Plenarprotokoll 95/2009 rd

PR 95/2009 rd

Ojusterat 2.0r

95. TISDAGEN DEN 20 OKTOBER 2009

Överläggningarna leddes av talman Sauli Niinistö (14.03—15.56), förste vice talman Seppo Kääriäinen (15.56—18.03) och andre vice talman Johannes Koskinen (18.03—19.32).

Namnupprop

Vid namnuppropet antecknades följande 37 ledamöter som frånvarande (r = för riksdagsarbete, s = för sjukdom, f = för familjeledighet):

 • Eero Akaan-Penttilä /saml
 • Sirkka-Liisa Anttila /cent (r)
 • Maarit Feldt-Ranta /sd (s)
 • Merikukka Forsius /saml (s)
 • Hannakaisa Heikkinen /cent (r)
 • Anne Holmlund /saml (r)
 • Susanna Huovinen /sd (s)
 • Sinikka Hurskainen /sd (r)
 • Liisa Hyssälä /cent (r)
 • Tuomo Hänninen /cent (r)
 • Antti Kaikkonen /cent
 • Ilkka Kantola /sd (r)
 • Tanja Karpela /cent (f)
 • Ulla Karvo /saml (s)
 • Jyrki Katainen /saml
 • Katri Komi /cent (r)
 • Kari Kärkkäinen /kd (r)
 • Markku Laukkanen /cent (r)
 • Paula Lehtomäki /cent (r)
 • Päivi Lipponen /sd (r)
 • Juha Mieto /cent
 • Johanna Ojala-Niemelä /sd (f)
 • Reijo Paajanen /saml
 • Markku Pakkanen /cent
 • Aila Paloniemi /cent (s)
 • Petri Salo /saml (r)
 • Johanna Sumuvuori /gröna (f)
 • Tommy Tabermann /sd (s)
 • Katja Taimela /sd (s)
 • Satu Taiveaho /sd
 • Astrid Thors /sv (r)
 • Kimmo Tiilikainen /cent (s)
 • Marja Tiura /saml (r)
 • Erkki Tuomioja /sd (r)
 • Jutta Urpilainen /sd
 • Mirja Vehkaperä /cent (f)
 • Antti Vuolanne /sd (r)

Efter namnuppropet anmälde sig följande 5 ledamöter:

 • Markku Pakkanen /cent (14.18)
 • Reijo Paajanen /saml (15.14)
 • Marja Tiura /saml (15.22)
 • Päivi Lipponen /sd (15.23)

__________

Unionsärenden

Talmannen:

Statsrådet har 15.10.2009 överlämnat till riksdagen unionsärendena U 66—69/2009 rd. Talmannen har sänt ärendena vidare för behandling i stora utskottet,

som utrikesutskottet ska lämna utlåtande till om ärende U 66,

förvaltningsutskottet om ärende U 67,

jord- och skogsbruksutskottet om ärende U 68 samt

ekonomiutskottet om ärende U 69.

__________

Utskottens medlemmar

Talmannen:

Med hänvisning till en reglering av utskottsplatserna anhåller

ledamot Janina Andersson om befrielse från medlemskapet i ekonomiutskottet och

ledamot Oras Tynkkynen från medlemskapet i miljöutskottet.

Talmanskonferensen förordar ledamöternas anhållan.

Riksdagen godkände anhållan.

Talmannen:

Fyllnadsval förrättas i plenum i morgon onsdag 21.10.2009 kl. 14. Kandidatlistorna för fyllnadsvalet ska lämnas in till centralkansliet senast i morgon onsdag kl. 11.

__________

ÄRENDEN PÅ DAGORDNINGEN

1) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om försvarsmakten samt 13 och 34 § i lagen om Försvarshögskolan

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 196/2009 rd

På förslag av talmanskonferensen remitterade riksdagen ärendet till försvarsutskottet.

2) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om undanröjande av internationell dubbelbeskattning samt 6 § i lagen om beskattning av delägare i utländska bassamfund

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 197/2009 rd

Talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till finansutskottet.

Debatt (PTK 95/2).

Beslut

Riksdagen godkände talmanskonferensens förslag och remitterade ärendet till finansutskottet.

3) Regeringens proposition om godkännande av protokollet för att ändra avtalet med Belgien för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst och förmögenhet samt med förslag till lag om ikraftträdande av de bestämmelser i protokollet som hör till området för lagstiftningen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 198/2009 rd

Talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till finansutskottet.

Debatt (PTK 95/3).

Beslut

Riksdagen godkände talmanskonferensens förslag och remitterade ärendet till finansutskottet.

4) Regeringens proposition med förslag om godkännande av vissa avtal om inkomstbeskattning med Nederländerna såvitt avser Nederländska Antillerna och till lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalen som hör till området för lagstiftningen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 199/2009 rd

På förslag av talmanskonferensen remitterade riksdagen ärendet till finansutskottet.

5) Regeringens proposition med förslag om godkännande av vissa avtal om inkomstbeskattning med Nederländerna såvitt avser Aruba och till lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalen som hör till området för lagstiftningen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 200/2009 rd

På förslag av talmanskonferensen remitterade riksdagen ärendet till finansutskottet.

6) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 7 § i lagen om begränsning av användningen av indexvillkor

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 201/2009 rd

Talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till finansutskottet.

Debatt (PTK 95/6).

Beslut

Riksdagen godkände talmanskonferensens förslag och remitterade ärendet till finansutskottet.

7) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om statsbudgeten

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 202/2009 rd

På förslag av talmanskonferensen remitterade riksdagen ärendet till finansutskottet.

8) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 98 § i lagen om statens pensioner

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 203/2009 rd

Talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till social- och hälsovårdsutskottet, som försvarsutskottet ska lämna utlåtande till.

Debatt (PTK 95/8).

Beslut

Riksdagen godkände talmanskonferensens förslag och remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet, som försvarsutskottet ska lämna utlåtande till.

9) Regeringens proposition om godkännande av protokollet med Schweiz för att ändra avtalet för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet och därtill hörande protokoll samt med förslag till lag om ikraftträdande av de bestämmelser i protokollet som hör till området för lagstiftningen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 204/2009 rd

Talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till finansutskottet.

Debatt (PTK 95/9).

Beslut

Riksdagen godkände talmanskonferensens förslag och remitterade ärendet till finansutskottet.

10) Regeringens proposition med förslag till ändring av järnvägslagen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 207/2009 rd

På förslag av talmanskonferensen remitterade riksdagen ärendet till kommunikationsutskottet.

11) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av vissa lagar i anslutning till ämbetsverksreformen inom trafikförvaltningen samt till lagen om insamling av uppgifter om och sammanställning av statistik över sjötransporter

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 208/2009 rd

På förslag av talmanskonferensen remitterade riksdagen ärendet till kommunikationsutskottet.

12) Regeringens proposition med förslag till lag om handel med utsläppsrätter för luftfart

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 209/2009 rd

Talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till kommunikationsutskottet, som grundlagsutskottet och miljöutskottet ska lämna utlåtande till.

Debatt (PTK 95/12).

Beslut

Riksdagen godkände talmanskonferensens förslag och remitterade ärendet till kommunikationsutskottet, som grundlagsutskottet och miljöutskottet ska lämna utlåtande till.

13) Regeringens proposition med förslag till lag om passagerarfartygs personlistor

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 210/2009 rd

På förslag av talmanskonferensen remitterade riksdagen ärendet till kommunikationsutskottet.

14) Regeringens proposition med förslag till luftfartslag och till ändring av 75 § i gränsbevakningslagen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 211/2009 rd

På förslag av talmanskonferensen remitterade riksdagen ärendet till kommunikationsutskottet, som grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till.

15) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om utsläppshandel

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 212/2009 rd

Talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till ekonomiutskottet, som miljöutskottet ska lämna utlåtande till.

Debatt (PTK 95/15).

Beslut

Riksdagen godkände talmanskonferensens förslag och remitterade ärendet till ekonomiutskottet, som miljöutskottet ska lämna utlåtande till.

16) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 5 § i lagen om främjande av användningen av biodrivmedel för transport

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 213/2009 rd

Talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till ekonomiutskottet.

Debatt (PTK 95/16).

Beslut

Riksdagen godkände talmanskonferensens förslag och remitterade ärendet till ekonomiutskottet.

17) Regeringens proposition med förslag till lag om underrättelser till Europeiska gemenskapernas kommission om marknadskontrollen av vissa produkter som medför risk

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 214/2009 rd

På förslag av talmanskonferensen remitterade riksdagen ärendet till ekonomiutskottet.

18) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 215/2009 rd

Förste vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till ekonomiutskottet.

Debatt (PTK 95/18).

Beslut

Riksdagen godkände talmanskonferensens förslag och remitterade ärendet till ekonomiutskottet.

19) Regeringens proposition med förslag till lagar om tillhandahållande av tjänster, om ändring av 1 § i lagen om gränsöverskridande förbudsförfarande och om ändring av 1 § i lagen om Konsumentverket

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 216/2009 rd

På förslag av talmanskonferensen remitterade riksdagen ärendet till ekonomiutskottet, som social- och hälsovårdsutskottet ska lämna utlåtande till.

20) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om skyldighet att medge insyn i och lämna uppgifter om vissa företags ekonomiska verksamhet

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 217/2009 rd

På förslag av talmanskonferensen remitterade riksdagen ärendet till ekonomiutskottet.

21) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om konsumtionsvarors och konsumenttjänsters säkerhet och vissa andra lagar som har samband med den

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 218/2009 rd

På förslag av talmanskonferensen remitterade riksdagen ärendet till ekonomiutskottet.

22) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lönegarantilagen och lagen om lönegaranti för sjömän

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 219/2009 rd

På förslag av talmanskonferensen remitterade riksdagen ärendet till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet.

23) Regeringens proposition med förslag till lagar om tolkningstjänst för handikappade personer, om ändring av lagen om service och stöd på grund av handikapp och lag om ändring av 4 § i lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 220/2009 rd

Förste vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till social- och hälsovårdsutskottet, som grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till.

Debatt (PTK 95/23).

Beslut

Riksdagen godkände talmanskonferensens förslag och remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottetutskottet, som grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till.

24) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om avbytarservice för lantbruksföretagare, lag om avbytarservice för pälsdjursuppfödare, lag om försök med vikariehjälp för renskötare och lag om ändring av 114 § i lagen om pension för lantbruksföretagare

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 221/2009 rd

Förste vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till social- och hälsovårdsutskottet, som jord- och skogsbruksutskottet ska lämna utlåtande till.

Debatt (PTK 95/24, Nylund 95/24/3).

Beslut

Riksdagen godkände talmanskonferensens förslag och remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet, som jord- och skogsbruksutskottet ska lämna utlåtande till.

25) Regeringens proposition med förslag till lag om temporär ändring av 4 och 6 kap. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 222/2009 rd

Andre vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till social- och hälsovårdsutskottet, som grundlagsutskottet och arbetslivs- och jämställdhetsutskottet ska lämna utlåtande till.

Debatt (PTK 95/25).

Beslut

Riksdagen godkände talmanskonferensens förslag och remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet, som grundlagsutskottet och arbetslivs- och jämställdhetsutskottet ska lämna utlåtande till.

26) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av sjukförsäkringslagen, lagen om olycksfallsförsäkring och 6 kap. 4 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 223/2009 rd

Andre vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till social- och hälsovårdsutskottet.

Debatt (PTK 95/26).

Beslut

Riksdagen godkände talmanskonferensens förslag och remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet.

27) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om olycksfallsförsäkring

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 224/2009 rd

På förslag av talmanskonferensen remitterade riksdagen ärendet till social- och hälsovårdsutskottet.

28) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av barnskyddslagen, 4 och 20 kap. i fängelselagen samt 2 kap. 5 § i häktningslagen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 225/2009 rd

På förslag av talmanskonferensen remitterade riksdagen ärendet till social- och hälsovårdsutskottet, som grundlagsutskottet och lagutskottet ska lämna utlåtande till.

29) Regeringens proposition med förslag till ändring och temporär ändring av de bestämmelser om försäljningsland och vissa andra bestämmelser som tillämpas i mervärdesbeskattningen

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 136/2009 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 16/2009 rd

Andre vice talmannen:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

30) Regeringens proposition med förslag till lag om återbäring i vissa fall av den skatt på bilskatten som är av samma storlek som mervärdesskatten

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 97/2009 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 17/2009 rd

Andre vice talmannen:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslaget kan nu antas eller förkastas.

Debatt (PTK 95/30).

Andre vice talmannen:

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 96/2/2009

31) Lag om ändring av 3 § i lagen om skattelättnader för gravt handikappade företagare

Andra behandlingen

Lagmotion  LM 54/2009 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 18/2009 rd

Andre vice talmannen:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslaget kan nu antas eller förkastas.

Debatt (PTK 95/31).

Andre vice talmannen:

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 96/3/2009

32) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 27 § i lagen om statsandelar till kommunerna

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 117/2009 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 11/2009 rd

Andre vice talmannen:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslaget kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslaget utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

33) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av 1 kap. 32 § i utsökningsbalken och kreditupplysningslagen

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 93/2009 rd

Lagutskottets betänkande  LaUB 12/2009 rd

Lagmotion  LM 53/2007 rd

Andre vice talmannen:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas.

Debatt (PTK 95/33).

Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen i propositionen utifrån beslutet i första behandlingen.

Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslaget i lagmotionen förkastas.

Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

34) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 13 § i lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 157/2009 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 30/2009 rd

Andre vice talmannen:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslaget kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslaget utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

35) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring och temporär ändring av lagen om utkomststöd

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 153/2009 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 31/2009 rd

Andre vice talmannen:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslaget kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslaget utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

36) Regeringens proposition med förslag till lag om tillämpning av folkpensionsindex 2010

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 148/2009 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 32/2009 rd

Andre vice talmannen:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslaget kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslaget utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

37) Regeringens proposition med förslag till lag om temporär ändring av 3 § i familjevårdarlagen

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 183/2009 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 33/2009 rd

Andre vice talmannen:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslaget kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslaget utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

38) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av 7 kap. i konsumentskyddslagen, 36 kap. 6 § i strafflagen och 4 § i räntelagen

Andra behandlingen, enda behandlingen

Regeringens proposition  RP 64/2009 rd

Ekonomiutskottets betänkande  EkUB 13/2009 rd

Lagmotion  LM 56, 103/2007 rd

Åtgärdsmotion  AM 59/2007 rd, 17/2008 rd

Andre vice talmannen:

Innehållet har godkänts vid första behandlingen och riksdagen kan nu vid andra behandlingen godkänna eller förkasta lagförslagen utifrån beslutet i första behandlingen. Slutligen ska riksdagen vid enda behandlingen besluta om åtgärdsmotionerna.

Förfaringssättet godkändes.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen i propositionen utifrån beslutet i första behandlingen.

Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslagen i lagmotionerna förkastas.

Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.

Riksdagen instämde i utskottets förslag att åtgärdsmotionerna förkastas.

Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande.

Ärendet slutbehandlat.

39) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 3 § i lagen om yrkesutbildning samt 1 § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 107/2009 rd

Kulturutskottets betänkande  KuUB 7/2009 rd

Andre vice talmannen:

Till grund för behandlingen ligger kulturutskottets betänkande. Nu följer detaljbehandling av lagförslagen.

Allmänna debatten avbröts i plenum 16.10.2009.

PR 94/5/2009

Allmänna debatten fortsatte inte.

Beslut

Vid detaljbehandlingen godkände riksdagen lagförslagens innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

40) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om kommunala pensioner, 3 § i lagen om införande av lagen om kommunala pensioner och lagen om statens pensioner

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 170/2009 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 34/2009 rd

Andre vice talmannen:

Till grund för behandlingen ligger social- och hälsovårdsutskottets betänkande. Nu följer detaljbehandling av lagförslagen.

Ingen allmän debatt.

Beslut

Vid detaljbehandlingen godkände riksdagen lagförslagens innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

41) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 89/2009 rd

Miljöutskottets betänkande  MiUB 6/2009 rd

Andre vice talmannen:

Till grund för behandlingen ligger miljöutskottets betänkande. Nu följer detaljbehandling av lagförslaget.

Debatt (PTK 95/41).

Beslut

Vid detaljbehandlingen godkände riksdagen lagförslagets innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

Andre vice talmannen:

Riksdagens nästa plenum är i morgon onsdag 21.10.2009 kl. 14.

Plenum avslutades kl. 19.32.