TRAFIKUTSKOTTETS UTLÅTANDE 14/2001 rd

TrUU 14/2001 rd - B 5/2001 rd

Granskad version 2.0

Berättelsen om regeringens åtgärder under år 2000

Till grundlagsutskottet

INLEDNING

Remiss

Riksdagen remitterade den 18 april 2001 berättelsen om regeringens åtgärder under år 2000 (B 5/2001 rd) till grundlagsutskottet för beredning och bestämde samtidigt att de permanenta fackutskotten skall lämna utlåtande till grundlagsutskottet.

UTSKOTTETS STÄLLNINGSTAGANDEN

Motivering

Trafikutskottet behandlar i detta utlåtande de i berättelsen relaterade uttalanden som riksdagen godkänt utifrån trafikutskottets förslag.

Riksdagens uttalanden

Trafikutskottet anser att de i regeringens berättelse relaterade åtgärderna inte varit nog utan anser att följande riksdagsuttalanden som godkänts utifrån trafikutskottets initiativ är nödvändiga och bör kvarstå i regeringens berättelse:

 • Undantag från skyldigheten att anlita lots, nivån på farleds- och lotsningsavgifter

  RP 144/1997 rd (s. 260)

 • Koncession för digital sändningsverksamhet och finansieringsplanerna för verksamheten

  RP 34/1998 rd (s. 261)

 • Försörjningsberedskap, beståndet av handelsfartyg

  RP 14/1999 rd (s. 261—262)

 • Trehjuliga mopeder, lätta fyrhjulingar, mopedteoriprovet

  RP 92/1999 rd (s. 262)

 • Bolagiseringen av Vägverket

  RP 25/2000 rd (s. 262—264)

 • Snabba teletjänster

  RP 47/2000 rd (s. 264—265)

 • Antalet fraktfartyg och deras konkurrensvillkor

  RP 129/2000 rd (s. 267)

 • Statsbidrag för enskilda vägar

  RP 166/2000 rd (s. 267)

Utlåtande

Med stöd av det ovan sagda anför trafikutskottet vördsamt

att grundlagsutskottet bör beakta det som sägs i detta utåtande.

Helsingfors den 1 juni 2001

I den avgörande behandlingen deltog

 • ordf. Erkki Pulliainen /gröna
 • vordf. Annika Lapintie /vänst
 • medl. Klaus Bremer /sv
 • Jyri Häkämies /saml
 • Erkki Kanerva /sd
 • Saara Karhu /sd
 • Marjukka Karttunen-Raiskio /saml
 • Eero Lämsä /cent
 • Raimo Mähönen /sd
 • Tero Mölsä /cent
 • Markku Rossi /cent
 • Ismo Seivästö /fkf
 • Timo Seppälä /saml
 • Lasse Virén /saml
 • Raimo Vistbacka /saf
 • Matti Vähänäkki /sd
 • Harry Wallin /sd

Sekreterare vid behandlingen i utskottet var

utskottsrådet Vesa Makkonen

​​​​