UTRIKESUTSKOTTETS BETÄNKANDE 16/2001 rd

UtUB 16/2001 rd - RP 175/2001 rd

Granskad version 2.0

Regeringens proposition om godkännande av avtalet om upprättande av Interamerikanska investeringsbolaget samt med förslag till lag om ikraftträdande av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen

INLEDNING

Remiss

Riksdagen remitterade den 24 oktober 2001 regeringens proposition om godkännande av avtalet om upprättande av Interamerikanska investeringsbolaget samt med förslag till lag om ikraftträdande av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen (RP 175/2001 rd) till utrikesutskottet för beredning.

Utlåtande

I enlighet med riksdagens beslut har grundlagsutskottet lämnat utlåtande i ärendet (GrUU 51/2001 rd). Utlåtandet ingår som bilaga till betänkandet.

Sakkunniga

Utskottet har hört

enhetschef Matti Aaltola ja enhetschef Päivi Kaukoranta, utrikesministeriet

PROPOSITIONEN

I propositionen föreslås att riksdagen godkänner det i Washington D.C. den 19 november 1984 ingångna avtalet om upprättande av Interamerikanska investeringsbolaget jämte ändringar. Interamerikanska investeringsbolaget är ett självständigt investeringsbolag, som hör till Inter-amerikanska utvecklingsbankgruppen. Bolaget har som mål att främja den ekonomiska utvecklingen i Latinamerika och Karibien. Bolaget stöder verksamhet som bedrivs av främst små och medelstora företag inom den privata sektorn i utvecklingsländerna inom området. Bolaget strävar efter att genom att förstärka den privata sektorn öka sysselsättningen och minska fattigdomen.

Bolagets syften sammanfaller med målen för Finlands utvecklingssamarbete. Genom att ansluta sig till avtalet om upprättande av investeringsbolaget visar Finland att det förbinder sig att stödja den ekonomiska utvecklingen i Latin-amerika. Samarbetet har även uppskattats främja finländska företags verksamhetsbetingelser inom området. I propositionen ingår ett förslag till lag om ikraftträdande av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen. Avtalet träder för Finlands del i kraft den dag då Finlands godkännandeinstrument har deponerats. Lagen avses träda i kraft vid samma tidpunkt som avtalet om upprättande av bolaget träder i kraft för Finlands del.

UTSKOTTETS STÄLLNINGSTAGANDEN

Motivering

Av de skäl som framgår av motiveringen till regeringens proposition och på basis av den utredning som har erhållits finner utskottet propositionen behövlig och ändamålsenlig. I propositionen konstateras det att det Interamerikanska investeringsbolagets syften sammanfaller med målen för Finlands utvecklingssamarbete.

Interamerikanska investeringsbolaget är ett investeringsbolag som hör till Interamerikanska utvecklingsbanksgruppen och som enligt regeringens proposition för närvarande har 38 medlemsländer. Finland har varit medlem av Inter-amerikanska utvecklingsbanken sedan år 1977 (FördrS 34—35/1977). Förvaltningsrådet för Interamerikanska investeringsbolaget beslöt den 20 mars 2001 godkänna fem nya medlemmar. Efter att de godkända medlemmarna anslutit sig hör sammanlagt 11 EU-länder samt med undantag av Island samtliga nordiska länder till inve-steringsbolaget.

Enligt propositionen uppgår bolagets kapital efter en år 1999 genomförd kapitalökning till cirka 700 miljoner US-dollar (knappt 620 miljoner euro). Finlands andel av kapitalet är enligt propositionen 3,93 miljoner dollar (knappt 4,5 miljoner euro), av vilket två miljoner dollar enligt propositionen har betalts i förskott redan år 1998. Vid ingången av år 2000 hade bolaget placerat sammanlagt 1,5 miljarder dollar (cirka 1,70 miljarder euro) i projekt i länder i Latinamerika och Karibien.

Grundlagsutskottet har givit utlåtande (GrUU 51/2001 rd) som förordar godkännande av avtalet. I sitt utlåtande konstaterar grundlagsutskottet att riksdagens samtycke krävs för godkännandet av avtalet om upprättande av investeringsbolaget. I sitt utlåtande konstaterar utskottet vidare att beslut om godkännande av avtalet fattas med enkel röstmajoritet och att lagförslaget med avvikelse från regeringens proposition kan behandlas i vanlig lagstiftningsordning.

Förslag till beslut

På grundval av det ovanstående föreslår utrikesutskottet vördsamt

att riksdagen godkänner det den 19 november 1984 ingångna avtalet om upprättande av Interamerikanska investeringsbolaget och

att lagförslaget i övrigt godkänns utan ändringar men att ingressen ändras på följande sätt (Utskottets ändringsförslag):

Utskottets ändringsförslag

Lag

om ikraftträdande av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet om upprättande av Interamerikanska investeringsbolaget

I enlighet med riksdagens beslut (utesl.) föreskrivs:

_______________

Helsingfors den 4 december 2001

I den avgörande behandlingen deltog

 • ordf. Liisa Jaakonsaari /sd
 • medl. Ulla Anttila /gröna
 • Tytti Isohookana-Asunmaa /cent
 • Antti Kalliomäki /sd
 • Ilkka Kanerva /saml
 • Antero Kekkonen /sd
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Juha Korkeaoja /cent
 • Outi Ojala /vänst
 • Kalevi Olin /sd
 • Sirpa Pietikäinen /saml
 • Mirja Ryynänen /cent
 • Hannu Takkula /cent
 • Ben Zyskowicz /saml
 • ers. Kari Myllyniemi /cent

Sekreterare vid behandlingen i utskottet var

utskottsrådet Antti Pelttari

​​​​