RIKSDAGENS SVAR 253/2009 rd

RSv 253/2009 rd - RP 222/2009 rd

Regeringens proposition med förslag till lag om temporär ändring av 4 ja 6 kap. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa

Ärende

Regeringen har till riksdagen överlämnat sin proposition med förslag till lag om temporär ändring av 4 ja 6 kap. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa (RP 222/2009 rd).

Beredning i utskott

Social- och hälsovårdsutskottet har i ärendet lämnat sitt betänkande (ShUB 53/2009 rd).

Beslut

Riksdagen har godkänt följande uttalande:

Riksdagen förutsätter att arbetsmarknadsläget följs upp under den ekonomiska krisens gång och att det i förekommande fall införs ändringar i utkomstskyddet för arbetslösa som tryggar villkoren också för dem som är anställda inom tjänste-sektorer och andra kvinnodominerade låglönebranscher, om permitteringarna ökar mycket inom branscherna.

Riksdagen har antagit följande lag:

Lag

om temporär ändring av 4 och 6 kap. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa

I enlighet med riksdagens beslut

ändras temporärt i lagen av den 30 december 2002 om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002) 6 kap. 4 § 3 mom., sådant det lyder i lag 608/2004, samt

fogas temporärt till 4 kap. en ny 4 a § som följer:

4 kap.

Jämkade och minskade arbetslöshetsförmåner

4 a §

Rätt till arbetslöshetsdagpenning för förkortade arbetsveckor

Utan hinder av bestämmelserna i 1 § om rätt till jämkad arbetslöshetsförmån har en arbetstagare vars arbetstid på grund av permittering har förkortats med en eller flera dagar i veckan och vars lön på motsvarande sätt har minskats rätt till arbetslöshetsdagpenning för dessa arbetslöshetsdagar.

Rätt till arbetslöshetsdagpenning föreligger dock inte om arbetstagarens arbetstid under en granskningsperiod på en kalendervecka överskrider 80 procent av den arbetstid som tillämpas för heltidsanställda inom branschen. Om det inte finns något kollektivavtal inom branschen görs jämförelsen med den ordinarie arbetstid som avses i 3 kap. i arbetstidslagen.

6 kap.

Arbetslöshetsdagpenningens belopp och varaktighet

4 §

Lön som ligger till grund för löntagares inkomstrelaterade dagpenning

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Den lön som ligger till grund för den inkomstrelaterade dagpenningen för en person som får eller som har fått invalidpension i form av delpension eller deltidspension bestäms utgående från situationen när utbetalningen av pensionen började. Om personens arbetsvillkor enligt 5 kap. 3 § uppfylls i sin helhet efter det att utbetalningen av pensionen upphört, uträknas den lön som ligger till grund för den inkomstrelaterade dagpenningen i enlighet med 1 mom. Vad som bestäms ovan gäller den som har varit alterneringsledig enligt lagen om försök med alterneringsledighet (1663/1995) eller lagen om alterneringsledighet (1305/2002), eller som har fått deltidstillägg enligt lagen om offentlig arbetskraftsservice, eller som har varit partiellt vårdledig, eller vars lön har sänkts för viss tid på uppsägningsgrunder enligt 7 kap. 3 § i arbetsavtalslagen eller på basis av ett skriftligt avtal som gäller personalen och som ingåtts på arbetsplatsen av produktionsorsaker eller av ekonomiska orsaker.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Denna lag träder i kraft den                                    20     .

Lagens 4 kap. 4 a § tillämpas på permitteringar som genomförs mellan den 4 januari 2010 och den 2 januari 2011, och den är i kraft till och med den 31 december 2010.

Lagens 6 kap. 4 § 3 mom. tillämpas vid bestämmandet av den lön som ligger till grund för inkomstrelaterad dagpenning på basis av löner som intjänats 2010—2011, och det är i kraft till och med den 31 december 2011.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

_______________

Helsingfors den 14 december 2009