UTRIKESUTSKOTTETS BETÄNKANDE 8/2013 rd

UtUB 8/2013 rd - RP 148/2013 rd

Granskad version 2.0

Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av ett vapenhandelsfördrag samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i fördraget och till lag om provisorisk tillämpning av artiklarna 6 och 7 i fördraget

INLEDNING

Remiss

Riksdagen remitterade den 15 oktober 2013 regeringens proposition om godkännande av ett vapenhandelsfördrag samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i fördraget och till lag om provisorisk tillämpning av artiklarna 6 och 7 i fördraget (RP 148/2013 rd) till utrikesutskottet för beredning.

Sakkunniga

Utskottet har hört

understatssekreterare Jaakko Laajava, utrikesråd Hannu Kyröläinen och enhetschef Markku Virri, utrikesministeriet

Samband med andra handlingar

Utrikesutskottet har också behandlat ärendet i samband med ärende USP 6/2010 rd.

PROPOSITIONEN

I propositionen föreslås att riksdagen ska godkänna det i New York i april 2013 utfärdade vapenhandelsfördraget. Finland undertecknade fördraget i september 2013.

Vapenhandelsfördraget är det första internationella fördraget om handel med konventionella vapen. Fördragets mål är att åstadkomma så stränga gemensamma internationella krav som möjligt för att reglera eller förbättra regleringen av den internationella handeln med konventionella vapen. En strävan med fördraget är också att bekämpa olaglig vapenhandel. I fördraget fastställs villkor för överföring av vapen i samband med export, import, transitering, däribland omlastning, samt förmedling. Fördraget ska tillämpas på alla konventionella vapen, ammunition samt delar och komponenter. Fördraget innehåller bestämmelser om förbud som gäller överföring av konventionella vapen. Vidare ställer fördraget internationella minimikrav på den nationella bedömningen av ansökningar om exporttillstånd. I fördraget ingår en årlig rapporteringsskyldighet.

Ikraftsättandet av fördraget kräver inga ändringar i den nationella lagstiftningen i Finland. Finlands gällande exportkontrollsystem kan som sådant anses motsvara kraven som vapenhandelsfördraget ställer på ett kontrollsystem.

Förutsättningen för att fördraget ska träda i kraft internationellt är att det ratificeras av femtio stater. Fördraget träder i kraft nittio dagar efter den dag det femtionde ratifikations-, godtagande-, godkännande- eller anslutningsinstrumentet har deponerats hos depositarien. Fördraget har ännu inte trätt internationellt i kraft.

I propositionen ingår ett förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i fördraget och till lag om provisorisk tillämpning av artiklarna 6 och 7 i fördraget. Lagen om sättande i kraft av fördraget avses träda i kraft samtidigt som fördraget för Finlands del träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning av statsrådet. Lagen om provisorisk tillämpning av artiklarna 6 och 7 i fördraget föreslås träda i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning av statsrådet så snart som möjligt efter det att Finland har deponerat sitt eget åtagandeinstrument.

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Motivering

Med hänvisning till propositionen och övrig utredning anser utskottet att förslaget behövs och fyller sitt syfte. Utskottet tillstyrker propositionen utan ändringar.

Utskottets förslag till beslut

Riksdagen

godkänner fördraget i propositionen, till den del det ingår i Finlands behörighet, och

godkänner lagförslagen utan ändringar.

Helsingfors den 13 december 2013

I den avgörande behandlingen deltog

 • ordf. Timo Soini /saf
 • vordf. Pertti Salolainen /saml
 • medl. Jouni Backman /sd
 • Jörn Donner /sv
 • Ilkka Kanerva /saml
 • Ilkka Kantola /sd
 • Saara Karhu /sd
 • Mari Kiviniemi /cent
 • Katri Komi /cent
 • Annika Lapintie /vänst
 • Maria Lohela /saf
 • Tom Packalén /saf
 • Aila Paloniemi /cent
 • Anni Sinnemäki /gröna
 • Ben Zyskowicz /saml
 • ers. Seppo Kääriäinen /cent
 • Riitta Myller /sd

Sekreterare var

utskottsråd Raili Lahnalampi