägenhet och 24 § lagen om hyra av affärslokal

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 109/2003 rd

På förslag av talmanskonferensen remitteras ärendet till finansutskottet.

13) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om placeringsfonder samt vissa lagar i samband med den

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 110/2003 rd

På förslag av talmanskonferensen remitteras ärendet till ekonomiutskottet, som grundlagsutskottet skall lämna utlåtande till.

14) Regeringens proposition med förslag till fordonsskattelag

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 111/2003 rd

På förslag av talmanskonferensen remitteras ärendet till finansutskottet.

15) Regeringens proposition med förslag till bränsleavgiftslag

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 112/2003 rd

På förslag av talmanskonferensen remitteras ärendet till finansutskottet.

16) Regeringens proposition med förslag till lag om temporär ändring av 19 § lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 113/2003 rd

På förslag av talmanskonferensen remitteras ärendet till finansutskottet.

17) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om värdepappersföretag

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 114/2003 rd

På förslag av talmanskonferensen remitteras ärendet till ekonomiutskottet.

18) Regeringens proposition med förslag till ändring av de bestämmelser i lagen om statens pensioner som gäller rehabilitering

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 115/2003 rd

På förslag av talmanskonferensen remitteras ärendet till social- och hälsovårdsutskottet.

19) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av tullagen och tvångsmedelslagen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 116/2003 rd

På förslag av talmanskonferensen remitteras ärendet till förvaltningsutskottet.

20) Regeringens proposition med förslag till ändringar som förvaltningslagen förutsätter i skattelagstiftningen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 117/2003 rd

På förslag av talmanskonferensen remitteras ärendet till finansutskottet.

21) Regeringens proposition med förslag till lag om Svenska Finlands folkting

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 118/2003 rd

Talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till kulturutskottet.

Debatt (PTK 87/21, Lax 87/21/1).

Talmanskonferensens förslag godkänns och ärendet remitteras till kulturutskottet.

22) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 7 § lagen om Finlands Akademi

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 119/2003 rd

På förslag av talmanskonferensen remitteras ärendet till kulturutskottet.

23) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av arkivlagen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 120/2003 rd

På förslag av talmanskonferensen remitteras ärendet till kulturutskottet.

24) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av kyrkolagen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 121/2003 rd

Talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till förvaltningsutskottet.

Debatt (PTK 87/24).

Talmanskonferensens förslag godkänns och ärendet remitteras till förvaltningsutskottet.

25) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 10 § lagen om skogscentraler och skogsbrukets utvecklingscentral

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 122/2003 rd

På förslag av talmanskonferensen remitteras ärendet till jord- och skogsbruksutskottet.

26) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 13 och 14 § lagen om koncession för fordonsbesiktning

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 123/2003 rd

På förslag av talmanskonferensen remitteras ärendet till kommunikationsutskottet.

27) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om registrering av fordon

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 124/2003 rd

På förslag av talmanskonferensen remitteras ärendet till kommunikationsutskottet.

28) Regeringens proposition med förslag till lag om dataskydd vid elektronisk kommunikation och om ändring av vissa till den anslutna lagar

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 125/2003 rd

Talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till kommunikationsutskottet, som grundlagsutskottet och förvaltningsutskottet skall lämna utlåtande till.

Debatt (PTK 87/28).

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 90/2/2003

29) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om Vägverket

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 126/2003 rd

På förslag av talmanskonferensen remitteras ärendet till finansutskottet.

30) Regeringens proposition med förslag till ändring av lagstiftningen om allmän produktsäkerhet

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 127/2003 rd

På förslag av talmanskonferensen remitteras ärendet till ekonomiutskottet.

31) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av kärnenergilagen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 128/2003 rd

Förste vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till ekonomiutskottet.

I anslutning till detta ärende tillåts dessutom debatt om ärende 36) på dagordningen.

Ingen debatt.

Talmanskonferensens förslag godkänns och ärendet remitteras till ekonomiutskottet.

32) Regeringens proposition med förslag till ändring av hänvisningsbestämmelserna i vissa social- och hälsovårdslagar till hänvisningar till förvaltningslagen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 129/2003 rd

På förslag av talmanskonferensen remitteras ärendet till social- och hälsovårdsutskottet.

33) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om försäkringskassor

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 130/2003 rd

Förste vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till social- och hälsovårdsutskottet.

Debatt (PTK 87/33).

Talmanskonferensens förslag godkänns och ärendet remitteras till social- och hälsovårdsutskottet.

34) Regeringens proposition med förslag till lag om fusion av pensionskassan enligt lagen om pension för konstnärer och särskilda grupper av arbetstagare med arbetspensionsförsäkringsbolaget enligt lagen om ombildning av en arbetspensionskassa till ett ömsesidigt arbetspensionsförsäkringsbolag samt till lagar om ändring av ovan nämnda lagar

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 131/2003 rd

På förslag av talmanskonferensen remitteras ärendet till social- och hälsovårdsutskottet.

35) Regeringens proposition med förslag till lag om sociala företag och vissa lagar som har samband med den

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 132/2003 rd

Förste vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet.

Debatt (PTK 87/35, Löv 87/35/7).

Talmanskonferensens förslag godkänns och ärendet remitteras till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet.

36) Lag om ändring av kärnenergilagen

Remissdebatt

Lagmotion  LM 134/2003 rd (Anni Sinnemäki /gröna)

På förslag av talmanskonferensen remitteras ärendet till ekonomiutskottet.

37) Regeringens proposition om godkännande av överenskommelsen med republiken Kirgisien om främjande av och skydd för investeringar samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen

Dels enda, dels andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 25/2003 rd

Utrikesutskottets betänkande  UtUB 9/2003 rd

Förste vice talmannen:

Först förs en debatt om hela ärendet. Därefter fattar riksdagen vid enda behandlingen beslut om förslaget i första klämmen i utrikesutskottets betänkande, som gäller godkännande av överenskommelsen. Till sist beslutar riksdagen vid andra behandlingen om lagförslaget, som nu kan antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Överenskommelsen godkänns.

Lagförslaget antas.

Andra behandlingen av lagförslaget är avslutad.

Ärendet är slutbehandlat.

38) Regeringens proposition med förslag till lag om avgift som för 2004 uppbärs hos olycksfalls- och trafikförsäkringsanstalterna

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 68/2003 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 16/2003 rd

Ingen debatt.

Lagförslaget antas.

Andra behandlingen av lagförslaget är avslutad.

Ärendet är slutbehandlat.

39) Regeringens proposition om godkännande av avtalet med Slovenien för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst samt med förslag till lag om ikraftträdande av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen

Dels enda, dels andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 90/2003 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 17/2003 rd

Förste vice talmannen:

Först förs en debatt om hela ärendet. Därefter fattar riksdagen vid enda behandlingen beslut om förslaget i första klämmen i finansutskottets betänkande, som gäller godkännande av avtalet. Till sist beslutar riksdagen vid andra behandlingen om lagförslaget, som nu kan antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Avtalet godkänns.

Lagförslaget antas.

Andra behandlingen av lagförslaget är avslutad.

Ärendet är slutbehandlat.

40) Regeringens proposition om godkännande av avtalet med Kirgizistan för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst samt med förslag till lag om ikraftträdande av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen

Dels enda, dels andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 91/2003 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 18/2003 rd

Förste vice talmannen:

Först förs en debatt om hela ärendet. Därefter fattar riksdagen vid enda behandlingen beslut om förslaget i första klämmen i finansutskottets betänkande, som gäller godkännande av avtalet. Till sist beslutar riksdagen vid andra behandlingen om lagförslaget, som nu kan antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Avtalet godkänns.

Lagförslaget antas.

Andra behandlingen av lagförslaget är avslutad.

Ärendet är slutbehandlat.

41) Regeringens proposition med förslag om godkännande av det protokoll till konventionen om skydd i arbete och arbetshygien som antagits vid den nittionde Internationella arbetskonferensen samt till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i protokollet som hör till området för lagstiftningen

Dels enda, dels andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 75/2003 rd

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottets betänkande  AjUB 3/2003 rd

Förste vice talmannen:

Först förs en debatt om hela ärendet. Därefter fattar riksdagen vid enda behandlingen beslut om förslaget i första klämmen i arbetslivs- och jämställdhetsutskottets betänkande, som gäller godkännande av protokollet samt om andra klämmen som gäller godkännande av de i klämmen nämnda åtagandena. Till sist beslutar riksdagen vid andra behandlingen om lagförslaget, som nu kan antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Första och andra klämmen i arbetslivs- och jämställhetsutskottets betänkande godkänns.

Lagförslaget antas.

Andra behandlingen av lagförslaget är avslutad.

Ärendet är slutbehandlat.

42) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om offentlig arbetskraftsservice, 14 kap. 3 § lagen om utkomstskydd för arbetslösa, lagen om arbetslöshetskassor och lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 98/2003 rd

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottets betänkande  AjUB 5/2003 rd

Ingen debatt.

Lagförslagen antas.

Andra behandlingen av lagförslagen är avslutad.

Ärendet är slutbehandlat.

Plenum avslutas kl. 17.28.

​​​​