RIKSDAGENS SVAR 12/2004 rd

RSv 12/2004 rd - RP 110/2003 rd

Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om placeringsfonder samt vissa lagar i samband med den

Ärende

Regeringen har till 2003 års riksmöte överlämnat sin proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om placeringsfonder samt vissa lagar i samband med den (RP 110/2003 rd).

Beredning i utskott

Ekonomiutskottet har i ärendet lämnat sitt betänkande (EkUB 2/2004 rd).

Beslut

Nu församlade riksmöte har godkänt följande uttalande:

Riksdagen förutsätter att regeringen löser de rättsliga frågorna i anknytning till indirekt förvaring av värdepapper utanför värdeandelssystemet så att parternas rät-tigheter och skyldigheter regleras på ett tillförlitligt sätt samt lägger fram förslag om detta för riksdagen.

Riksdagen har antagit följande lagar:

Lag

om ändring av lagen om placeringsfonder

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 29 januari 1999 om placeringsfonder (48/1999) 7 § 1 mom., 12—15 och 17 §, 41 § 2 mom. 1 och 5 punkten, 69 § 3 mom., 81 § 5 mom. och 117 § 4 och 5 mom.,

ändras det inledande stycket i 1 § 2 mom., 2 § 1 punkten, den finska språkdräkten i 2 § 8 punkten, 2 § 9—11 punkten, 5 och 6 §, 8 § 1 mom., 9 § 1 mom., 10 och 16 §, 26 § 2 och 3 mom., 27 och 29 §, 34 § 2 mom., 38 § 1 mom., 41 § 1 mom. 11 punkten, 43 § 2 och 3 mom., 48 § 3 mom., 50 § 2 mom., 51 §, 53 § 2 mom., 66 § 1 mom., det inledande stycket och 1 punkten i 69 § 1 mom., 69 § 2 mom., 71—74 §, det inledande stycket i 75 § 1 mom., 76—78 §, 79 § 2 mom., 80 §, 81 § 1—3 och 6 mom., 82 och 84 §, 88 § 1 mom., 92 § 2—4 mom., 93 §, 94 § 2 mom., 96 § 3 mom., 97 §, 99 § 1 mom. 4 punkten, 103 § 2 mom. 1 punkten, 107 § 1 mom., 108 § 1 mom. 1 punkten, 109 § 3 mom., 113 § 1 mom. 1 punkten, 114 § 3 mom., 116 §, 117 § 1—3 mom., 121 och 123—125 §, rubriken för 20 kap., 127 § 3 mom., 129 §, det inledande stycket och 3 punkten i 130 § 1 mom., 130 § 2 mom., 131 § 1 mom., 132 och 134 §, det inledande stycket i 145 § 1 mom., det inledande stycket och 2 punkten i 146 § samt 150 § 2 mom.,

av dessa 53 § 2 mom. och 81 § 1 och 6 mom. sådana de lyder i lag 1522/2001, samt

fogas till 1 § ett nytt 3 mom., till 2 § nya 12—15 punkter, till lagen nya 5 a—5 e och 9 a—9 d §, till 24 § ett nytt 3 mom., till 26 § ett nytt 4 mom., till lagen nya 26 a och 26 b §, till 28 § ett nytt 3 mom., till lagen ett nytt 4 a kap., till 41 § nya 4 och 5 mom., till 45 § ett nytt 3 mom., till 47 § ett nytt 3 mom., varvid det nuvarande 3 mom. blir 4 mom., till lagen nya 71 a, 73 a, 80 a, 117 a och 126 a—126 d § samt till 144 § ett nytt 4 mom., som följer:

1 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Denna lag tillämpas inte på marknadsföring av fondföretags andelar om dessa marknadsförs endast till yrkesmässiga investerare. Som yrkesmässiga investerare skall anses

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

På fondbolag tillämpas lagen om värdepappersföretag (579/1996) enligt vad som föreskrivs i denna lag.

2 §

I denna lag avses med

1) fondverksamhet anskaffning av medel från allmänheten för kollektiva investeringar och investering av medlen huvudsakligen i finansiella instrument samt förvaltning av placeringsfonden,

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

9) fondföretagsdirektivet rådets direktiv (85/611/EEG) om samordning av lagar och andra författningar som avser företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag), jämte ändringar,

10) fondföretag en utländsk placeringsfond och ett därmed jämförbart utländskt företag för kollektiva investeringar,

11) hemstat den stat där ett fondföretag eller förvaringsinstitut har fått auktorisation,

12) finansiellt instrument investeringsobjekt som avses i 2 § lagen om värdepappersföretag, penningmarknadsinstrument och inlåning i kreditinstitut,

13) penningmarknadsinstrument skuldförbindelser som normalt omsätts på penningmarknaden samt är likvida och har ett värde som vid varje tidpunkt exakt kan fastställas,

14) icke-standardiserade derivatinstrument andra än standardiserade derivatinstrument som avses i 1 kap. 2 § lagen om handel med standardiserade optioner och terminer (772/1988) samt derivatinstrument som enligt 10 kap. 1 a § värdepappersmarknadslagen är jämförbara med sådana, samt med

15) betydande bindning vad som föreskrivs i 4 a § kreditinstitutslagen (1607/1993).

5 §

Ett fondbolag får bedriva fondverksamhet och till fondverksamheten väsentligen hörande verksamhet, om denna inte är ägnad att skada fondandelsägarnas intressen.

Dessutom får fondbolaget tillhandahålla

1) förmögenhetsförvaltning, enligt vad som föreskrivs i 3 § 1 mom. 5 punkten lagen om värdepappersföretag,

2) investerings- och finansieringsrådgivning som gäller investeringsobjekt, enligt vad som föreskrivs i 16 § 1 mom. 4 punkten i den lag som nämns i 1 punkten, samt

3) förvarings- och förvaltningstjänster för andelar i placeringsfonder och fondföretag, enligt vad som föreskrivs i 16 § 1 mom. 5 punkten i den lag som nämns i 1 punkten.

Ett fondbolag kan inte beviljas tillstånd enbart för sådan verksamhet som avses i 2 mom. Ett fondbolag kan inte heller beviljas tillstånd enbart för verksamhet som avses i 2 mom. 2 eller 3 punkten, om verksamhetstillstånd inte har beviljats eller samtidigt inte söks också för verksamhet som avses i 2 mom. 1 punkten.

Om fondbolaget bedriver sådan verksamhet som avses i 2 mom., föreskrivs i lagen om värdepappersföretag om dess skyldighet att höra till ersättningsfonden för investerarskydd.

5 a §

Finansinspektionen beviljar på ansökan verksamhetstillstånd för fondbolag. Genom förordning av finansministeriet föreskrivs om de utredningar som skall fogas till tillståndsansökan.

5 b §

Verksamhetstillstånd skall beviljas finländska aktiebolag om det med ledning av utredning om aktieägarnas, med dessa enligt 2 kap. 9 § värdepappersmarknadslagen jämförbara personers samt de inom förvaltningen verksamma personernas tillförlitlighet, vandel, erfarenhet och övriga lämplighet samt med beaktande av den tilltänkta omfattningen av sökandens affärsverksamhet kan säkerställas att fondbolaget kommer att ledas med yrkesskicklighet samt enligt sunda och försiktiga affärsprinciper. En förutsättning för beviljande av verksamhetstillstånd är dessutom att bolaget har sitt huvudkontor i Finland, tillförlitlig förvaltning och tillräckliga ekonomiska verksamhetsförutsättningar och att det uppfyller de övriga krav som ställs i denna lag, om det inte utgående från den utredning som mottagits kan anses sannolikt att en effektiv tillsyn över fondbolaget hindras av en betydande bindning mellan fondbolaget och någon annan juridisk eller fysisk person eller av bestämmelser och administrativa föreskrifter i en stat som inte hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet vilka tillämpas på en fysisk eller juridisk person som har en sådan bindning. Verksamhetstillstånd kan beviljas också ett nytt fondbolag innan det registreras.

Ansökan skall avgöras inom sex månader efter att den mottagits eller, om ansökan har varit bristfällig, efter att sökanden har lämnat in de handlingar och utredningar som behövs för att avgöra saken. Beslut om verksamhetstillstånd skall dock alltid fattas inom 12 månader efter att ansökan mottagits. Om beslut inte har meddelats inom denna tid, får sökanden anföra besvär. Besvären anses i så fall gälla avslag på ansökan. Sådana besvär får anföras till dess att beslut har meddelats. Finansinspektionen skall underrätta besvärsmyndigheten om beslutet, om detta har meddelats efter att besvär anförts. Beträffande anförande och behandling av besvär som avses i detta moment gäller i övrigt i tillämpliga delar vad som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen (596/1996).

Finansinspektionen skall innan ärendet avgörs begära utlåtande om ansökan från ersättningsfonden för investerarskydd, om fondbolaget ansöker om tillstånd för verksamhet som avses i 5 § 2 mom.

Fondbolaget kan, om inte annat följer av tillståndsvillkoren, inleda sin verksamhet omedelbart efter att verksamhetstillståndet har beviljats och, om verksamhetstillstånd har beviljats för ett nytt företag, efter att fondbolaget har registrerats. Fondbolaget skall underrätta Finansinspektionen om när det inleder sin verksamhet.

5 c §

Finansinspektionen skall anmäla ett verksamhetstillstånd för registrering. Om tillstånd har beviljats för verksamhet som avses i 5 § 2 mom., skall Finansinspektionen också för kännedom underrätta ersättningsfonden för investerarskydd om tillståndet. Ett verksamhetstillstånd som har beviljats för ett nytt fondbolag skall registreras samtidigt som företaget.

5 d §

I verksamhetstillståndet skall anges vilka av de tjänster som avses i 5 § som fondbolaget har rätt att tillhandahålla utöver fondverksamheten. Finansinspektionen kan efter att verksamhetstillståndet beviljats, på ansökan av fondbolaget ändra verksamhetstillståndet till den del som anges i detta moment.

Finansinspektionen har, efter att ha hört sökanden, rätt att förena verksamhetstillståndet med sådana för tillsynen nödvändiga begränsningar och villkor som gäller fondbolagets affärsverksamhet.

5 e §

Ett fondbolags styrelse och verkställande direktör skall leda fondbolaget med yrkesskicklighet samt enligt sunda och försiktiga affärsprinciper. Styrelsemedlemmarna och suppleanterna samt verkställande direktören och dennes ställföreträdare skall vara tillförlitliga personer som inte är försatta i konkurs och vars handlingsbehörighet inte har begränsats. Styrelsemedlemmarna och suppleanterna samt verkställande direktören och dennes ställföreträdare skall dessutom ha sådan allmän kännedom om fondverksamhet som är nödvändig med beaktande av arten och omfattningen av fondbolagets verksamhet. Om fondbolaget har beviljats tillstånd för verksamhet som avses i 5 § 2 mom. skall styrelsemedlemmarna och suppleanterna samt verkställande direktören och dennes ställföreträdare dessutom ha sådan allmän kännedom om investeringsverksamhet som är nödvändig med beaktande av arten om omfattningen av fondbolagets verksamhet. De styrelsemedlemmar som i enlighet med 8 § 2 mom. väljs av fondandelsägarna förutsätts inte ha kännedom om fondverksamhet eller investeringsverksamhet.

En person som avses i 1 mom. anses inte vara tillförlitlig, om han eller hon under de fem senaste åren genom en dom som vunnit laga kraft har dömts till fängelsestraff eller under de tre senaste åren till bötesstraff för ett brott som kan anses visa att han eller hon är uppenbart olämplig som fondbolagets styrelsemedlem eller suppleant eller som verkställande direktör eller dennes ställföreträdare.

Finansinspektionen kan för viss tid, högst fem år, förbjuda en person att vara ett fondbolags styrelsemedlem eller suppleant eller verkställande direktör eller dennes ställföreträdare, om

1) denne vid skötseln av sina uppgifter har ådagalagt uppenbar oskicklighet eller oförsiktighet och om det är uppenbart att detta allvarligt kan skada stabiliteten i fondbolagets eller i en av det förvaltad placeringsfonds verksamhet, fondandelsägarnas eller investerarnas ställning eller borgenärernas fördel, eller om

2) denne inte uppfyller de krav som föreskrivs i 1 mom.

Fondbolaget skall omedelbart underrätta Finansinspektionen om utbyte av de personer som avses i 1 mom.

6 §

Ett fondbolag skall ha ett aktiekapital på minst 125 000 euro. Hela aktiekapitalet skall vara tecknat när verksamhetstillståndet beviljas.

Fondbolaget skall utöver det minimikapital som föreskrivs i 1 mom. ha en kapitalbas som utgör 0,02 hundradedelar av det belopp varmed det sammanlagda värdet av de placeringsfonder som fondbolaget förvaltar överskrider 250 miljoner euro. Fondbolagets sammanlagda kapitalbas behöver emellertid inte överstiga 10 miljoner euro.

Vid beräkningen av det kapitalkrav som föreskrivs i 2 mom. skall i värdet av de placeringsfonder som fondbolaget förvaltar räknas in samtliga placeringsfonder som fondbolaget förvaltar, inklusive de placeringsfonder vilkas investeringsverksamhet har getts i uppdrag åt ett annat bolag. Vid beräkningen av kapitalkravet beaktas inte de placeringsfonders tillgångar som fondbolaget sköter på uppdrag av ett annat fondbolag.

Oavsett de krav som ställs i 2 mom. får fondbolagets kapitalbas inte underskrida en fjärdedel av de fasta kostnader som har upptagits i den för föregående räkenskapsperiod godkända resultaträkningen eller, om det efter att bokslutet fastställts har skett betydande förändringar i fondbolagets verksamhet, det belopp som Finansinspektionen har fastställt på ansökan av fondbolaget.

Om fondbolaget bedriver verksamhet som avses i 5 § 2 mom. skall dess kapitalbas alltid uppfylla de krav som föreskrivs i 31 § lagen om värdepappersföretag.

Finansinspektionen meddelar sådana närmare föreskrifter om tillämpningen av de krav som i denna paragraf ställs på ett fondbolags kapitalbas som behövs för att genomföra fondföretagsdirektivet.

8 §

Fondbolagets styrelse skall ha minst tre medlemmar.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

9 §

Finansinspektionen beviljar på ansökan verksamhetstillstånd för ett förvaringsinstitut. Genom förordning av finansministeriet föreskrivs om de utredningar som skall fogas till tillståndsansökan.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

9 a §

Verksamhetstillstånd för förvaringsinstitut skall beviljas finländska aktiebolag om det med ledning av utredning om aktieägarnas, med dessa enligt 2 kap. 9 § värdepappersmarknadslagen jämförbara personers samt de inom förvaltningen verksamma personernas tillförlitlighet, vandel, erfarenhet och övriga lämplighet samt med beaktande av den tilltänkta omfattningen av sökandens affärsverksamhet kan säkerställas att förvaringsinstitutet kommer att ledas med yrkesskicklighet samt enligt sunda och försiktiga affärsprinciper. En förutsättning för beviljande av verksamhetstillstånd är dessutom att bolaget har sitt huvudkontor i Finland, tillförlitlig förvaltning och tillräckliga ekonomiska verksamhetsförutsättningar och att det uppfyller de övriga krav som ställs i denna lag, om det inte utgående från den utredning som mottagits kan anses sannolikt att en effektiv tillsyn över förvaringsinstitutet hindras av en betydande bindning mellan förvaringsinstitutet och någon annan juridisk eller fysisk person eller av bestämmelser och administrativa föreskrifter i en stat som inte hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet vilka tillämpas på en fysisk eller juridisk person som har en sådan bindning. Verksamhetstillstånd kan beviljas också ett nytt förvaringsinstitut innan det registreras.

Ansökan skall avgöras inom sex månader efter att den mottagits eller, om ansökan har varit bristfällig, efter att sökanden har lämnat in de handlingar och utredningar som behövs för att avgöra saken. Beslut om verksamhetstillstånd skall dock alltid fattas inom 12 månader efter att ansökan mottagits. Om beslut inte har meddelats inom denna tid, får sökanden anföra besvär. Besvären anses i så fall gälla avslag på ansökan. Sådana besvär får anföras till dess att beslut har meddelats. Finansinspektionen skall underrätta besvärsmyndigheten om beslutet, om detta har meddelats efter att besvär anförts. Beträffande anförande och behandling av besvär som avses i detta moment gäller i övrigt i tillämpliga delar vad som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen.

Förvaringsinstitutet kan, om inte annat följer av tillståndsvillkoren, inleda sin verksamhet omedelbart efter att verksamhetstillståndet har beviljats och, om verksamhetstillstånd har beviljats för ett nytt företag, efter att förvaringsinstitutet har registrerats. Förvaringsinstitutet skall underrätta Finansinspektionen om när det inleder sin verksamhet.

9 b §

Finansinspektionen skall anmäla ett förvaringsinstituts verksamhetstillstånd för registrering. Ett verksamhetstillstånd som har beviljats för ett nytt förvaringsinstitut skall registreras samtidigt som företaget.

9 c §

I ett förvaringsinstituts verksamhetstillstånd skall anges vilka av de tjänster som avses i 9 § 2 mom. som förvaringsinstitutet har rätt att tillhandahålla utöver förvaringsverksamheten. Finansinspektionen kan efter att verksamhetstillståndet beviljats, på ansökan av förvaringsinstitutet ändra verksamhetstillståndet till den del som anges i detta moment.

Finansinspektionen har, efter att ha hört sökanden, rätt att förena verksamhetstillståndet med sådana för tillsynen nödvändiga begränsningar och villkor som gäller förvaringsinstitutets affärsverksamhet.

9 d §

Ett förvaringsinstituts styrelse och verkställande direktör skall leda förvaringsinstitutet med yrkesskicklighet samt enligt sunda och försiktiga affärsprinciper. Styrelsemedlemmarna och suppleanterna samt verkställande direktören och dennes ställföreträdare skall vara tillförlitliga personer som inte är försatta i konkurs och vars handlingsbehörighet inte har begränsats. Styrelsemedlemmarna och suppleanterna samt verkställande direktören och dennes ställföreträdare skall dessutom ha sådan allmän kännedom om förvaringsinstitutsverksamhet som är nödvändig med beaktande av arten och omfattningen av förvaringsinstitutets verksamhet.

En person som avses i 1 mom. anses inte vara tillförlitlig, om han eller hon under de fem senaste åren genom en dom som vunnit laga kraft har dömts till fängelsestraff eller under de tre senaste åren till bötesstraff för ett brott som kan anses visa att han eller hon är uppenbart olämplig som förvaringsinstitutets styrelsemedlem eller suppleant eller som verkställande direktör eller dennes ställföreträdare.

Finansinspektionen kan för viss tid, högst fem år, förbjuda en person att vara ett förvaringsinstituts styrelsemedlem eller suppleant eller verkställande direktör eller dennes ställföreträdare, om

1) denne vid skötseln av sina uppgifter har ådagalagt uppenbar oskicklighet eller oförsiktighet och om det är uppenbart att detta allvarligt kan skada stabiliteten i förvaringsinstitutets verksamhet eller i en sådan placeringsfonds verksamhet vars tillgångar förvaringsinstitutet förvarar enligt 31 §, fondandelsägarnas eller investerarnas ställning eller borgenärernas fördel, eller om

2) denne inte uppfyller de krav som föreskrivs i 1 mom.

Förvaringsinstitutet skall omedelbart underrätta Finansinspektionen om utbyte av de personer som avses i 1 mom.

10 §

Ett förvaringsinstitut skall ha ett aktiekapital på minst 730 000 euro. Hela aktiekapitalet skall vara tecknat när verksamhetstillståndet beviljas.

16 §

På fondbolag och förvaringsinstitut tillämpas vad som i 14 och 15 § lagen om värdepappersföretag föreskrivs om anmälan om förvärv av aktier samt om rätten att motsätta sig förvärv.

24 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Om fondbolaget inte har inlett fondverksamhet inom två år efter att dess stadgar första gången fastställts i enlighet med 43 § skall fastställelsen av stadgarna anses ha förfallit.

26 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Fondbolaget skall inom sin fondverksamhet och vid organiseringen av sin affärsverksamhet undvika intressekonflikter och, när sådana är oundvikliga, se till att de placeringsfonder som fondbolaget förvaltar, fondandelsägarna och fondbolagets övriga kunder får en rättvis behandling. Finansinspektionen kan meddela fondbolagen närmare föreskrifter om undvikande av intressekonflikter.

Finansinspektionen kan i syfte att uppfylla de krav som ställs i fondföretagsdirektivet meddela fondbolagen närmare föreskrifter om de förfaranden som fondbolagen i enlighet med denna paragraf skall iaktta när de bedriver fondverksamhet.

Ett fondbolag som bedriver verksamhet som avses i 5 § 2 mom. 1 punkten får inte investera sina kunders tillgångar i andelar i placeringsfonder som fondbolaget förvaltar, om det inte på förhand har fått kundens godkännande.

26 a §

Ett fondbolag skall för sin verksamhet ha minst ett fast förrättningsställe. Det kan dessutom bedriva verksamhet på andra verksamhetsställen. Fondbolaget kan bedriva affärsverksamhet också genom ett ombud, om anlitandet av ombud inte försvårar fondbolagets riskkontroll och interna kontroll eller övrig skötsel av fondbolagets affärsverksamhet.

När fondbolaget låter ett ombud sköta affärsverksamheten skall det se till att ombudet fortlöpande ger fondbolaget de uppgifter som behövs för myndighetstillsynen över fondbolaget samt för fondbolagets riskkontroll och interna kontroll, och att fondbolaget kan lämna dessa uppgifter vidare till Finansinspektionen.

Ett fondbolag som har för avsikt att bedriva affärsverksamhet genom ett ombud som inte hör till samma konsolideringsgrupp eller till samma i lagen om andelsbanker och andra kreditinstitut i andelslagsform (1504/2001) avsedda sammanslutning som fondbolaget, skall anmäla detta till Finansinspektionen innan verksamheten överförs till ombudet. Anmälan behövs inte om fondbolaget endast i obetydlig omfattning bedriver affärsverksamhet genom ombud. Betydande förändringar i avtalsförhållandet mellan fondbolaget och ombudet skall anmälas till Finansinspektionen. Finansinspektionen meddelar närmare föreskrifter om innehållet i anmälan samt om när den affärsverksamhet som bedrivs genom ombud, med beaktande av verksamhetens art och omfattning, kan anses vara obetydlig.

26 b §

Anlitandet av ombud får inte hindra fondbolaget att handla i överensstämmelse med deras intresse som äger andelar i placeringsfonder som förvaltas av fondbolaget. Det ombud som fondbolaget anlitar skall ha tillräcklig yrkesskicklighet med beaktande av de uppgifter som anförtrotts ombudet. Fondbolaget skall se till att det när som helst under uppdraget kan ge ombudet ytterligare anvisningar och återkalla uppdraget med omedelbar verkan om detta ligger i andelsägarnas intresse.

Om ett ombud anlitas för investeringsverksamheten måste ombudet vara en sammanslutning som har fått tillstånd eller registrerats för ändamålet och vars verksamhet med tanke på stabiliteten är föremål till tillsyn. Om ombudet har hemort i en stat som inte hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet skall samarbetet mellan tillsynsmyndigheten och Finansinspektionen säkerställas i tillräcklig utsträckning. Fondbolaget skall regelbundet meddela ombudet föreskrifter om de allmänna grunderna för investeringsverksamheten.

För skötsel av uppgifter i samband med förvaltningen av en placeringsfond får såsom ombud inte anlitas placeringsfondens förvaringsinstitut eller någon annan sammanslutning vars intressen kan stå i konflikt med fondbolagets eller andelsägarnas intressen. Avtal om överföring av fondbolagets ansvar på tredje part är ogiltiga. På ombudet tillämpas 133 § 1 mom.

Till den del det är fråga om uppgifter som hör till förvaltningen av en placeringsfond och om förvaringsinstitutets uppgifter enligt 31 § 1 mom., får fondbolaget eller dess ombud och förvaringsinstitutet för en placeringsfond som fondbolaget förvaltar inte ha gemensam personal.

I en placeringsfonds fondprospekt och förenklade fondprospekt skall nämnas till vilken del fondbolaget anlitar ombud i sin verksamhet.

27 §

En placeringsfonds tillgångar (minimikapital) skall uppgå till minst två miljoner euro och fonden skall ha minst 50 andelsägare. När antalet fondandelsägare räknas skall som en helhet betraktas en fondandelsägare jämte sådana i 1 kap. 5 § bokföringslagen avsedda sammanslutningar och därmed jämförbara utländska företag som fondandelsägaren har bestämmande inflytande i. Minimikapitalet samt minimiantalet fondandelsägare skall uppnås inom sex månader efter att placeringsfonden har inlett sin verksamhet.

Finansinspektionen kan av särskilda skäl, i syfte att säkra förtroendet för värdepappersmarknaden eller trygga fondandelsägarnas intressen, bevilja undantag från den i 1 mom. angivna tid inom vilken placeringsfondens minimikapital samt minimiantalet fondandelsägare skall uppnås, för högst sex månader efter utgången av den tid som avses i 1 mom.

Fondbolaget skall omedelbart underrätta Finansinspektionen då det minimikapital eller det minimiantal fondandelsägare som avses i 1 mom. uppnår, överskrider eller sjunker under den i momentet angivna gränsen.

28 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Finansinspektionen meddelar närmare föreskrifter om anmälan av de i 27 § avsedda uppgifterna om placeringsfonders kapital och antalet andelsägare och de i 1 och 2 mom. avsedda uppgifterna om placering av placeringsfonders tillgångar.

29 §

Ett fondbolags styrelse skall godkänna målsättningen och sättet för utövande av den rösträtt på aktiebolags bolagsstämma, som de i placeringsfondens tillgångar ingående aktierna medför. I fondprospektet skall uppges målsättningen för ägarutövandet. I placeringsfondens halvårsrapport och årsberättelse skall redogöras för hur den rösträtt som tillkommer placeringsfonden har utövats under rapportperioden.

4 a kap.

Fondbolags soliditet och riskkontroll

30 a §

Ett fondbolag får inte i sin verksamhet ta så stora risker att dess soliditet utsätts för väsentlig fara. Fondbolaget skall ha med hänsyn till verksamheten tillräcklig intern kontroll och tillräckliga riskkontrollsystem.

På överföringen av uppgifter som ansluter sig till ett fondbolags riskkontroll och övriga interna kontroll till ett företag som inte hör till samma konsolideringsgrupp eller till samma i lagen om andelsbanker och andra kreditinstitut i andelslagsform avsedda sammanslutning som fondbolaget skall tillämpas 26 a § 2 och 3 mom.

Finansinspektionen meddelar närmare föreskrifter om de krav som ställs på de i 1 mom. avsedda riskkontrollsystemen och på den övriga interna kontrollen samt på en tillförlitlig förvaltning liksom om anmälan som avses i 2 mom. och om när uppgifter som har överförts till ett annat företag, med beaktande av verksamhetens art och omfattning, kan anses vara så obetydliga att någon anmälan inte behöver göras.

30 b §

Om ett fondbolag bedriver verksamhet som avses i 5 § 2 mom. skall dess likviditet vara tryggad på ett med hänsyn till fondbolagets verksamhet tillräckligt sätt.

30 c §

Ett fondbolags sammanlagda kapitalbas skall alltid uppgå till minst det minimikapital som föreskrivs i 6 §. Vid fusion mellan minst två fondbolag kan Finansinspektionen bevilja undantag från detta krav. Det övertagande fondbolagets eller det nya fondbolagets kapitalbas får emellertid inte sjunka under den sammanlagda kapitalbas som de fusionerade fondbolagen hade vid fusionstidpunkten.

Om fondbolagets kapitalbas sjunker under det minimibelopp som anges i 6 §, skall fondbolaget utan dröjsmål rapportera detta till Finansinspektionen och vidta åtgärder för att uppfylla de krav som ställs på kapitalbasen. Finansinspektionen skall, efter att ha fått den rapport som avses ovan eller efter att annars ha fått besked om att kapitalbasen har sjunkit under det i lagen angivna beloppet, sätta ut en tid inom vilken kravet på kapitalbasen skall vara uppfyllt, vid äventyr att verksamhetstillståndet återkallas. Om kravet inte uppfylls inom den utsatta tiden kan Finansinspektionen återkalla verksamhetstillståndet.

Om fondbolagets kapitalbas sjunker under det belopp som anges i 6 § får fondbolaget inte dela ut vinst eller annan avkastning på det egna kapitalet, om inte Finansinspektionen beviljar dispens för viss tid. Dispens kan beviljas om fondbolaget har tillställt Finansinspektionen ett mellanbokslut som varit föremål för revision och Finansinspektionen anser att dispensen enligt vad som föreskrivs i 2 mom. inte äventyrar fondbolagets möjligheter att inom den utsatta tiden uppfylla kapitalbaskravet.

Vid beräkning av fondbolagets kapitalbas tilllämpas 72 § 3 mom. kreditinstitutslagen.

34 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Fondbolaget skall omedelbart för kännedom tillställa Finansinspektionen förvaringsinstitutsavtalet för en placeringsfond som det förvaltar samt ändringar i avtalet.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

38 §

Åtminstone en av de revisorer som avses i 36 § 2 mom. skall minst sex gånger per år, med minst en och högst tre månaders intervaller, granska att fondandelsvärdet har beräknats på rätt sätt.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

41 §

I en placeringsfonds stadgar skall åtminstone anges

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

11) när och var placeringsfondens prospekt, förenklade prospekt, halvårsrapport och, i sådana fall som avses i 95 §, kvartalsrapport samt placeringsfondens och fondbolagets årsberättelse hålls tillgängliga för allmänheten,

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Om derivatinstrument används i placeringsfondens investeringsverksamhet, skall i fondens stadgar nämnas

1) derivatinstrumentens användningsändamål samt deras art och i vilken omfattning de skall användas,

2) motparterna i icke-standardiserade derivatinstrument, samt

3) de riskkontrollmetoder som fondbolaget har för avsikt att tillämpa.

I placeringsfondens stadgar skall anges

1) om fondbolaget har för avsikt att ingå låne- eller återköpsavtal avseende värdepapper och penningmarknadsinstrument som hör till fondens tillgångar,

2) den maximala andel av placeringsfondens investeringar i värdepapper och penningmarknadsinstrument eller av dess tillgångar som samtidigt kan vara föremål för sådana avtal som avses i 1 punkten, samt

3) vilka i 1 mom. avsedda sammanslutningars tjänster som fondbolaget har för avsikt att anlita.

43 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Finansinspektionen fastställer på ansökan av fondbolaget en specialplaceringsfonds stadgar och ändringar i dem. En specialplaceringsfonds stadgar och ändringar i dem skall fastställas om de stämmer överens med lagen och om det inte med stöd av erhållen utredning kan anses sannolikt att finansmarknadens stabilitet eller funktion eller förtroendet för verksamheten på finansmarknaden skulle äventyras och att de risker som är förenade med specialplaceringsfondens investeringsverksamhet sprids i tillräcklig utsträckning. Genom förordning av finansministeriet kan meddelas närmare bestämmelser om omständigheter som skall beaktas vid bedömningen av den inverkan som specialplaceringsfondens verksamhet har på finansmarknadens stabilitet och funktion samt på förtroendet för verksamheten på finansmarknaden. När Finansinspektionen fastställer specialplaceringsfondens stadgar och ändringar i dem har den, efter att ha hört sökanden, rätt att uppställa sådana begränsningar och villkor för fondbolagets och specialplaceringsfondens verksamhet som krävs för tillsynen.

En ändring av en placeringsfonds stadgar träder i kraft en månad efter att Finansinspektionen har fastställt ändringen och fondandelsägarna har underrättats om den så som föreskrivs i placeringsfondens stadgar, om inte Finansinspektionen med beaktande av ändringens omfattning och fondandelsägarnas intressen bestämmer något annat.

45 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Finansinspektionen kan bestämma att en emission av fondandelar skall avbrytas, om detta är nödvändigt för att säkerställa förtroendet för värdepappersmarknaden, för att trygga fondandelsägarnas intressen eller av andra särskilt vägande skäl.

47 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

I fondbolagets stadgar kan föreskrivas att fondandelarna kan avvika från varandra när det gäller det belopp som fondbolaget debiterar en placeringsfond som ersättning för förvaltningen av denna. I stadgarna skall härvid föreskrivas under vilka förutsättningar investerare kan teckna andelar som avviker från varandra i fråga om ersättningen.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

48 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Placeringsfondens tillgångar värderas enligt marknadsvärdet. Om något sådant inte finns eller om på det grund av omständigheterna inte kan fås, skall värdet av ett investeringsobjekt beräknas enligt de grunder som anges i placeringsfondens stadgar. I fondens stadgar skall även i övrigt bestämmas närmare om beräkning av fondandelsvärdet.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

50 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Fondbolaget skall avbryta inlösen av fondandelar om värdet av placeringsfondens egendom eller antalet fondandelsägare underskrider den gräns som bestäms i lag eller i fondens stadgar, om situationen inte har rättats till inom 90 dygn efter att gränsen underskreds. Inlösningsförbudet tillämpas emellertid inte före utgången av den tid som avses i 27 §. I allt placeringsfondens marknadsföringsmaterial skall medan avbrottet pågår nämnas fondens exceptionella situation.

51 §

Finansinspektionen kan bestämma att inlösen av fondandelar skall avbrytas, om detta är nödvändigt för att säkerställa förtroendet för värdepappersmarknaden, för att trygga fondandelsägarnas intressen eller av andra särskilt vägande skäl.

53 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Anteckningar i fondandelsregistret får göras först när hela teckningspriset för en fondandel har betalts. Teckningspriset skall betalas i pengar eller genom att placeringsfonden ges värdepapper eller penningmarknadsinstrument som avses i 69 § 1 mom. 1 punkten till ett belopp som motsvarar teckningspriset, så att fördelningen av olika slag av värdepapper eller penningmarknadsinstrument vid tidpunkten för bestämmandet av teckningspriset motsvarar den i placeringsfondens stadgar för varje enskilt slag av värdepapper eller penningmarknadsinstrument specificerade investeringsverksamheten och värdepapperens eller penningmarknadsinstrumentens sammanlagda marknadsvärde motsvarar värdet av den fondandel som ges mot dem.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

66 §

Rätt att delta i en sådan placeringsfonds fondandelsägarstämma vars fondandelar har överförts till värdeandelssystemet har endast fondandelsägare som tio dagar före stämman har antecknats som ägare i fondandelsägarförteckningen, om inte något annat följer av 62 § 2 mom. När en fondandelsägares röstetal räknas ut beaktas inte de fondandelar som efter ovan nämnda dag har införts för ägaren i fondandelsägarförteckningen.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

69 §

Ett fondbolag får placera en placeringsfonds tillgångar i

1) värdepapper och penningmarknadsinstrument med vilka bedrivs offentlig handel på fondbörsens börslista eller med vilka bedrivs handel på någon annan reglerad marknadsplats som fungerar fortlöpande samt är erkänd och öppen för allmänheten, och i

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Finansinspektionen kan efter att ha bett sammanslutningen av fondbolag om ett utlåtande meddela närmare föreskrifter om förutsättningarna för att en marknadsplats kan anses uppfylla de krav som anges i 1 mom. 1 punkten.

71 §

Ett fondbolag får investera en placeringsfonds tillgångar i penningmarknadsinstrument som inte är föremål för handel på en marknadsplats som avses i 69 § 1 mom. 1 punkten, under förutsättning att för emissionen eller emittenten gäller bestämmelserna om investerarskydd och inlåningsskydd samt förutsatt att

1) emittenten eller garanten är en central-, regional- eller lokalmyndighet eller centralbanken i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, Europeiska centralbanken, Europeiska unionen eller Europeiska investeringsbanken, en stat som inte hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller en delstat i en sådan stat, eller ett internationellt offentligt samfund vilket som medlem har minst en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, eller att

2) emittenten är en sammanslutning vars emitterade värdepapper är föremål för handel på en marknadsplats som avses i 69 § 1 mom. 1 punkten, eller att

3) emittenten eller garanten är en sammanslutning vars stabilitet övervakas i enlighet med grunder som definieras i Europeiska gemenskapens lagstiftning, eller en sammanslutning på vilken tillämpas och som iakttar sådana bestämmelser om verksamhetens stabilitet som motsvarar Europeiska gemenskapens lagstiftning, eller att

4) emittenten är någon annan sammanslutning som har emitterat penningmarknadsinstrument på vilka tillämpas ett investerarskydd som motsvarar vad som föreskrivs ovan i 1, 2 eller 3 punkten och att emittentens eget kapital uppgår till minst 10 miljoner euro samt förutsatt att emittenten upprättar och offentliggör sitt bokslut i enlighet med rådets direktiv 78/660/EEG, eller en sammanslutning som hör till en koncern bestående av ett eller flera bolag som har emitterat värdepapper som är föremål för handel på en marknadsplats som avses i 69 § 1 mom. 1 punkten och som har specialiserat sig på att finansiera koncernen, eller en sammanslutning som har specialiserat sig på att finansiera värdepapperisering som omfattas av kreditförstärkning från en bank.

Fondbolaget får investera högst en tiondedel av en placeringsfonds tillgångar i andra värdepapper och penningmarknadsinstrument än sådana som avses i 69 § och i denna paragraf.

71 a §

Ett fondbolag får investera en placeringsfonds tillgångar i inlåning i kreditinstitut, förutsatt att

1) inlåningen skall återbetalas på anmodan eller kan lyftas och förfaller till betalning inom 12 månader, och att

2) kreditinstitutet har sin hemort i en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller, om kreditinstitutet har sin hemort i en stat som inte hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, förutsatt att på kreditinstitutet i dess hemstat tillämpas tillsynsregler som motsvarar Europeiska gemenskapens lagstiftning.

72 §

Ett fondbolag får investera tillgångar som tillhör en placeringsfond som det förvaltar i andelar i andra placeringsfonder eller fondföretag, om fondernas eller företagens syfte är att kollektivt investera medel som har anskaffats från allmänheten i sådana finansiella instrument som avses i 2 § 12 punkten, om de tillämpar riskspridningsprincipen och om deras andelar direkt eller indirekt inlöses på yrkande av innehavaren med medel ur dessa företag för kollektiva investeringar. Placeringsfondens tillgångar kan emellertid inte investeras i andelar i en sådan placeringsfond eller ett sådant fondföretag vars regler eller bolagsordning föreskriver att sammanlagt över en tiondedel av dess tillgångar får investeras i andelar i andra placeringsfonder eller fondföretag.

En placeringsfonds tillgångar kan investeras i andelar i andra placeringsfonder eller fondföretag än sådana som avses i fondföretagsdirektivet under följande förutsättningar, som avser den placeringsfond eller det fondföretag som är investeringsobjekt:

1) enligt hemstatens lagstiftning skall investeringsobjektet vara föremål för tillsyn som motsvarar den tillsyn som fastställs i Europeiska gemenskapens lagstiftning och det skall vara tillräckligt säkerställt att tillsynsmyndigheten samarbetar med Finansinspektionen,

2) skyddsnivån för andelsägarna skall motsvara det skydd som andelsägare i en placeringsfond och ett fondföretag har enligt fondföretagsdirektivet, särskilt genom att reglerna för separation av tillgångarna, in- och utlåning och försäljning av överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument som företaget inte innehar uppfyller villkoren i fondföretagsdirektivet, och

3) över verksamheten skall offentliggöras halvårsrapporter och årsberättelser, så att det kan ske en värdering av tillgångar och skulder samt intäkter och investeringsverksamhet under rapportperioden.

De investeringar som avses i 2 mom. får sammanlagt uppgå till högst tre tiondedelar av placeringsfondens tillgångar.

Om en placeringsfonds tillgångar investeras i andelar i sådana placeringsfonder eller fondföretag som direkt eller genom delegering förvaltas av samma fondbolag eller ett annat bolag till vilket fondbolaget är anknutet via gemensam företagsledning eller ägarkontroll eller genom ett betydande direkt eller indirekt ägande, får detta fondbolag eller det andra bolaget inte debitera avgifter för teckning eller inlösen av placeringsfondens investeringar i andelar i dessa andra placeringsfonder eller fondföretag.

Ett fondbolag får investera högst en femtedel av en placeringsfonds tillgångar i andelar i en enda placeringsfond eller i ett enda fondföretag.

Vid beräkning av de investeringsbegränsningar som avses i detta kapitel beaktas inte de placeringsfonders eller fondföretags tillgångar som placeringsfondens tillgångar har investerats i.

73 §

Av en placeringsfonds tillgångar får högst en tiondedel investeras i samma emittents värdepapper eller penningmarknadsinstrument. Högst en femtedel får investeras i inlåning i ett och samma kreditinstitut.

Riskexponeringen mot samma motpart får vid investering i icke-standardiserade derivatinstrument inte överstiga en tiondedel av placeringsfondens tillgångar, om motparten är ett kreditinstitut som avses i 71 a § och, i andra fall, en tjugondedel av placeringsfondens tillgångar.

Sådana investeringar i en och samma emittents värdepapper eller penningmarknadsinstrument som överstiger en tjugondedel av placeringsfondens tillgångar får sammanlagt uppgå till högst två femtedelar av placeringsfondens tillgångar. Denna begränsning tillämpas inte på inlåning och inte heller på investering i sådana icke-standardiserade derivatinstrument i vilka motparten är ett kreditinstitut som avses i 71 a §.

Sammanlagt högst en femtedel av en placeringsfonds tillgångar får investeras i en och samma emittents värdepapper och penningmarknadsinstrument, i inlåning som mottagits av sammanslutningen eller i sådana icke-standardiserade derivatinstrument som för placeringsfonden innebär en riskexponering mot den ifrågavarande sammanslutningen.

Vid beräkningen av de gränser som anges i denna paragraf samt i 75 §, 76 § 1 mom. och 77 § 1 mom. skall sammanslutningar som enligt 1 kap. 6 § bokföringslagen hör till samma koncern betraktas som en helhet. Utan hinder av detta får emellertid sammanlagt högst en femtedel av placeringsfondens tillgångar investeras i värdepapper och penningmarknadsinstrument som har emitterats av sammanslutningar inom samma koncern.

73 a §

Utan hinder av de gränser som fastställs i 73 § får ett fondbolag investera sammanlagt högst en femtedel av en placeringsfonds tillgångar i en och samma emittents aktier eller masskuldebrev, om syftet med placeringsfondens investeringsverksamhet enligt fondens stadgar är att efterbilda sammansättningen av ett visst aktieindex eller index för masskuldebrev som är allmänt känt på finansmarknaden. Det index som efterbildas skall ha en tillräckligt diversifierad sammansättning och utgöra en tillräckligt noggrann referens för den marknad vars utveckling det hänför sig till. Tillräckliga uppgifter skall offentliggöras om indexets sammansättning och utveckling.

Under de förutsättningar som nämns i 1 mom. får fondbolaget i en och samma emittents aktier eller masskuldebrev investera högst 35 hundradedelar av en placeringsfonds tillgångar, om detta är motiverat på grund av exceptionella marknadsvillkor och särskilt på reglerade marknader där vissa värdepapper i hög grad dominerar. Investeringar upp till denna gräns är bara tillåtna i fråga om en enda emittent.

74 §

Ett fondbolag får av tillgångarna i placeringsfonder som det förvaltar, i ett och samma aktiebolags aktier investera högst ett belopp som inte överstiger en tiondedel av bolagets aktiekapital eller en tjugondedel av det röstetal som samtliga aktier medför. De ovan nämnda begränsningarna skall tillämpas också då en placeringsfonds tillgångar investeras i sådana placeringsfonders eller fondföretags andelar som inte på anmodan löses in direkt eller indirekt med medel ur dessa företag för kollektiva investeringar.

Fondbolaget får till en placeringsfond förvärva högst en tiondedel av en och samma emittents

1) aktier utan rösträtt,

2) masskuldebrev, och

3) penningmarknadsinstrument.

Fondbolaget får till en placeringsfond förvärva högst en fjärdedel av andelarna i en och samma placeringsfond eller ett och samma fondföretag.

De begränsningar som nämns i 2 mom. 2 och 3 punkten samt i 3 mom. behöver inte iakttas om det vid förvärvstidpunkten inte är möjligt att beräkna det sammanlagda antalet masskuldebrev eller penningmarknadsinstrument eller nettoantalet emitterade andelar i en placeringsfond eller i ett fondföretag.

75 §

Utan hinder av 73 § 1, 3 och 4 mom. får ett fondbolag investera högst en fjärdedel av en placeringsfonds tillgångar i en och samma emittents masskuldebrev, om

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

76 §

Utan hinder av 73 § 1, 3 och 4 mom. samt 74 § 2 mom. 2 och 3 punkten får ett fondbolag investera högst 35 hundradedelar av en placeringsfonds tillgångar i en och samma emittents eller garants värdepapper eller penningmarknadsinstrument, förutsatt att emittenten eller garanten är finska staten, en finländsk kommun eller samkommun eller en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, en delstat eller något annat lokalt offentligt samfund i en sådan stat, någon annan medlemsstat i Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling OECD eller ett internationellt offentligt samfund vilket som medlem har minst en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Fondbolaget får med tillämpning av principen om riskspridning investera mer än 35 hundradedelar av en placeringsfonds tillgångar i sådana värdepapper eller penningmarknadsinstrument som avses i 1 mom. En förutsättning är att ett omnämnande av detta har tagits in i placeringsfondens stadgar och att värdepapperen eller penningmarknadsinstrumenten enligt stadgarna härrör från minst sex olika emissioner och förutsatt att avsikten inte är att i en och samma emission investera ett belopp som överstiger 3 tiondedelar av fondens tillgångar samt förutsatt att fondandelsägarna kan garanteras motsvarande skydd som i en placeringsfond som iakttar de begränsningar som nämns i 73 § 1, 3 och 4 mom. och 74 § 2 mom. 2 och 3 punkten.

77 §

Ovan i 73 § 1—4 mom., 75 § och 76 § 1 mom. avsedda investeringar i en och samma emittents värdepapper eller penningmarknadsinstrument eller i inlåning som den mottagit eller i icke-standardiserade derivatinstrument i vilka sammanslutningen är motpart, får inte överstiga ett belopp som motsvarar 35 hundradedelar av placeringsfondens tillgångar.

Sådana värdepapper och penningmarknadsinstrument som avses 75 § och 76 § 1 mom. behöver inte beaktas vid tillämpningen av den i 73 § 3 mom. nämnda två femtedels begränsningen.

De ovan i detta kapitel angivna begränsningarna behöver inte iakttas när teckningsrätter som har samband med värdepapper eller penningmarknadsinstrument som ingår i placeringsfondens tillgångar utnyttjas. Om begränsningarna har överskridits av skäl som är oberoende av fondbolaget eller på grund av att teckningsrätter har utnyttjats, skall fondbolaget i sin fondverksamhet i första hand rätta till detta förhållande i överensstämmelse med fondandelsägarnas intressen.

78 §

Ett fondbolag får vid investering av en placeringsfonds tillgångar, med iakttagande av principen om riskspridning avvika från de begränsningar som anges i 72, 73, 73 a, 75 och 76 § samt i 77 § 1 mom. under högst sex månader efter att fondverksamheten inletts.

79 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Investeringar enligt 1 mom. kan göras endast om de begränsningar som nämns i 72, 73, 74 och 75 §, 76 § 1 mom. och 77 § 1 mom. iakttas i bolagets verksamhet. Om de i 72 §, 73 § 1 och 3 mom., 75 §, 76 § 1 mom. och 77 § 1 mom. avsedda begränsningarna överskrids till följd av att teckningsrätter utnyttjas eller av skäl som är oberoende av fondbolaget eller när det fråga om en av fondbolaget förvaltad placeringsfond vars verksamhet har inletts under de senaste sex månaderna, skall i tillämpliga delar iakttas 77 § 3 mom. och 78 §.

80 §

Ett fondbolag får investera en placeringsfonds tillgångar i sådana standardiserade derivatinstrument som avses i 1 kap. 2 § lagen om handel med standardiserade optioner och terminer samt i därmed enligt 10 kap. 1 a § värdepappersmarknadslagen jämförbara derivatinstrument, inklusive motsvarande kontantavräknade instrument, samt i icke-standardiserade derivatinstrument, förutsatt att

1) de underliggande tillgångarna utgörs av instrument som avses i 2 § 12 punkten, finansiella index, räntesatser, växelkurser eller utländska valutor, som motsvarar de investeringsmål som anges i placeringsfondens stadgar,

2) motparten vid affärer med icke-standardiserade derivatinstrument är en sammanslutning som omfattas av tillsyn i enlighet med Europeiska gemenskapens lagstiftning eller en sammanslutning på vilken tillämpas och som iakttar tillsynsregler som motsvarar Europeiska gemenskapens lagstiftning, och att

3) fondbolaget från dag till dag tillförlitligt och verifierat kan värdera de icke-standardiserade derivatinstrumenten samt att de vid varje tidpunkt, på fondbolagets initiativ, kan säljas, omvandlas i pengar eller avslutas genom en utjämnande transaktion till gängse värde.

Den totala riskexponeringen för en placeringsfonds derivatinstrument får inte överskrida det sammanlagda nettovärdet av fondens samtliga investeringar. Vid riskanalysen beaktas nuvärdet av placeringsfondens tillgångar, motpartsrisken, marknadsprognoserna och den tid som behövs för att omvandla investeringarna i pengar.

Fondbolaget skall använda sig av riskkontrollmetoder som möjliggör kontinuerlig uppföljning och mätning av vilka risker som är förknippade med enskilda investeringar samt hur dessa risker påverkar den totala riskexponeringen för placeringsfondens investeringar.

Fondbolaget skall varje år meddela Finansinspektionen vilka typer av derivatinstrument som har använts i de av fondbolaget förvaltade placeringsfondernas investeringsverksamhet, vilka risker som är förknippade med derivatinstrumenten, vilka riskanalysmetoder som har använts samt vilka kvantitativa begränsningar som gäller, på det sätt som Finansinspektionen närmare föreskriver.

80 a §

När en placeringsfonds tillgångar investeras i derivatinstrument får de investeringsgränser som anges i detta kapitel inte överskridas. När begränsningarna beräknas beaktas emellertid inte investeringar i derivatinstrument vilkas underliggande tillgångar utgörs av finansiella index som uppfyller förutsättningarna i 73 a § 1 mom.

Om ett värdepapper eller ett penningmarknadsinstrument innefattar ett derivatinstrument skall detta beaktas när de krav som anges i 80 § och i denna paragraf iakttas.

81 §

I syfte att främja en effektiv förmögenhetsförvaltning får ett fondbolag ingå låne- och återköpsavtal avseende värdepapper och penningmarknadsinstrument som hör till en placeringsfonds tillgångar, om de clearas av en clearingorganisation som avses i värdepappersmarknadslagen eller av ett optionsföretag som avses i lagen om handel med standardiserade optioner och terminer eller i en motsvarande utländsk sammanslutning eller, om clearingen sker någon annanstans, om motparten är en i värdepappersmarknadslagen avsedd värdepappersförmedlare och villkoren är sedvanliga och allmänt kända på marknaden.

Värdepapper och penningmarknadsinstrument som ingår i en placeringsfonds tillgångar kan överlåtas som skuld och återköpsavtal om dem kan ingås endast mot tillräcklig säkerhet. Fondbolaget skall dagligen se till att säkerhetens värde är tillräckligt under hela giltighetstiden för låne- eller återköpsavtalet. Clearingorganisationen eller optionsföretaget eller en annan sammanslutning under Finansinspektionens eller motsvarande behöriga myndighets tillsyn skall för fondens räkning förvara säkerheten till utgången av låne- eller återköpsavtalet.

En placeringsfond får ingå låneavtal till sammanlagt högst en fjärdedel av värdet av sina investeringar i värdepapper och penningmarknadsinstrument. Begränsningen gäller inte låneavtal som kan sägas upp och avser värdepapper vilka på anmodan omedelbart kan återfås.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Finansinspektionen kan meddela närmare föreskrifter om fondbolagets rätt att ingå låne- eller återköpsavtal om värdepapper och penningmarknadsinstrument som hör till en placeringsfonds tillgångar.

82 §

Ett fondbolag får inte för en placeringsfonds räkning utan täckning avyttra värdepapper, penningmarknadsinstrument eller derivatinstrument.

84 §

Ett fondbolag får inte bevilja kredit av en placeringsfonds tillgångar och inte heller ställa borgen eller annan säkerhet för tredje parts åtaganden. Till en placeringsfond kan dock förvärvas värdepapper, penningmarknadsinstrument eller derivatinstrument som inte är helt betalda.

88 §

När en specialplaceringsfonds investeringsverksamhet förutsätter det kan dess stadgar avvika från 45, 48 och 49 § samt från 98 § 1 och 2 mom.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

92 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Fondprospektet skall innehålla väsentlig och tillräcklig information om målsättningarna för placeringsfondens investeringsverksamhet samt om fondens övriga egenskaper, om det fondbolag som förvaltar placeringsfonden samt om det förvaringsinstitut som placeringsfonden anlitar för att investerare skall kunna göra en tillförlitlig bedömning av placeringsfonden och särskilt av de risker som är förenade med den.

Genom förordning av finansministeriet föreskrivs närmare om fondprospektets innehåll samt hur informationen skall framställas.

Vid all marknadsföring av en placeringsfond skall nämnas fondprospektet samt var det finns att få eller hur allmänheten annars kan ta del av det.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

93 §

Ett fondbolag skall för varje placeringsfond som det förvaltar offentliggöra ett förenklat fondprospekt som skall uppdateras.

Det förenklade fondprospektet skall innehålla väsentlig och tillräcklig information om målsättningarna för placeringsfondens investeringsverksamhet och om de risker som är förenade med den samt om fondens kostnadsstruktur och förvaltning, för att investerare tillförlitligt skall kunna bedöma placeringsfonden och särskilt de risker som är förenade med den.

Genom förordning av finansministeriet föreskrivs närmare om det förenklade fondprospektets innehåll samt hur informationen skall framställas.

Fondbolaget skall omedelbart för kännedom tillställa Finansinspektionen det förenklade fondprospektet för en placeringsfond som fondbolaget förvaltar samt ändringar som har gjorts i prospektet.

Vid all marknadsföring av en placeringsfond skall nämnas det förenklade fondprospektet samt var det finns att få eller hur allmänheten annars kan ta del av det.

94 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Av halvårsrapporten skall framgå placeringsfondens tillgångar och skulder, antalet emitterade andelar, fondandelens värde, hur investeringarna är fördelade med beaktande av placeringsfondens investeringsinriktning samt vilka förändringar som under rapportperioden har skett i investeringarnas sammansättning. Genom förordning av finansministeriet föreskrivs närmare om halvårsrapportens innehåll samt hur halvårsrapportens information skall framställas.

96 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Genom förordning av finansministeriet föreskrivs närmare om årsberättelsens innehåll samt hur årsberättelsens information skall framställas.

97 §

Den som ämnar teckna en fondandel skall kostnadsfritt av fondbolaget erbjudas placeringsfondens förenklade fondprospekt. Dessutom skall kunden på begäran kostnadsfritt tillhandahållas fondens senaste årsberättelse, en eventuell därefter offentliggjord halvårsrapport samt en eventuell för en specialplaceringsfond efter halvårsrapporten offentliggjord kvartalsrapport samt fondprospektet.

Fondbolaget skall se till att placeringsfondens senaste årsberättelse och halvårsrapport samt en specialplaceringsfonds kvartalsrapport finns tillgängliga för allmänheten på platser som anges i fondprospektet och i det förenklade fondprospektet eller på något annat sådant sätt som framgår av fondprospektet och av det förenklade fondprospektet. Årsberättelsen samt halvårsrapporten och den eventuellt därefter offentliggjorda kvartalsrapporten för en specialplaceringsfond skall på begäran kostnadsfritt sändas till fondandelsägarna.

På begäran av en kund skall fondbolaget tillhandahålla kompletterande information om metoderna och de kvantitativa gränserna för en placeringsfonds riskkontroll och om den senaste utvecklingen på marknaden när det gäller riskerna med och avkastningen från de viktigaste instrumentkategorierna i fråga om placeringsfondens investeringsverksamhet.

99 §

Innehav av andelar i placeringsfonder är offentliga, om fondandelsägaren (den anmälningsskyldige) är

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4) en person vars intressebevakare är en person som avses i 1—3 punkten,

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

103 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

De fondbolag som deltar i överlåtelsen av placeringsfondens förvaltning skall upprätta en skriftlig överlåtelseplan som skall godkännas av styrelserna för det överlåtande och det övertagande fondbolaget. Av den daterade och undertecknade överlåtelseplanen skall åtminstone framgå

1) fondbolagens firmor, företags- och organisationsnummer, adresser och hemorter,

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

107 §

En placeringsfond (överlåtande placeringsfond) kan fusioneras med en annan placeringsfond (övertagande placeringsfond) om fonderna i sin investeringsverksamhet följer samma principer. Av särskilda skäl kan avvikelse ske från kravet på överensstämmelse mellan fondernas investeringsverksamhet, om fusionen inte är ägnad att skada fondandelsägarnas intressen.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

108 §

De fondbolag som förvaltar de i fusionen deltagande placeringsfonderna skall upprätta en skriftlig fusionsplan som godkänns av fondbolagens styrelser. Av den daterade och undertecknade fusionsplanen skall åtminstone framgå

1) fondbolagens firmor, företags- och organisationsnummer, adresser och hemorter,

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

109 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Om Finansinspektionen har beviljat tillstånd att verkställa fusionen, skall de fondbolag som har beslutat om den omedelbart skriftligen underrätta fondandelsägarna om detta och publicera ett meddelande om saken i minst en rikstidning senast en månad innan fusionen verkställs. I meddelandet skall nämnas verkställighetstillståndets och fusionsplanens innehåll.

113 §

Ett fondbolags styrelse skall upprätta och godkänna en delningsplan. Av den daterade och undertecknade delningsplanen skall åtminstone framgå

1) fondbolagets firma, företags- och organisationsnummer, adress och hemort,

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

114 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Om Finansinspektionen har beviljat tillstånd att verkställa delningen, skall det fondbolag som beslutat om delningen omedelbart skriftligen underrätta fondandelsägarna om detta och publicera ett meddelande om saken i minst en rikstidning senast en månad innan delningen verkställs. I meddelandet skall nämnas verkställighetstillståndets och delningsplanens innehåll.

116 §

Om ett fondbolag inte längre har för avsikt att bedriva fondverksamhet, skall det ansöka om att Finansinspektionen återkallar dess verksamhetstillstånd. Till ansökan skall fondbolaget foga bolagsstämmans beslut om att ansöka om återkallelse av tillståndet samt en utredning om hur fondbolaget har ordnat förvaltningen av de placeringsfonder som bolaget förvaltar.

117 §

Finansinspektionen kan återkalla ett fondbolags verksamhetstillstånd, om

1) bolaget i sin verksamhet väsentligen har brutit mot lag eller mot bestämmelser eller föreskrifter som har utfärdats med stöd av lag, mot fondbolagets bolagsordning, mot tillståndsvillkoren eller mot stadgarna för en placeringsfond som fondbolaget förvaltar,

2) det inte längre finns förutsättningar för beviljande av tillstånd,

3) bolaget inte inom 12 månader efter att tillståndet beviljades har inlett verksamheten eller en del av den,

4) bolagets syfte inte längre är att bedriva fondverksamhet,

5) bolaget inte har bedrivit verksamhet på sex månader, eller om

6) i ansökan om verksamhetstillstånd har lämnats väsentligt vilseledande uppgifter om omständigheter som är betydelsefulla med tanke på regleringen och tillsynen.

Innan Finansinspektionen fattar ett beslut som avses i 1 mom. 1 eller 2 punkten skall den för fondbolaget bestämma en tid för avhjälpande av bristfälligheterna i verksamheten.

Finansinspektionen kan för viss tid begränsa fondbolagets verksamhet som det bedriver enligt tillståndsvillkoren, om det har konstaterats förekomma oskicklighet eller oförsiktighet i verksamheten och om det är uppenbart att fortsatt verksamhet är ägnad att allvarligt skada stabiliteten på värdepappersmarknaden eller investerarnas ställning. Om rättelse inte har skett inom utsatt tid kan Finansinspektionen efter tidsfristen ändra tillståndsvillkoren i syfte att varaktigt begränsa verksamheten.

117 a §

Finansinspektionen skall göra registeranmälan om att ett fondbolags verksamhetstillstånd har återkallats. Om fondbolaget har beviljats tillstånd för verksamhet som avses i 5 § 2 mom., skall Finansinspektionen för kännedom underrätta också ersättningsfonden för investerarskydd om att verksamhetstillståndet återkallats.

Samtidigt som Finansinspektionen beslutar återkalla verksamhetstillståndet för ett fondbolag som har beviljats tillstånd för verksamhet som avses i 5 § 2 mom., kan den bestämma att investerarnas fordringar i enlighet med 6 kap. lagen om värdepappersföretag skall betalas ur ersättningsfonden för investerarskydd.

121 §

Ett fondbolag skall upplösa en placeringsfond enligt 119 § eller vidta åtgärder för att fusionera placeringsfonden enligt 16 kap. om det i lagen eller i fondens stadgar angivna minimikapitalet eller minimiantalet andelsägare inte har nåtts inom sex månader från det att fondens verksamhet inleddes eller om placeringsfondens tillgångar eller antalet fondandelsägare har sjunkit under den i lagen eller stadgarna bestämda minimigränsen och situationen inte har kunnat avhjälpas inom 90 dygn efter den i 50 § 2 mom. bestämda tidens utgång, eller om någon annan av de i fondens stadgar bestämda upplösningsgrunderna föreligger.

123 §

Om ett fondbolags verksamhetstillstånd återkallas eller begränsas, om inlösen av fondandelar avbryts och om en placeringsfond upplöses skall de behöriga myndigheterna i alla de stater inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet underrättas där fondbolaget är verksamt eller där det har förekommit marknadsföring av fondandelar i en placeringsfond som fondbolaget förvaltar eller som åtgärden riktar sig mot.

Meddelandet skall i sådana fall som avses i 116, 117 och 122 § sändas av Finansinspektionen, i sådana fall som avses i 119 och 121 § av fondbolaget och i sådana fall som avses i 118 § 5 mom. av förvaringsinstitutet.

124 §

Om ett förvaringsinstitut inte längre har som syfte att bedriva förvaringsinstitutsverksamhet skall det ansöka om att Finansinspektionen återkallar dess verksamhetstillstånd. Till ansökan skall förvaringsinstitutet foga bolagsstämmans beslut om att ansöka om återkallelse av tillståndet samt en utredning om att förvaringsinstitutet inte längre sköter sådana uppgifter som avses i 31 §.

125 §

Finansinspektionen kan återkalla ett förvaringsinstituts verksamhetstillstånd, om

1) institutet i sin verksamhet väsentligen har brutit mot lag eller mot bestämmelser eller föreskrifter som har utfärdats med stöd av lag, mot sin bolagsordning, mot tillståndsvillkoren eller mot stadgarna för en placeringsfond som ett fondbolag förvaltar,

2) det inte längre finns förutsättningar för beviljande av verksamhetstillstånd,

3) institutet inte inom 12 månader efter att tillståndet beviljades har inlett verksamheten eller en del av den,

4) institutet inte längre har som syfte att bedriva förvaringsinstitutsverksamhet,

5) institutet inte har varit verksamt på sex månader, eller om

6) i ansökan om verksamhetstillstånd har lämnats väsentligt vilseledande uppgifter om omständigheter som är betydelsefulla med tanke på regleringen och tillsynen.

Innan Finansinspektionen fattar ett beslut som avses i 1 mom. 1 eller 2 punkten skall den för förvaringsinstitutet bestämma en tid för avhjälpande av bristfälligheterna i verksamheten.

Finansinspektionen kan för viss tid begränsa förvaringsinstitutets verksamhet som det bedriver enligt tillståndsvillkoren, om det har konstaterats förekomma oskicklighet eller oförsiktighet i verksamheten och om det är uppenbart att fortsatt verksamhet är ägnad att allvarligt skada stabiliteten på värdepappersmarknaden eller investerarnas ställning. Om rättelse inte har skett inom utsatt tid kan Finansinspektionen efter tidsfristen ändra tillståndsvillkoren i syfte att varaktigt begränsa verksamheten.

Finansinspektionen skall göra registeranmälan om att ett förvaringsinstituts verksamhetstillstånd har återkallats.

20 kap.

Fondbolags verksamhet utanför Finland och fondföretags verksamhet i Finland

126 a §

Ett fondbolag som har för avsikt att etablera en filial i en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet skall i god tid på förhand anmäla detta till Finansinspektionen. Finansinspektionen kan meddela närmare föreskrifter om de uppgifter om den tilltänkta verksamheten samt om filialens förvaltning och ledning, som skall fogas till anmälan.

Finansinspektionen skall inom tre månader efter att ha fått den anmälan som avses i 1 mom. vidarebefordra informationen om filialetableringen till motsvarande tillsynsmyndighet i värdstaten samt informera fondbolaget om saken. Till anmälan skall fogas den information som avses i 1 mom. samt uppgifter om filialens investerarskyddssystem eller ett omnämnande av att ett sådant ersättningssystem saknas. Finansinspektionen kan inom två månader efter mottagandet av den anmälan som avses i 1 mom. besluta att inte sända någon sådan information, om den konstaterar att det med hänsyn till fondbolagets finansiella ställning och förvaltning inte är motiverat att etablera någon filial. En filial får inte etableras om Finansinspektionen har vägrat vidarebefordra informationen.

Om det sker förändringar i de uppgifter som avses i 1 mom. skall fondbolaget underrätta Finansinspektionen samt motsvarande tillsynsmyndighet i värdstaten om dem minst en månad innan ändringarna är avsedda att genomföras.

Om det sker väsentliga förändringar i de uppgifter som avses i 2 mom. skall Finansinspektionen underrätta motsvarande tillsynsmyndighet i värdstaten om dem.

126 b §

Ett fondbolag som har för avsikt att etablera en filial i någon annan stat än en sådan som avses i 126 a § skall ansöka om etableringstillstånd hos Finansinspektionen. Tillstånd skall beviljas om tillräcklig tillsyn över filialen kan ordnas och om etableringen inte med hänsyn till fondbolagets förvaltning och ekonomiska tillstånd är ägnad att äventyra fondbolagets verksamhet. Ett utlåtande från Finlands Bank skall begäras om tillståndsansökan. Efter att ha hört sökanden kan Finansinspektionen förena tillståndet med sådana begränsningar och villkor för filialens verksamhet som är nödvändiga för tillsynen.

Genom förordning av finansministeriet föreskrivs om de utredningar som skall fogas till tillståndsansökan.

126 c §

Om ett fondbolag inte uppfyller de förutsättningar som anges i 126 a och 126 b § kan Finansinspektionen sätta ut en tid för korrigering av situationen och, om kravet inte uppfylls inom den utsatta tiden, i tillämpliga delar iaktta vad som föreskrivs i 117 §.

126 d §

Ett fondbolag som har för avsikt att börja bedriva verksamhet som avses i 5 § inom en annan stats territorium, utan att etablera någon filial, skall i god tid på förhand underrätta Finansinspektionen om vilka tjänster fondbolaget avser att tillhandahålla samt var och hur detta skall ske.

Finansinspektionen skall inom en månad efter att ha mottagit den i 1 mom. angivna underrättelsen vidarebefordra uppgifterna till motsvarande tillsynsmyndighet i den till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet hörande värdstaten. Till underrättelsen skall fogas uppgifter om ett investerarskyddssystem eller ett omnämnande av att ett sådant ersättningssystem saknas.

Om det sker förändringar i de uppgifter som avses i 1 mom. skall fondbolaget underrätta Finansinspektionen samt motsvarande tillsynsmyndighet i värdstaten om dem innan ändringarna är avsedda att genomföras.

127 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Fondbolaget kan marknadsföra fondandelar i en specialplaceringsfond också utanför Finland samt andelar i en placeringsfond som uppfyller fondföretagsdirektivets villkor också i en stat som inte hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Finansinspektionen skall vid behov utan dröjsmål på ansökan ge fondbolaget ett intyg över att den specialplaceringsfond som ansökan avser eller placeringsfonden är registrerad i Finland och står under Finansinspektionens tillsyn.

129 §

Andra än i 128 § avsedda fondföretags andelar får med Finansinspektionens tillstånd i Finland marknadsföras till allmänheten. Sådant tillstånd kan beviljas om andelsägarna kan anses få ett skydd som i tillräcklig utsträckning motsvarar det som avses i denna lag och förutsatt att det enligt lagstiftningen i fondföretagets hemstat står under tillsyn som motsvarar Europeiska gemenskapens lagstiftning samt att samarbetet mellan tillsynsmyndigheten och Finansinspektionen har säkerställts i tillräcklig utsträckning.

I samband med ett sådant beslut som avses i 1 mom. kan Finansinspektionen, efter att ha hört sökanden, ställa krav på den information som fondföretaget är skyldigt att offentliggöra i Finland och som det skall ge i samband med marknadsföringen av andelarna.

130 §

Innan ett fondföretag som avses i 128 § börjar marknadsföra sina andelar i Finland skall det tillställa Finansinspektionen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3) sitt fondprospekt, sitt förenklade fondprospekt, sin senaste årsberättelse och sin därefter offentliggjorda halvårsrapport samt övriga handlingar och uppgifter som det skall offentliggöra i sin hemstat,

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

De utredningar som avses i 1 mom. skall fondföretaget foga också till en sådan ansökan som avses i 129 § 1 mom., om inte Finansinspektionen av särskilda skäl beviljar undantag från detta. Finansinspektionen kan avkräva sökanden också andra utredningar som den anser vara behövliga för att kontrollera att fondföretaget uppfyller de krav som ställs i 129 § 1 mom.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

131 §

Ett fondföretag som marknadsför sina andelar i Finland skall hålla sina stadgar eller sin bolagsordning, sitt fondprospekt, sitt förenklade fondprospekt, sin årsberättelse samt sina halvårsrapporter tillgängliga för allmänheten med iakttagande av samma förfaranden som föreskrivs i hemstaten. Informationen skall offentliggöras på finska eller svenska eller på något annat språk som Finansinspektionen har godkänt.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

132 §

Vid marknadsföringen av andelar i ett fondföretag får inte användas enbart det namn eller den firma som har registrerats i fondföretagets hemstat, om dess användning i Finland vore ägnad att vilseleda allmänheten. Finansinspektionen kan i förtydligande syfte kräva att namnet eller firman skall åtföljas av ett förklarande tillägg.

134 §

Ett fondbolag är skyldigt att ersätta skada som bolaget i sin verksamhet enligt denna lag uppsåtligen eller av oaktsamhet har åsamkat fondandelsägare eller andra.

144 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

När det gäller identifiering av fondbolagets kunder i samband med verksamhet som avses i 5 § 2 mom. tillämpas 49 § lagen om värdepappersföretag.

145 §

Den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

146 §

Den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2) försummar de skyldigheter som fondbolag, förvaringsinstitut och anmälningsskyldiga har enligt 25 § 2 mom., 26 § 1 mom., 28 §, 31 § 2 mom., 45 §, 47 § 3 mom., 49 §, 52 § 1 mom., 92—96 §, 99 § 2 och 3 mom., 100 § och 118 § 2 och 3 mom.,

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

150 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Om ett fondföretag i något väsentligt avseende bryter mot bestämmelser som avses i 1 mom., kan Finansinspektionen förbjuda det att fortsätta marknadsföringen av sina andelar i Finland. Finansinspektionen skall underrätta de behöriga myndigheterna i fondföretagets hemstat om sitt beslut.

_______________

Denna lag träder i kraft den                   20   .

Har hos finansministeriet ansökts om verksamhetstillstånd, annat tillstånd eller om fastställelse av en specialplaceringsfonds stadgar innan denna lag trätt i kraft, skall på behandlingen av tillståndet eller ansökan tillämpas den lag som gällde innan denna lag trädde i kraft. Med sökandens samtycke kan ärendet emellertid överföras till Finansinspektionen.

Finansinspektionen kan uppta en ansökan som gäller verksamhetstillstånd, annat tillstånd eller en placeringsfonds stadgar till behandling i enlighet med denna lag redan innan lagen har trätt i kraft.

Finansministeriet skall inom ett år efter att denna lag trätt i kraft för registrering anmäla verksamhetstillstånd som har beviljats innan denna lag trädde i kraft.

Ett värdepappersföretag som avses i lagen om värdepappersföretag och som enligt sitt verksamhetstillstånd får bedriva endast verksamhet som avses i 5 § 2 mom. kan avstå från sitt tillstånd att verka som värdepappersföretag och i enlighet med 5 a § ansöka om tillstånd att verka som fondbolag.

Ett fondbolags kapitalbas skall senast den 13 februari 2007 uppfylla de krav som anges i 6 § 2—4 mom.

På beloppet av en placeringsfonds minimikapital skall till och med den 31 december 2005 tillämpas de bestämmelser som gällde innan denna lag trädde i kraft.

Ett fondbolag skall se till att sådana i fondföretagsdirektivet avsedda placeringsfonder, vilkas stadgar har fastställts senast den 13 februari 2002, har anpassat sin investeringsverksamhet och sina stadgar till denna lag senast den 31 december 2005.

I lagens 26 a § 3 mom. och 30 a § 2 mom. avsedda uppgifter om sådana avtal om utläggning av verksamhet som gällde när lagen trädde i kraft skall anmälas till Finansinspektionen inom sex månader efter att denna lag trätt i kraft.

Lagens 26 b § 5 mom., skyldigheten enligt 29 § att i fondprospektet uppge målsättningen för ägarutövandet samt lagens 92, 93 och 97 § tillämpas emellertid först från den 1 oktober 2004. Fram till dess tillämpas de bestämmelser om fondprospekt och förenklade fondprospekt som gäller när denna lag träder i kraft. Fondbolagen får offentliggöra fondprospekt och förenklade fondprospekt i enlighet med denna lag före den 1 oktober 2004.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

_______________

Lag

om utländska fondbolags verksamhet i Finland

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §

Tillämpningsområde

Denna lag gäller utländska fondbolags verksamhet i Finland.

Ett utländskt fondbolag får i Finland med auktorisation som det fått i sin hemstat bedriva verksamhet som avses i 5 § lagen om placeringsfonder (48/1999) enligt vad som föreskrivs i denna lag. Ett utländskt fondbolag får emellertid inte i Finland etablera sådana placeringsfonder som avses i lagen om placeringsfonder.

På ett utländskt fondbolag som bedriver verksamhet enligt 5 § 2 mom. lagen om placeringsfonder tillämpas vad som i lag föreskrivs om yrkesmässigt tillhandahållande av investeringstjänster och om sådana värdepappersförmedlares skyldigheter som avses i värdepappersmarknadslagen (495/1989).

I fråga om ett i 3 mom. avsett utländskt fondbolags filials medlemskap i den ersättningsfond för investerarskydd som avses i lagen om värdepappersföretag (579/1996) gäller i tillämpliga delar 4 a, 4 b, 8 a, 8 b och 13 a § lagen om utländska värdepappersföretags rätt att tillhandahålla investeringstjänster i Finland (580/1996).

På utländska fondbolags marknadsföring i Finland av fondföretags andelar tillämpas dessutom 129—132 § lagen om placeringsfonder.

Denna lag tillämpas inte på utländska fondbolags marknadsföring av andelar i fondföretag, om andelarna marknadsförs endast till sådana yrkesmässiga investerare som avses i 1 § 2 mom. lagen om placeringsfonder.

2 §

Definitioner

I denna lag avses med

1) utländska fondbolag företag som bedriver verksamhet som avses i fondföretagsdirektivet och som i någon annan stat än Finland har fått auktorisation som motsvarar verksamhetstillstånd enligt 5 a § lagen om placeringsfonder,

2) hemstat den stat där ett fondbolag har fått auktorisation,

3) representation ett i någon stat utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet auktoriserat utländskt fondbolags i Finland etablerade fasta affärsställe som inte har rätt att bedriva verksamhet enligt 5 § lagen om placeringsfonder,

4) fondföretagsdirektivet rådets direktiv (85/611/EEG) om samordning av lagar och andra författningar som avser företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag), jämte ändringar.

3 §

Tillsyn

I lagen om Finansinspektionen (587/2003) föreskrivs om tillsynen över utländska fondbolags verksamhet i Finland samt om Finansinspektionens rätt att lämna uppgifter till motsvarande utländska tillsynsmyndighet.

2 kap.

Etableringsrätt för företag inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

4 §

Förutsättningarna för etablering av filial

Innan ett utländskt fondbolag kan etablera en filial i Finland skall Finansinspektionen av motsvarande tillsynsmyndighet i den stat som har beviljat fondbolaget auktorisation få en anmälan med tillräcklig information om den tilltänkta filialens affärsverksamhet, förvaltning och ledning samt uppgifter om filialens investerarskyddssystem eller ett omnämnande av att ett sådant ersättningssystem saknas.

En filial kan etableras och den får inleda sin verksamhet senast två månader efter att Finansinspektionen har mottagit den information som avses i 1 mom. Finansinspektionen skall inom två månader efter att ha mottagit informationen meddela de föreskrifter som den anser behövliga om rapporteringsskyldigheten i samband med tillsynen över filialen samt uppställa sådana villkor för filialens verksamhet som är motiverade av hänsyn till det allmännas bästa.

Ett utländskt fondbolag får två månader efter den anmälan som avses i 1 mom. genom sin filial inleda marknadsföring av andelar i ett fondföretag som det förvaltar och som enligt lagstiftningen i sin hemstat uppfyller fondföretagsdirektivets villkor, om inte Finansinspektionen under denna tid förbjuder inledandet av marknadsföringen. Finansinspektionen kan förbjuda fondbolaget att inleda marknadsföringen, om denna strider mot en lag som skall tillämpas på marknadsföring eller om arrangemangen för betalningar till dem som äger andelar i fondföretaget, för inlösen av andelar samt för förverkligande av fondföretagets rapporteringsskyldighet inte är förenliga med finsk lag eller med föreskrifter och bestämmelser som har utfärdats med stöd därav. Finansinspektionen skall underrätta motsvarande tillsynsmyndighet i den stat som har auktoriserat det utländska fondbolaget om beslutet att förbjuda inledandet av marknadsföringen.

Ett utländskt fondbolag skall skriftligen underrätta Finansinspektionen om ändringar i de uppgifter som avses i 1 mom. minst en månad innan de är avsedda att genomföras. Finansinspektionen kan med tanke på tilltänkta ändringar meddela sådana föreskrifter och villkor som avses i 2 mom.

5 §

Tillhandahållande av tjänster utan etablering av filial

Ett utländskt fondbolag som har fått sådan auktorisation som avses i 2 § 1 punkten i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet har rätt att bedriva verksamhet i Finland också utan att etablera dotterbolag eller filial.

Innan ett utländskt fondbolag inleder verksamhet i Finland skall Finansinspektionen av motsvarande tillsynsmyndighet i den stat som har auktoriserat fondbolaget få en anmälan om tillhandahållandet av tjänster med uppgifter om vilken verksamhet fondbolaget ämnar bedriva i Finland och under vilka former, samt uppgifter om ett investerarskyddssystem eller ett omnämnande av att ett sådant ersättningssystem saknas. Oberoende av vad som föreskrivs i 1 § 5 mom. skall på det anmälningsförfarande som avses i denna paragraf inte tillämpas 130 § 1 mom. lagen om placeringsfonder.

Efter att ha mottagit anmälan skall Finansinspektionen för det utländska fondbolaget uppställa de villkor för verksamheten i Finland som den anser vara motiverade med hänsyn till det allmännas bästa.

Det utländska fondbolaget skall skriftligen underrätta Finansinspektionen om tilltänkta ändringar i den information som avses i 2 mom. innan ändringarna är avsedda att genomföras. Finansinspektionen kan till följd av de tilltänkta ändringarna ändra de villkor som avses i 3 mom.

6 §

Återkallelse av auktorisation och begränsning av verksamheten

Om ett utländskt fondbolag bryter mot denna lag eller åsidosätter lagstadgade skyldigheter, skall Finansinspektionen uppmana företaget att upphöra med den lagstridiga verksamheten.

Om ett utländskt fondbolag inte iakttar en uppmaning som avses i 1 mom., skall Finansinspektionen underrätta motsvarande tillsynsmyndighet i den stat som har beviljat fondbolaget auktorisation om saken, för att tillsynsmyndigheten omedelbart skall kunna vidta åtgärder för att förhindra att den lagstridiga verksamheten fortsätter.

Om ett utländskt fondbolag trots sådana åtgärder som avses i 1 och 2 mom. fortsätter sin lagstridiga verksamhet, kan Finansinspektionen helt eller delvis förbjuda det utländska fondbolaget att tillhandahålla tjänster i Finland. Den mot Finansinspektionen svarande tillsynsmyndigheten i den stat som har beviljat fondbolaget auktorisation skall underrättas om beslutet.

Finansinspektionen kan omedelbart förbjuda verksamhet som strider mot denna lag, om det på grund av ärendets brådskande natur är nödvändigt för att skydda investerares eller andra sådana personers intressen som har tillhandahållits tjänster. Den mot Finansinspektionen svarande tillsynsmyndigheten i den stat som har beviljat fondbolaget auktorisation och Europeiska kommissionen skall omedelbart underrättas om beslutet.

Finansinspektionen kan helt eller delvis förbjuda ett utländskt fondbolag att tillhandahålla tjänster i Finland, om det utländska fondbolaget väsentligen har brutit mot denna lag, lagen om placeringsfonder, värdepappersmarknadslagen, lagen om värdepappersföretag eller mot annan lagstiftning om finansmarknaden eller mot bestämmelser och föreskrifter som har utfärdats med stöd därav, på ett sätt som kan skada investerarskyddet eller annars det allmännas bästa. Den mot Finansinspektionen svarande tillsynsmyndigheten i den stat som har beviljat fondbolaget auktorisation skall omedelbart underrättas om beslutet.

3 kap.

Etableringsrätt från en stat som inte hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

7 §

Verksamhetstillstånd för filial

Ett utländskt fondbolag som har fått auktorisation i en stat utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet skall hos Finansinspektionen ansöka om verksamhetstillstånd för etablering av en filial i Finland. Ersättningsfondens utlåtande skall begäras om ansökan ifall syftet med filialen är att bedriva verksamhet enligt 5 § 2 mom. lagen om placeringsfonder. Genom förordning av finansministeriet föreskrivs om de utredningar som skall fogas till ansökan.

Finansinspektionen skall bevilja verksamhetstillstånd, om den lagstiftning som tillämpas på fondbolaget i dess hemstat svarar mot internationellt godkända rekommendationer om finansiell tillsyn och förhindrande av kriminellt utnyttjande av det finansiella systemet, om fondbolagets finansiella verksamhetsbetingelser och administration uppfyller de krav som ställs på en tillförlitlig verksamhet och om fondbolaget även i övrigt står under tillräckligt effektiv tillsyn i sin hemstat. Om syftet med filialen är att bedriva verksamhet enligt 5 § 2 mom. lagen om placeringsfonder, skall det i samband med verksamhetstillståndet bedömas om investerarskyddet i filialens hemstat motsvarar nivån på och omfattningen av det skydd som ersättningsfonden ger. När Finansinspektionen beviljar verksamhetstillstånd kan den besluta om filialens medlemskap i ersättningsfonden.

Efter att ha hört sökanden kan Finansinspektionen förena verksamhetstillståndet med sådana begränsningar och villkor för filialens affärsverksamhet som är nödvändiga för tillsynen.

Verksamhetstillståndet ger rätt att bedriva verksamhet vid ett eller flera affärsställen.

8 §

Återkallelse av verksamhetstillstånd eller begränsning av verksamheten

Finansinspektionen kan återkalla en filials verksamhetstillstånd, om

1) det i filialens verksamhet i väsentlig mån har skett överträdelser av lag eller av bestämmelser och föreskrifter som har utfärdats med stöd av lag, eller överträdelser av tillståndsvillkoren,

2) det inte längre finns förutsättningar för beviljande av verksamhetstillstånd,

3) filialen inte inom 12 månader efter att tillståndet beviljades har inlett verksamheten eller en del av den,

4) filialen inte har haft någon verksamhet på sex månader, eller om

5) i ansökan om verksamhetstillstånd har lämnats väsentligt vilseledande uppgifter om omständigheter som är betydelsefulla med tanke på regleringen och tillsynen.

Innan Finansinspektionen fattar beslut som avses i 1 mom. 1 och 2 punkten skall den för filialen bestämma en tid för avhjälpande av bristfälligheterna i verksamheten.

Finansinspektionen kan för viss tid begränsa filialens verksamhet som den bedriver enligt tillståndsvillkoren, om det har konstaterats förekomma oskicklighet eller oförsiktighet i verksamheten och om det är uppenbart att fortsatt verksamhet är ägnad att allvarligt skada stabiliteten på värdepappersmarknaden eller investerarnas ställning.

9 §

Öppnande av representation samt dennas verksamhet

På öppnande av ett utländskt fondbolags representation och på dess verksamhet i Finland tillämpas 10 § lagen om utländska värdepappersföretags rätt att tillhandahålla investeringstjänster i Finland.

10 §

Förbjudande av en representations verksamhet

Finansinspektionen kan förbjuda en representation att fortsätta sin verksamhet i Finland, om det i representationens verksamhet har skett väsenliga överträdelser av lag eller förordning eller av föreskrifter som en myndighet har utfärdat med stöd av dem, eller om det utländska fondbolagets auktorisation har återkallats.

11 §

Friheten att tillhandahålla tjänster

Ett fondbolag som har fått auktorisation i en stat utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet har rätt att med Finansinspektionens tillstånd bedriva verksamhet i Finland enligt 5 § lagen om placeringsfonder, utan att etablera dotterbolag eller filial.

4 kap.

Övriga bestämmelser

12 §

En filials ledning

En filial skall ha en för verksamheten ansvarig chef som också företräder det utländska fondbolaget i rättsförhållanden som gäller filialens verksamhet.

Den som är omyndig eller försatt i konkurs eller som har meddelats näringsförbud får inte vara chef för en filial.

Filialens chef är skyldig att ersätta skada som han eller hon i sitt uppdrag genom överträdelse av denna lag eller av någon annan bestämmelse om filialens verksamhet uppsåtligen eller av oaktsamhet har åsamkat filialens kunder eller andra.

13 §

Anteckningar i handelsregistret

En filial skall anmälas till handelsregistret enligt vad som föreskrivs i handelsregisterlagen (129/1979).

Utan hinder av vad som någon annanstans i lag föreskrivs om firma kan ett fondbolag bedriva verksamhet i Finland under samma firma som i sin hemstat.

Patent- och registerstyrelsen kan kräva att firman förses med ett förtydligande tillägg, om den inte klart skiljer sig från firmor med bättre företrädesrätt eller om det finns risk för att firman förväxlas med en firma eller ett varumärke som någon annan redan har ensamrätt till i Finland.

14 §

Tecknande av firma

Filialens firma tecknas av dess chef eller, med fullmakt av det utländska fondbolaget, av en eller flera andra personer tillsammans.

15 §

Likviditet och riskkontroll

Om en filial bedriver verksamhet enligt 5 § 2 mom. lagen om placeringsfonder skall dess likviditet vara tryggad på ett med hänsyn till verksamheten tillräckligt sätt.

En filial får inte i sin verksamhet ta så stora risker att dess verksamhet utsätts för väsentlig fara. Filialens skall ha med hänsyn till sin verksamhet tillräckliga riskkontrollsystem.

16 §

Tystnadsplikt

I fråga om tystnadsplikt för en filials eller en representations anställda och dessas rätt att lämna uppgifter samt i fråga om brott mot tystnadsplikten gäller 133, 133 a och 147 § lagen om placeringsfonder.

Utan hinder av 1 mom. får en filial och en representation till den mot Finansinspektionen svarande tillsynsmyndigheten i den stat som har auktoriserat det representerade utländska fondbolaget samt till revisorerna för det representerade fondbolaget ge den information som dessa har rätt till enligt vad som föreskrivits eller i vederbörlig ordning bestämts.

17 §

Verkningarna av att auktorisation återkallats

Om en myndighet i det utländska fondbolagets hemstat återkallar dess auktorisation, skall filialens verksamhet avslutas så som Finansinspektionen särskilt bestämmer.

Det förfarande som avses i 1 mom. skall iakttas också när Finansinspektionen återkallar en filials verksamhetstillstånd eller när Finansinspektionen förbjuder ett utländskt fondbolag att fortsätta sin verksamhet i Finland.

18 §

Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den                   20   .

_______________

Lag

om ändring av lagen om värdepappersföretag

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 26 juli 1996 om värdepappersföretag (579/1996) 1 § 3 mom., 3 § 1 mom. 5 punkten, 4 §, 32 § 3 mom., 35 § 2 mom., 37 §, 40 § 5 mom. och 44 § 3 mom.,

av dessa lagrum 3 § 1 mom. 5 punkten sådan den lyder i lag 1521/2001 samt 4 §, 32 § 3 mom., 35 § 2 mom., 37 §, 40 § 5 mom. och 44 § 3 mom. sådana de lyder i lag 518/1998, som följer:

1 §

Tillämpningsområde

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

I personalfondslagen (814/1989) bestäms om företag som tillhandahåller investeringstjänster vilka uteslutande består av förvaltning av program som syftar till delägarskap i företaget för de anställda. I lagen om placeringsfonder (48/1999) bestäms om verksamhet där allmänheten erbjuds att delta i gemensamma placeringar i värdepapper. Lagen om försäkringsbolag (1062/1979) innehåller bestämmelser om försäkringsbolags rätt att tillhandahålla investeringstjänster.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3 §

Investeringstjänster

Med investeringstjänster avses att

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

5) investeringsobjekt förvaltas enligt sådana med enskilda kunder ingångna avtal som innebär att kommissionären helt eller delvis ges beslutanderätt (förmögenhetsförvaltning),

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4 §

Tillhandahållande av investeringstjänster

Investeringstjänster får tillhandahållas endast av

1) finländska aktiebolag (värdepappersföretag) som har fått verksamhetstillstånd för att tillhandahålla investeringstjänster,

2) finländska kreditinstitut, enligt kreditinstitutslagen, och av

3) finländska fondbolag som har fått tillstånd att bedriva verksamhet enligt 5 § 2 mom. lagen om placeringsfonder

vilka hör till den ersättningsfond för investerarskydd som avses i denna lag, nedan ersättningsfonden.

Angående utländska värdepappersföretags rätt att tillhandahålla investeringstjänster och deras medlemskap i ersättningsfonden bestäms i lagen om utländska värdepappersföretags rätt att tillhandahålla investeringstjänster i Finland (580/1996). Angående utländska kreditinstituts och finansiella instituts rätt att tillhandahålla investeringstjänster och deras medlemskap i ersättningsfonden bestäms i lagen om utländska kreditinstituts och finansiella instituts verksamhet i Finland (1608/1993). Angående utländska fondbolags rätt att tillhandahålla investeringstjänster och deras medlemskap i ersättningsfonden bestäms i lagen om utländska fondbolags verksamhet i Finland (    /    ).

32 §

Medlemskap i ersättningsfonden

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Vad som i detta kapitel samt i 19 a §, 48 § 4 mom. och 51 § bestäms om värdepappersföretag, om dem som sköter förvaltningen samt om företagens övriga anställda gäller också sådana finländska kreditinstitut och fondbolag som avses i 4 § samt dem som sköter deras förvaltning och företagens övriga anställda.

35 §

Ersättningsfondens stadgar

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Utöver vad som bestäms i 1 mom. skall i stadgarna anges under vilka förutsättningar utländska värdepappersföretags och fondbolags filialer i Finland kan bli medlemmar i, uteslutas eller utträda ur ersättningsfonden, samt grunderna för fondens anslutningsavgift och ersättningsskyldighet.

37 §

Garantiavgifter för utländska värdepappersföretags, fondbolags och kreditinstituts filialer

Garantiavgifterna för till ersättningsfonden hörande utländska värdepappersföretags, fondbolags och kreditinstituts filialer i Finland skall i tillämpliga delar fastställas enligt 36 §.

40 §

Fordringar som ersätts

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Investerare som är kunder hos filialer till värdepappersföretag, fondbolag och kreditinstitut inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet får ersättning för sina fordringar ur ersättningsfonden högst till det belopp som anges i 1 mom.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

44 §

Ersättningsfondens minimikapital, placeringar och likviditet

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ersättningsfondens medel får inte investeras i aktier eller andelar i sådana värdepappersföretag eller kreditinstitut som hör till fonden eller i sammanslutningar som hör till samma konsolideringsgrupp som dessa eller i aktier eller andelar i fondbolag och inte heller i andra värdepapper som har emitterats av värdepappersföretag eller kreditinstitut som hör till fonden eller sammanslutningar som hör till samma konsolideringsgrupp som dessa eller i värdepapper som har emitterats av en sådan säkerhetsfond eller ett sådant fondbolag som avses i 6 kap. kreditinstitutslagen. Vad som i detta moment föreskrivs om värdepappersföretag, fondbolag eller kreditinstitut gäller också utländska värdepappersföretag eller kreditinstitut som är medlem i ersättningsfonden och sammanslutningar eller utländska fondbolag som hör till samma konsolideringsgrupp som dessa. Ersättningsfondens tillgångar kan emellertid investeras i en placeringsfond som förvaltas av ett fondbolag som hör till ersättningsfonden eller i ett fondföretag som förvaltas av ett utländskt fondbolag, om för fondföretaget enligt lagstiftningen i dess hemstat gäller motsvarande krav som enligt 25 § 2 mom. lagen om placeringsfonder om att fondföretagets tillgångar skall hållas åtskilda från fondbolagets.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Denna lag träder i kraft den                   20   .

_______________

Lag

om ändring av lagen om Finansinspektionen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras   i   lagen   den   27   juni   2003   om   Finansinspektionen   (587/2003)   5   §   17   punkten, 23 och 27—30 §, samt

fogas till 5 § en ny 18 punkt som följer:

5 §

Tillsynsobjekt

Med tillsynsobjekt avses i denna lag

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

17) konglomerats holdingsammanslutningar som avses i lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat (44/2002), om Finansinspektionen fungerar som den samordnande tillsynsmyndighet för konglomeratet som avses i den nämnda lagen,

18) utländska fondbolags filialer och representationer som avses i lagen om utländska fondbolags verksamhet i Finland (/).

23 §

Begränsning av investeringstjänster

Finansinspektionen kan för högst tre månader förbjuda ett värdepappersföretag, ett fondbolag eller ett kreditinstitut att tillhandahålla sådana investeringstjänster som avses i lagen om värdepappersföretag samt sådana förvarings- och förvaltningstjänster som avses i 16 § 1 mom. 5 punkten i den nämnda lagen samt att ta emot medel som avses i 2 mom. 1 punkten i nämnda paragraf, om det med beaktande av värdepappersföretagets, fondbolagets eller kreditinstitutets ekonomiska tillstånd finns anledning att misstänkta att värdepappersföretaget, fondbolaget eller kreditinstitutet uppenbarligen hotas av insolvens samt att ersättningsfonden för investerarskydd uppenbarligen kan bli tvungen att ersätta investerarnas fordringar.

Vad som föreskrivs i 1 mom. gäller också utländska värdepappersföretags, fondbolags och kreditinstituts filialer i Finland, om företaget, bolaget eller institutet är medlem i den finländska ersättningsfonden för investerarskydd.

27 §

Tillsyn över marknadsrisker

Finansinspektionen skall, när det gäller marknadsrisker som hänför sig till den finländska finansmarknaden, samarbeta med tillsynsmyndigheten i den stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet där kreditinstitutet, värdepappersföretaget eller fondbolaget är etablerat.

28 §

Tillsyn över att utomlands etablerade filialer följer värdstatens lagstiftning

När tillsynsmyndigheten i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet har meddelat att ett finländskt kreditinstitut, värdepappersföretag eller fondbolag inte följer gällande bestämmelser när det tillhandahåller tjänster från sin filial eller på annat sätt, skall Finansinspektionen vidta åtgärder för att säkerställa att den mot bestämmelserna stridande verksamheten avslutas. Finansinspektionen skall också underrätta den andra statens tillsynsmyndighet om vilka åtgärder den har vidtagit.

29 §

Inspektion av filialer som är etablerade i Finland

Tillsynsmyndigheten i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet kan, när det är nödvändigt för tillsynen över ett kredit- eller finansinstitut, ett värdepappersföretag eller ett fondbolag, inspektera eller låta inspektera institutets, bolagets eller företagets filial i Finland efter att först ha underrättat Finansinspektionen om saken.

På begäran av tillsynsmyndigheten i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet kan Finansinspektionen inom ramen för sin behörighet inspektera en filial som etablerats i Finland av ett kredit- eller finansinstitut från den andra staten eller ett värdepappersföretags eller ett fondbolags filial eller på annat sätt kontrollera riktigheten av uppgifter som har lämnats om filialen.

30 §

Anmälan om åtgärder som gäller utländska kredit- eller finansinstitut, värdepappersföretag eller fondbolag

Finansinspektionen skall underrätta tillsynsmyndigheten i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet om att ett kredit- eller finansinstitut, ett värdepappersföretag eller ett fondbolag, som från den andra staten har etablerat sig i Finland eller tillhandahåller tjänster i Finland, bedriver verksamhet som strider mot bestämmelserna eller föreskrifterna och inte på uppmaning av Finansinspektionen har vidtagit åtgärder för att avsluta den mot bestämmelserna eller föreskrifterna stridande verksamheten.

_______________

Denna lag träder i kraft den                   20   .

_______________

Lag

om ändring av 1 kap. 1 och 4 § värdepappersmarknadslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i värdepappersmarknadslagen av den 26 maj 1989 (495/1989) 1 kap. 1 § 3 mom. och 1 kap. 4 § 1 mom. 4 punkten,

sådana de lyder, 1 kap. 1 § 3 mom. i lag 751/1993 och 1 kap. 4 § 1 mom. 4 punkten i lag 522/1998, som följer:

1 kap.

Allmänna stadganden

1 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

I lagen om placeringsfonder (48/1999) föreskrivs om verksamhet där allmänheten erbjuds att delta i gemensamma placeringar i värdepapper.

4 §

I denna lag avses med

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4) värdepappersförmedlare sådana värdepappersföretag som avses i 4 § lagen om värdepappersföretag (579/1996), sådana utländska värdepappersföretag som avses i 2 § lagen om utländska värdepappersföretags rätt att tillhandahålla investeringstjänster i Finland (580/1996), sådana kreditinstitut som avses i 2 § kreditinstitutslagen (1607/1993) och som enligt sin bolagsordning eller sina stadgar tillhandahåller investeringstjänster av det slag som avses i lagen om värdepappersföretag, sådana kredit- och finansinstitut som avses i 2 § lagen om utländska kreditinstituts och finansiella instituts verksamhet i Finland (1608/1993) och som enligt sitt verksamhetstillstånd tillhandahåller investeringstjänster som avses i lagen om värdepappersföretag samt sådana i 2 § lagen om placeringsfonder avsedda fondbolag och sådana utländska fondbolag som avses i 2 § lagen om utländska fondbolags verksamhet i Finland (/) och som enligt sitt verksamhetstillstånd bedriver verksamhet enligt 5 § 2 mom. lagen om placeringsfonder,

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Denna lag träder i kraft den                   20   .

_______________

Lag

om ändring av 3 § lagen om förhindrande och utredning av penningtvätt

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 3 § 1 mom. lagen den 30 januari 1998 om förhindrande och utredning av penningtvätt (68/1998), sådan det lyder delvis ändrat i lagarna 54/1999, 1052/2001 och 365/2003, en ny 4 b-punkt som följer:

3 §

Anmälningspliktiga

Anmälningspliktiga enligt denna lag är

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4 b) utländska fondbolags filialer och representationer som avses i lagen om utländska fondbolags verksamhet i Finland (/),

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Denna lag träder i kraft den                   20   .

_______________

Lag

om ändring av 14 § handelsregisterlagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i handelsregisterlagen av den 2 februari 1979 (129/1979) 14 § 3 och 4 mom., sådana de lyder, 14 § 3 mom. i lag 55/1999 och 14 § 4 mom. i lag 525/1998, som följer:

14 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Registermyndigheten skall innan den godkänner ett i lagen om placeringsfonder (48/1999) avsett fondbolags och ett i 9 § i nämnda lag avsett förvaringsinstituts bolagsordning och ändring av denna ge Finansinspektionen minst 30 dygn att uttala sig om bolagsordningen eller ändringen.

Registermyndigheten skall innan den godkänner en sådan ändring i bolagsordningen eller stadgarna som avses i 14 § kreditinstitutslagen (1607/1993) ge Finansinspektionen minst 30 dygn att uttala sig om ändringen.

_______________

Denna lag träder i kraft den                     20   .

_______________

Lag

om ändring av 8 § lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 24 juni 1968 om beskattning av inkomst av näringsverksamhet (360/1968) 8 § 1 mom. 11 punkten, sådan den lyder i lag 527/1998, som följer:

8 §

Ovan i 7 § avsedda avdragbara utgifter äro bland andra:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

11) de lagbestämda överföringar som depositionsbanker och utländska kreditinstituts filialer i Finland gör till den insättningsgarantifond och de säkerhetsfonder som avses i kreditinstitutslagen (1607/1993) liksom även de lagbestämda inbetalningar som värdepappersföretag, kreditinstitut och fondbolag samt utländska värdepappersföretags, kreditinstituts och fondbolags filialer i Finland gör till den ersättningsfond som avses i lagen om värdepappersföretag (579/1996),

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Denna lag träder i kraft den                 20   . Lagen tillämpas första gången vid beskattningen för 2004.

_______________

Lag

om ändring av 16 § lagen om överlåtelseskatt

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 29 november 1996 om överlåtelseskatt (931/1996) 16 § 1 och 2 mom. som följer:

16 §

Överlåtelser till utlänningar

Skatt skall inte betalas på överlåtelsen om varken överlåtaren eller förvärvaren är allmänt skattskyldig i Finland enligt inkomstskattelagen (1535/1992) och inte heller ett utländskt kreditinstituts, värdepappersföretags eller fondbolags filial i Finland.

Om förvärvaren i andra situationer än de som avses i 1 mom. enligt inkomstskattelagen är en annan begränsat skattskyldig än ett utländskt kreditinstituts, värdepappersföretags eller fondbolags filial i Finland, är överlåtaren skyldig att bära upp skatten hos förvärvaren.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Denna lag träder i kraft den                   20   .

_______________

Helsingfors den 16 mars 2004

​​​​