Plenarprotokoll 94/2009 rd

PR 94/2009 rd

Ojusterat 2.0r

94. FREDAGEN DEN 16 OKTOBER 2009

Överläggningarna leddes av talman Sauli Niinistö (13.01—13.31).

Namnupprop

Vid namnuppropet antecknades följande 26 ledamöter som frånvarande (r = för riksdagsarbete, s = för sjukdom, f = för familjeledighet):

 • Eero Akaan-Penttilä /saml
 • Outi Alanko-Kahiluoto /gröna
 • Tuija Brax /gröna
 • Maarit Feldt-Ranta /sd (s)
 • Merikukka Forsius /saml (s)
 • Pekka Haavisto /gröna
 • Juha Hakola /saml
 • Reijo Kallio /sd
 • Tanja Karpela /cent (f)
 • Sampsa Kataja /saml
 • Kari Kärkkäinen /kd (s)
 • Jaakko Laakso /vänst (r)
 • Hannes Manninen /cent (r)
 • Johanna Ojala-Niemelä /sd (f)
 • Reijo Paajanen /saml
 • Sirpa Paatero /sd
 • Aila Paloniemi /cent (s)
 • Janne Seurujärvi /cent
 • Anni Sinnemäki /gröna (r)
 • Johanna Sumuvuori /gröna (f)
 • Tommy Tabermann /sd (s)
 • Jutta Urpilainen /sd (s)
 • Markku Uusipaavalniemi /cent
 • Stefan Wallin /sv (r)
 • Jan Vapaavuori /saml (r)
 • Mirja Vehkaperä /cent (f)

Efter namnuppropet anmälde sig följande ledamot:

 • Sampsa Kataja /saml (13.27)

__________

Regeringens propositioner

Talmannen:

Republikens president har i dag 16.10.2009 överlämnat regeringens propositioner RP 196—225/2009 rd till riksdagen.

__________

Statsrådets redogörelser

Talmannen:

Statsrådet har 15.10.2009 överlämnat till riksdagen redogörelsen Statsrådets framtidsredogörelse om klimat- och energipolitiken: vägen till ett utsläppssnålt Finland (SRR 8/2009 rd).

__________

ÄRENDEN PÅ DAGORDNINGEN

1) Fyllnadsval till riksdagens revisorer

Val

Talmannen:

Jag konstaterar att valet är enhälligt och att riksdagen väljer den uppställda kandidaten ledamot Reijo Kallio till medlem av riksdagens revisorer.

2) Regeringens proposition med förslag till lag om återbäring i vissa fall av den skatt på bilskatten som är av samma storlek som mervärdesskatten

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 97/2009 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 17/2009 rd

Talmannen:

Till grund för behandlingen ligger finansutskottets betänkande. Allmänna debatten om ärendet avslutades i plenum 15.10.2009.

PR 93/3/2009

Nu följer detaljbehandling av lagförslaget.

Beslut

Riksdagen godkände 1 § enligt betänkandet.

2 §

Bjarne Kallis /kd:

Arvoisa herra puhemies! Esitän, että tämä pykälä saa vastalauseen mukaisen muodon, mikä tarkoittaa sitä, että myöskin niille 90 000 auton tuojalle, joilta on väärin peritty veroa, palautetaan.

Mikko Kuoppa /vänst:

Herra puhemies! Kannatan ed. Kalliksen esitystä.

Debatten avslutades.

Talmannen:

Ledamot Bjarne Kallis har med bifall av ledamot Kuoppa föreslagit att paragrafen godkäns enligt reservation 1.

Redogörelsen godkändes.

Vid omröstningen om ledamot Bjarne Kallis förslag mot betänkandet godkände riksdagen 2 § enligt betänkandet med rösterna

134 ja, 35 nej, 1 avstår; 29 frånvarande.

( Omr. 1 )

Riksdagen godkände 3—12 §, ingressen och rubriken enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

3) Talmanskonferensens förslag till ändring av 3 § i instruktionen för riksdagens bankfullmäktigeledamöter

Enda behandlingen

Talmanskonferensens förslag  TKF 1/2009 rd

Ekonomiutskottets betänkande  EkUB 14/2009 rd

Talmannen:

Till grund för behandlingen ligger ekonomiutskottets betänkande.

Ingen allmän debatt.

Beslut

Vid detaljbehandlingen godkände riksdagen beslutsförslaget enligt betänkandet.

Ärendet slutbehandlat.

4) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 3 § i lagen om yrkesutbildning samt 1 § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 107/2009 rd

Kulturutskottets betänkande  KuUB 7/2009 rd

Talmannen:

Till grund för behandlingen ligger kulturutskottets betänkande. Nu följer detaljbehandling av lagförslagen.

Allmän debatt (PTK 94/4).

Talmannen:

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 95/39/2009

5) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om kommunala pensioner, 3 § lagen om införande av lagen om kommunala pensioner och lagen om statens pensioner

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 170/2009 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 34/2009 rd

Talmannen:

Ärendet stryks från dagordningen.

6) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 89/2009 rd

Miljöutskottets betänkande  MiUB 6/2009 rd

Talmannen:

Ärendet stryks från dagordningen.

Talmannen:

Riksdagens nästa plenum är på tisdag 20.10.2009 kl. 14.

Plenum avslutades kl. 13.31.