RIKSDAGENS SVAR 319/2014 rd

RSv 319/2014 rd - RP 230/2014 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till granskning av bestämmelserna om sökande av ändring i vissa förvaltningsärenden

Ärende

Regeringen har till riksdagen överlämnat sin proposition med förslag till granskning av bestämmelserna om sökande av ändring i vissa förvaltningsärenden (RP 230/2014 rd).

Beredning i utskott

Lagutskottet har i ärendet lämnat sitt betänkande (LaUB 26/2014 rd).

Beslut

Riksdagen har antagit följande lagar:

Lag

om ändring av förvaltningsprocesslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i förvaltningsprocesslagen (586/1996) 7, 13, 31 och 79 §, av dem 7 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 433/1999 samt 13 och 79 § sådana de lyder delvis ändrade i lag 698/2005, samt

fogas till lagen en ny 64 a § som följer:

7 §

Besvär över statliga förvaltningsmyndigheters beslut

Beslut av en myndighet som är underställd statsrådet och beslut av ett ministerium får överklagas genom besvär hos förvaltningsdomstolen. Beslut av statsrådets allmänna sammanträde får överklagas genom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen.

Besvär får anföras på den grunden att beslutet strider mot lag.

13 §

Begränsning av besvärsrätten

I lag föreskrivs särskilt om när ändring i ett beslut av en myndighet som avses i 7—9 § inte får sökas genom besvär eller när besvärstillstånd krävs för anförande av besvär hos högsta förvaltningsdomstolen.

När besvärstillstånd enligt någon annan lag krävs för sökande av ändring i förvaltningsdomstolens beslut hos högsta förvaltningsdomstolen, ska besvärstillstånd beviljas om

1) det med avseende på lagens tillämpning i andra liknande fall eller för en enhetlig rättspraxis är av vikt att ärendet avgörs av högsta förvaltningsdomstolen,

2) det finns särskilda skäl för högsta förvaltningsdomstolen att avgöra ärendet på grund av att det i ärendet skett ett uppenbart fel, eller om

3) det finns något annat vägande skäl för att bevilja besvärstillstånd.

Besvärstillstånd kan även beviljas så att det gäller endast en del av förvaltningsdomstolens överklagade beslut.

Om besvär inte får anföras över ett avgörande i huvudsaken eller om besvärstillstånd krävs för anförande av besvär, gäller motsvarande begränsning också anförande av besvär över ett avgörande som sammanhänger med huvudsaken.

De begränsningar av besvärsrätten som avses i denna paragraf gäller inte sökande av ändring i förvaltningsdomstolens beslut i ett förvaltningstvistemål, om inte något annat föreskrivs särskilt.

31 §

Besluts verkställbarhet

Ett beslut i vilket ändring får sökas genom besvär får inte verkställas innan det har vunnit laga kraft.

Ett beslut får dock verkställas innan det har vunnit laga kraft, om så föreskrivs i lag eller om beslutet till sin natur är sådant att det bör verkställas omedelbart eller om ett allmänt intresse kräver att verkställigheten av beslutet inte uppskjuts.

Om besvärstillstånd behövs i ärendet, får beslutet verkställas trots att besvär har anförts. Ett beslut får dock inte börja verkställas, om anförande av besvär skulle bli meningslöst till följd av verkställigheten eller om högsta förvaltningsdomstolen förbjuder verkställigheten.

64 a §

Begränsning av klagan och ansökan om återbrytande

En part får ansöka om återbrytande eller undanröjande av ett beslut endast en gång i samma ärende, om det inte av synnerligen vägande skäl är nödvändigt att pröva ärendet på nytt.

79 §

Besvär över annat beslut än det som avslutar behandlingen

Separata besvär får anföras över ett beslut som har fattats under handläggningen av ärendet och genom vilket

1) det har bestämts om ett vittnes eller någon annan persons rätt till ersättning eller ersättningsskyldighet,

2) ett ombud eller biträde har förvägrats rätt att uppträda,

3) vite, böter eller någon annan särskild påföljd har utdömts för underlåtenhet att följa en förpliktelse avsedd att säkerställa en rättegång,

4) det har meddelats föreskrifter om verkställigheten av det överklagade beslutet, om inte något annat följer av 13 § 4 mom., eller

5) det har utdömts straff för störande av behandlingen eller för någon annan sådan verksamhet.

När besvär anförs separat utgör besvären inte hinder för verkställigheten av beslut som har fattats under handläggningen, om inte den myndighet som fattat beslutet eller den myndighet som behandlar besvären över det beslutar något annat.

Med avvikelse från 1 mom. 4 punkten får besvär dock inte anföras separat över ett beslut som förvaltningsdomstolen har fattat under handläggningen av ärendet och genom vilket verkställigheten av det överklagade beslutet förbjuds eller avbryts.

_______________

Denna lag träder i kraft den                         20    .

På sökande av ändring i ett förvaltningsbeslut som meddelats före ikraftträdandet av denna lag tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

_______________

Lag

om ändring av 2 och 6 § i lagen om högsta förvaltningsdomstolen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om högsta förvaltningsdomstolen (1265/2006) 2 och 6 §, av dem 6 § sådan den lyder i lag 79/2013, som följer:

2 §

Vid högsta förvaltningsdomstolen behandlas som rättskipningsärenden ärenden som gäller sökande av ändring eller extraordinärt ändringssökande och som enligt vad som föreskrivs någon annanstans i lag hör till högsta förvaltningsdomstolens behörighet.

6 §

I rättskipningsärenden är högsta förvaltningsdomstolen domför med fem ledamöter, om inte någon annan sammansättning föreskrivs i lag.

Högsta förvaltningsdomstolen är domför även med tre ledamöter när den behandlar och avgör

1) ärenden som gäller besvärstillstånd och yrkanden som har samband med dem,

2) ansöknings- eller besvärsärenden som gäller verkställighetsförbud eller avbrytande av verkställighet eller något annat förordnande om verkställigheten,

3) ärenden som gäller rättshjälp,

4) ärenden som gäller rättegångens offentlighet i högsta förvaltningsdomstolen,

5) ärenden där besvär eller en ansökan till högsta förvaltningsdomstolen har återtagits, och yrkanden som har samband med sådana ärenden,

6) ärenden där förvaltningsdomstolen eller något annat organ som utövar förvaltningsrättskipning har avvisat antingen besvär eller ett på annat sätt för prövning överfört ärende, och yrkanden som har samband med sådana ärenden,

7) ärenden där det är fråga om huruvida ändring har sökts hos högsta förvaltningsdomstolen inom föreskriven tid eller huruvida ett ärende ska avvisas vid högsta förvaltningsdomstolen på någon annan grund, och yrkanden som har samband med sådana ärenden,

8) besvärsärenden som avses i 24 § 1 och 2 mom. i mentalvårdslagen (1116/1990), och yrkanden som har samband med sådana ärenden,

9) ärenden som gäller extraordinärt ändringssökande och där ansökan enhälligt avslås eller avvisas, och yrkanden som har samband med sådana ärenden.

I de fall som avses i 2 mom. kan ärendet behandlas och avgöras utan de sakkunnigledamöter om vilkas deltagande i övrigt i en sammansättning vid avgörande föreskrivs särskilt.

Högsta förvaltningsdomstolen kan dock även i en sammansättning med en ledamot fatta beslut om att avvisa en ansökan enligt 64 a § i förvaltningsprocesslagen (586/1996), om högsta förvaltningsdomstolen i samma ärende redan har meddelat ett beslut om en klagan eller en ansökan om återbrytande som gjorts av parten, samt yrkanden som har samband med ärendet.

_______________

Denna lag träder i kraft den                         20    .

_______________

Lag

om ändring av förvaltningslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i förvaltningslagen (434/2003) 49 b, 49 d och 49 f §, sådana de lyder i lag 581/2010, som följer:

49 b §

Omprövningsbegäran och besvärsförbud

I lag bestäms särskilt när det är möjligt att begära omprövning av ett beslut. I sådana fall får beslutet inte överklagas genom besvär.

Omprövning får begäras av den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet. En myndighet får därtill begära omprövning på grundval av en bestämmelse i lag eller om rätten att söka ändring är behövlig för det allmänna intresse som myndigheten ska bevaka.

Det beslut som meddelats med anledning av begäran om omprövning får överklagas genom besvär på det sätt som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen eller i någon annan lag.

49 d §

Omprövningsbegärans form och innehåll

En begäran om omprövning ska göras skriftligen hos den myndighet som fattat beslutet eller hos den som sköter en offentlig förvaltningsuppgift och som fattat beslutet. Av skrivelsen ska framgå vilket beslut som avses, hurdan omprövning som begärs och på vilka grunder omprövning begärs.

49 f §

Besluts verkställbarhet

Ett beslut i vilket omprövning får begäras får inte verkställas innan det har vunnit laga kraft.

Ett beslut får dock verkställas innan det har vunnit laga kraft, om så föreskrivs i lag eller om beslutet till sin natur är sådant att det bör verkställas omedelbart eller om ett allmänt intresse kräver att verkställigheten av beslutet inte uppskjuts.

När begäran om omprövning har gjorts kan den myndighet som behandlar begäran om omprövning förbjuda att beslutet verkställs eller bestämma att verkställigheten ska avbrytas. Ett avgörande i ett ärende som gäller förbud mot eller avbrytande av verkställighet får inte överklagas separat.

_______________

Denna lag träder i kraft den                         20    .

På sökande av ändring i ett förvaltningsbeslut som meddelats före ikraftträdandet av denna lag tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

_______________

Lag

om ändring av 24 § i viteslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i viteslagen (1113/1990) 24 § som följer:

24 §

Ändringssökande

I beslut som gäller föreläggande av vite eller föreläggande av hot om tvångsutförande eller hot om avbrytande får ändring sökas enligt vad som föreskrivs om sökande av ändring i ett beslut som gäller huvudförpliktelsen.

Ett beslut som gäller utdömande av vite eller verkställighet av hot om tvångsutförande eller hot om avbrytande får överklagas genom besvär på det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen (586/1996). Huvudförpliktelsen avgör vilken förvaltningsdomstol som är behörig och om sakkunnigledamöter ska delta i behandlingen av ett ärende.

Ett beslut genom vilket en myndighet inte har godkänt ett yrkande på ny behandling av ett ärende enligt 12 § 2 mom. får inte överklagas genom besvär.

_______________

Denna lag träder i kraft den                         20    .

På sökande av ändring i ett förvaltningsbeslut som meddelats före ikraftträdandet av denna lag tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

_______________

Lag

om ändring av 7 b § i lagen om kontroll av export av produkter med dubbel användning

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om kontroll av export av produkter med dubbel användning (562/1996) rubriken för 7 b § samt 7 b § 3 mom., sådana de lyder i lag 226/2011, som följer:

7 b §

Beslut om transiteringstillstånd samt ändringssökande

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ett beslut av utrikesministeriet får överklagas genom besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen (586/1996). Över förvaltningsdomstolens beslut får besvär anföras endast om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd.

_______________

Denna lag träder i kraft den                         20    .

På sökande av ändring i ett förvaltningsbeslut som meddelats före ikraftträdandet av denna lag tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

_______________

Lag

om ändring av 43 § i lagen om konsulära tjänster

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om konsulära tjänster (498/1999) 43 § som följer:

43 §

Ändringssökande

Ett beslut som fattats av utrikesministeriet eller en beskickning med stöd av denna lag får överklagas genom besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen (586/1996). Över förvaltningsdomstolens beslut får besvär anföras endast om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd.

_______________

Denna lag träder i kraft den                         20    .

På sökande av ändring i ett förvaltningsbeslut som meddelats före ikraftträdandet av denna lag tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

_______________

Lag

om ändring av 22 § i lagen om Finlands ekonomiska zon

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om Finlands ekonomiska zon (1058/2004) 22 § som följer:

22 §

Ändringssökande

Ett beslut av statsrådet eller arbets- och näringsministeriet får överklagas genom besvär på det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen (586/1996).

Ett beslut av förvaltningsdomstolen i ett i 6 § avsett ärende som gäller avbrytande av verksamhet eller återkallande av ett beslut eller i ett i 9 § avsett ärende som gäller tillfälligt avbrytande av eller upphörande med marinvetenskaplig forskning får överklagas genom besvär på det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen. Över andra beslut av förvaltningsdomstolen får besvär anföras endast om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd.

I fråga om sökande av ändring i andra beslut som behövs för att genomföra ett projekt som avses i denna lag föreskrivs särskilt.

_______________

Denna lag träder i kraft den                         20    .

På sökande av ändring i ett förvaltningsbeslut som meddelats före ikraftträdandet av denna lag tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

_______________

Lag

om ändring av 28 § i lagen om ersättningar inom utrikesrepresentationen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om ersättningar inom utrikesrepresentationen (596/2006) 28 § som följer:

28 §

Ändringssökande

I fråga om ett beslut som gäller ersättningar enligt denna lag får omprövning begäras på det sätt som anges i statstjänstemannalagen. Omprövning av ett beslut av en beskickning ska dock begäras hos utrikesministeriet.

Det beslut som meddelas med anledning av en begäran om omprövning får överklagas genom besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen (586/1996).

Över förvaltningsdomstolens beslut får besvär anföras endast om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd.

_______________

Denna lag träder i kraft den                         20    .

På sökande av ändring i ett förvaltningsbeslut som meddelats före ikraftträdandet av denna lag tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

_______________

Lag

om ändring av 10 § i lagen om verkställighet av skatter och avgifter

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om verkställighet av skatter och avgifter (706/2007) 10 § som följer:

10 §

Myndighet som handlägger grundbesvär

Grundbesvär anförs hos samma myndighet som ordinarie besvär. Finns det ingen sådan myndighet, anförs grundbesvären hos den förvaltningsdomstol inom vars domkrets den offentliga fordran har påförts eller debiterats.

Om inte annat föreskrivs någon annanstans i lag får besvär över förvaltningsdomstolens beslut i ett ärende som gäller grundbesvär anföras hos högsta förvaltningsdomstolen inom 60 dagar från delfåendet av beslutet.

Om besvär inte får anföras över förvaltningsdomstolens beslut om påförande av en offentlig fordran eller om besvärstillstånd krävs för anförande av besvär, gäller motsvarande begränsning för sökande av ändring i förvaltningsdomstolens beslut i ett ärende som gäller grundbesvär.

_______________

Denna lag träder i kraft den                         20    .

På sökande av ändring i ett förvaltningsbeslut som meddelats före ikraftträdandet av denna lag tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

_______________

Lag

om ändring av 12 § i lagen om vissa personregister vid magistraterna

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om vissa personregister vid magistraterna (57/2005) 12 § som följer:

12 §

Ändringssökande

Omprövning av ett beslut av magistraten får begäras på det sätt som anges i förvaltningslagen (434/2003).

Det beslut som meddelas med anledning av begäran om omprövning får överklagas genom besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen (586/1996).

Över förvaltningsdomstolens beslut får besvär anföras endast om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd.

_______________

Denna lag träder i kraft den                         20    .

På sökande av ändring i ett förvaltningsbeslut som meddelats före ikraftträdandet av denna lag tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

_______________

Lag

om ändring av 45 § i personuppgiftslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i personuppgiftslagen (523/1999) 45 § som följer:

45 §

Ändringssökande

Beslut som dataombudsmannen och datasekretessnämnden fattat får överklagas genom besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen (586/1996). Dataombudsmannen får överklaga beslut som datasekretessnämnden fattat med stöd av 43 §.

Över förvaltningsdomstolens beslut får besvär anföras endast om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd.

I datasekretessnämndens beslut kan det bestämmas att beslutet ska iakttas även om det överklagas, om inte besvärsmyndigheten bestämmer något annat.

_______________

Denna lag träder i kraft den                         20    .

På sökande av ändring i ett förvaltningsbeslut som meddelats före ikraftträdandet av denna lag tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

_______________

Lag

om ändring av 28 § i lagen om sammankomster

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om sammankomster (530/1999) 28 § som följer:

28 §

Ändringssökande

Ett beslut av polisen får överklagas genom besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen (586/1996).

Ett beslut av förvaltningsdomstolen i ett i 15 § avsett ärende som gäller förbud mot offentliga tillställningar får överklagas genom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen på det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen. Över andra beslut av förvaltningsdomstolen får besvär anföras endast om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd.

Ett beslut som har fattats med stöd av denna lag ska iakttas även om det överklagas, om inte besvärsmyndigheten bestämmer något annat.

_______________

Denna lag träder i kraft den                         20    .

På sökande av ändring i ett förvaltningsbeslut som meddelats före ikraftträdandet av denna lag tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

_______________

Lag

om ändring av 14 § i lagen om registrering av vissa kreditgivare

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om registrering av vissa kreditgivare (747/2010) 14 § som följer:

14 §

Sökande av ändring i beslut av regionförvaltningsverket

Ett beslut som regionförvaltningsverket fattat med stöd av 11 och 12 § får överklagas genom besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen (586/1996).

När det gäller andra beslut av regionförvaltningsverket får omprövning begäras på det sätt som anges i förvaltningslagen (434/2003). Det beslut som meddelas med anledning av begäran om omprövning får överklagas genom besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen.

Förvaltningsdomstolens beslut i ett ärende som gäller förbud enligt 11 § eller avregistrering enligt 12 § får överklagas genom besvär på det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen. Över andra beslut av förvaltningsdomstolen får besvär anföras endast om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd.

Ett i denna lag avsett beslut om avregistrering och om verksamhetsförbud för viss tid ska iakttas även om det överklagas, om inte besvärsmyndigheten bestämmer något annat.

_______________

Denna lag träder i kraft den                         20    .

På sökande av ändring i ett förvaltningsbeslut som meddelats före ikraftträdandet av denna lag tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

_______________

Lag

om ändring av 15 § i lagen om de språkkunskaper som krävs av offentligt anställda

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om de språkkunskaper som krävs av offentligt anställda (424/2003) 15 § som följer:

15 §

Examinandens rättsskydd

Examinanden ska informeras om vilka bedömningsgrunder som gäller för examensprestationen.

En examinators beslut får inte överklagas genom besvär.

Den som är missnöjd med en examinators bedömning får dock inom sju dagar efter att han eller hon fått del av beslutet anmäla sig för att avlägga examen inför språkexamensnämnden. Den nya examinationen inför nämnden är då avgiftsfri.

Språkexamensnämndens beslut får överklagas genom besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen (586/1996). Över förvaltningsdomstolens beslut får besvär anföras endast om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd.

_______________

Denna lag träder i kraft den                         20    .

På sökande av ändring i ett förvaltningsbeslut som meddelats före ikraftträdandet av denna lag tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

_______________

Lag

om ändring av 20 § i lagen om offentlighet vid rättegång i förvaltningsdomstolar

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om offentlighet vid rättegång i förvaltningsdomstolar (381/2007) 20 § som följer:

20 §

Ändringssökande i beslut i förvaltningsärenden

Ett i denna lag avsett förvaltningsbeslut som en förvaltningsdomstol, försäkringsdomstolen eller marknadsdomstolen har fattat får överklagas genom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen.

Ett i denna lag avsett förvaltningsbeslut som har fattats av en besvärsnämnd som omfattas av besvärssystemet under försäkringsdomstolen får överklagas genom besvär hos försäkringsdomstolen. Förvaltningsbeslut som andra besvärsnämnder har fattat får överklagas genom besvär hos förvaltningsdomstolen. Över försäkringsdomstolens och förvaltningsdomstolens beslut med anledning av besvären får besvär anföras hos högsta förvaltningsdomstolen endast om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd.

I fråga om ändringssökande gäller i övrigt det som bestäms i förvaltningsprocesslagen.

_______________

Denna lag träder i kraft den                         20    .

På sökande av ändring i ett förvaltningsbeslut som meddelats före ikraftträdandet av denna lag tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

_______________

Lag

om ändring av 17 § i lagen om yttrandefrihet i masskommunikation

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om yttrandefrihet i masskommunikation (460/2003) 17 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 856/2011, som följer:

17 §

Utlämnande av ett nätmeddelandes identifieringsuppgifter

På yrkande av en anhållningsberättigad tjänsteman som avses i 2 kap. 9 § 1 punkten i tvångsmedelslagen (806/2011), en åklagare eller en målsägande, kan en domstol ålägga administratören av en sändare, server eller någon annan sådan anordning att till den som framställt yrkandet lämna ut de identifieringsuppgifter som behövs för utredande av vem som är avsändare av ett nätmeddelande, om det föreligger sannolika skäl att misstänka att innehållet i meddelandet är sådant att det är straffbart att göra det tillgängligt för allmänheten. Domstolen får förordna att identifieringsuppgifterna ska lämnas ut till målsäganden först när målsäganden själv får väcka åtal för brottet. Yrkandet ska framställas vid tingsrätten på administratörens hemort eller vid Helsingfors tingsrätt inom tre månader efter att det meddelande som yrkandet gäller publicerades. Domstolen kan förena utlämningsåläggandet med vite.

I ett beslut som gäller utlämnande av identifieringsuppgifter får besvär anföras separat. Ett beslut genom vilket någon åläggs att lämna ut uppgifter får inte verkställas förrän beslutet har vunnit laga kraft, om inte den domstol som behandlar besvären bestämmer något annat.

Åläggande att lämna ut identifieringsuppgifter får på begäran av en utländsk statlig myndighet meddelas, om det under motsvarande förhållanden i Finland skulle vara ett brott att göra det meddelande tillgängligt för allmänheten som begäran grundar sig på eller om utlämnandet grundar sig på ett fördrag eller någon annan internationell förpliktelse som är bindande för Finland.

En i 1 mom. avsedd administratör har rätt till ersättning av statens medel för de skäliga direkta kostnaderna för utlämnande av de identifieringsuppgifter som avses i denna paragraf. Beslut om betalning av ersättning fattas av chefen för den polisinrättning där undersökningen utfördes eller av chefen för någon av polisens riksomfattande enheter. När uppgifterna lämnas ut till målsäganden enligt domstolens åläggande, är det dock målsäganden själv som ska svara för nämnda kostnader.

Omprövning av ett i 4 mom. avsett beslut av polisen får begäras på det sätt som anges i förvaltningslagen (434/2003). Det beslut som meddelas med anledning av begäran om omprövning får överklagas genom besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen (586/1996). Över förvaltningsdomstolens beslut får besvär anföras endast om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd.

_______________

Denna lag träder i kraft den                         20    .

På sökande av ändring i ett förvaltningsbeslut som meddelats före ikraftträdandet av denna lag tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

_______________

Lag

om ändring av 33 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) 33 §, sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 495/2005, 701/2005 och 385/2007, som följer:

33 §

Ändringssökande

Om en betalningsskyldig anser att ett fel har inträffat när en avgift med stöd av 34 § i denna lag har fastställts i enlighet med lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992), får den betalningsskyldige beträffande avgiften begära omprövning på det sätt som anges i förvaltningslagen (434/2003). Omprövning ska begäras inom sex månader från det att avgiften fastställdes.

Andra beslut och beslut som har meddelats med anledning av en begäran om omprövning får överklagas genom besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen (586/1996).

Förvaltningsdomstolens beslut i ett ärende som avses i 1 mom. får inte överklagas genom besvär. Över andra beslut av förvaltningsdomstolen får besvär anföras endast om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd.

Beträffande ändringssökande i ärenden som gäller rättegångens offentlighet gäller vad som bestäms i lagen om offentlighet vid rättegång i allmänna domstolar och i lagen om offentlighet vid rättegång i förvaltningsdomstolar.

_______________

Denna lag träder i kraft den                         20    .

På sökande av ändring i ett förvaltningsbeslut som meddelats före ikraftträdandet av denna lag tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

_______________

Lag

om ändring av 41 § i kreditupplysningslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i kreditupplysningslagen (527/2007) 41 § som följer:

41 §

Ändringssökande

Ett beslut av dataombudsmannen får överklagas genom besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen (586/1996). Över förvaltningsdomstolens beslut får besvär anföras endast om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd.

_______________

Denna lag träder i kraft den                         20    .

På sökande av ändring i ett förvaltningsbeslut som meddelats före ikraftträdandet av denna lag tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

_______________

Lag

om ändring av 43 § i lagen om intressebevakningsfullmakt

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om intressebevakningsfullmakt (648/2007) 43 § som följer:

43 §

Ändringssökande

Förmyndarmyndighetens beslut får överklagas genom besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen (586/1996). Över förvaltningsdomstolens beslut får besvär anföras endast om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd.

Förmyndarmyndighetens beslut får inte överklagas genom besvär, om beslutet gäller överföring av övervakningen enligt 29 § 2 mom., förlängning av den i 30 § 3 mom. föreskrivna tiden eller, i fall som avses i 33 § 1 mom., tidpunkten för fullgörande av den redovisningsskyldighet som avses i 51 § 1—3 mom. i lagen om förmyndarverksamhet.

_______________

Denna lag träder i kraft den                         20    .

På sökande av ändring i ett förvaltningsbeslut som meddelats före ikraftträdandet av denna lag tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

_______________

Lag

om ändring av 87 § i lagen om förmyndarverksamhet

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om förmyndarverksamhet (442/1999) 87 §, sådan den lyder i lag 649/2007, som följer:

87 §

Beslut som förmyndarmyndigheten fattat med stöd av 34 och 57 § får överklagas genom besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen (586/1996).

När det gäller andra beslut av förmyndarmyndigheten får omprövning begäras på det sätt som anges i förvaltningslagen. Det beslut som meddelas med anledning av begäran om omprövning får överklagas genom besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen.

Över förvaltningsdomstolens beslut får besvär anföras endast om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd.

Omprövning får dock inte begäras eller ändring sökas genom besvär när det gäller förmyndarmyndighetens beslut om förordnande av intressebevakare med stöd av 12 §, ändring av intressebevakarens uppdrag med stöd av 15 § 3 mom., skiljande av intressebevakaren från dennes uppdrag med stöd av 16 § 3 mom., förordnande om att intressebevakarens uppdrag ska upphöra med stöd av 17 § 4 mom., avgörande av meningsskiljaktigheter mellan intressebevakare med stöd av 30 § 3 mom., förlängning av tid som nämns i 48 § 3 mom. eller den i 51 § 1—3 mom. avsedda tidpunkten för fullgörande av redovisningsskyldigheten.

_______________

Denna lag träder i kraft den                         20    .

På sökande av ändring i ett förvaltningsbeslut som meddelats före ikraftträdandet av denna lag tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

_______________

Lag

om ändring av 22 § i namnlagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i namnlagen (694/1985) 22 §, sådan den lyder i lag 69/1999, som följer:

22 §

Ändringssökande

Sökanden och den som har framställt anmärkning enligt 19 § får överklaga magistratens beslut genom besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen (586/1996). Över förvaltningsdomstolens beslut får besvär anföras endast om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd.

_______________

Denna lag träder i kraft den                         20    .

På sökande av ändring i ett förvaltningsbeslut som meddelats före ikraftträdandet av denna lag tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

_______________

Lag

om ändring av 5 kap. 2 a § i ärvdabalken

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i ärvdabalken (40/1965) 5 kap. 2 a §, sådan den lyder i lag 702/2005, som följer:

5 kap.

Om statens rätt till arv

2 a §

Ett beslut som fattats med stöd av 2 § i detta kapitel får överklagas genom besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen (586/1996).

Över förvaltningsdomstolens beslut får besvär anföras endast om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd.

_______________

Denna lag träder i kraft den                         20    .

På sökande av ändring i ett förvaltningsbeslut som meddelats före ikraftträdandet av denna lag tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

_______________

Lag

om ändring av 10 kap. 64 § i tvångsmedelslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i tvångsmedelslagen (806/2011) 10 kap. 64 § som följer:

10 kap.

Hemliga tvångsmedel

64 §

Ersättningar till teleföretag

Ett teleföretag har rätt att få ersättning av statens medel för direkta kostnader som orsakats av att företaget i enlighet med detta kapitel har biträtt myndigheterna och lämnat uppgifter, så som föreskrivs i 299 § i informationssamhällsbalken (917/2014). Beslut om betalning av ersättning fattas av den enhet vid förundersökningsmyndigheten som gjort undersökningen i fråga.

Omprövning av beslutet får begäras på det sätt som anges i förvaltningslagen (434/2003). Det beslut som meddelas med anledning av begäran om omprövning får överklagas genom besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen (586/1996). Förvaltningsdomstolen ska ge Kommunikationsverket tillfälle att bli hört.

Över förvaltningsdomstolens beslut får besvär anföras endast om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd.

_______________

Denna lag träder i kraft den                         20    .

På sökande av ändring i ett förvaltningsbeslut som meddelats före ikraftträdandet av denna lag tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

_______________

Lag

om ändring av 26 § i lagen om rättegångsbiträden med tillstånd

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om rättegångsbiträden med tillstånd (715/2011) 26 § som följer:

26 §

Sökande av ändring i ett avgiftsbeslut

Omprövning av rättegångsbiträdesnämndens beslut om ansökningsavgift eller tillsynsavgift får begäras på det sätt som anges i förvaltningslagen. Det beslut som meddelas med anledning av begäran om omprövning får överklagas genom besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen (586/1996). Över förvaltningsdomstolens beslut får besvär anföras endast om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd.

_______________

Denna lag träder i kraft den                         20    .

På sökande av ändring i ett förvaltningsbeslut som meddelats före ikraftträdandet av denna lag tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

_______________

Lag

om ändring av lagen om överlastavgift

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om överlastavgift (51/1982) 8, 9 och 15 §, av dem 8 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 170/1996 och 15 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 255/1989, som följer:

8 §

Påförande av avgift

Ett ärende som gäller påförande av överlastavgift (betalningsföreläggande) handläggs av den polisinrättning inom vars verksamhetsområde överlasten har konstaterats.

Beslutet om betalningsföreläggande fattas av chefen för polisinrättningen eller en polisman som hör till befälet inom inrättningen och som chefen har förordnat.

I enskilda fall behöver överlastavgift inte påföras eller också kan den avlyftas, om transporten av överlast har berott på ouppmärksamhet som är ursäktlig med beaktande av förhållandena eller på någon annan därmed jämförbar särskild orsak.

9 §

Anmälan om överlast

När en trafikövervakare konstaterat överlast för vilken en överlastavgift kan påföras, ska trafikövervakaren omedelbart skriftligen anmäla detta till polisinrättningen för påförande av överlastavgift. Samtidigt ska fordonets förare ges en kopia av anmälningen.

15 §

Ändringssökande och verkställighet

Beslut som gäller påförande av överlastavgift får överklagas genom besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen (586/1996). Över förvaltningsdomstolens beslut får besvär anföras endast om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd.

På indrivning av avgiften i utsökningsväg tillämpas lagen om verkställighet av skatter och avgifter (706/2007).

_______________

Denna lag träder i kraft den                         20    .

På sökande av ändring i ett förvaltningsbeslut som meddelats före ikraftträdandet av denna lag tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

_______________

Lag

om ändring av 16 § i lagen om Sameområdets utbildningscentral

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om Sameområdets utbildningscentral (252/2010) 16 § som följer:

16 §

Ändringssökande

Omprövning av ett beslut som fattats av direktionen för utbildningscentralen får begäras på det sätt som anges i förvaltningslagen (434/2003). Det beslut som meddelas med anledning av begäran om omprövning får överklagas genom besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen (586/1996). Över förvaltningsdomstolens beslut får besvär anföras endast om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd.

I fråga om beslut som gäller utnämning av personal får dock inte omprövning begäras eller ändring sökas genom besvär.

_______________

Denna lag träder i kraft den                         20    .

På sökande av ändring i ett förvaltningsbeslut som meddelats före ikraftträdandet av denna lag tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

_______________

Lag

om ändring av 12 § i lagen om statliga rättshjälpsbyråer

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om statliga rättshjälpsbyråer (258/2002) 12 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 929/2008, som följer:

12 §

Ledande offentliga rättsbiträdet eller ett offentligt rättsbiträde avgör de ärenden som med stöd av rättshjälpslagen ska avgöras vid rättshjälpsbyrån. Ledande offentliga rättsbiträdet fattar dock beslut om framställande av en i 10 § 2 mom. i rättshjälpslagen avsedd begäran hos ett penninginstitut. Beslutet får överklagas genom besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen (586/1996). Över förvaltningsdomstolens beslut får besvär anföras endast om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd.

Ledande offentliga rättsbiträdet kan skriftligen förordna en medlem av kanslipersonalen att avgöra rättshjälpsansökningar i klara fall. Om avgörandet av ansökan lämnar rum för tolkning ska ansökan överlämnas till ett offentligt rättsbiträde för avgörande.

_______________

Denna lag träder i kraft den                         20    .

På sökande av ändring i ett förvaltningsbeslut som meddelats före ikraftträdandet av denna lag tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

_______________

Lag

om ändring av 26 § i rättshjälpslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i rättshjälpslagen (257/2002) 26 § som följer:

26 §

Ändringssökande

Ett beslut som en domstol har fattat med stöd av denna lag får överklagas genom besvär i samband med huvudsaken eller, om beslutet har fattats innan huvudsaken har avgjorts, genom separata besvär med iakttagande av vad som föreskrivs om överklagande i huvudsaken.

Om ett beslut av en förvaltningsdomstol gäller lämnande av rättshjälp i ett ärende som inte kan föras till domstol eller i ett ärende i fråga om vilket beslutet överklagas direkt hos högsta förvaltningsdomstolen, får besvär över rättshjälpsbeslutet anföras endast om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd.

_______________

Denna lag träder i kraft den                         20    .

På sökande av ändring i ett förvaltningsbeslut som meddelats före ikraftträdandet av denna lag tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

_______________

Lag

om ändring av 24 § i lagen om internationellt samarbete vid verkställighet av vissa straffrättsliga påföljder

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om internationellt samarbete vid verkställighet av vissa straffrättsliga påföljder (21/1987) 24 §, sådan den lyder i lagarna 236/2001 och 418/2009, som följer:

24 §

Ett beslut som justitieministeriet har meddelat får överklagas genom besvär hos Helsingfors förvaltningsdomstol på det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen (586/1996). Besvären ska behandlas skyndsamt. Över förvaltningsdomstolens beslut får besvär inte anföras.

_______________

Denna lag träder i kraft den                         20    .

På sökande av ändring i ett förvaltningsbeslut som meddelats före ikraftträdandet av denna lag tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

_______________

Lag

om ändring av 44 § i lagen om förhindrande och utredning av penningtvätt och av finansiering av terrorism

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om förhindrande och utredning av penningtvätt och av finansiering av terrorism (503/2008) 44 §, sådan den lyder i lag 1428/2009, som följer:

44 §

Sökande av ändring i beslut av regionförvaltningsverket

Ett beslut av regionförvaltningsverket får överklagas genom besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen (586/1996).

Förvaltningsdomstolens beslut i ett i 30 § avsett ärende som gäller avförande ur registret eller i ett i 33 § avsett ärende som gäller verksamhetsförbud får överklagas genom besvär på det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen. Över andra beslut av förvaltningsdomstolen får besvär anföras endast om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd.

Ett i 30 § avsett beslut om avförande ur registret och ett i 33 § avsett beslut om verksamhetsförbud ska iakttas även om det överklagas, om inte besvärsmyndigheten bestämmer något annat.

_______________

Denna lag träder i kraft den                         20    .

På sökande av ändring i ett förvaltningsbeslut som meddelats före ikraftträdandet av denna lag tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

_______________

Lag

om ändring av 7 § i lagen om brandskyddsfonden

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om brandskyddsfonden (306/2003) 7 §, sådan den lyder i lag 1422/2009, som följer:

7 §

Sökande av ändring i debiteringen av brandskyddsavgift

Omprövning av regionförvaltningsverkets beslut om debitering av brandskyddsavgift får begäras på det sätt som anges i förvaltningslagen (434/2003).

Det beslut som meddelas med anledning av begäran om omprövning får överklagas genom besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen (586/1996).

Över förvaltningsdomstolens beslut får besvär anföras endast om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd.

En brandskyddsavgift som debiterats ska trots ändringssökande betalas inom utsatt tid. Brandskyddsavgiften är direkt utsökbar. Bestämmelser om indrivningen av den finns i lagen om verkställighet av skatter och avgifter (706/2007). Om avgiften avlyfts eller sänks, ska regionförvaltningsverket eller brandskyddsfonden på grundval av ett lagakraftvunnet beslut som fattats till följd av ändringssökande återbetala det överbetalda beloppet. På det belopp som återbetalas ska betalas ränta enligt 3 § 2 mom. i räntelagen.

_______________

Denna lag träder i kraft den                         20    .

På sökande av ändring i ett förvaltningsbeslut som meddelats före ikraftträdandet av denna lag tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

_______________

Lag

om ändring av 37 § i passlagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i passlagen (671/2006) 37 § som följer:

37 §

Ändringssökande

Ett beslut som fattats med stöd av denna lag får överklagas genom besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen (586/1996).

Över förvaltningsdomstolens beslut får besvär anföras endast om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd.

Besvären ska behandlas skyndsamt.

_______________

Denna lag träder i kraft den                         20    .

På sökande av ändring i ett förvaltningsbeslut som meddelats före ikraftträdandet av denna lag tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

_______________

Lag

om ändring av 15 § i lagen om identitetskort

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om identitetskort (829/1999) 15 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 300/2003, som följer:

15 §

Ändringssökande

Ett beslut som fattats med stöd av denna lag får överklagas genom besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen (586/1996).

Över förvaltningsdomstolens beslut får besvär anföras endast om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd.

Ett identitetskort kan omhändertas även om ett beslut om indragning av identitetskortet har överklagats.

Ett beslut som Folkpensionsanstalten har fattat med stöd av 3 a § 2 mom. får överklagas genom besvär i samma ordning som ett beslut som polisen har fattat med stöd av denna lag och med iakttagande av en besvärstid som börjar först från det att polisen har fattat sitt beslut.

_______________

Denna lag träder i kraft den                         20    .

På sökande av ändring i ett förvaltningsbeslut som meddelats före ikraftträdandet av denna lag tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

_______________

Lag

om ändring av 30 § i lagen om penninginsamlingar

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om penninginsamlingar (255/2006) 30 §, sådan den lyder i lag 505/2009, som följer:

30 §

Ändringssökande

Ett beslut som fattats med stöd av denna lag får överklagas genom besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen (586/1996). Över förvaltningsdomstolens beslut får besvär anföras endast om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd.

Ett beslut om återkallande av tillstånd eller ändring av tillståndsvillkor som fattats med stöd av denna lag och ett i 22 § avsett beslut av tillståndsmyndigheten om förbud ska iakttas även om det överklagas, om inte besvärsmyndigheten bestämmer något annat.

_______________

Denna lag träder i kraft den                         20    .

På sökande av ändring i ett förvaltningsbeslut som meddelats före ikraftträdandet av denna lag tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

_______________

Lag

om ändring av 66 § i lotterilagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lotterilagen (1047/2001) 66 §, sådan den lyder i lag 661/2010, som följer:

66 §

Ändringssökande

Ett beslut enligt 57 § om godkännande av ett räkneverk för kontroll av penningrörelsen får överklagas genom besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen (586/1996). Andra förvaltningsbeslut som fattats med stöd av denna lag får överklagas genom besvär på det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen.

Förvaltningsdomstolens beslut i ärenden som avses i 58 § 2 mom. får överklagas genom besvär på det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen. Över andra beslut av förvaltningsdomstolen får besvär anföras endast om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd.

Ett beslut som med stöd av denna lag fattats om återkallande av tillstånd eller ändring av tillståndsvillkor och ett förbud enligt 62 a § mot anordnande av penningspel ska iakttas även om det överklagas, om inte besvärsmyndigheten bestämmer något annat.

_______________

Denna lag träder i kraft den                         20    .

På sökande av ändring i ett förvaltningsbeslut som meddelats före ikraftträdandet av denna lag tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

_______________

Lag

om ändring av 16 § i lagen om förströelseanordningar

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om förströelseanordningar (164/1995) 16 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 1050/2001, som följer:

16 §

Ändringssökande

Ett beslut enligt 8 § om godkännande av ett räkneverk för kontroll av penningrörelsen och andra förvaltningsbeslut som fattats med stöd av denna lag får överklagas genom besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen (586/1996).

Förvaltningsdomstolens beslut i ett ärende som avses i 7 § 2 mom. får överklagas genom besvär på det sätt som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen. Över andra beslut av förvaltningsdomstolen får besvär anföras endast om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd.

Ett beslut om förbud som har fattats med stöd av denna lag ska iakttas även om det överklagas, om inte besvärsmyndigheten bestämmer något annat.

_______________

Denna lag träder i kraft den                         20    .

På sökande av ändring i ett förvaltningsbeslut som meddelats före ikraftträdandet av denna lag tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

_______________

Lag

om ändring av 42 § i medborgarskapslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i medborgarskapslagen (359/2003) 42 §, sådan den lyder i lag 974/2007, som följer:

42 §

Sökande av ändring i förvaltningsdomstolens beslut

Ett beslut av förvaltningsdomstolen i ett ärende som avses i 32 eller 33 § får överklagas genom besvär på det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen. Över andra beslut av förvaltningsdomstolen får besvär anföras endast om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd.

Också Migrationsverket har besvärsrätt till den del ett beslut av Migrationsverket har upphävts eller ändrats genom förvaltningsdomstolens beslut.

_______________

Denna lag träder i kraft den                         20    .

På sökande av ändring i ett förvaltningsbeslut som meddelats före ikraftträdandet av denna lag tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

_______________

Lag

om ändring av 104 § i räddningslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i räddningslagen (379/2011) 104 § som följer:

104 §

Ändringssökande

Omprövning av beslut som avses i 96 § 1 mom. eller 102 § får begäras på det sätt som anges i förvaltningslagen (434/2003).

Andra förvaltningsbeslut som fattats med stöd av denna lag samt ett beslut med anledning av begäran om omprövning får överklagas genom besvär på det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen (586/1996), om inte något annat föreskrivs i denna lag. Över förvaltningsdomstolens beslut får besvär anföras endast om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd.

Förvaltningsbeslutet ska iakttas omedelbart oberoende av ändringssökande, om inte den myndighet där ändring sökts bestämmer något annat.

I ett beslut som bygglovsmyndigheten fattat med stöd av denna lag får ändring sökas på det sätt som anges i markanvändnings- och bygglagen.

I det lokala räddningsväsendets beslut om servicenivån enligt 29 §, ett beslut om sotningsavgift enligt 59 § 3 mom. och ett beslut enligt 96 § 2 mom. som gäller avgifter får ändring sökas på det sätt som anges i kommunallagen (410/2015).

_______________

Denna lag träder i kraft den                         20    .

På sökande av ändring i ett förvaltningsbeslut som meddelats före ikraftträdandet av denna lag tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

_______________

Lag

om ändring av 21 § i lagen om anordningar inom räddningsväsendet

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om anordningar inom räddningsväsendet (10/2007) 21 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 1270/2010, som följer:

21 §

Ändringssökande

Omprövning av ett beslut som ett bedömningsorgan har fattat om intyg om överensstämmelse och av ett beslut som ett besiktningsorgan har fattat om besiktningsintyg får begäras på det sätt som anges i förvaltningslagen.

Ett beslut som ett bedömningsorgan eller ett besiktningsorgan har fattat med anledning av begäran om omprövning samt andra förvaltningsbeslut som fattats med stöd av denna lag får överklagas genom besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen (586/1996).

Förvaltningsdomstolens beslut i ett ärende som avses i 9 eller 18 § får överklagas genom besvär på det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen. Över andra beslut av förvaltningsdomstolen får besvär anföras endast om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd.

Ett beslut av Säkerhets- och kemikalieverket ska iakttas även om det överklagas, om inte besvärsmyndigheten bestämmer något annat.

_______________

Denna lag träder i kraft den                         20    .

På sökande av ändring i ett förvaltningsbeslut som meddelats före ikraftträdandet av denna lag tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

_______________

Lag

om ändring av 37 och 38 § i lagen om Räddningsinstitutet

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om Räddningsinstitutet (607/2006) 37 och 38 § som följer:

37 §

Begäran om rättelse och begäran om omprövning

Den som har ansökt om att bli antagen som studerande får på det sätt som anges i förvaltningslagen (434/2003) hos rättelse- och disciplinnämnden begära omprövning av ett beslut om antagning av studerande till den yrkesinriktade grundutbildningen inom 14 dagar från det att resultatet av antagningen har offentliggjorts. När resultatet av antagningen offentliggörs ska det meddelas hur sökandena kan få veta hur antagningsgrunderna har tillämpats på dem och hur omprövning kan begäras. Resultatet av antagningen får inte med anledning av begäran om omprövning ändras till nackdel för någon som har antagits som studerande.

En studerande får på det sätt som anges i förvaltningslagen hos rättelse- och disciplinnämnden begära omprövning av ett beslut som gäller förlust eller avbrytande av studierätten, skriftlig varning eller avbrytande av studierätten enligt 30 § 3 mom. inom 14 dagar från det att han eller hon har fått del av beslutet.

En studerande som är missnöjd med bedömningen av en studieprestation eller ett beslut om tillgodoräknandet av tidigare studier får muntligen eller skriftligen begära rättelse hos den som utfört bedömningen eller fattat beslut om tillgodoräknandet. Begäran om rättelse ska framställas inom 14 dagar från det att studeranden har fått del av resultatet av bedömningen eller beslutet om tillgodoräknande. En studerande som är missnöjd med ett beslut som meddelats med anledning av begäran om rättelse får på det sätt som anges i förvaltningslagen hos rättelse- och disciplinnämnden begära omprövning av beslutet inom 14 dagar från det att han eller hon har fått del av det.

38 §

Besvär och förbud mot att söka ändring

Det beslut som meddelas med anledning av begäran om omprövning samt andra beslut av Räddningsinstitutet och dess rättelse- och disciplinnämnd får överklagas genom besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen (586/1996), om inte något annat föreskrivs i denna lag.

Över förvaltningsdomstolens beslut får besvär anföras endast om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd.

I fråga om beslut som gäller läroplanen, ordningsstadgan eller något annat undervisningsarrangemang får inte omprövning begäras eller ändring sökas genom besvär.

Ett beslut som meddelats i ett omprövningsförfarande och som gäller bedömningen av en studieprestation, tillgodoräknande av tidigare studier eller avbrytande av studierätten enligt 30 § 3 mom. får inte överklagas genom besvär.

Ett beslut av förvaltningsdomstolen i ett ärende som gäller antagning av studerande, förlust eller avbrytande av studierätten, avstängning, förlust av rätten att bo på institutets internat eller skriftlig varning får inte överklagas genom besvär.

_______________

Denna lag träder i kraft den                         20    .

På sökande av ändring i ett förvaltningsbeslut som meddelats före ikraftträdandet av denna lag tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

_______________

Lag

om ändring av 5 kap. 62 § i polislagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i polislagen (872/2011) 5 kap. 62 § som följer:

5 kap.

Hemliga metoder för inhämtande av information

62 §

Ersättningar till teleföretag

Ett teleföretag har rätt att få ersättning av statens medel för direkta kostnader som orsakats av att företaget i enlighet med detta kapitel har biträtt myndigheterna och lämnat uppgifter, så som föreskrivs i 299 § i informationssamhällsbalken (917/2014). Beslut om betalning av ersättning fattas av den enhet vid polismyndigheten som utfört åtgärden i fråga.

Omprövning av beslutet får begäras på det sätt som anges i förvaltningslagen (434/2003). Det beslut som meddelas med anledning av begäran om omprövning får överklagas genom besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen (586/1996). Över förvaltningsdomstolens beslut får besvär anföras endast om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd.

Förvaltningsdomstolen ska ge Kommunikationsverket tillfälle att bli hört.

_______________

Denna lag träder i kraft den                         20    .

På sökande av ändring i ett förvaltningsbeslut som meddelats före ikraftträdandet av denna lag tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

_______________

Lag

om ändring av lagen om försvarsmakten

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om försvarsmakten (551/2007) 14 § 5 mom., 15 § 5 mom. och 41 § 3 mom., av dem 14 § 5 mom. sådant det lyder i lag 509/2013, som följer:

14 §

Tillfällig rätt att använda fastigheter

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

För skada som användningen av en fastighet orsakat betalas ersättning enligt gängse pris till fastighetens ägare eller innehavare. Omprövning av ett ersättningsbeslut och ett beslut som gäller användning av en fastighet får begäras på det sätt som anges i förvaltningslagen. Det beslut som meddelas med anledning av begäran om omprövning får överklagas genom besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen (586/1996). Över förvaltningsdomstolens beslut får besvär anföras endast om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd. Även om ändring har sökts ska den del av ersättningen som är ostridig utan dröjsmål betalas till den ersättningsberättigade. Ett beslut som gäller användning av en fastighet får iakttas trots ändringssökande, om inte den myndighet där ändring sökts förbjuder verkställigheten. En tvist som gäller en överenskommelse om användning av en fastighet handläggs som ett förvaltningstvistemål i förvaltningsdomstolen på det sätt som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen.

15 §

Förbud och begränsningar beträffande rätten att röra sig

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Vistelse- och besökstillstånd beviljas av en myndighet som avses i 1 och 2 mom. Omprövning av tillståndsmyndighetens beslut i ett ärende som avses i 3 och 4 mom. får begäras på det sätt som anges i förvaltningslagen. Det beslut som meddelas med anledning av begäran om omprövning får överklagas genom besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen. Över förvaltningsdomstolens beslut får besvär anföras endast om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd. Ett beslut om återkallelse av ett tillstånd ska iakttas trots ändringssökande, om inte den myndighet där ändring sökts förbjuder verkställigheten.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

41 §

Förflyttning av en tjänsteman till en annan tjänst eller uppgift

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ett beslut som gäller förflyttning till en tjänst eller förordnande till en uppgift och som medför att tjänstemannens tjänstgöringsort ändras får överklagas genom besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen. Över förvaltningsdomstolens beslut får besvär anföras endast om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd. Beslutet ska iakttas även om besvär anförts, om inte domstolen förbjuder verkställigheten. Ett beslut som gäller förflyttning till en tjänst eller förordnande till en uppgift och som inte medför att tjänstgöringsorten ändras får inte överklagas genom besvär.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Denna lag träder i kraft den                         20    .

På sökande av ändring i ett förvaltningsbeslut som meddelats före ikraftträdandet av denna lag tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

_______________

Lag

om ändring av 22 § i territorialövervakningslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i territorialövervakningslagen (755/2000) 22 §, sådan den lyder i lag 195/2015, som följer:

22 §

Ändringssökande

Omprövning av ett beslut som huvudstaben eller marinstaben fattat i ett tillståndsärende som avses i detta kapitel får begäras på det sätt som anges i förvaltningslagen (434/2003).

Det beslut som meddelas med anledning av begäran om omprövning får överklagas genom besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen (586/1996). Över förvaltningsdomstolens beslut får besvär anföras endast om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd.

Ett beslut om återkallelse av ett tillstånd ska iakttas trots ändringssökande, om inte den myndighet där ändring sökts förbjuder verkställigheten.

_______________

Denna lag träder i kraft den                         20    .

På sökande av ändring i ett förvaltningsbeslut som meddelats före ikraftträdandet av denna lag tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

_______________

Lag

om ändring av 33 § i lagen om Försvarshögskolan

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om Försvarshögskolan (1121/2008) 33 § som följer:

33 §

Ändringssökande

Omprövning av ett beslut som gäller antagning av studerande får begäras på det sätt som anges i förvaltningslagen (434/2003). Omprövning ska begäras inom 14 dagar från det att urvalsresultatet offentliggjorts. Urvalsresultatet får inte till följd av en begäran om omprövning ändras till nackdel för någon som antagits som studerande.

Omprövning av bedömningen av en studieprestation får begäras på det sätt som anges i förvaltningslagen. Omprövning ska begäras inom 14 dagar från den tidpunkt då studeranden hade möjlighet att ta del av bedömningsresultaten samt tillämpningen av bedömningskriterierna eller det beslut om studier som avses ovan.

Andra beslut och ett beslut som har meddelats med anledning av begäran om omprövning får överklagas genom besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen (586/1996). Ett beslut som har meddelats med anledning av en begäran om omprövning av bedömningen av en studieprestation får dock inte överklagas genom besvär.

Förvaltningsdomstolens beslut i ett ärende som gäller antagning av studerande får inte överklagas genom besvär. Över andra beslut av förvaltningsdomstolen får besvär anföras endast om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd.

_______________

Denna lag träder i kraft den                         20    .

På sökande av ändring i ett förvaltningsbeslut som meddelats före ikraftträdandet av denna lag tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

_______________

Lag

om ändring av 30 § i lagen om frivilligt försvar

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om frivilligt försvar (556/2007) 30 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 1557/2011, som följer:

30 §

Återkallelse av en förbindelse och av dess godkännande

Den som avgett en förbindelse som avses i 29 § 1 mom. har rätt att återkalla förbindelsen. Återkallelsen träder i kraft en månad efter meddelandet om återkallelse. En förbindelse får dock inte återkallas under undantagsförhållanden som avses i 3 § i beredskapslagen.

Den som godkänt en förbindelse kan återkalla sitt beslut om godkännande, om personen i fråga klart inte har uppfyllt sina förpliktelser eller bryter mot dem på ett väsentligt sätt eller visar sig sakna viktiga förutsättningar som krävs för deltagande i verksamheten.

Ett beslut om återkallelse av ett beslut om godkännande av en förbindelse får överklagas genom besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen (586/1996). Över förvaltningsdomstolens beslut får besvär anföras endast om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd.

_______________

Denna lag träder i kraft den                         20    .

På sökande av ändring i ett förvaltningsbeslut som meddelats före ikraftträdandet av denna lag tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

_______________

Lag

om ändring av tullagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i tullagen (1466/1994) 5 och 37—41 §,

sådana de lyder, 5 och 38 § i lag 961/2012, 37 § delvis ändrad i lag 961/2012, 39 § i lagarna 1378/1997, 1299/2003 och 1258/2009, 40 § delvis ändrad i lagarna 1299/2003 och 961/2012 samt 41 § i lag 1378/1997, som följer:

5 §

Tullen beviljar undantag från bestämmelserna om tullfrihet när det är möjligt enligt förordningen om tullbefrielse.

37 §

I fråga om beslut som fattats av Tullen får omprövning begäras hos Tullen. En ansökan enligt artikel 236 i kodexen anses vara en begäran om omprövning.

Rätt att på statens vägnar begära omprövning av Tullens beslut har Tullens tullombud.

Tidsfristen för begäran om omprövning i fråga om andra ärenden som gäller fastställande av tull, återbetalning av tull eller eftergift av tull än sådana som avser ändringssökande genom en ansökan enligt artikel 236 i kodexen är tre år från delfåendet av tullskulden, dock alltid minst 60 dagar från delfåendet av beslutet om återbetalning eller eftergift av tull. Tidsfristen i fråga om ärenden som inte gäller fastställande av tull, återbetalning av tull eller eftergift av tull är 30 dagar från delfåendet av beslutet. För tullombud är tidsfristen 30 dagar från det att beslutet fattades.

En begäran om omprövning ska inom föreskriven tid lämnas till Tullen.

En begäran om omprövning ska behandlas utan ogrundat dröjsmål.

Om inte annat föreskrivs någon annanstans i lag, tillämpas på begäran om omprövning i övrigt förvaltningslagen.

38 §

Ett beslut som har meddelats med anledning av en begäran om omprövning får överklagas genom besvär hos Helsingfors förvaltningsdomstol.

Besvärsrätt på statens vägnar har Tullens tullombud.

Besvärstiden i ärenden som gäller fastställande av tull, återbetalning av tull eller eftergift av tull är tre år från delfåendet av tullskulden, dock alltid minst 60 dagar från delfåendet av omprövningsbeslutet. I andra ärenden är besvärstiden 30 dagar från delfåendet av omprövningsbeslutet. För tullombud är besvärstiden 30 dagar från det att beslutet fattades.

39 §

Om tull till följd av begäran om omprövning eller genom beslut av förvaltningsdomstolen har avlyfts eller nedsatts, ska tull som betalats till ett för stort belopp utan dröjsmål återbetalas oavsett ändringssökande.

Om tull har återbetalts till följd av begäran om omprövning eller till följd av besvär, ska ränta betalas på återbetalningsbeloppet. Ränta ska dock inte betalas på återbetalning av tull som underskrider 17 euro. Ränta på återbetalning utgör inte skattepliktig inkomst vid inkomstbeskattningen.

Räntan beräknas som en årlig ränta och är den i 12 § i räntelagen (633/1982) avsedda referensräntan för den halvårsperiod som föregår kalenderåret i fråga, minskad med två procentenheter, dock minst 0,5 procent. Räntan beräknas från den dag då ansökan om återbetalning av tull blev anhängig eller, om tullen betalts först efter det, från betalningsdagen till den dag då beloppet återbetalas.

40 §

Ett beslut av förvaltningsdomstolen får överklagas genom besvär endast om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd.

Besvär ska anföras inom 60 dagar från delfåendet av förvaltningsdomstolens beslut. Besvärsrätt på statens vägnar har Tullens tullombud.

41 §

Om inte något annat föreskrivs i denna lag, tillämpas på besvär i övrigt förvaltningsprocesslagen (586/1996).

_______________

Denna lag träder i kraft den                         20    .

På sökande av ändring i ett förvaltningsbeslut som meddelats före ikraftträdandet av denna lag tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

_______________

Lag

om ändring av fordonsskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i fordonsskattelagen (1281/2003) 48—51 §,

av dem 48 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 1327/2009, 49 § sådan den lyder i lag 1327/2009 och 50 § sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 1317/2011, 972/2012 och 385/2014, samt

fogas till lagen en ny 50 a § som följer:

48 §

Förhandsavgörande

Trafiksäkerhetsverket kan på ansökan meddela förhandsavgörande om tillämpningen av bestämmelser som gäller fordonsskatt. Förhandsavgörande ges den för vilken det är viktigt att veta hur lagen tillämpas på hans fordon, och meddelas för en tid om högst två år. För ett förhandsavgörande tas avgift ut enligt lagen om grunderna för avgifter för vissa förhandsbeslut (1209/2006).

Om en sökande kräver det, ska ett förhandsavgörande som vunnit laga kraft med bindande verkan iakttas vid beskattningen av den sökande för den tid avgörandet gäller. I fråga om ett förhandsavgörande får omprövning enligt 50 § inte begäras, utan avgörandet får överklagas genom besvär hos Helsingfors förvaltningsdomstol på det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen (586/1996). Omprövning av ett beslut att inte meddela förhandsavgörande får inte begäras och beslutet får inte heller överklagas genom besvär. Besvärsrätt på statens vägnar har Trafiksäkerhetsverkets skatteombud.

49 §

Rättelse till den skattskyldiges fördel

Om fordonsskatt har debiterats till ett alltför stort belopp, kan Trafiksäkerhetsverket rätta debiteringen till den skattskyldiges fördel.

50 §

Omprövningsbegäran

I fråga om beslut som meddelats med stöd av denna lag får omprövning begäras. Rätt att begära omprövning har den skattskyldige eller någon annan part och på statens vägnar den statliga intressebevakaren.

Tidsfristen för begäran om omprövning är tre år från utgången av den skatteperiod då skatten debiterades eller då den borde ha debiterats eller då beslut om återbetalning av skatten fattades, dock alltid minst 60 dagar från delfåendet av beslutet. För den statliga intressebevakaren är tidsfristen sex månader från det att skattebeslutet fattades.

En begäran om omprövning ska behandlas utan ogrundat dröjsmål.

Om inte något annat föreskrivs i denna lag, tillämpas på begäran om omprövning i övrigt förvaltningslagen.

50 a §

Besvär till förvaltningsdomstolen

Ett beslut som har meddelats med anledning av en begäran om omprövning får överklagas genom besvär hos Helsingfors förvaltningsdomstol. Besvärsrätt har den skattskyldige eller någon annan part och på statens vägnar den statliga intressebevakaren.

För den skattskyldige och andra parter är besvärstiden tre år från utgången av den skatteperiod då skatten debiterades eller då den borde ha debiterats eller då beslut om återbetalning av skatten fattades, dock alltid minst 60 dagar från delfåendet av omprövningsbeslutet. För den statliga intressebevakaren är besvärstiden 30 dagar från det att omprövningsbeslutet fattades.

Utöver vad som i 34 § 2 mom. i förvaltningsprocesslagen föreskrivs om avgörande av ett ärende utan att en part hörs, kan besvär som anförts av den skattskyldige eller av någon annan part avgöras utan att den statliga intressebevakaren hörs, om skattebeloppet med anledning av besvären kan ändras med högst 6 000 euro och om ärendet inte lämnar rum för tolkning och inte är oklart.

51 §

Besvär till högsta förvaltningsdomstolen

Ett beslut av förvaltningsdomstolen får överklagas genom besvär endast om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd.

Besvär ska anföras inom 60 dagar från delfåendet av förvaltningsdomstolens beslut. Besvärsrätt har den som med stöd av 50 § får söka ändring i beskattningen.

_______________

Denna lag träder i kraft den                         20    .

På sökande av ändring i ett förvaltningsbeslut som meddelats före ikraftträdandet av denna lag tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

_______________

Lag

om ändring av banskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i banskattelagen (605/2003) 16, 17 och 19 §, sådana de lyder, 16 och 19 § delvis ändrade i lag 1325/2009 samt 17 § i lag 1325/2009, som följer:

16 §

Omprövningsbegäran

I fråga om beslut som fattats med stöd av denna lag får omprövning begäras. Den tjänsteman vid Trafikverket som verkets generaldirektör särskilt förordnat har rätt att begära omprövning på statens vägnar.

Tidsfristen för begäran om omprövning är tre år räknat från ingången av kalenderåret efter det år då skatten påfördes, dock alltid minst 60 dagar från delfåendet av beslutet. För den tjänsteman vid Trafikverket som på statens vägnar har rätt att begära omprövning är tidsfristen 30 dagar från det att beslutet fattades.

Om inte något annat föreskrivs i denna lag, tillämpas på begäran om omprövning i övrigt förvaltningslagen (434/2003).

17 §

Besvär till förvaltningsdomstolen

Ett beslut som har meddelats med anledning av en begäran om omprövning får överklagas genom besvär hos Helsingfors förvaltningsdomstol på det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen (586/1996). Den tjänsteman vid Trafikverket som verkets generaldirektör särskilt förordnat har besvärsrätt på statens vägnar.

I ärenden som gäller påförande av banskatt är besvärstiden tre år räknat från ingången av kalenderåret efter det år då skatten påfördes, dock alltid minst 30 dagar från delfåendet av beslutet. För den tjänsteman vid Trafikverket som på statens vägnar har besvärsrätt är besvärstiden 30 dagar från det att beslutet fattades.

19 §

Besvär till högsta förvaltningsdomstolen

Ett beslut av förvaltningsdomstolen får överklagas genom besvär endast om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd.

Besvär ska anföras inom 60 dagar från delfåendet av förvaltningsdomstolens beslut. Besvärsrätt för statens del har den tjänsteman vid Trafikverket som ansvarar för ärenden som gäller banskatt.

_______________

Denna lag träder i kraft den                         20    .

På sökande av ändring i ett förvaltningsbeslut som meddelats före ikraftträdandet av denna lag tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

_______________

Lag

om ändring av punktskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i punktskattelagen (182/2010) 3, 104—106 och 107 a samt 108 §, av dem 104, 105 och 108 § sådana de lyder delvis ändrade i lag 964/2012 och 107 a § sådan den lyder i lag 964/2012, samt

fogas till lagen en ny 107 b § som följer:

3 §

Tillämpning av tullagstiftningen

Om produkter förs in från ett område utanför unionen och inte omedelbart efter införseln hänförs till ett uppskovsförfarande, ska i fråga om beskattningen och andra förfaranden samt ändringssökande i tillämpliga delar iakttas vad som bestäms eller föreskrivs om tull, om inte något annat särskilt föreskrivs i denna lag eller i respektive lagar om punktskatt eller accis. Punktskatt ska dock alltid betalas innan punktskattepliktiga produkter övergår till fri omsättning.

Vad som föreskrivs i 1 mom. ska dock inte tillämpas om den skattskyldige är en registrerad kund enligt tullagen (1466/1994).

De formaliteter som anges i unionens tullbestämmelser för införsel av produkter till unionens tullområde ska i tillämpliga delar gälla vid införsel av punktskattepliktiga produkter till unionen från tredjeterritorier.

De formaliteter som anges i unionens tullbestämmelser för utförsel av varor från unionens tullområde ska i tillämpliga delar gälla vid utförsel av punktskattepliktiga produkter från unionen till tredjeterritorier.

104 §

Förhandsavgörande

Tullen kan på ansökan ge ett förhandsavgörande om punktskatten på en produkt. Tullen kan ge ett förhandsavgörande om punktskatten också då beskattningen i övrigt verkställs enligt tullbestämmelserna.

Ett lagakraftvunnet förhandsavgörande ska med bindande verkan iakttas när sökanden punktbeskattas i Finland under ett år från ingången av kalendermånaden efter den dag då förhandsavgörandet gavs, om inte den bestämmelse som då tillämpades ändras medan avgörandet gäller eller om inte Tullen har återkallat förhandsavgörandet på grund av att tolkningen av bestämmelsen ändrats genom en rättskipningsmyndighets beslut eller av något annat särskilt skäl.

Ett återkallat förhandsavgörande ska, om sökanden skriftligen begär det, dock iakttas under två kalendermånader från början av kalendermånaden efter den då återkallandet delgavs sökanden.

Omprövning av ett förhandsavgörande får inte begäras, utan avgörandet får överklagas genom besvär hos Helsingfors förvaltningsdomstol på det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen (586/1996). Den som enligt 107 § bevakar statens intresse har rätt att söka ändring på statens vägnar. Omprövning av ett beslut att inte meddela förhandsavgörande får inte begäras och beslutet får inte heller överklagas genom besvär.

Ansökningar och besvär som gäller förhandsavgöranden ska behandlas skyndsamt.

105 §

Lättnader och uppskov med betalning

Tullen kan på ansökan sänka eller helt slopa betald eller påförd punktskatt, skattetillägg, förseningsränta, dröjsmålsränta eller ränta med anledning av uppskov. Lättnad kan beviljas, om

1) det med beaktande av omständigheterna vore uppenbart oskäligt att ta ut punktskatten till fullt belopp, eller

2) det gäller sådana punktskattepliktiga produkter som används under begränsad tid i forsknings- eller utvecklingsprojekt för teknisk utveckling av mer miljövänliga produkter eller för bränslen från förnybara källor.

Tullen kan ställa villkor för lättnaden för att det ska vara möjligt att övervaka att förutsättningarna för lättnaden uppfylls.

Tullen kan på grund av exceptionella omständigheter oberoende av sökanden, väsentligt nedsatt skattebetalningsförmåga eller andra särskilda skäl på ansökan bevilja uppskov med betalning av skatt. Uppskovet beviljas på villkor att säkerhet till ett belopp motsvarande uppskovsbeloppet ställs för betalningen. Uppskov kan emellertid beviljas utan krav på säkerhet om det belopp som ska betalas är ringa eller uppskovstiden är kort eller av andra särskilda skäl. På skatt med vars betalning uppskov har beviljats tas ut ränta enligt vad som bestäms i 4 § i lagen om skattetillägg och förseningsränta. Uppskov kan dock beviljas utan ränta om det vore uppenbart oskäligt att ta ut ränta.

Finansministeriet kan överta avgörandet av ett principiellt viktigt ärende som behandlas vid Tullen.

Det som föreskrivs i denna paragraf ska tillämpas också om beskattningen i övrigt verkställs enligt tullbestämmelserna.

106 §

Rättelse till den skattskyldiges fördel

Om det konstateras att skatt eller en felavgift har fastställts till för stort belopp eller har återbetalats till för litet belopp, ska Tullen rätta sitt beslut och till den skattskyldige betala det belopp av skatt eller felavgift som den skattskyldige betalat för mycket eller som inte återbetalats.

Rättelse kan göras inom tre år från ingången av kalenderåret efter det då skatten eller återbetalningen fastställdes eller också senare, på begäran som framställts inom nämnda tid.

107 a §

Omprövningsbegäran

Omprövning av ett beslut om punktbeskattning får begäras hos Tullen. Omprövning av ett beslut får dock inte begäras om beslutet gäller lättnader eller uppskov med betalning eller om ärendet först måste avgöras med stöd av bestämmelserna om återbetalning av skatt. Den som enligt 107 § bevakar statens intresse har rätt att på statens vägnar begära omprövning.

Tidsfristen för begäran om omprövning är tre år räknat från ingången av kalenderåret efter det år då skatten fastställdes eller återbetalades, dock alltid minst 60 dagar från delfåendet av beslutet. I andra ärenden än fastställande eller återbetalning av skatt är tidsfristen 30 dagar från delfåendet av beslutet. För den statliga intressebevakaren är tidsfristen 30 dagar från det att beslutet fattades.

En begäran om omprövning ska behandlas utan ogrundat dröjsmål.

Om inte något annat föreskrivs i denna lag, tillämpas på begäran om omprövning i övrigt förvaltningslagen.

107 b §

Besvär till förvaltningsdomstolen

Ett beslut som har meddelats med anledning av en begäran om omprövning får överklagas genom besvär hos Helsingfors förvaltningsdomstol. Beslut om lättnader eller uppskov med betalning får inte överklagas genom besvär. Den som enligt 107 § bevakar statens intresse har besvärsrätt på statens vägnar.

Besvärstiden är tre år räknat från ingången av kalenderåret efter det år då skatten fastställdes eller återbetalades, dock alltid minst 60 dagar från delfåendet av omprövningsbeslutet. I fråga om andra ärenden än fastställande eller återbetalning av skatt är besvärstiden 30 dagar från delfåendet av omprövningsbeslutet. För den statliga intressebevakaren är besvärstiden 30 dagar från det att omprövningsbeslutet fattades.

Vad som i lagen om verkställighet av skatter och avgifter (706/2007) föreskrivs om grundbesvär tillämpas inte på ärenden som avses i denna lag.

Punktskatt och felavgift ska trots att besvär anförts betalas inom föreskriven tid.

108 §

Besvär till högsta förvaltningsdomstolen

Ett beslut av förvaltningsdomstolen får överklagas genom besvär endast om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd.

Besvär ska anföras inom 60 dagar från delfåendet av förvaltningsdomstolens beslut. Besvärsrätt på statens vägnar har Tullens tullombud.

Om punktskatt har slopats eller sänkts genom förvaltningsdomstolens beslut, ska Tullen oberoende av ändringssökande betala det överskjutande skattebeloppet till den skattskyldige.

Om högsta förvaltningsdomstolen med anledning av den statliga intressebevakarens besvär har ändrat förvaltningsdomstolens beslut, ska en kopia av högsta förvaltningsdomstolens beslut lämnas till den behöriga myndigheten, som utan dröjsmål ska debitera den skattskyldige det överskjutande belopp som betalats till denne.

_______________

Denna lag träder i kraft den                         20    .

På sökande av ändring i ett förvaltningsbeslut som meddelats före ikraftträdandet av denna lag tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

_______________

Lag

om ändring av bränsleavgiftslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 19 och 22—24 § i bränsleavgiftslagen (1280/2003), av dem 19 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 1326/2009, 22 § sådan den lyder i lag 1326/2009 och 23 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 386/2014, samt

fogas till lagen en ny 23 a § som följer:

19 §

Förhandsavgörande

Trafiksäkerhetsverket kan på ansökan meddela förhandsavgörande om tillämpningen av bestämmelser som gäller bränsleavgift. Förhandsavgörande ges den för vilken det är viktigt att veta hur lagen tillämpas på hans fordon, och meddelas för en tid om högst två år. För meddelande av förhandsavgörande tas avgift ut enligt lagen om grunderna för avgifter för vissa förhandsbeslut (1209/2006).

Om en sökande kräver det, ska ett lagakraftvunnet förhandsavgörande med bindande verkan iakttas vid beskattningen av den sökande för den tid avgörandet gäller. Omprövning enligt 23 § av ett förhandsavgörande får inte begäras, utan avgörandet får överklagas genom besvär hos Helsingfors förvaltningsdomstol på det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen (586/1996). Besvärsrätt på statens vägnar har Trafiksäkerhetsverkets skatteombud. Omprövning av ett beslut att inte meddela förhandsavgörande får inte begäras och beslutet får inte heller överklagas genom besvär.

22 §

Bränsleavgiftsrättelse till den avgiftsskyldiges fördel

Om bränsleavgift har debiterats till ett alltför stort belopp, kan Trafiksäkerhetsverket inom den tid som anges i 20 § rätta debiteringen till den avgiftsskyldiges fördel.

23 §

Omprövningsbegäran

I fråga om ett beslut som har meddelats med stöd av denna lag får omprövning begäras hos den myndighet som har fattat beslutet. Rätt att begära omprövning har den skattskyldige eller någon annan part och Trafiksäkerhetsverkets skatteombud.

Tidsfristen för begäran om omprövning är fem år från utgången av det år då bränsleavgiften debiterades eller då den borde ha debiterats eller då beslut om återbetalning av bränsleavgiften fattades, dock alltid minst 60 dagar från delfåendet av beslutet. För skatteombudet är tidsfristen sex månader från det att skattebeslutet fattades.

En begäran om omprövning ska behandlas utan ogrundat dröjsmål.

Om inte något annat föreskrivs i denna lag, tillämpas på begäran om omprövning i övrigt förvaltningslagen (434/2003).

23 a §

Besvär till förvaltningsdomstolen

Ett beslut som har meddelats med anledning av en begäran om omprövning får överklagas genom besvär hos Helsingfors förvaltningsdomstol. Besvärsrätt har den skattskyldige eller någon annan part och Trafiksäkerhetsverkets skatteombud.

Besvärstiden för den skattskyldige och andra parter är fem år från utgången av det år då bränsleavgiften debiterades eller då den borde ha debiterats eller då beslut om återbetalning av bränsleavgiften fattades, dock alltid minst 60 dagar från delfåendet av beslutet. För skatteombudet är besvärstiden sex månader från det att skattebeslutet fattades.

Utöver vad som i 34 § 2 mom. i förvaltningsprocesslagen föreskrivs om avgörande av ett ärende utan att en part hörs, kan besvär som anförts av den skattskyldige eller av någon annan part avgöras utan att Trafiksäkerhetsverkets skatteombud hörs, om skattebeloppet med anledning av besvären kan ändras med högst 6 000 euro och om ärendet inte lämnar rum för tolkning och inte är oklart.

24 §

Besvär till högsta förvaltningsdomstolen

Ett beslut av förvaltningsdomstolen får överklagas genom besvär endast om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd. Besvärsrätt har den som med stöd av 23 § får söka ändring i debiteringen.

Besvär ska anföras inom 60 dagar från delfåendet av förvaltningsdomstolens beslut.

_______________

Denna lag träder i kraft den                         20    .

På sökande av ändring i ett förvaltningsbeslut som meddelats före ikraftträdandet av denna lag tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

_______________

Lag

om ändring av 197 § i mervärdesskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i mervärdesskattelagen (1501/1993) 197 §, sådan den lyder i lag 1381/1997, som följer:

197 §

I fråga om begäran om rättelse av och sökande av ändring i beslut av Tullen tillämpas vad som föreskrivs i tullagstiftningen.

I fråga om ett av Tullen meddelat förhandsavgörande får omprövning enligt 37 § i tullagen inte begäras, utan avgörandet får överklagas genom besvär på det sätt som anges i tullagen. Besvärstiden är 30 dagar från delfåendet av beslutet om förhandsavgörande. Omprövning av ett beslut att inte meddela förhandsavgörande får inte begäras och beslutet får inte heller överklagas genom besvär.

_______________

Denna lag träder i kraft den                         20    .

På sökande av ändring i ett förvaltningsbeslut som meddelats före ikraftträdandet av denna lag tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

_______________

Lag

om ändring av lagen om beskattningsförfarande

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen om beskattningsförfarande (1558/1995) 68 §, sådan den lyder i lag 520/2010, samt

ändras 66, 70, 71, 71 b och 85 a §, sådana de lyder, 66 och 71 § i lag 520/2010, 70 § delvis ändrad i lag 520/2010 samt 71 b och 85 a § i lag 875/2012, som följer:

66 §

Besvär till förvaltningsdomstolen

Den skattskyldige eller någon annan som har rätt att söka ändring får överklaga ett beslut som har meddelats med anledning av begäran om omprövning genom besvär hos den förvaltningsdomstol till vars domkrets den skattskyldiges eller sammanslutningens hemkommun enligt 5 § hör. Om personer på vilka inkomstskattelagens bestämmelser om makar tillämpas har sin hemkommun inom domkretsen för olika förvaltningsdomstolar, ska ändring i rättelsenämndens beslut sökas hos den förvaltningsdomstol till vars domkrets hemkommunen för den äldre personen hör. Är personerna lika gamla, är förvaltningsdomstolen för den vars personbeteckning har ett lägre individuellt nummer behörig förvaltningsdomstol. Om ingen förvaltningsdomstol skulle vara behörig att behandla besvären, söks ändring hos Helsingfors förvaltningsdomstol.

70 §

Besvär till högsta förvaltningsdomstolen

Ett beslut av förvaltningsdomstolen får överklagas genom besvär endast om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd. Besvärsrätt hos högsta förvaltningsdomstolen har de som får söka ändring i beskattningen.

71 §

Den tid inom vilken besvär till högsta förvaltningsdomstolen ska anföras

Besvär ska anföras inom 60 dagar från delfåendet av förvaltningsdomstolens beslut.

71 b §

Förutsättningar för tillstånd för prejudikatbesvär

Högsta förvaltningsdomstolen kan bevilja tillstånd för prejudikatbesvär på den grund som anges i 13 § 2 mom. 1 punkten i förvaltningsprocesslagen.

För beviljande av tillstånd för prejudikatbesvär krävs det dessutom skriftligt samtycke av den andra parten i besvärsärendet.

85 a §

Sökande av ändring i Skatteförvaltningens förhandsavgörande

Den skattskyldige och andra som avses i 62 § 1 mom. samt Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt får överklaga Skatteförvaltningens förhandsavgörande hos förvaltningsdomstolen. Besvären anförs hos den förvaltningsdomstol till vars domkrets den skattskyldiges hemkommun hörde när beslutet fattades. Vid överklagandet iakttas då 69 §. Besvärstiden är 30 dagar från delfåendet av beslutet. Tidsfristen för Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt räknas från det att beslutet fattades.

Över förvaltningsdomstolens beslut får besvär anföras endast om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd. Vid överklagandet iakttas då 70 och 71 §. I fråga om förvaltningsdomstolens beslut om förhandsavgörande är besvärstiden dock 30 dagar från delfåendet.

Ett ärende som gäller förhandsavgörande ska behandlas skyndsamt vid Skatteförvaltningen, förvaltningsdomstolen och högsta förvaltningsdomstolen.

I ett beslut av Skatteförvaltningen om att inte meddela förhandsavgörande får ändring inte sökas genom besvär.

_______________

Denna lag träder i kraft den                         20    .

På sökande av ändring i ett förvaltningsbeslut som meddelats före ikraftträdandet av denna lag tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

_______________

Lag

om ändring av bilskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i bilskattelagen (1482/1994) 70 och 71 §, sådana de lyder, 70 § i lagarna 267/2008, 971/2012 och 384/2014 samt 71 § i lagarna 413/1997, 267/2008 och 971/2012, samt

fogas till 69 §, sådan den lyder i lagarna 267/2008, 971/2012 och 384/2014, ett nytt 6 mom. som följer:

69 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

En begäran om omprövning ska behandlas utan ogrundat dröjsmål.

70 §

Beslut som fattats med anledning av en begäran om omprövning och beslut om annat än fastställande eller återbärande av skatt får överklagas genom besvär hos den förvaltningsdomstol inom vars domkrets den skattskyldiges eller någon annan till ändringssökande berättigad parts hemkommun eller sammanslutnings hemort fanns då det beslut som avses i 69 § 1 mom. eller beslutet om annat än fastställande eller återbärande av skatt fattades. Om det i fråga om den skatt som fastställs för ett fordon finns flera skattskyldiga eller om det med stöd av vad som anförts ovan inte finns någon behörig förvaltningsdomstol, ska besvär anföras hos Helsingfors förvaltningsdomstol.

Besvärsrätt på statens vägnar har en sådan statlig intressebevakare som avses i 55 §.

Besvärstiden i fråga om beslut som fattats med anledning av en begäran om omprövning är tre år från ingången av kalenderåret efter det år då skatten fastställdes eller återbars, dock alltid minst 60 dagar från delfåendet av omprövningsbeslutet. När besvär anförs över andra ärenden är besvärstiden 30 dagar från delfåendet av beslutet. För en statlig intressebevakare är besvärstiden 30 dagar från det att beslutet fattades.

Utöver vad som i 34 § 2 mom. i förvaltningsprocesslagen (586/1996) föreskrivs om avgörande av ett ärende utan att en part hörs, kan besvär som anförts av den skattskyldige eller av någon annan part avgöras utan att den statliga intressebevakaren hörs, om skattebeloppet med anledning av besvären kan ändras med högst 6 000 euro och om ärendet inte lämnar rum för tolkning och inte är oklart.

Vad som i lagen om verkställighet av skatter och avgifter (706/2007) föreskrivs om grundbesvär tillämpas inte på ärenden som avses i denna lag.

71 §

Ett beslut av förvaltningsdomstolen får överklagas genom besvär endast om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd.

Besvär ska anföras inom 60 dagar från delfåendet av förvaltningsdomstolens beslut. Besvärsrätt på statens vägnar har den som enligt 55 § bevakar statens intresse.

_______________

Denna lag träder i kraft den                         20    .

På sökande av ändring i ett förvaltningsbeslut som meddelats före ikraftträdandet av denna lag tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

_______________

Lag

om ändring av 21 och 22 § i lagen om bränsleavgift som betalas för privata fritidsbåtar

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om bränsleavgift som betalas för privata fritidsbåtar (1307/2007) 21 och 22 §, sådana de lyder delvis ändrade i lag 973/2012, som följer:

21 §

Besvär till förvaltningsdomstolen

Beslut som fattats med anledning av en begäran om omprövning och beslut om annat än debitering av avgift och återbetalning av avgift får överklagas genom besvär hos den förvaltningsdomstol inom vars domkrets den avgiftsskyldiges eller någon annan till ändringssökande berättigad parts hemkommun eller sammanslutnings hemort var när det i 20 § 1 mom. avsedda beslutet eller det andra beslutet fattades. Om det inte finns någon förvaltningsdomstol som med stöd av ovanstående är behörig i saken ska besvär anföras hos Helsingfors förvaltningsdomstol.

Rätt att på statens vägnar anföra besvär över Tullens beslut har Tullens tullombud.

Besvärstiden i fråga om beslut som fattats med anledning av begäran om omprövning är tre år räknat från utgången av det år då bränsleavgiften debiterades eller det år som beslutet om återbetalning av avgiften gäller, dock alltid minst 60 dagar från delfåendet av beslutet. När besvär anförs över andra ärenden är besvärstiden 30 dagar från delfåendet av beslutet. För tullombud är besvärstiden 30 dagar från det att beslutet fattades.

Vad som i lagen om verkställighet av skatter och avgifter föreskrivs om grundbesvär tillämpas inte på ärenden som avses i denna lag.

22 §

Besvär till högsta förvaltningsdomstolen

Ett beslut av förvaltningsdomstolen får överklagas genom besvär endast om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd. Besvärsrätt har den som med stöd av 20 § får söka ändring i debiteringen.

Besvär ska anföras inom 60 dagar från delfåendet av förvaltningsdomstolens beslut. Besvärsrätt på statens vägnar har Tullens tullombud.

_______________

Denna lag träder i kraft den                         20    .

På sökande av ändring i ett förvaltningsbeslut som meddelats före ikraftträdandet av denna lag tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

_______________

Lag

om ändring av 8 kap. 5 § i lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet (749/2012) 8 kap. 5 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 256/2013, som följer:

8 kap.

Särskilda bestämmelser

5 §

Överklagande av finansministeriets beslut

Beslut som finansministeriet meddelat med stöd av denna lag får överklagas genom besvär hos Helsingfors förvaltningsdomstol. Över förvaltningsdomstolens beslut får besvär anföras på det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen (586/1996).

Om ett i 2 kap. 1 § avsett beslut om beviljande av verksamhetstillstånd för en värdepapperscentral, ett i 2 kap. 23 § avsett beslut om fastställelse av värdepapperscentralens regler, ett i 3 kap. 1 § avsett beslut om beviljande av verksamhetstillstånd för en clearingorganisation eller ett i 3 kap. 5 § avsett beslut om fastställelse av clearingorganisationens regler eller ett i 4 kap. 1 § avsett beslut om beviljande av verksamhetstillstånd för en central motpart inte har meddelats inom den föreskrivna tidsfristen, får sökanden anföra besvär. Besvären anses då avse ett beslut om avslag av ansökan. Sådana besvär får anföras till dess att beslut har meddelats. Finansministeriet ska underrätta besvärsmyndigheten om beslutet, om detta har meddelats efter att besvär anförts. Bestämmelser i övrigt om anförande och behandling av besvär finns i förvaltningsprocesslagen.

_______________

Denna lag träder i kraft den                         20    .

På sökande av ändring i ett förvaltningsbeslut som meddelats före ikraftträdandet av denna lag tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

_______________

Lag

om ändring av 9 kap. 1 § i lagen om handel med finansiella instrument

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om handel med finansiella instrument (748/2012) 9 kap. 1 § som följer:

9 kap.

Överklagande

1 §

Överklagande av finansministeriets beslut

Beslut som finansministeriet meddelat med stöd av denna lag får överklagas genom besvär hos Helsingfors förvaltningsdomstol. Över förvaltningsdomstolens beslut får besvär anföras på det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen (586/1996).

Om ett beslut enligt 2 kap. 3 § om beviljande av tillstånd för börsverksamhet eller ett beslut enligt 2 kap. 24 § 1 mom. om fastställelse av börsregler eller ändringar i dem inte har meddelats inom den föreskrivna tidsfristen, får sökanden anföra besvär. Besvären anses då avse ett beslut om avslag av ansökan. Sådana besvär får anföras till dess att beslut har meddelats. Finansministeriet ska underrätta besvärsmyndigheten om beslutet, om detta har meddelats efter det att besvär anförts. Bestämmelser i övrigt om anförande och behandling av besvär finns i förvaltningsprocesslagen.

_______________

Denna lag träder i kraft den                         20    .

På sökande av ändring i ett förvaltningsbeslut som meddelats före ikraftträdandet av denna lag tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

_______________

Lag

om ändring av 28 § i lagen om Finlands Bank

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 28 § i lagen om Finlands Bank (214/1998) som följer:

28 §

Rätt att få upplysningar för betalningsbalansstatistiken

Var och en är skyldig att enligt Finlands Banks anvisningar ge banken upplysningar om följande transaktioner:

1) betalningar till och från utlandet,

2) fordringar på utlandet, övriga tillgångar i utlandet samt skulder till utlandet,

3) andra transaktioner som förändrar eller kan förändra fordringar på eller skulder till utlandet.

Finlands Bank kan meddela ett föreläggande vid vite att lämna de i 1 mom. avsedda uppgifterna. Vitet döms ut av Finlands Bank.

Beslut som avses i 2 mom. får överklagas genom besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen. Förvaltningsdomstolens beslut i ett ärende som gäller utdömande av vite får överklagas genom besvär på det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen. Över andra beslut av förvaltningsdomstolen får besvär anföras endast om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd. Ett beslut kan verkställas trots att besvär anförts, om inte besvärsmyndigheten beslutar något annat.

_______________

Denna lag träder i kraft den                         20    .

På sökande av ändring i ett förvaltningsbeslut som meddelats före ikraftträdandet av denna lag tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

_______________

Lag

om ändring av 40 c § i lagen om pantlåneinrättningar

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om pantlåneinrättningar (1353/1992) 40 c §, sådan den lyder i lag 892/2008, som följer:

40 c §

Beslut som avses i 5, 40 och 40 a § får överklagas genom besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen (586/1996).

När det gäller andra beslut får omprövning begäras på det sätt som anges i förvaltningslagen (434/2003). Det beslut som meddelas med anledning av begäran om omprövning får överklagas genom besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen.

Ett beslut som förvaltningsdomstolen meddelat i ett ärende som gäller förbud enligt 40 § eller återkallande av koncession enligt 40 a § får överklagas genom besvär på det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen. Över andra beslut av förvaltningsdomstolen får besvär anföras endast om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd.