RIKSDAGENS SVAR 268/2014 rd

RSv 268/2014 rd - RP 333/2014 rd

Regeringen proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 18 § i lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården, 13 § i lagen om patientens ställning och rättigheter, 40 § i lagen om grundläggande utbildning, lagen om grundläggande konstundervisning, 23 § i lagen om elev- och studerandevård, 21 a § i lagen om fritt bildningsarbete, 43 § i lagen om yrkesutbildning, 32 § i gymnasielagen, 90 a § i universitetslagen, 65 § i yrkeshögskolelagen, ungdomslagen, 86 § i räddningslagen och 20 § i lagen om nödcentralsverksamhet

Ärende

Regeringen har till riksdagen överlämnat sin proposition med förslag till lagar om ändring av 18 § i lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården, 13 § i lagen om patientens ställning och rättigheter, 40 § i lagen om grundläggande utbildning, lagen om grundläggande konstundervisning, 23 § i lagen om elev- och studerandevård, 21 a § i lagen om fritt bildningsarbete, 43 § i lagen om yrkesutbildning, 32 § i gymnasielagen, 90 a § i universitetslagen, 65 § i yrkeshögskolelagen, ungdomslagen, 86 § i räddningslagen och 20 § i lagen om nödcentralsverksamhet (RP 333/2014 rd).

Beredning i utskott

Förvaltningsutskottet har i ärendet lämnat sitt betänkande (FvUB 41/2014 rd).

Beslut

Riksdagen har godkänt följande uttalande:

Riksdagen förutsätter att regeringen före utgången av 2017 lämnar förvaltningsutskottet en sådan skriftlig utredning som avses i 47 § 2 mom. i grundlagen om 1) hur myndigheter och andra aktörer med stöd av den nya lagstiftningen och oberoende av bestämmelserna om sekretess på eget initiativ till polisen har anmält uppgifter som är nödvändiga för bedömningen av ett hot mot liv eller hälsa eller för förhindrande av en hotande gärning, 2) hur de anmälda uppgifterna har utnyttjats och verksamhetens effektivitet har förbättrats tack vare dem och 3) på vilket sätt olika former av samarbete mellan myndigheterna och dess effektivitet har utvecklats i och med reformen.

Riksdagen har antagit följande lagar:

Lag

om ändring av 18 § i lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården (812/2000) 18 § 3 mom. som följer:

18 §

Utlämnande av sekretessbelagda uppgifter i vissa andra situationer oberoende av klientens samtycke

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Uppgifter ur en sekretessbelagd handling får lämnas ut även på eget initiativ vid misstanke om ett brott som avses i 2 mom. eller när det föreligger misstanke om ett brott som är mindre grovt än vad som där nämns, om den som ordnar eller lämnar socialvård bedömer att utlämnandet är nödvändigt på grund av ett barns intresse eller ett synnerligen viktigt allmänt eller enskilt intresse. Dessutom får den som ordnar eller lämnar socialvård oberoende av skyldigheten att iaktta sekretess till polisen anmäla uppgifter som är nödvändiga för bedömningen av ett hot mot liv eller hälsa eller för förhindrande av en hotande gärning, om han eller hon vid fullgörandet av uppgifter enligt denna lag har fått kännedom om omständigheter som ger skäl att misstänka att någon löper risk att bli utsatt för våld.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Denna lag träder i kraft den                         20    .

_______________

Lag

om ändring av 13 § i lagen om patientens ställning och rättigheter

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om patientens ställning och rättigheter (785/1992) 13 § 6 mom., sådant det lyder i lag 653/2000, och

fogas till 13 §, sådan den lyder i lagarna 653/2000 och 795/2010, ett nytt 4 mom., varvid det nuvarande 4 och 5 mom. samt det ändrade 6 mom. blir 5—7 mom., som följer:

13 §

Sekretessbelagda uppgifter i journalhandlingarna

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Trots bestämmelserna i 2 mom. får en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården eller någon annan som arbetar vid en verksamhetsenhet för hälso- och sjukvård eller utför uppdrag för den, oberoende av skyldigheten att iaktta sekretess till polisen anmäla uppgifter som är nödvändiga för bedömningen av ett hot mot liv eller hälsa eller för förhindrande av en hotande gärning, om han eller hon vid fullgörandet av uppgifter enligt denna lag har fått kännedom om omständigheter som ger skäl att misstänka att någon löper risk att bli utsatt för våld.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

En anteckning om att uppgifter lämnats enligt 2—4 mom. och på vilka grunder detta skett ska göras i journalhandlingarna.

_______________

Denna lag träder i kraft den                         20    .

_______________

Lag

om ändring av 40 § i lagen om grundläggande utbildning

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 40 § i lagen om grundläggande utbildning (628/1998), sådan paragrafen lyder i lagarna 642/2010 och 1288/2013, ett nytt 5 mom. som följer:

40 §

Hemlighållande och behandling av personuppgifter

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Den som fullgör uppgifter som avses i denna lag har oberoende av skyldigheten att iaktta sekretess rätt att till polisen anmäla uppgifter som är nödvändiga för bedömningen av ett hot mot liv eller hälsa eller för förhindrande av en hotande gärning, om han eller hon vid fullgörandet av uppgifterna har fått kännedom om omständigheter som ger skäl att misstänka att någon löper risk att bli utsatt för våld.

_______________

Denna lag träder i kraft den                         20    .

_______________

Lag

om ändring av lagen om grundläggande konstundervisning

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till lagen om grundläggande konstundervisning (633/1998) en ny 9 a § som följer:

9 a §

Rätt att anmäla på eget initiativ

Den som fullgör uppgifter som avses i denna lag har oberoende av skyldigheten att iaktta sekretess rätt att till polisen anmäla uppgifter som är nödvändiga för bedömningen av ett hot mot liv eller hälsa eller för förhindrande av en hotande gärning, om han eller hon vid fullgörandet av uppgifterna har fått kännedom om omständigheter som ger skäl att misstänka att någon löper risk att bli utsatt för våld.

_______________

Denna lag träder i kraft den                         20    .

_______________

Lag

om ändring av 23 § i lagen om elev- och studerandevård

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 23 § i lagen om elev- och studerandevård (1287/2013) ett nytt 4 mom. som följer:

23 §

Rätt till undantag från sekretessen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Den som fullgör uppgifter som avses i denna lag har oberoende av skyldigheten att iaktta sekretess rätt att till polisen anmäla uppgifter som är nödvändiga för bedömningen av ett hot mot liv eller hälsa eller för förhindrande av en hotande gärning, om han eller hon vid fullgörandet av uppgifterna har fått kännedom om omständigheter som ger skäl att misstänka att någon löper risk att bli utsatt för våld.

_______________

Denna lag träder i kraft den                         20    .

_______________

Lag

om ändring av 21 a § i lagen om fritt bildningsarbete

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 21 a § i lagen om fritt bildningsarbete (632/1998), sådan paragrafen lyder i lag 1200/2005, ett nytt 3 mom. som följer:

21 a §

Rätt att få uppgifter

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Den som fullgör uppgifter som avses i denna lag har oberoende av skyldigheten att iaktta sekretess rätt att till polisen anmäla uppgifter som är nödvändiga för bedömningen av ett hot mot liv eller hälsa eller för förhindrande av en hotande gärning, om han eller hon vid fullgörandet av uppgifterna har fått kännedom om omständigheter som ger skäl att misstänka att någon löper risk att bli utsatt för våld.

_______________

Denna lag träder i kraft den                         20    .

_______________

Lag

om ändring av 43 § i lagen om yrkesutbildning

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 43 § i lagen om yrkesutbildning (630/1998), sådan paragrafen lyder i lag 951/2011, ett nytt 5 mom. som följer:

43 §

Offentlighet och rätt att få uppgifter

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Den som fullgör uppgifter som avses i denna lag har oberoende av skyldigheten att iaktta sekretess rätt att till polisen anmäla uppgifter som är nödvändiga för bedömningen av ett hot mot liv eller hälsa eller för förhindrande av en hotande gärning, om han eller hon vid fullgörandet av uppgifterna har fått kännedom om omständigheter som ger skäl att misstänka att någon löper risk att bli utsatt för våld.

_______________

Denna lag träder i kraft den                         20    .

_______________

Lag

om ändring av 32 § i gymnasielagen

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 32 § i gymnasielagen (629/1998) ett nytt 3 mom. som följer:

32 §

Tystnadsplikt

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Den som fullgör uppgifter som avses i denna lag har oberoende av skyldigheten att iaktta sekretess rätt att till polisen anmäla uppgifter som är nödvändiga för bedömningen av ett hot mot liv eller hälsa eller för förhindrande av en hotande gärning, om han eller hon vid fullgörandet av uppgifterna har fått kännedom om omständigheter som ger skäl att misstänka att någon löper risk att bli utsatt för våld.

_______________

Denna lag träder i kraft den                         20    .

_______________

Lag

om ändring av 90 a § i universitetslagen

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 90 a § i universitetslagen (558/2009), sådan paragrafen lyder i lag 954/2011, ett nytt 2 mom. som följer:

90 a §

Rätt att få uppgifter

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Den som fullgör uppgifter som avses i denna lag har oberoende av skyldigheten att iaktta sekretess rätt att till polisen anmäla uppgifter som är nödvändiga för bedömningen av ett hot mot liv eller hälsa eller för förhindrande av en hotande gärning, om han eller hon vid fullgörandet av uppgifterna har fått kännedom om omständigheter som ger skäl att misstänka att någon löper risk att bli utsatt för våld.

_______________

Denna lag träder i kraft den                         20    .

_______________

Lag

om ändring av 65 § i yrkeshögskolelagen

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 65 § i yrkeshögskolelagen (932/2014) ett nytt 4 mom. som följer:

65 §

Rätt att få information

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Den som fullgör uppgifter som avses i denna lag har oberoende av skyldigheten att iaktta sekretess rätt att till polisen anmäla uppgifter som är nödvändiga för bedömningen av ett hot mot liv eller hälsa eller för förhindrande av en hotande gärning, om han eller hon vid fullgörandet av uppgifterna har fått kännedom om omständigheter som ger skäl att misstänka att någon löper risk att bli utsatt för våld.

_______________

Denna lag träder i kraft den                         20    .

_______________

Lag

om ändring av ungdomslagen

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till ungdomslagen (72/2006) en ny 7 e § som följer:

7 e §

Rätt att anmäla på eget initiativ

Den som fullgör uppgifter som avses i denna lag har oberoende av skyldigheten att iaktta sekretess rätt att till polisen anmäla uppgifter som är nödvändiga för bedömningen av ett hot mot liv eller hälsa eller för förhindrande av en hotande gärning, om han eller hon vid fullgörandet av uppgifterna har fått kännedom om omständigheter som ger skäl att misstänka att någon löper risk att bli utsatt för våld.

_______________

Denna lag träder i kraft den                         20    .

_______________

Lag

om ändring av 86 § i räddningslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i räddningslagen (379/2011) 86 § 2 mom. som följer:

86 §

Tystnadsplikt

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Genom lag föreskrivs om röjande av sekretessbelagda uppgifter för en myndighet eller för ett organ som sköter ett offentligt uppdrag. Trots tystnadsplikten får i enskilda fall sådana uppgifter röjas som är nödvändiga för att skydda liv eller hälsa eller avvärja betydande skador på miljön eller egendom. Oberoende av skyldigheten att iaktta sekretess har personer som avses i 1 mom. även rätt att till polisen anmäla uppgifter som är nödvändiga för bedömningen av ett hot mot liv eller hälsa eller för förhindrande av en hotande gärning, om han eller hon vid fullgörandet av uppgifterna har fått kännedom om omständigheter som ger skäl att misstänka att någon löper risk att bli utsatt för våld.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Denna lag träder i kraft den                         20    .

_______________

Lag

om ändring av 20 § i lagen om nödcentralsverksamhet

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om nödcentralsverksamhet (692/2010) 20 § 5 mom. som följer:

20 §

Utlämnande av information

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Trots sekretess får det i enskilda fall lämnas ut information som behövs för skyddande av liv eller hälsa eller för undvikande av omfattande miljö- eller egendomsskador. Trots sekretess har en anställd hos Nödcentralsverket även rätt att till polisen anmäla uppgifter som är nödvändiga för bedömningen av ett hot mot liv eller hälsa eller för förhindrande av en hotande gärning, om han eller hon vid fullgörandet av sina uppgifter enligt denna lag har fått kännedom om omständigheter som ger skäl att misstänka att någon löper risk att bli utsatt för våld. I 23 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet föreskrivs det om informationsmottagarens tystnadsplikt.

_______________

Denna lag träder i kraft den                         20    .

_______________

Helsingfors den 30 januari 2015

​​​​