UTRIKESUTSKOTTETS BETÄNKANDE 6/2013 rd

UtUB 6/2013 rd - RP 163/2013 rd

Granskad version 2.0

Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av ramavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Korea, å andra sidan, samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen och lag om provisorisk tillämpning av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen

INLEDNING

Remiss

Riksdagen remitterade den 5 november 2013 regeringens proposition om godkännande av ramavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Korea, å andra sidan, samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen och lag om provisorisk tillämpning av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen (RP 163/2013 rd) till utrikesutskottet för beredning.

Sakkunniga

Utskottet har hört

enhetschef Johan Schalin, ambassadråd Sami Leino och handelssekreterare Juuso Moisander, utrikesministeriet

PROPOSITIONEN

Propositionen

I propositionen föreslås att riksdagen godkänner det ramavtal som i maj 2010 undertecknades av Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Korea, å andra sidan, samt lagarna om sättande i kraft av de bestämmelser i ramavtalet som hör till området för lagstiftningen och om temporär tillämpning av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen.

Ramavtalet med Republiken Korea är ett s.k. blandavtal som innehåller bestämmelser som faller under dels medlemsstaternas behörighet och dels under Europeiska unionens behörighet. Ramavtalet upphäver och ersätter det år 1996 ingångna ramavtalet mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Korea, å andra sidan, om handel och samarbete, vilket trädde i kraft 2001. Uppdateringen av ramavtalet aktualiserades sedan Europeiska unionen inlett förhandlingar om ett frihandelsavtal med Republiken Korea.

Syftet med avtalet är att öka det multilaterala samarbetet på flera olika områden och att fördjupa det breda partnerskapet och dialogen mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater och Republiken Korea.

I avtalet betonas god förvaltning, betydelsen av respekt för rättsstaten och de mänskliga rättigheterna samt samarbete i fråga om de globala utmaningarna. Ramavtalet tar upp hållbar utveckling och miljöskydd som ett viktigt delområde för systematiskt samarbete liksom också arbete mot spridning av massförstörelsevapen och åtgärder mot terrorism och internationell brottslighet. Bestämmelserna om handelsförbindelserna preciseras av frihandelsavtalet mellan parterna.

Avsikten är att avtalet ska träda i kraft den första dagen i den månad som följer efter det att parterna har meddelat varandra att de förfaranden som krävs för godkännandet har slutförts. Lagförslaget avses träda i kraft samtidigt som avtalet vid en tidpunkt som fastställs genom en förordning av statsrådet.

I propositionen ingår ett förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till lagstiftningens område och ett förslag till lag om provisorisk tillämpning av bestämmelserna som hör till lagstiftningens område. Lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till lagstiftningens område avses träda i kraft samtidigt som avtalet träder i kraft i förhållande till Republiken Korea. Tidpunkten för detta fastställs genom en förordning av statsrådet. Lagen om provisorisk tillämpning av bestämmelserna som hör till lagstiftningens område förslås träda i kraft snarast möjligt efter det att Finland meddelat att avtalet godkänts enligt slutbestämmelserna i avtalet. Tidpunkten för ikraftträdandet fastställs genom en förordning av statsrådet.

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Motivering

Syftet med ramavtalet är att främja och fördjupa det breda partnerskapet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Korea, å andra sidan. I avtalet finns bestämmelser om främjande av den politiska dialogen, samarbete i regionala och internationella organisationer och samarbete på områdena ekonomi, hållbar utveckling, kultur och utbildning samt rättsliga och inrikes frågor. Bestämmelserna om handelsförbindelser preciserar det frihandelsavtal mellan parterna som ska lämnas till riksdagen för behandling våren 2014.

Utskottet har framhävt att Asiens politiska och ekonomiska tyngd ökar och anser det viktigt att EU stärker sina partnerskap med länderna i regionen. EU är den största utländska investeraren i Republiken Korea, som å sin sida är EU:s näst största exportområde efter Kina. Korea antas bli allt viktigare också för Finlands ekonomiska förbindelser. Situationen på den koreanska halvön är en central utrikespolitisk fråga när det gäller Republiken Korea. EU har deltagit i de internationella insatserna mot Nordkoreas kärnvapenprogram. Utskottet anser det viktigt att avtalet bidrar till en regelbunden dialog om frågor som gäller säkerheten i Asien och Stillahavsområdet.

I sitt utlåtande (UtUU 5/2009 rd ) förordade utskottet ett ramavtal. De synpunkter som utskottet framförde har införlivats i avtalet. Enligt avtalet ska samarbetet bygga på gemensamma principer såsom främjande av demokrati, rättsstatsprincipen och de mänskliga rättigheterna. Respekt för de mänskliga rättigheterna är en väsentlig del av avtalet och därmed en grund för att avtalsbrott ska anses ha skett. En avtalspart kan i enlighet med avtalet avbryta tillämpningen av avtalet eller av ett annat avtal som hör till samma institutionella ram. Frihandelsavtalet mellan EU och Republiken Korea hör till denna institutionella ram. Förfarandet gör det möjligt att vid försummelser av åtgärder som gäller massförstörelsevapen eller respekten för de mänskliga rättigheterna använda sanktioner som till exempel avbrytande av viktiga handelsförmåner eller andra ekonomiska förmåner som ingår i frihandelsavtalet.

Sammantaget anser utskottet att propositionen behövs och fyller sitt syfte. Utskottet tillstyrker den utan ändringar.

Utskottets förslag till beslut

Riksdagen

godkänner avtalet i propositionen, till den del det ingår i Finlands behörighet, och

godkänner lagförslagen utan ändringar.

Helsingfors den 13 december 2013

I den avgörande behandlingen deltog

 • ordf. Timo Soini /saf
 • vordf. Pertti Salolainen /saml
 • medl. Jouni Backman /sd
 • Jörn Donner /sv
 • Ilkka Kanerva /saml
 • Ilkka Kantola /sd
 • Saara Karhu /sd
 • Mari Kiviniemi /cent
 • Katri Komi /cent
 • Annika Lapintie /vänst
 • Maria Lohela /saf
 • Tom Packalén /saf
 • Aila Paloniemi /cent
 • Anni Sinnemäki /gröna
 • Ben Zyskowicz /saml
 • ers. Seppo Kääriäinen /cent
 • ers. Riitta Myller /sd

Sekreterare var

utskottsråd Raili  Lahnalampi