RIKSDAGENS SVAR 4/2014 rd

RSv 4/2014 rd - RP 94/2013 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om förvaltare av alternativa investeringsfonder

Ärende

Regeringen har till 2013 års riksmöte överlämnat sin proposition med förslag till lagstiftning om förvaltare av alternativa investeringsfonder (RP 94/2013 rd).

Beredning i utskott

Ekonomiutskottet har i ärendet lämnat sitt betänkande (EkUB 38/2013 rd).

Beslut

Nu församlade riksmöte har antagit följande lagar:

Lag

om förvaltare av alternativa investeringsfonder

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

I AVDELNINGEN

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §

Tillämpningsområde

Denna lag ska tillämpas på

1) juridiska personer vars normala verksamhet består i förvaltning av en eller flera alternativa investeringsfonder (AIF-fonder),

2) erbjudande av andelar i AIF-fonder till professionella kunder,

3) förvaringsinstitutsverksamhet för AIF-fonder.

Bestämmelser om erbjudande av andelar i AIF-fonder till icke-professionella kunder finns i 13 kap.

2 §

Nedre gräns för skyldigheten att ha auktorisation

En förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIF-förvaltare) ska ha auktorisation enligt denna lag (tillståndspliktig AIF-förvaltare) om den förvaltar AIF-fonder vars sammanlagda tillgångar

1) inklusive tillgångar som förvärvats med användning av finansiell hävstång överstiger tröskelvärdet 100 miljoner euro, eller

2) överstiger tröskelvärdet 500 miljoner euro om de förvärvats utan finansiell hävstång och utan rätt till inlösen under en period på fem år från dagen för den första placeringen i respektive fond.

Vid beräkning av tillgångar som avses i 1 mom. ska också sådana AIF-fonders tillgångar beaktas som förvaltas indirekt genom ett företag till vilket förvaltaren är kopplad genom gemensam ledning eller bestämmande inflytande eller genom ett väsentligt direkt eller indirekt innehav.

3 §

Registreringsskyldiga

En AIF-förvaltare som förvaltar AIF-fonder vars sammanlagda tillgångar understiger de tröskelvärden som anges i 2 § ska vara föremål för registrering enligt 5 kap. (registreringsskyldig AIF-förvaltare). På en registreringsskyldig AIF-förvaltare tillämpas dessutom 12 och 21—23 kap.

4 §

Undantag från tillämpningsområdet

Denna lag ska inte tillämpas på AIF-förvaltare som förvaltar AIF-fonder vars enda investerare är förvaltaren själv eller företag som hör till samma koncern, under förutsättning att inget av företagen som hör till koncernen är en AIF-fond.

Denna lag ska inte tillämpas på sådan gemensam affärsverksamhet där kollektiva investeringar inte bedrivs i en AIF-fond.

Denna lag gäller inte

1) holdingbolag,

2) arbetspensionsförsäkringsbolag som avses i lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag (354/1997) och andra pensionsanstalter som sköter lagstadgade uppgifter,

3) pensionsstiftelser enligt lagen om pensionsstiftelser (1774/1995) och pensionskassor enligt lagen om försäkringskassor (1164/1992) som bedriver premie- och avtalsbaserad tilläggspensionsverksamhet och inte heller sådana pensionsstiftelser och försäkringskassor enligt lagen om pensionsstiftelser och lagen om försäkringskassor som bedriver frivillig, förmånsbaserad tilläggspensionsverksamhet eller andra institut som bedriver avtalsbaserad tilläggspensionsverksamhet och hör till tillämpningsområdet för Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/41/EG om verksamhet i och tillsyn över tjänstepensionsinstitut,

4) Europeiska centralbanken, Europeiska investeringsbanken, Nordiska investeringsbanken, Världsbanken, Internationella valutafonden, europeiska finansiella institut för utveckling och andra överstatliga institutioner och liknande internationella organisationer, när dessa förvaltar AIF-fonder som dessutom agerar i allmänhetens intresse,

5) Finlands Bank och övriga nationella centralbanker,

6) Statskontoret och nationella, regionala eller lokala offentliga samfund och andra organ eller anstalter som förvaltar fonder som är kopplade till system för social trygghet och pensionssystem,

7) personalfonder som avses i personalfondslagen (934/2010) och inte heller andra program för personalens ekonomiska delaktighet och program för anställdas sparande,

8) specialföretag för värdepapperisering.

5 §

Förhållande till lagen om placeringsfonder

Sådana fondbolag som avses i lagen om placeringsfonder (48/1999) och förvaltar AIF-fonder ska ansöka om auktorisation eller registrera sig enligt denna lag. Finansinspektionen får då inte förutsätta att fondbolaget lämnar in uppgifter eller handlingar som det redan lämnat in i samband med sin ansökan om verksamhetstillstånd enligt lagen om placeringsfonder och som fortfarande är aktuella.

6 §

Förhållande till annan lagstiftning

Bestämmelser om AIF-förvaltares skyldigheter som emittenter finns i värdepappersmarknadslagen (746/2012).

Lagen om investeringstjänster (747/2012) ska tillämpas på AIF-förvaltare enligt vad som föreskrivs i denna lag och i 1 kap. 4 § i lagen om investeringstjänster.

Trots det som föreskrivs i lagen om fastighetsfonder (1173/1997) ska en fastighetsfond som avses i 2 § i den lagen eller en sammanslutning som förvaltar fonden ansöka om auktorisation eller registrera sig i enlighet med denna lag.

Trots det som föreskrivs i 3 kap. 1 § behöver värdepappersföretag och kreditinstitut inte ha auktorisation enligt denna lag för att tillhandahålla investeringstjänster för AIF-fonder.

Bestämmelser om europeiska riskkapitalfonder finns i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 345/2013 om europeiska riskkapitalfonder.

Bestämmelser om europeiska fonder för socialt företagande finns i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 346/2013 om europeiska fonder för socialt företagande.

7 §

Bestämmelser som är tillämpliga på utländska AIF-förvaltare

Denna lags 19 kap. ska tillämpas på EES-baserade AIF-förvaltares verksamhet i Finland. Denna lags 20 kap. ska tillämpas på i tredjeländer etablerade AIF-förvaltares verksamhet i Finland.

8 §

Bestämmelser som är tillämpliga på vissa typer av AIF-förvaltare

Bestämmelserna i 18 kap. ska tillämpas på AIF-förvaltare som

1) självständigt eller tillsammans på grundval av ett avtal som syftar till att förvärva bestämmande inflytande, förvärvar bestämmande inflytande över ett onoterat bolag eller en emittent,

2) som samarbetar med en eller flera andra AIF-förvaltare på grundval av ett avtal enligt vilket AIF-fonder som förvaltas av dessa AIF-förvaltare tillsammans förvärvar bestämmande inflytande över ett onoterat bolag eller en emittent.

Trots det som föreskrivs i 1 mom. ska 18 kap. 1 § tillämpas också på AIF-förvaltare som förvaltar AIF-fonder som förvärvar en icke-kontrollerande position i ett onoterat bolag.

Det som föreskrivs i 18 kap. ska dock inte tillämpas på sådana AIF-förvaltare som avses ovan i 1 och 2 mom. om de onoterade bolagen i fråga är

1) små och medelstora företag i den mening som avses i artikel 2.1 i bilagan till kommissionens rekommendation 2003/361/EG om definitionen av mikroföretag samt små och medelstora företag, eller

2) bostadsaktiebolag, ömsesidiga fastighetsaktiebolag eller andra specialföretag vars syfte är att förvärva, inneha eller administrera fastigheter.

9 §

Europeiska unionens bestämmelser

Bestämmelser om AIF-förvaltare finns, förutom i denna lag, i föreskrifter och bestämmelser som utfärdats med stöd av den och i genomförandeförordningarna till direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder, också i de tekniska standarder som avses i direktivet och som kommissionen antagit genom förordning eller beslut.

2 kap.

Definitioner

1 §

AIF-fond

Med en AIF-fond avses ett företag eller kollektiva investeringar i annan form där kapital tas emot från ett antal investerare för att investera det i enlighet med en fastställd investeringspolicy till förmån för dessa investerare och som inte kräver auktorisation enligt artikel 5 i fondföretagsdirektivet.

2 §

AIF-förvaltare

Med AIF-förvaltare avses en juridisk person vars normala verksamhet består i sådan förvaltning av AIF-fonder som avses i 3 §. En AIF-förvaltare ska ha auktorisation, som kan beviljas aktiebolag och europabolag, eller registrera sig.

Med EES-baserad AIF-förvaltare avses ett företag som i någon annan EES-stat än Finland har fått auktorisation som motsvarar en sådan auktorisation för AIF-förvaltare som avses i denna lag.

3 §

Förvaltning av alternativa investeringsfonder

Med förvaltning av alternativa investeringsfonder, nedan förvaltning av AIF-fonder, avses både portföljförvaltning och riskhantering i form av investeringsförvaltningsfunktioner.

Förvaltning av AIF-fonder kan dessutom omfatta en eller flera av följande funktioner i samband med investeringsförvaltningsfunktioner som avses i 1 mom.:

1) förvaltning som kan innehålla juridiska tjänster och redovisningstjänster avseende fondförvaltning, förfrågningar från kunder, värdering och prissättning, upprättande av skattedeklarationer, övervakning av att tillämpliga bestämmelser följs, upprätthållande av andels- eller aktieägarregister, fördelning av intäkter, emission och inlösen av andelar, affärsavveckling och registrering av uppgifter om utskick av certifikat,

2) marknadsföring,

3) verksamhet med koppling till en AIF-fonds tillgångar, vilket kan inbegripa tjänster som är nödvändiga för att AIF-förvaltaren ska uppfylla sina skyldigheter som förvaltare, resursförvaltning, fastighetsförvaltning, rådgivning till företag om kapitalstruktur, industriell strategi och därtill hörande frågor, rådgivning och tjänster som rör fusioner och företagsomstruktureringar samt andra tjänster med anknytning till förvaltningen av AIF-fonden och de företag eller andra tillgångar som den har investerat i.

4 §

Definitioner med anknytning till AIFM-direktivet

I denna lag avses med

1) specialföretag för värdepapperisering ett företag vars enda syfte är att genomföra en eller flera värdepapperiseringstransaktioner i den mening som avses i artikel 1.2 i Europeiska centralbankens förordning (EG) nr 24/2009 om statistik över tillgångar och skulder hos finansiella företag som deltar i värdepapperiseringstransaktioner, och annan lämplig verksamhet för att uppnå detta mål,

2) AIF-förvaltare som är registreringsskyldig i EES en AIF-förvaltare som är registrerad enligt AIFM-direktivet och som har stadgeenligt säte i en annan EES-stat än Finland,

3) EES-baserad AIF-fond en AIF-fond som avses i AIFM-direktivet och är auktoriserad eller registrerad i en EES-stat enligt tillämplig nationell lagstiftning eller en AIF-fond som inte är auktoriserad eller registrerad i en EES-stat men har sitt stadgeenliga säte eller huvudkontor i en EES-stat,

4) holdingbolag ett företag med aktieinnehav i ett eller flera andra företag, vars affärsidé är att fullfölja en affärsstrategi eller affärsstrategier genom sina dotterföretag, intresseföretag eller ägarintressen för att bidra till deras värde på lång sikt och som antingen är ett företag som handlar för egen räkning och vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad i en EES-stat eller inte har etablerats huvudsakligen för att generera avkastning åt sina investerare genom avyttring av sina dotterföretag eller intresseföretag, vilket framgår av företagets verksamhetsberättelse eller andra offentliga handlingar,

5) mottagarfond till en AIF-fond en AIF-fond i vilken en annan AIF-fond investerar eller mot vilken denna fond har en exponering,

6) marknadsföring direkt eller indirekt erbjudande eller placering, på AIF-förvaltarens initiativ eller för AIF-förvaltarens räkning, av andelar eller aktier i en AIF-fond som denne förvaltar och som riktar sig till investerare,

7) bestämmande inflytande bestämmande inflytande enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/34/EU om årsbokslut, koncernredovisning och rapporter i vissa typer av företag, om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/43/EG och om upphävande av rådets direktiv 78/660/EEG och 83/349/EEG; den procentuella röstandel som ger bestämmande inflytande och sättet för beräkning av andelen bestäms enligt 11 kap. 20 § i värdepappersmarknadslagen,

8) bestämmande inflytande över onoterade bolag kontroll av över hälften av rösträtterna i företagen, varvid det vid beräkning av rösträtternas procentuella andel, utöver de rösträtter som innehas direkt av den berörda AIF-fonden, i beräkningen ska tas med rösträtter som innehas av företag där fondens bestämmande inflytande fastställts och av fysiska eller juridiska personer som agerar i eget namn men för AIF-fondens räkning eller för ett sådant företags räkning där fondens bestämmande inflytande fastställts; procentandelen rösträtter ska beräknas på grundval av alla aktier som medför rösträtt även om utövandet av denna rättighet har avbrutits,

9) andel en aktie, en rättighet, ett depositionsbevis eller någon annan andel som anger ägarrätt i en AIF-fond och som kan vara ett värdepapper eller ett finansiellt instrument, beroende på dess rättsliga form,

10) primärmäklare ett kreditinstitut eller fondföretag som erbjuder professionella kunder tjänster för att primärt finansiera eller utföra transaktioner med finansiella instrument som motpart och som även kan tillhandahålla andra tjänster såsom clearing och avveckling, förvaringstjänster, värdepapperslån, skräddarsydda tekniska lösningar och stödtjänster,

11) internt förvaltad AIF-fond en AIF-fond där styrelsen eller någon annan intern resurs svarar för förvaltningen och som inte har någon extern AIF-förvaltare,

12) matarfond till en AIF-fond en AIF-fond som investerar minst 85 procent av sina tillgångar i andelar eller aktier i en annan AIF-fond (mottagarfond till AIF-fonden) eller investerar minst 85 procent av sina tillgångar i mer än en mottagarfond till en AIF-fond, förutsatt att dessa mottagarfonder har identiska investeringsstrategier, eller på något annat sätt har en exponering på minst 85 procent av sina tillgångar mot en sådan mottagarfond,

13) förvaringsinstitutsverksamhet förvaring av en AIF-fonds tillgångar och övervakning av att verksamheten följer lag, övriga bestämmelser och föreskrifter samt fondens stadgar,

14) arbetstagarrepresentanter sådana företrädare för personalgrupperna som avses i 8 § i lagen om samarbete inom företag (334/2007),

15) externt förvaltad AIF-fond en AIF-fond för vilken det har utsetts en extern AIF-förvaltare,

16) delegering ett sådant arrangemang i anslutning till en AIF-förvaltares verksamhet som innebär att en annan tjänsteleverantör producerar sådana funktioner eller tjänster för AIF-förvaltaren som denne annars skulle ha utfört själv,

17) AIF-fondens hemmedlemsstat den EES-stat i vilken AIF-fonden är auktoriserad eller registrerad i enlighet med nationell lagstiftning eller, när det gäller flera auktorisationer eller registreringar, den EES-stat i vilken AIF-fonden först auktoriserades eller registrerades, eller om AIF-fonden varken är auktoriserad eller registrerad i en EES-stat, den EES-stat där fonden har sitt stadgeenliga säte eller huvudkontor,

18) AIF-förvaltarens hemmedlemsstat den EES-stat där förvaltaren har sitt stadgeenliga säte,

19) AIF-förvaltarens värdmedlemsstat en EES-stat, annan än hemmedlemsstaten, där en EES-baserad AIF-förvaltare förvaltar EES-baserade AIF-fonder, en EES-stat, annan än hemmedlemsstaten, där en EES-baserad AIF-förvaltare marknadsför andelar i en EES-baserad AIF-fond eller en EES-stat, annan än hemmedlemsstaten, där en EES-baserad AIF-förvaltare marknadsför andelar i en icke EES-baserad AIF-fond,

20) AIF-fondens stadgar AIF-fondens fondbestämmelser, bolagsavtal eller bolagsordning samt avtalstexter i omedelbar anknytning till dem,

21) finansiell hävstång en metod genom vilken en AIF-förvaltare ökar exponeringen för en förvaltad AIF-fond genom lån av kontanter eller värdepapper eller genom finansiell hävstång som härrör från derivatinstrument eller på något annat sätt.

5 §

Definitioner med anknytning till EU-lagstiftning

I denna lag avses med

1) AIFM-direktivet Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU om förvaltare av alternativa investeringsfonder samt om ändring av direktiv 2003/41/EG och 2009/65/EG och förordningarna (EG) nr 1060/2009 och (EU) nr 1095/2010,

2) kommissionens delegerade förordning kommissionens delegerade förordning (EU) nr 231/2013 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU vad gäller undantag, allmänna verksamhetsvillkor, förvaringsinstitut, finansiell hävstång, öppenhet och tillsyn.

I denna lag avses med

1) prospektdirektivet Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/71/EG om de prospekt som skall offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel och om ändring av direktiv 2001/34/EG,

2) Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande om kommissionens beslut 2009/77/EG (Esmaförordningen),

3) Europeiska bankmyndigheten Europeiska bankmyndigheten enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1093/2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska bankmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/78/EG,

4) Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1094/2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/79/EG,

5) Europeiska systemrisknämnden Europeiska systemrisknämnden enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1092/2010 om makrotillsyn av det finansiella systemet på EU-nivå och om inrättande av en europeisk systemrisknämnd,

6) europabolag SE-bolag som avses i rådets förordning (EG) nr 2157/2001 om stadga för europabolag (SE-förordningen),

7) kreditinstitutsdirektivet Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/48/EG om rätten att starta och driva verksamhet i kreditinstitut,

8) kreditvärdering kreditbetyg som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1060/2009 om kreditvärderingsinstitut,

9) kapitalbasdirektivet Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/49/EG om kapitalkrav för värdepappersföretag och kreditinstitut,

10) direktivet om marknader för finansiella instrument Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/39/EG om marknader för finansiella instrument och om ändring av rådets direktiv 85/611/EEG och 93/6/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/12/EG samt upphävande av rådets direktiv 93/22/EEG,

11) fondföretagsdirektivet Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG om samordning av lagar och andra författningar som avser företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag).

I denna lag avses med

1) EES-stat en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,

2) tredjeland en stat utanför EES,

3) tredjelands tillsynsmyndighet ett tredjelands behöriga myndighet som motsvarar Finansinspektionen,

4) utländsk EES-tillsynsmyndighet en sådan myndighet i en annan EES-stat än Finland som enligt lag eller någon annan författning är behörig att utöva tillsyn över EES-baserade AIF-förvaltare.

6 §

Definitioner med anknytning till finansmarknadslagstiftningen

I denna lag avses med utländskt EES-fondbolag detsamma som i 2 § i lagen om placeringsfonder.

I denna lag avses med

1) professionell kund och icke-professionell kund detsamma som i 1 kap. 18 § i lagen om investeringstjänster,

2) finansiellt instrument detsamma som i 1 kap. 10 § i lagen om investeringstjänster,

3) värdepappersföretags filial detsamma som i 1 kap. 9 § i lagen om investeringstjänster,

4) investeringstjänster detsamma som i 1 kap. 11 § i lagen om investeringstjänster,

5) utländskt EES-värdepappersföretag detsamma som i 1 kap. 9 § i lagen om investeringstjänster,

6) utländskt EES-försäkringsbolag detsamma som i 1 kap. 2 § i lagen om utländska försäkringsbolag (398/1995).

Vad som i denna lag föreskrivs om utländska EES-värdepappersföretags filialer ska tillämpas på sådana utländska anknutna ombud för i Finland etablerade utländska EES-värdepappersföretag som avses i 4 kap. 2 § i lagen om investeringstjänster.

I denna lag avses med

1) värdepapper värdepapper enligt 2 kap. 1 § i värdepappersmarknadslagen,

2) värdepapperisering detsamma som i 16 b § i kreditinstitutslagen (121/2007),

3) emittent detsamma som i 2 kap. 3 § i värdepappersmarknadslagen,

4) utländskt EES-kreditinstitut detsamma som i 8 § i kreditinstitutslagen.

7 §

Övriga definitioner

I denna lag avses med

1) koncern och dotterföretag koncerner och dotterföretag enligt bokföringslagen (1336/1997) och med dem jämförbara utländska koncerner och dotterföretag,

2) onoterat bolag bolag som har sitt stadgeenliga säte i en EES-stat och vars aktier inte har tagits upp till handel på en sådan reglerad marknad som avses i 1 kap. 2 § 6 punkten i lagen om handel med finansiella instrument (748/2012).

I denna lag avses med

1) privat transaktion handel med finansiella instrument som bedrivs av en person med inflytande eller för en sådan persons räkning, när personen med inflytande handlar utanför ramarna för sin ställning, befattning eller uppgift, eller om handeln bedrivs för en person med inflytande eller för någon som hör till dennes familj eller annars står personen med inflytande nära, eller om handeln bedrivs för någon annans räkning och resultatet av handeln ger personen med inflytande någon annan väsentlig fördel än avgiften eller arvodet för utförandet av transaktionerna,

2) person med inflytande AIF-förvaltares styrelsemedlemmar, verkställande direktör och andra som hör till dess högsta ledning samt anställda och andra fysiska personer som under företagets överinseende deltar i förvaltningen av AIF-fonder eller i tillhandahållandet av investeringstjänster eller fysiska personer som deltar i organiseringen av verksamhet som en AIF-förvaltare har delegerat.

II AVDELNINGEN

RÄTT ATT FÖRVALTA AIF-FONDER

3 kap.

Verksamhet som AIF-förvaltare

1 §

Tillståndsplikt

AIF-fonder får förvaltas endast av AIF-förvaltare som har auktorisation enligt denna lag.

Auktorisation får inte beviljas enbart för portföljförvaltning eller riskhantering som avses i 2 kap. 3 § 1 mom. eller för verksamhet som avses i 2 kap. 3 § 2 mom.

Trots det som föreskrivs i 1 mom. får en registreringsskyldig AIF-förvaltare förvalta AIF-fonder utan auktorisation. Andelar i en sådan AIF-fond får i Finland marknadsföras endast till professionella kunder, om inte något annat föreskrivs i 13 kap.

2 §

Andra tillåtna tjänster

En AIF-förvaltare av en externt förvaltad AIF-fond (extern AIF-förvaltare) som är auktoriserad i enlighet med lagen om placeringsfonder får förvalta placeringsfonder enligt vad som föreskrivs i den lagen.

En extern AIF-förvaltare som är auktoriserad i enlighet med 1 § får dessutom tillhandahålla kapitalförvaltning enligt 1 kap. 11 § 4 punkten i lagen om investeringstjänster.

På en AIF-förvaltare som tillhandahåller kapitalförvaltning enligt 2 mom. tillämpas 1 kap. 4 § i lagen om investeringstjänster.

Bestämmelser om de AIF-förvaltares skyldighet att höra till ersättningsfonden för investerarskydd som bedriver verksamhet enligt 2 mom. och 3 § 2 punkten finns i lagen om investeringstjänster.

3 §

Sidotjänster

En AIF-förvaltare med auktorisation enligt 2 § 2 mom. får i enlighet med auktorisationen dessutom som sidotjänster tillhandahålla

1) investeringsrådgivning enligt 1 kap. 11 § 5 punkten i lagen om investeringstjänster,

2) förvaring av finansiella instrument enligt 1 kap. 11 § 9 punkten och 2 kap. 3 § 7 punkten i den lagen i fråga om andelar i placeringsfonder och AIF-fonder,

3) mottagande och förmedling av order enligt 1 kap. 11 § 1 punkten i lagen om investeringstjänster.

4 §

Firma

Den som inte är AIF-förvaltare eller EES-baserad AIF-förvaltare får inte i sin firma, i AIF-fondens namn, i den EES-baserade AIF-fondens namn eller annars i sin verksamhet i Finland använda benämningarna alternativ investeringsfond, alternativfond, AIF-fond, AIF-förvaltare, AIF eller AIFM eller på något annat sätt ge intryck av att den har rätt att förvalta AIF-fonder.

5 §

Skyldighet att utse AIF-förvaltare

För en AIF-fond ska utses en AIF-förvaltare enligt denna lag.

En internt förvaltad AIF-fond ska vara auktoriserad enligt denna lag eller registrerad enligt 5 kap.

Om en extern AIF-förvaltare inte kan säkerställa att en AIF-fond som den förvaltar eller en annan enhet som handlar för fondens räkning fullgör sina skyldigheter enligt denna lag, ska AIF-förvaltaren omedelbart underrätta Finansinspektionen och de utländska EES-tillsynsmyndigheterna i de stater där AIF-fonden är etablerad.

6 §

Förbud att ägna sig åt annan affärsverksamhet

En auktoriserad AIF-förvaltare får utöver förvaltning av AIF-fonder inte ägna sig åt annan affärsverksamhet än sådan som avses i 2 och 3 §.

Internt förvaltade AIF-fonder får utöver förvaltning av AIF-fonder inte ägna sig åt annan affärsverksamhet.

7 §

Bemyndigande att utfärda förordning

Genom förordning av finansministeriet får, om inte något annat följer av kommissionens delegerade förordning, i syfte att genomföra AIFM-direktivet utfärdas närmare bestämmelser om sidotjänster som avses i 3 §.

4 kap.

Auktorisation

1 §

Ansökan om auktorisation

Auktorisation att vara verksam som AIF-förvaltare och att tillhandahålla tjänster som avses i 3 kap. 2 § och sidotjänster som avses i 3 kap. 3 § beviljas av Finansinspektionen på ansökan.

Till ansökan ska fogas tillräckliga utredningar om AIF-förvaltarens

1) innehav,

2) ledning och revisorer,

3) organisering av verksamheten,

4) ersättningspolicy och ersättningspraxis,

5) delegering av funktioner.

Till ansökan ska fogas tillräcklig information om de AIF-fonder som AIF-förvaltaren förvaltar eller avser att förvalta, dvs. om

1) fondernas investeringsstrategier, riskprofiler och andra särdrag,

2) de länder där AIF-fonderna är etablerade eller förväntas bli etablerade,

3) i vilket land mottagarfonden till en AIF-fond är etablerad om AIF-fonden är en matarfond till en AIF-fond,

4) stadgarna,

5) arrangemangen för att utse förvaringsinstitut,

6) uppgifter enligt anmälan som avses i 12 kap. 1 §.

2 §

Beslut om auktorisation

Finansinspektionen ska avgöra ansökan om auktorisation inom tre månader från det att sökanden har lämnat in de handlingar och utredningar som behövs för avgörandet. Om Finansinspektionen av vägande skäl i ett enskilt fall anser det vara behövligt kan den besluta förlänga tidsfristen med högst tre månader.

I auktorisationen ska nämnas vilka typer av AIF-fonder den omfattar samt de tjänster enligt 3 kap. 2 § och de sidotjänster enligt 3 kap. 3 § som AIF-förvaltaren har rätt att tillhandahålla. Finansinspektionen kan efter det att auktorisation beviljats göra ändringar i auktorisationen på ansökan av AIF-förvaltaren.

Finansinspektionen har efter att den hört sökanden rätt att uppställa sådana begränsningar och villkor för auktorisationen som gäller AIF-förvaltarens affärsverksamhet och som är nödvändiga med tanke på investerarskyddet, finansmarknadens stabilitet eller tillsynen.

Finansinspektionen ska tillfråga den behöriga utländska EES-tillsynsmyndigheten innan auktorisation beviljas en AIF-förvaltare som är

1) dotterföretag till en EES-baserad AIF-förvaltare, ett utländskt EES-fondbolag, ett utländskt EES-värdepappersföretag, ett utländskt EES-kreditinstitut eller ett utländskt EES-försäkringsbolag,

2) dotterföretag till moderföretaget till en EES-baserad AIF-förvaltare, ett utländskt EES-fondbolag, ett utländskt EES-värdepappersföretag, ett utländskt EES-kreditinstitut eller ett utländskt EES-försäkringsbolag,

3) ett bolag där bestämmande inflytande utövas av samma fysiska eller juridiska personer som de som utövar bestämmande inflytande över en annan EES-baserad AIF-förvaltare, ett utländskt EES-fondbolag, ett utländskt EES-värdepappersföretag, ett utländskt EES-kreditinstitut eller ett utländskt EES-försäkringsbolag,

Om inget beslut har meddelats inom utsatt tid enligt 1 mom., kan sökanden anföra besvär hos Helsingfors förvaltningsdomstol. Besvären anses då gälla avslag på ansökan. Besvär får anföras tills beslut har meddelats. Finansinspektionen ska underrätta besvärsmyndigheten om beslutet, om detta har meddelats efter överklagandet.

3 §

Förutsättningar för auktorisation

Auktorisation ska beviljas ett finländskt aktiebolag då dess verksamhet som AIF-förvaltare framgår av verksamhetsområdet enligt handelsregistret och om det utifrån de upplysningar som har inkommit kan säkerställas att AIF-förvaltarens ägare uppfyller de krav som föreskrivs i 4 § och att AIF-förvaltaren uppfyller de krav på verksamheten som föreskrivs i 6—11 kap. och 12 kap. 8 § 3 mom.

Finansinspektionen ska vägra auktorisation om tillsynen i praktiken är förhindrad eftersom den försvåras av

1) nära förbindelser mellan AIF-förvaltaren och andra fysiska eller juridiska personer,

2) lagar, förordningar eller administrativa föreskrifter i ett tredjeland som gäller för fysiska eller juridiska personer med vilka AIF-förvaltaren har nära förbindelser, eller

3) svårigheter vid tillämpningen av dessa lagar, förordningar eller administrativa föreskrifter.

Auktorisation kan också beviljas ett nytt företag innan det registreras.

Med nära förbindelser avses i denna lag en situation där två eller flera fysiska eller juridiska personer är förenade genom ett innehav, direkt eller genom bestämmande inflytande, av 20 procent eller mer av rösterna eller kapitalet i ett företag och en situation där två eller flera fysiska eller juridiska personer upprätthåller en varaktig förbindelse till en och samma person genom bestämmande inflytande.

4 §

Betydande ägares tillförlitlighet

Den som direkt eller indirekt äger minst tio procent av en AIF-förvaltares aktiekapital eller en andel som medför minst tio procent av samtliga röster, antingen utifrån aktieinnehav eller på något annat sätt, ska vara tillförlitlig.

Tillförlitlig anses inte den vara som

1) under de fem senaste åren före bedömningen har dömts till fängelsestraff eller under de tre senaste åren före bedömning har dömts till bötesstraff för brott som kan anses visa att personen är uppenbart olämplig som ägare i AIF-förvaltare, eller

2) annars genom sin tidigare verksamhet har visat sig vara uppenbart olämplig som ägare i AIF-förvaltare.

Om en dom som avses i 2 mom. 1 punkten inte har vunnit laga kraft kan den dömde dock fortsätta att utöva beslutanderätt som ägare i AIF-förvaltaren, om detta kan anses vara uppenbart motiverat med hänsyn till en samlad bedömning av dennes tidigare verksamhet, de omständigheter som lett till domen och andra inverkande omständigheter.

5 §

Skyldighet att anmäla väsentliga ändringar i förutsättningarna för auktorisation

En AIF-förvaltare ska underrätta Finansinspektionen om väsentliga förändringar i de förutsättningar för auktorisationen som avses i 3 §, innan ändringarna genomförs.

Om Finansinspektionen förbjuder genomförandet av ändringarna eller beslutar att uppställa begränsningar eller villkor för auktorisationen i enlighet med 2 §, ska den inom en månad från mottagandet av anmälan informera AIF-förvaltaren om detta. Om Finansinspektionen av vägande skäl inte kan lämna förvaltaren besked inom en månad, kan den besluta förlänga tiden med högst en månad efter att ha informerat AIF-förvaltaren om detta.

6 §

Anmälan om auktorisation

Finansinspektionen ska anmäla AIF-förvaltares auktorisation till handelsregistret för registrering.

Finansinspektionen ska kvartalsvis anmäla auktorisationer som beviljats med stöd av detta kapitel till Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten för registrering.

7 §

Inledande av verksamhet

En AIF-förvaltare får, om inte annat följer av auktorisationsvillkoren, inleda sin verksamhet omedelbart efter det att auktorisationen beviljats. Om auktorisation har beviljats för ett nytt aktiebolag, ska bolaget dessutom ha registrerats. AIF-förvaltaren ska meddela Finansinspektionen när den inleder sin verksamhet.

På ansökan kan en AIF-förvaltare som lämnat in fullständiga uppgifter i enlighet med 1 § 2 mom. 1—4 punkten och 1 § 3 mom. 1 punkten beviljas villkorlig auktorisation så att verksamheten kan inledas en månad räknat från den dag då fullständiga uppgifter enligt 1 § 2 mom. 5 punkten och 1 § 3 mom. 2—6 punkten har lämnats in.

8 §

Återkallande av auktorisation och begränsning av verksamhet

Vid återkallande av auktorisation gäller 26 § i lagen om Finansinspektionen (878/2008). Dessutom kan Finansinspektionen återkalla auktorisationen om AIF-förvaltaren

1) inte driver verksamhet enligt auktorisationen inom tolv månader från det att auktorisation beviljats,

2) uttryckligen avstår från auktorisationen,

3) under de närmast föregående sex månaderna inte har bedrivit verksamhet som avses i denna lag,

4) har fått auktorisation genom att lämna falska uppgifter eller på något annat otillbörligt sätt,

5) inte längre uppfyller förutsättningarna för auktorisation,

6) inte längre uppfyller kraven i lagen om investeringstjänster, om auktorisationen omfattar också kapitalförvaltning som avses i 3 kap. 2 § 2 mom. i den här lagen, eller

7) allvarligt och systematiskt har överträtt denna lag eller bestämmelser som utfärdats med stöd av dem.

Finansinspektionen ska anmäla återkallanden av auktoriseringar för registrering samt för kännedom till Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten.

Bestämmelser om begränsning av verksamheten finns i 27 § i lagen om Finansinspektionen.

9 §

Auktorisation för europabolag

Trots bestämmelserna i 3 § ska auktorisation att verka som AIF-förvaltare beviljas också europabolag som fått motsvarande tillstånd i någon annan EES-stat och har för avsikt att i enlighet med artikel 8 i SE-förordningen flytta sitt säte till Finland. Finansinspektionen ska då begära ett yttrande om ansökan av den utländska EES-tillsynsmyndigheten i EES-staten i fråga. Flyttningen av sätet får inte registreras förrän auktorisationen har beviljats. Detsamma gäller när ett europabolag bildas genom fusion så att det övertagande bolaget med säte i någon annan stat registreras som europabolag i Finland.

10 §

Bemyndigande att utfärda förordning

Genom förordning av finansministeriet får, om inte något annat följer av kommissionens delegerade förordning, i syfte att genomföra AIFM-direktivet utfärdas närmare bestämmelser om

1) de tillräckliga utredningar som ska fogas till en ansökan som avses i 1 §,

2) de handlingar och utredningar för avgörande av ärendet som avses i 2 §,

3) anmälningar som avses i 6 §.

5 kap.

Registrering

1 §

Registreringsskyldighet

Av de anteckningar om en registreringsskyldig AIF-förvaltares verksamhetsområde som införts i handelsregistret ska framgå verksamheten som AIF-förvaltare. En sådan AIF-förvaltare ska registrera sig i det offentliga register som förs av Finansinspektionen i enlighet med detta kapitel.

2 §

Finansinspektionens register

Finansinspektionen ska föra ett offentligt register över

1) registreringsskyldiga AIF-förvaltare som avses i 1 §,

2) AIF-förvaltare som fått auktorisation enligt 4 kap.,

3) förvaltare av europeiska riskkapitalfonder som avses i 1 kap. 6 § och vars säte enligt den i paragrafen avsedda förordningen finns i Finland,

4) sådana förvaltare av europeiska fonder för socialt företagande som avses i 1 kap. 6 § och vars säte enligt den i paragrafen avsedda förordningen finns i Finland.

3 §

Villkor för registrering

En registreringsskyldig AIF-förvaltare ska i samband med sin registreringsansökan ge Finansinspektionen sina identifieringsuppgifter och identifieringsuppgifterna för de förvaltade AIF-fonderna samt information om investeringsstrategierna för AIF-fonderna.

4 §

Registreringsskyldigas rapporteringsskyldighet

En registreringsskyldig AIF-förvaltare ska årligen rapportera till Finansinspektionen om de huvudsakliga finansiella instrument som den bedriver handel med och om de huvudsakliga exponeringarna och de största koncentrationerna i fråga om de förvaltade AIF-fonderna.

En registreringsskyldig AIF-förvaltare ska omedelbart meddela Finansinspektionen om den inte längre uppfyller de förutsättningar som anges i 1 kap. 3 §.

5 §

Ansökan om auktorisation

En registreringsskyldig AIF-förvaltare har rätt att ansöka om auktorisation i enlighet med 4 kap. oberoende av hur stora tillgångar den förvaltar, så som föreskrivs i kommissionens delegerade förordning.

En registreringsskyldig AIF-förvaltare ska ansöka om auktorisation enligt 4 kap. inom 30 dagar från det att de tillgångar den förvaltar överskrider den nedre gräns för skyldigheten att ha auktorisation som anges i 1 kap. 2 §.

6 §

Finansinspektionens behörighet att utfärda föreskrifter

Finansinspektionen kan utfärda närmare föreskrifter om skyldigheten att lämna uppgifter enligt 3 § och om den årliga rapporteringen enligt 4 § 1 mom., om inte något annat följer av kommissionens delegerade förordning.

7 §

Kommissionens delegerade förordning

I kommissionens delegerade förordning föreskrivs om beräkning, fortlöpande övervakning och tillfälligt överskridande av den nedre gräns för skyldigheten att ha auktorisation som avses i 1 kap. 2 § och om vilka uppgifter som ska lämnas i samband med registrering enligt 1 § och rapporteringsskyldigheten enligt 4 §.

III AVDELNINGEN

VERKSAMHET

6 kap.

Verksamhetsförutsättningar

1 §

Allmänna principer

En AIF-förvaltare ska

1) handla hederligt, med vederbörlig skicklighet och omsorg samt opartiskt under utförandet av sin verksamhet,

2) handla så att det bäst gagnar de förvaltade AIF-fondernas och deras investerares intressen och utan att riskera marknadens integritet,

3) ha och effektivt utnyttja de resurser och förfaranden som är nödvändiga för att den egna verksamheten ska fungera väl,

4) vidta alla rimliga åtgärder för att undvika intressekonflikter och, om sådana inte kan undvikas, för att identifiera, hantera och övervaka och, vid behov, redovisa dessa intressekonflikter i syfte att hindra dem från att påverka AIF-fondens och dess investerares intressen negativt och se till att de AIF-fonder som den förvaltar behandlas rättvist,

5) iaktta alla regler för verksamhetens bedrivande, så att det bäst gagnar de AIF-fonder som den förvaltar eller dem som investerar i dessa och marknadens integritet,

6) behandla alla investerare i AIF-fonderna rättvist.

En AIF-förvaltare ska organisera sin verksamhet med beaktande av all verksamhet som den bedriver samt de förvaltade AIF-fondernas art, storlek, utformning och eventuella särdrag.

Ingen investerare i AIF-fonder får särbehandlas om inte sådan särbehandling är tillåten enligt AIF-fondens stadgar.

2 §

Minimikapital

En extern AIF-förvaltare ska ha ett aktiekapital på minst 125 000 euro. En AIF-förvaltare av en internt förvaltad AIF-fond (intern AIF-förvaltare) ska ha ett aktiekapital på minst 300 000 euro. Aktiekapitalet ska vara inbetalt i sin helhet då auktorisation beviljas.

Utöver det som föreskrivs i 1 mom. ska en AIF-förvaltare i kapitalbasen ha ett kompletterande belopp som motsvarar 0,02 procent av det belopp varmed värdet av AIF-förvaltarens AIF-fonder sammanlagt överstiger 250 miljoner euro (extra kapitalbasmedel). Kapitalbasen behöver dock inte överstiga 10 miljoner euro.

Vid beräkning av kapitalkravet enligt 2 mom. ska i de förvaltade AIF-fondernas värde räknas in alla AIF-fonder enligt AIFM-direktivet som AIF-förvaltaren förvaltar samt de AIF-fonder där förvaltningen av investeringsverksamheten uppdragits åt ett annat bolag.

Trots de krav som föreskrivs i 2 mom. får en AIF-förvaltares kapitalbas inte understiga en fjärdedel av de fasta kostnader som anges i den fastställda resultaträkningen för föregående räkenskapsperiod eller, om det efter att bokslutet fastställdes har skett avsevärda förändringar i förvaltarens verksamhet, det belopp som Finansinspektionen fastställt på ansökan av AIF-förvaltaren.

En AIF-förvaltare får underskrida det kompletterande beloppet i kapitalbasen enligt 2 mom. med högst 50 procent, om den har beviljats en garanti på samma belopp. Garantin ska beviljas av ett kreditinstitut eller ett försäkringsföretag som har sitt stadgeenliga säte i en EES-stat eller i ett tredjeland där det omfattas av sådana bestämmelser om verksamhetens stabilitet som av de behöriga myndigheterna anses likvärdiga med dem som fastställs i EU:s lagstiftning.

Trots det som föreskrivs i 1—4 mom. ska en AIF-förvaltare som tillhandahåller tjänster som avses i 3 kap. 2 § 2 mom. och 3 kap. 3 § 1 mom. alltid uppfylla de krav som föreskrivs i 6 kap. 1 § 2 mom. i lagen om investeringstjänster.

Det som föreskrivs i denna paragraf ska inte tillämpas på AIF-förvaltare som också är sådana fondbolag som avses i lagen om placeringsfonder.

3 §

Investering av kapitalbasen

Kapitalbasen som avses i 2 § 1 mom. och de extra kapitalbasmedel som avses i 4 § ska investeras i likvida tillgångar eller tillgångar som enkelt kan omvandlas till likvida medel på kort sikt, och de får inte innehålla spekulativa positioner.

4 §

Täckning av potentiella risker

En AIF-förvaltare ska antingen ha tillräckliga extra kapitalbasmedel eller ha en i alla EES-stater gällande ansvarsförsäkring för att täcka skador som har sin grund i fel eller försumlighet i verksamheten och som AIF-förvaltaren är ansvarig för enligt denna lag.

5 §

Ledning och tillförlitlighet

AIF-förvaltarens styrelse, verkställande direktör, övriga högsta ledning och de som svarar för affärsverksamheten ska leda AIF-förvaltaren enligt sunda och ändamålsenliga affärsprinciper. De ska vara tillförlitliga personer som inte är försatta i konkurs och vars handlingsbehörighet inte har begränsats. De ska dessutom ha sådan allmän kännedom om investeringsverksamhet som behövs med beaktande av arten och omfattningen av AIF-förvaltarens verksamhet. Vad som föreskrivs i detta moment tillämpas på motsvarande sätt på AIF-förvaltarens moderbolag.

Den anses inte vara tillförlitlig som

1) under de senaste fem åren före bedömningen har dömts till fängelsestraff eller under de senaste tre åren före bedömningen har dömts till bötesstraff för brott som kan anses visa att han eller hon är uppenbart olämplig som styrelsemedlem, ersättare för en styrelsemedlem, verkställande direktör, ställföreträdare för verkställande direktören eller medlem av den övriga högsta ledningen i en AIF-förvaltare, eller

2) annars genom sin tidigare verksamhet har visat sig vara uppenbart olämplig för ett uppdrag enligt 1 punkten.

Om en dom som avses i 2 mom. 1 punkten inte har vunnit laga kraft kan den dömde dock fortsätta i sitt uppdrag enligt 1 mom., om detta ska anses uppenbart motiverat med hänsyn till en samlad bedömning av dennes tidigare verksamhet, de omständigheter som lett till domen och andra inverkande omständigheter.

En AIF-förvaltare ska omedelbart underrätta Finansinspektionen om förändringar i fråga om personer i ledande ställning enligt 1 mom.

Centrala beslut om bedrivande av en AIF-förvaltares affärsverksamhet ska fattas av minst två personer som uppfyller villkoren i 1 mom.

6 §

Revision och revisorer

På en AIF-förvaltares revision och revisorer tillämpas revisionslagen (459/2007) och aktiebolagslagen (624/2006). På AIF-förvaltarens revision och revisorer tillämpas vad som i 25 § 1 mom. 8 punkten, 5 kap. och 40 § 2 mom. 1 punkten i revisionslagen föreskrivs om revision och revisorer i fråga om emittenter av värdepapper som är föremål för handel på en reglerad marknad. Vad som i detta moment föreskrivs om AIF-förvaltares revision och revisorer ska på motsvarande sätt tillämpas på revision av AIF-förvaltarens moderbolag och bolagets revisorer.

Av en AIF-förvaltares revisorer ska minst en vara en CGR-revisor eller CGR-sammanslutning som avses i 2 § 2 punkten i revisionslagen.

Finansinspektionen ska för AIF-förvaltare och deras holdingföretag förordna en revisor enligt 9 § i revisionslagen och 7 kap. 5 § i aktiebolagslagen och om särskild granskning och granskare enligt 7 kap. 7—10 § i aktiebolagslagen. När det gäller förordnande av revisor och särskild granskare i de ovan avsedda fallen tillämpas i övrigt relevanta bestämmelser i revisionslagen och aktiebolagslagen. Finansinspektionen ska dessutom förordna behörig revisor för en AIF-förvaltare och dess holdingföretag, om förvaltaren eller företaget inte har en revisor som uppfyller de i 2 mom. angivna kraven.

7 §

Självreglering

En AIF-förvaltare ska direkt eller indirekt höra till ett oberoende organ som representerar stora delar av branschens aktörer och har inrättats i Finland och som ger rekommendationer i syfte att främja öppenhet och insyn i AIF-fondernas verksamhet eller så ska den förbinda sig att iaktta organets rekommendationer eller offentliggöra en motivering till att den inte förbinder sig.

Det organ som avses i 1 mom. eller ett jämförbart organ kan i syfte att främja god praxis ge också andra rekommendationer om denna lags tillämpningsområde än sådana som avses i 1 mom.

En AIF-förvaltare ska underrätta Finansinspektionen om vilket i 1 och 2 mom. avsett organ den hör till eller vilket eller vilka organs rekommendationer den följer. På begäran av Finansinspektionen ska organisationen till inspektionen ge in sina stadgar och de för tillsynen behövliga uppgifter om sin verksamhet som Finansinspektionen ber om.

8 §

Driftställe

En AIF-förvaltare ska för sin verksamhet ha minst ett fast driftställe. Den kan dessutom bedriva verksamhet på andra driftställen.

En AIF-förvaltare ska ha sitt huvudkontor i Finland.

9 §

Bemyndigande att utfärda förordning

Om inte något annat följer av kommissionens delegerade förordning, får närmare bestämmelser om minimikapital enligt 2 § och om täckning av potentiella risker enligt 4 § utfärdas genom förordning av finansministeriet, i syfte att genomföra AIFM-direktivet.

10 §

Finansinspektionens behörighet att utfärda föreskrifter

Finansinspektionen utfärdar närmare föreskrifter om investering av tillgångar som avses i 3 §, om inte något annat följer av kommissionens delegerade förordning.

11 §

Kommissionens delegerade förordning

I kommissionens delegerade förordning föreskrivs om de allmänna principerna i 1 § och om potentiella risker och täckning av dem enligt 4 §.

7 kap.

Organisering av verksamheten

1 §

Resurser

AIF-förvaltare ska ha tillräckliga och ändamålsenlig personella och tekniska resurser som krävs för att kunna förvalta AIF-fonder på ett korrekt sätt.

2 §

Rutiner för administration och kontroll

En AIF-förvaltare ska ha tillförlitliga förfaranden för administration och redovisning och tillförlitliga kontroll- och säkerhetsrutiner för elektronisk databehandling.

En AIF-förvaltare ska ha tillräckliga interna kontrollmekanismer.

En AIF-förvaltare ska ha regler för de anställdas privata transaktioner och, vid behov, regler för innehav eller förvaltning av investeringar för förvaltarens egen räkning. Det ska genom kontrollen kunna säkerställas att varje transaktion för en AIF-fonds räkning är möjlig att rekonstruera med avseende på dess ursprung, parter, art, tidpunkt och plats och att tillgångarna i de AIF-fonder som förvaltaren förvaltar investeras i enlighet med AIF-fondens stadgar och gällande lagstiftning.

3 §

Rapportering till Finansinspektionen

En AIF-förvaltare ska regelbundet för varje AIF-fond som den förvaltar rapportera tillräcklig information till Finansinspektionen om

1) de marknader där den är medlem eller bedriver aktiv handel,

2) de finansiella instrument och andra objekt som den handlar med,

3) de viktigaste investeringsobjekten,

4) de största riskkoncentrationerna,

5) AIF-fondernas användning av finansiell hävstång,

6) andra för systemrisken relevanta faktorer,

7) för tillsynen behövliga övriga uppgifter och handlingar.

4 §

Utseende av förvaringsinstitut

En AIF-förvaltare ska på behörigt sätt sörja för förvaringen av tillgångar och övrig förvaringsverksamhet för varje AIF-fond som den förvaltar. För varje AIF-fond ska utses ett förvaringsinstitut som är etablerat i samma EES-stat som den, om inte ett institut som är etablerat i ett tredjeland ska utses för fonden i enlighet med vad som närmare föreskrivs med stöd av 15 kap. 8 § 4 punkten. En registreringsskyldig AIF-förvaltare är emellertid inte skyldig att utse förvaringsinstitut för de AIF-fonder som den förvaltar.

5 §

Kundskydd i samband med investeringstjänster

En AIF-förvaltare som tillhandahåller kapitalförvaltning i enlighet med 3 kap. 2 § 2 mom. får inte utan att kunden på förhand har gett sitt godkännande investera kundens tillgångar i andelar i de AIF-fonder som den förvaltar.

En AIF-förvaltare ska ha effektiva förfaranden för att i behörig ordning och så snabbt som möjligt behandla sådana klagomål från icke-professionella kunder som gäller kapitalförvaltning eller sidotjänster. Vid behandlingen av kundklagomål ska iakttas 10 kap. 13 § i lagen om investeringstjänster.

6 §

Hantering av intressekonflikter

Utöver vad som föreskrivs i 6 kap 1 § och i 2 § i det här kapitlet ska en AIF-förvaltare vidta alla rimliga åtgärder för att identifiera och förebygga intressekonflikter och, då konflikter uppkommer, behandla investerarna i enlighet med god värdepappersmarknadssed. AIF-förvaltaren ska vid organiseringen av sin verksamhet upprätta tillräckliga skiljelinjer mellan ansvarsområden och uppgifter som kan uppfattas som inbördes oförenliga i den meningen som avses i denna paragraf eller som kan ge upphov till systematiska intressekonflikter.

Om en intressekonflikt inte kan undvikas ska AIF-förvaltaren ge investerarna tillräcklig information om intressekonfliktens karaktär eller orsaker innan den genomför en transaktion för en investerares räkning. Informationen ska ges skriftligen eller i någon annan varaktig form så att den kan bevaras, lagras och återges i oförändrad form eller så att informationen finns tillgänglig på AIF-förvaltarens webbsidor så länge som det kan antas att investeraren behöver den.

AIF-förvaltare ska ha principer för de förfaranden som ska iakttas vid identifiering och förebyggande av intressekonflikter.

7 §

Ersättningssystem

AIF-förvaltarens ersättningssystem ska vara förenliga med en sund och effektiv riskhantering. Ersättningssystemet får inte uppmuntra till risktagande som strider mot riskprofilen eller stadgarna för AIF-förvaltaren eller förvaltade AIF-fonder.

En AIF-förvaltares ersättningssystem ska stämma överens med affärsstrategin, målen och värderingarna för förvaltaren, förvaltade AIF-fonder eller dem som investerat i fonderna samt vara uppbyggt på ett sådant sätt att intressekonflikter kan undvikas.

Denna paragraf tillämpas endast på sådana personer i en AIF-förvaltares anställning som i tjänsten utövar ett väsentligt inflytande på riskprofilen för AIF-förvaltaren eller de AIF-fonder som den förvaltar. Sådana personer är

1) verkställande direktören och de personer som utöver verkställande direktören faktiskt deltar i ledningen av AIF-förvaltaren,

2) andra som i tjänsten utövar ett väsentligt inflytande på riskprofilen för AIF-förvaltaren eller de AIF-fonder som den förvaltar,

3) personer som för AIF-förvaltaren sköter sådana interna tillsynsfunktioner som är oberoende av aff